Przejdź do zawartości

Kody źródłowe/Implementacja NIP

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Implementacje algorytmu obliczania cyfry kontrolnej w numerze NIP • Kod źródłowy
Implementacje algorytmu obliczania cyfry kontrolnej w numerze NIP
Kod źródłowy
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło NIP

Implementacja algorytmu w języku Ruby[edytuj]

class String
  def valid_nip?
    if length === 10 && match(/^\d+$/)
      weights = [6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
      nip = (split //).collect &:to_i
      checksum = weights.inject(0) { |sum, weight| sum + weight * nip.shift }
      return checksum % 11 === nip.shift
    else
      return false
    end
  end
end

Implementacja algorytmu w języku Python[edytuj]

def validate_nip(nip_str):
 nip_str = nip_str.replace('-', '')
 if len(nip_str) != 10 or not nip_str.isdigit(): 
  return False
 digits = [int(i) for i in nip_str]
 weights = (6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 check_sum = sum(d * w for d, w in zip(digits, weights)) % 11
 return check_sum == digits[9]

Implementacja algorytmu w języku Common Lisp[edytuj]

(defun poprawny-nip? (liczba)
 (let* ((łańcuch (write-to-string liczba))
     (checksum (loop for w in '(6 5 7 2 3 4 5 6 7)
             for i across łańcuch
             sum (* w (digit-char-p i)))))
  (= (digit-char-p (elt łańcuch 9)) (rem checksum 11))))

Sprawdzenie:

(poprawny-nip? 7680002466)
T

Implementacja algorytmu w języku Clojure[edytuj]

(defn verify [nip]
 (let [nip (map #(Character/digit % 10) nip)]
  (= (last nip)
    (rem (reduce + (map * nip [6 5 7 2 3 4 5 6 7]))
      11))))

Sprawdzenie:

(verify "7680002466")
=> true

Implementacja algorytmu w języku PHP[edytuj]

function isNipValid(string $nip): bool
{
  $nip = preg_replace('/[\s-]/', '', $nip);
  
  if (preg_match('/^[0-9]{10}$/', $nip) !== 1) {
    return false;
  }
  
  $sum = 0;
  $weights = [6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7];
  for ($i = 0; $i < 9; $i++) {
    $sum += $nip[$i] * $weights[$i];
  }
  
  return $sum % 11 === (int) $nip[9];
}

Implementacja algorytmu w języku Visual Basic[edytuj]

Function check_nip(ByVal str As String) As Boolean

Dim wagi() As String
Dim NIP As String
Dim sum As Integer
Dim i As Integer

check_nip = False

sum = 0

wagi = Split("6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7", ",")

NIP = Replace(str, "-", "")

If Len(NIP) = 10 And IsNumeric(NIP) Then 
  i = 0  
  For i = 0 To 8 Step 1  
    sum = sum + (Mid(NIP, i + 1, 1) * CInt(wagi(i)))  
  Next i  
  If sum Mod 11 = Mid(NIP, 10, 1) Then check_nip = True
End If

End Function

Implementacja algorytmu w języku Java[edytuj]

boolean isNipValid(String nip) {
	if (nip.length() == 13) {
		nip = nip.replaceAll("-", "");
	}
	if (nip.length() != 10) {
		return false;
	}
	int[] weights = {6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
	try {
		int sum = 0;
		for (int i = 0; i < weights.length; ++i) {
			sum += Integer.parseInt(nip.substring(i, i + 1)) * weights[i];
		}
		return (sum % 11) == Integer.parseInt(nip.substring(9, 10));
	} catch (NumberFormatException e) {
		return false;
	}		
}

Implementacja algorytmu w języku Scala[edytuj]

def isValidNip(number: String): Boolean = {
	val nip = number.replaceAll("\\D*","")
	if (nip.length() != 10) return false
    val weights: List[Int] = List(6,5,7,2,3,4,5,6,7,0)
	val sum: Int = nip.zipWithIndex.foldLeft(0) { case (partSum, (c, i)) =>
      partSum + c.toString.toInt * weights(i)
    }
    (sum % 11 == nip.substring(9,10).toInt)
}

Implementacja algorytmu w języku JavaScript[edytuj]

function NIPIsValid(nip) {
    var weights = [6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7];
    nip = nip.replace(/[\s-]/g, '');
          
    if (nip.length === 10 && parseInt(nip, 10) > 0) {
        var sum = 0;
        for(var i = 0; i < 9; i++){
            sum += nip[i] * weights[i];
        }           
        return (sum % 11) === Number(nip[9]);
    }
    return false;		
}

Implementacja algorytmu w języku C#[edytuj]

public bool ValidateNip(string nip)
{
  nip = nip.Replace("-", string.Empty);

  if (nip.Length != 10 || nip.Any(chr => !Char.IsDigit(chr)))
    return false;

  int[] weights = { 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 };
  int sum = nip.Zip(weights, (digit, weight) => (digit - '0') * weight).Sum();

  return (sum % 11) == (nip[9] - '0');
}

Implementacja algorytmu w języku Perl[edytuj]

sub nip_check {
    my @weights=qw/6 5 7 2 3 4 5 6 7/;
    my $my_sum;
    my $nip=shift;
    #remove hyphens
    $nip=~s/-//g;
    unless($nip=~m/^\d{10}$/){
        print "NIP must be ten digits length string with/without hyphens\n";
        return 0;
    }
    ($nip,my $their_sum)=$nip=~m/(\d{1,9})/g;
    my @nip=split(//,$nip);
    $_*=shift(@weights) for(@nip);
    $my_sum+=$_ for(@nip);
    $my_sum%=11;
    return 1 if($my_sum==$their_sum);
}

Implementacja algorytmu w języku Bash[edytuj]

function check_nip {
    weights="657234567"
    nip=$1
    #remove hyphens
    nip=${nip//-/}
    if [[! $nip =~ ^[0-9]{10,10}$]] ; then
        echo "NIP must be ten digits length string with/without hyphens"
        return 1
    fi
    their_sum=${nip:$((-1))}
    nip=${nip:0:9}
    while ([ ! -z $nip ]) ; do
        my_sum=$((my_sum + ${nip:0:1} * ${weights:0:1} ))
        nip=${nip#?}
        weights=${weights#?}
    done
    my_sum=$((my_sum % 11))
    if [ $my_sum -eq $their_sum ] ; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}

Implementacja algorytmu w języku PL/SQL[edytuj]

 function getNIP return varchar2 is
  a number := 0;
  b number := 0;
  TYPE array_t IS TABLE OF number;
  c array_t;
  e array_t;
  d varchar2(100);
 
  function getDigit return number is
  begin
   return substr(dbms_random.value(1, 10), 0, 1);
  end;
  
  function getDigitNZ return number is
   a number := 0;
  begin
   WHILE (a = 0) LOOP
    a := getDigit();
   END LOOP;
  
   return a;
  End;
 
 begin
  c := array_t(6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
  LOOP
   a := 0;
   e := array_t(getDigitNZ(),
          getDigitNZ(),
          getDigitNZ(),
          getDigit(),
          getDigit(),
          getDigit(),
          getDigit(),
          getDigit(),
          getDigit());
   FOR b IN 1 .. e.last() LOOP
    a := (c(b) * e(b)) + a;
   END LOOP;
   a := MOD(a, 11);
   EXIT WHEN a <> 10;
  END LOOP;
 
  d := '';
  FOR b IN 1 .. e.last() LOOP
   d := d || to_char(e(b));
  END LOOP;
  d := d || to_char(a);
 
  return d;
 end;

Implementacja algorytmu w języku PL/pgSQL[edytuj]

CREATE OR REPLACE FUNCTION is_valid_nip(nip character varying, optional boolean DEFAULT true) RETURNS boolean AS
 $BODY$
 DECLARE
   nip character varying:= regexp_replace(nip, '[^[:digit:]]','', 'gi');
  niparr smallint[];
  checksum smallint := 0;
  i smallint := 1;
  w smallint;
  retval boolean := length(nip::text)=0 AND optional;
 BEGIN
 
  IF retval=false AND length(nip::text)=10 AND nip::bigint>0 THEN
  niparr = (select regexp_split_to_array(nip, ''));
   FOREACH w IN ARRAY array[6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
    LOOP
      checksum = checksum + (w * niparr[i]);
     i = i + 1;
    END LOOP;
    retval = (mod(checksum, 11) = niparr[10]);
   END IF;
  return retval;
 END;
 $BODY$
 LANGUAGE plpgsql;

Funkcja z argument optional ustawionym na true zwraca true także w przypadku pustego ciągu znaków.

Implementacja algorytmu w języku Pascal[edytuj]

function checkNIP(NIP: string): boolean;
const weights: array[1..10] of shortint = (6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0);
var
  i, temp: shortint;
  sum, error: word;
  NIPnumber: int64;

begin
 checkNIP := false;
 temp := pos('-', NIP);

 while (temp <> 0) do
 begin
  delete(NIP, temp, 1);
  temp := pos('-', NIP);
 end;

 val(NIP, NIPnumber, error);

 if (error = 0) and (length(NIP) = 10) then
 begin
  sum := 0;

  for i := 1 to 10 do
  begin
   val(NIP[i], temp, error);
   sum := sum + weights[i] * temp;
  end;

  sum := sum mod 11;
  if (sum = temp) then
   checkNIP := true;
 end;
end;

Implementacja algorytmu w języku Dart[edytuj]

static bool validateNip(String nip) {
 final rates = [6,5,7,2,3,4,5,6,7];
 final sum = rates.asMap()
 .map((index, value) => MapEntry(index, value * int.parse(nip[index])))
 .values
 .reduce((value, element) => value + element);
 return sum % 11 == int.parse(nip[9]);
}

Implementacja algorytmu w języku C++[edytuj]

Kod wykorzystuje rozwiązania dostępne począwszy od standardu C++11.

#include <algorithm>
#include <array>
#include <cctype>
#include <iostream>
#include <string>

bool is_nip_valid(std::string &nip)
{
  constexpr std::array<std::uint8_t, 9> nip_weigths{6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
  std::uint8_t nip_ctrl_sum{};

  nip.erase(std::remove(nip.begin(), nip.end(), '-'), nip.end());

  if (std::find_if_not(nip.begin(), nip.end(), [](char ch) { return static_cast<bool>(std::isdigit(ch)); }) != nip.end())
    return false;

  if (nip.length() == 10)
  {
    for (std::size_t i{}; i < 9; ++i)
      nip_ctrl_sum += (nip.at(i) - '0') * nip_weigths.at(i);

    return nip_ctrl_sum % 11 == *nip.rbegin() - '0';
  }

  return false;
}

Implementacja algorytmu w formie formuły dla programu Excel[edytuj]

Formuła sprawdza poprawność numeru NIP z komórki A1

=IF(MOD((MID(A1,1,1)*6+MID(A1,2,1)*5+MID(A1,3,1)*7+MID(A1,4,1)*2+MID(A1,5,1)*3+MID(A1,6,1)*4+MID(A1,7,1)*5+MID(A1,8,1)*6+MID(A1,9,1)*7),11)=INT(MID(A1,10,1)),TRUE,FALSE)