Kody źródłowe/Most (wzorzec projektowy)

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Most (wzorzec projektowy) • Kod źródłowy
Most (wzorzec projektowy)
Kod źródłowy
Kody źródłowe programów stosujących wzorzec projektowy mostu
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Most


Java[edytuj]

Wyjście:

API1.circle at 1.000000:2.000000 radius 7.500000
API2.circle at 5.000000:7.000000 radius 27.500000
import java.util.*;

/** "Implementor" */
interface DrawingAPI {
  public void drawCircle(double x, double y, double radius);
}

/** "ConcreteImplementor" 1/2 */
class DrawingAPI1 implements DrawingAPI {
  public void drawCircle(double x, double y, double radius) 
  { System.out.printf("API1.circle at %f:%f radius %f\n", x, y, radius); }
}

/** "ConcreteImplementor" 2/2 */
class DrawingAPI2 implements DrawingAPI {
  public void drawCircle(double x, double y, double radius) 
 { System.out.printf("API2.circle at %f:%f radius %f\n", x, y, radius); }
}

/** "Abstraction" */
interface Shape {
  public void draw();               // low-level
  public void resizeByPercentage(double pct);   // high-level
}

/** "Refined Abstraction" */
class CircleShape implements Shape {
  private double x, y, radius;
  private DrawingAPI drawingAPI;
  public CircleShape(double x, double y, double radius, DrawingAPI drawingAPI) {
    this.x = x; this.y = y; this.radius = radius; 
    this.drawingAPI = drawingAPI;
  }
  // low-level i.e. Implementation specific
  public void draw() { drawingAPI.drawCircle(x, y, radius); }  
  // high-level i.e. Abstraction specific
  public void resizeByPercentage(double pct) { radius *= pct; }
}

/** "Client" */
class BridgePattern {
  public static void main(String[] args) {
    Shape[] shapes = new Shape[2];
    shapes[0] = new CircleShape(1, 2, 3, new DrawingAPI1());
    shapes[1] = new CircleShape(5, 7, 11, new DrawingAPI2());

    for (Shape shape : shapes) {
      shape.resizeByPercentage(2.5);
      shape.draw();
    }
  }
}

C++[edytuj]

#include <iostream>
 
using namespace std; //For brevity.
 
//Implementor
class DrawingAPI 
{
public:
 virtual void DrawCircle(const double x, const double y, const double radius) = 0;
 virtual void DrawSquare(const double x, const double y) = 0;
};
 
// ConcreteImplementor 1/2 
class OpenGL : public DrawingAPI 
{
public:
 void DrawCircle(const double x, const double y, const double radius) 
 { 
  cout<<"OpenGL based circle drawn at "<<x<<":"<<y<<" radius "<<radius<<endl; 
 }
 void DrawSquare(const double x, const double y)
 {
  cout<<"OpenGL based square drawn at "<<x<<":"<<y<<endl;
 }
};
 
// ConcreteImplementor 2/2 
class DirectX : public DrawingAPI
{
public:
 void DrawCircle(const double x, const double y, const double radius) 
 {
  cout<<"DirectX based circle drawn at "<<x<<":"<<y<<" radius "<<radius<<endl; 
 }
 void DrawSquare(const double x, const double y)
 {
  cout<<"DirectX based square drawn at "<<x<<":"<<y<<endl;
 }
};
 
//Abstraction"
class Shape 
{
public: //Constrctor
 Shape(double x, double y, double radius, DrawingAPI* da) :
  _x(x), _y(y), _radius(radius), _da(da)
 { }
 Shape(double x, double y, DrawingAPI* da) :
  _x(x), _y(y), _da(da)
 { }
public:
 // low-level
 virtual void Draw() = 0;
protected:
 void DrawCircle()
 { 
  _da->DrawCircle(_x, _y, _radius); 
 }
 void DrawSquare()
 {
  _da->DrawSquare(_x, _y);
 }
 // high-level
 // This needs to be refined in the Refined Abstraction classes.
 virtual void ResizeByPercentage(double const pct) = 0; 
protected:
 double _x, _y, _radius;
 DrawingAPI* _da; // Shapes could be displayed by different DrawingAPI's.
};
 
//Refined Abstraction: define a Circle.
class Circle : public Shape 
{
public : //Constructor
 Circle(double x, double y, double radius, DrawingAPI* da) :
  Shape(x, y, radius, da)
 { }
public: //Behavior
 // low-level i.e. Implementation specific. 
 // Draw doesn't even know what parameters it's using and WHO is drawing it.
 void Draw() { DrawCircle(); }  
 // High-level i.e. Abstraction specific.
 // A circle has a radius, but a square has a length (for example).
 void ResizeByPercentage(const double pct) { _radius *= pct; }
};
 
//Refined Abstraction: define a Square.
class Square : public Shape 
{
public : //Constructor
 Square(double x, double y, DrawingAPI* da) :
  Shape(x, y, da)
 { }
public: //Behavior
 // Low-level i.e. Implementation specific. 
 // Draw doesn't even know what parameters it's using and WHO is drawing it.
 void Draw() { DrawSquare(); }  
 // High-level i.e. Abstraction specific.
 // A circle has a radius, but a square has a length (for example). 
 void ResizeByPercentage(const double pct) { _x *= pct; }
};
 
 
//The Client.
// -->> int main() merely demonstrates the interchangebility.
int main()
{
 Shape* TheShape[4]; //2 shapes x 2 implementations = 4 client-options.
 DrawingAPI* DA[2]; //2 Implementations.
 DA[0] = new OpenGL;
 DA[1] = new DirectX;
 
 TheShape[0] = new Circle(1, 2, 7.5, DA[0]); //Draw circle with OpenGL
 TheShape[0]->Draw();
 
 TheShape[1] = new Circle(5, 7, 27.5, DA[1]); //Draw circle with DirectX
 TheShape[1]->Draw();
 
 TheShape[2] = new Square(10, 14, DA[0]); //Draw square with OpenGL
 TheShape[2]->Draw();
 
 TheShape[3] = new Square(2.9, 80, DA[1]); //Draw square with DirectX
 TheShape[3]->Draw();
 
 //Give back allocated memory.
 delete DA[0], DA[1];
 delete TheShape[0], TheShape[1], TheShape[2], TheShape[3];
 
 return 0;
}


C#[edytuj]

wyjście:

API1.circle at 1:2 radius 7.5
API2.circle at 5:7 radius 27.5
using System;

/** "Implementor" */
interface DrawingAPI
{
  void DrawCircle(double x, double y, double radius);
}

/** "ConcreteImplementor" 1/2 */
class DrawingAPI1 : DrawingAPI
{
  public void DrawCircle(double x, double y, double radius) 
  {
    System.Console.WriteLine("API1.circle at {0}:{1} radius {2}\n", x, y, radius); 
  }
}

/** "ConcreteImplementor" 2/2 */
class DrawingAPI2 : DrawingAPI 
{
  public void DrawCircle(double x, double y, double radius) 
  { 
    System.Console.WriteLine("API2.circle at {0}:{1} radius {2}\n", x, y, radius); 
  }
}

/** "Abstraction" */
interface Shape
{
  void Draw();               // low-level
  void ResizeByPercentage(double pct);   // high-level
}

/** "Refined Abstraction" */
class CircleShape : Shape
{
  private double x, y, radius;
  private DrawingAPI drawingAPI;

  public CircleShape(double x, double y, double radius, DrawingAPI drawingAPI)
  {
    this.x = x; 
    this.y = y; 
    this.radius = radius; 
    this.drawingAPI = drawingAPI;
  }

  // low-level i.e. Implementation specific
  public void Draw()
  {
    drawingAPI.DrawCircle(x, y, radius);
  }

  // high-level i.e. Abstraction specific    
  public void ResizeByPercentage(double pct)
  {
    radius *= pct;
  }
}

/** "Client" */
class BridgePattern
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    Shape[] shapes = new Shape[2];
    shapes[0] = new CircleShape(1, 2, 3, new DrawingAPI1());
    shapes[1] = new CircleShape(5, 7, 11, new DrawingAPI2());

    foreach (Shape shape in shapes)
    {
      shape.ResizeByPercentage(2.5);
      shape.Draw();
    }
  }
}

Perl[edytuj]

wyjście:

API1.circle at 1:2 radius 7.5
API2.circle at 5:7 radius 27.5
### ConcreteImplementor 1/2
package DrawingAPI1;

sub new {
    my $class = shift;
    return bless({}, $class);
}

sub draw_circle {
    my($self, $x, $y, $radius) = @_;

    print("API1.circle at $x:$y radius $radius\n");
}

1;

### ConcreteImplementor 2/2
package DrawingAPI2;

sub new {
    my $class = shift;
    return bless({}, $class);
}

sub draw_circle {
    my($self, $x, $y, $radius) = @_;

    print("API2.circle at $x:$y radius $radius\n");
}

1;

### Refined Abstraction
package CircleShape;

sub new {
    my $class = shift;
    my ($x, $y, $radius, $drawing_api) = @_;

    my $self = bless({
        x => $x,
        y => $y,
        radius => $radius,
        drawing_api => $drawing_api,
    }, $class);

    return $self;
}

sub draw {
    my $self = shift;
    $self->{drawing_api}->draw_circle(
        $self->{x}, $self->{y}, $self->{radius});
}

sub resize_by_percentage {
    my($self, $percent) = @_;
    $self->{radius} *= $percent;
}

1;

### client
my @shapes = (
    CircleShape->new(1, 2, 3, DrawingAPI1->new),
    CircleShape->new(5, 7, 11, DrawingAPI2->new),
);

foreach my $shape (@shapes) {
    $shape->resize_by_percentage(2.5);
    $shape->draw();
}


PHP[edytuj]

wyjście:

API1.circle at 1:2 radius 7.5
API2.circle at 5:7 radius 27.5
 <?php
 /** "Implementor" */
 interface DrawingAPI {
  public function drawCircle($x, $y, $radius);
 }
 
 /** "ConcreteImplementor" 1/2 */
 class DrawingAPI1 implements DrawingAPI{
  public function drawCircle($x, $y, $radius) 
  { echo "API1.circle at $x:$y radius $radius\n"; }
 }
 
 /** "ConcreteImplementor" 2/2 */
 class DrawingAPI2 implements DrawingAPI {
  public function drawCircle($x, $y, $radius) 
  { echo "API2.circle at $x:$y radius $radius\n"; }
 }
 
 /** "Abstraction" */
 interface Shape {
  public function draw();            // low-level
  public function resizeByPercentage($pct);   // high-level
 }
 
 /** "Refined Abstraction" */
 class CircleShape implements Shape {
  private $x;
  private $y;
  private $radius;
  private $drawingAPI;
  public function __construct($x, $y, $radius, DrawingAPI $drawingAPI) {
    $this->x = $x;
    $this->y = $y;
    $this->radius = $radius; 
    $this->drawingAPI = $drawingAPI;
  }
  // low-level i.e. Implementation specific
  public function draw() { $this->drawingAPI->drawCircle($this->x, $this->y, $this->radius); }  
  // high-level i.e. Abstraction specific
  public function resizeByPercentage($pct) { $this->radius *= $pct; }
 }
 
 /** "Client" */
 $shapes = array();
 $shapes[] = new CircleShape(1, 2, 3, new DrawingAPI1());
 $shapes[] = new CircleShape(5, 7, 11, new DrawingAPI2());
 
 foreach ($shapes as $shape) {
  $shape->resizeByPercentage(2.5);
  $shape->draw();
 }
?>


Python[edytuj]

wyjście:

API1.circle at 1.000000:2.000000 radius 7.500000
API2.circle at 5.000000:7.000000 radius 27.500000

 class CircleShape:
  def __init__(self,x,y,r,da):
    self.x = x
    self.y = y
    self.r = r
    self.da = da
  def draw(self): self.da.drawCircle(self.x,self.y,self.r)
  def resizeByPercentage(self,pct): self.r *= pct
 
 class DrawingAPI2:
  def drawCircle(self,x,y,r): 
    print "API2.circle at %f:%f radius %f" % (x,y,r)
 
 class DrawingAPI1:
  def drawCircle(self,x,y,r): 
    print "API1.circle at %f:%f radius %f" % (x,y,r)
 
 if __name__ == '__main__':
  shapes = [CircleShape(1,2,3,DrawingAPI1()), CircleShape(5,7,11,DrawingAPI2())]
  for shape in shapes:
    shape.resizeByPercentage(2.5)
    shape.draw()


Ruby[edytuj]

wyjście:

API1.circle at 1.000000:2.000000 radius 7.500000
API2.circle at 5.000000:7.000000 radius 27.500000

 class CircleShape
  def initialize(x, y, r, da)
    @x = x
    @y = y
    @r = r
    @da = da
  end
  def draw; @da.drawCircle(@x, @y, @r); end
  def resizeByPercentage(pct); @r *= pct; end
 end
 class DrawingAPI1
  def drawCircle(x,y,r)
   printf "API1.circle at %f:%f radius %f", x, y, r
  end
 end
 class DrawingAPI2
  def drawCircle(x,y,r)
   printf "API2.circle at %f:%f radius %f", x, y, r
  end
 end
 
 shapes = [CircleShape.new(1, 2, 3, DrawingAPI1.new), CircleShape.new(5, 7, 11, DrawingAPI2.new)]
 shapes.each do |shape|
  shape.resizeByPercentage(2.5)
  shape.draw
 end