Przejdź do zawartości

Kody źródłowe/Krzywa Béziera

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Krzywa Béziera • Kod źródłowy
Krzywa Béziera
Kod źródłowy
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło

Program przedstawiony poniżej potrafi narysować wielomianowe krzywe Béziera dowolnego stopnia, został napisany w języku Python. Domyślnie punkty kontrolne są losowane, przy jednym uruchomieniu generowane jest kilka krzywych. Liczbę krzywych, liczbę punktów kontrolnych i rozdzielczość obrazu można ustawić zmieniając wartości odpowiednich zmiennych.

Obliczenia są wykonywane w sposób "naiwny", wprost z definicji.

# -*- coding: iso-8859-2 -*-
# 
# Program rysuje dowolną liczbę krzywych Beziera dowolnego stopnia.
# Do uruchomienia wymaga biblioteki PIL (Python Imaging Library).

newton_cache = {} # pamięć podręczna dla wyników funkcji newton
def Newton(n,k):
   '''Funkcja oblicza wartość symbolu Newtona'''
   global newton_cache
   if (n,k) not in newton_cache:
     # licznik = n*(n-1)*...*(n-k+1)
     licznik = 1
     for i in xrange(n-k+1, n+1):
       licznik *= i

     # mianownik = k!
     mianownik = 1
     for i in xrange(1, k+1):
       mianownik *= i

     newton_cache[(n,k)] = licznik/mianownik
   
   return newton_cache[(n,k)]

def B(n,i,t):
   '''
   Funkcja oblicza wartość wielomianu bazowego Bernsteina dla
   zadanego parametru t.
   '''
   return Newton(n,i) * (t**i) * (1.0-t)**(n-i)

def Bezier2D(punkty_kontrolne, k):
   '''
   Funkcja przybliża dwuwymiarową krzywą Beziera za pomocą łamanej
   złożonej z k segmentów. Zwraca listę wierzchołków łamanej.
   
   punkty_kontrolne - lista punktów kontrolnych: [(x0,y0), ..., (xn,yn)]
   k        - ilość segmentów
   '''

   n = len(punkty_kontrolne)-1 # stopień krzywej Beziera

   # funkcja obliczająca współrzędne (x,y) punktu krzywej dla zadanego t
   def p(t):
     '''
     x = \sum_{i=0}^n x_i B^n_i(t)
     y = \sum_{i=0}^n y_i B^n_i(t)
     '''
     x = 0.0
     y = 0.0
     for i in xrange(n+1):
       x += punkty_kontrolne[i][0]*B(n,i,t)
       y += punkty_kontrolne[i][1]*B(n,i,t)
     return (x,y)
   
   dt = 1.0/k # krok parametru t
   return [p(i*dt) for i in xrange(k+1)]

# program główny
if __name__ == '__main__':
   import Image
   import ImageDraw

   # parametry programu
   n = 15       # liczba punktów kontrolnych (stopień krzywej+1)
   
   rozdzielczosc = 600 # rozdzielczość obrazów
   k = 200       # liczba segmentów łamanej przybliżającej krzywą
   l = 10       # liczba obrazów generowanych przy jednym
             # uruchomieniu programu
   
   image = Image.new("RGB", (rozdzielczosc, rozdzielczosc))
   draw = ImageDraw.Draw(image)
   from random import randint as R

   for i in xrange(l):
     print "Tworzenie krzywej %d z %d" % (i+1, l)
     # 1. Wylosowanie n punktów kontrolnych
     punkty_kontrolne = [(R(0,rozdzielczosc), R(0,rozdzielczosc)) for _ in xrange(n)]

     # 2. Wyznaczenie łamanej p przyliżającą krzywą Beziera
     p = Bezier2D(punkty_kontrolne, k)

     # 3. Rysowanie krzywej:
     # 3a. wyczyszczenie obrazu (kolorem białym)
     draw.rectangle( [0,0, rozdzielczosc,rozdzielczosc], fill="#fff")

     # 3b. rysowanie łamanej kontrolnej (w kolorze jasnoszarym)
     draw.line(punkty_kontrolne, fill="#ccc")

     # 3c. zaznaczenie niebieskimi kółkami punktów kontrolnych
     r = 2 # promień
     for (x,y) in punkty_kontrolne:
       draw.ellipse([x-r,y-r, x+r,y+r], fill="#00f")

     # 3d. rysowanie krzywej Beziera (w kolorze czerownym)
     draw.line(p, fill="#f00")

     # 4. Zapisanie obrazu do pliku
     image.save("Krzywa-Beziera_%03d_%04d.png" % (n,i), "PNG")


Public Domain
Ten tekst nie podlega pod prawa autorskie. Jest zatem własnością publiczną, ponieważ jego autor udostępnił go na licencji public domain.