Przejdź do zawartości

Kody źródłowe/Sortowanie bąbelkowe

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Sortowanie bąbelkowe • Kod źródłowy
Sortowanie bąbelkowe
Kod źródłowy
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Sortowanie bąbelkowe
Spis treści

BASH

[edytuj]
 • $lz - ilość liczb do posortowania
 • $tab[] - tablica elementów ciągu
 • $tmp - zmienna pomocnicza
for(( i=1 ; $i < $lz ; i++ )) ; do
    for(( j=$(($lz-1)) ; $j >= $i ; j-- )); do
        if [ ${tab[j-1]} -gt ${tab[j]} ]; then
            tmp=${tab[j-1]}
            tab[j-1]=${tab[j]}
            tab[j]=$tmp
        fi
    done
done

Wersja klasyczna:

void bubblesort(int table[], int size)
{
	int i, j, temp;
	for (i = 0; i<size-1; i++)
    {
		for (j=0; j<size-1-i; j++)
		{
			if (table[j] > table[j+1])
			{
				temp = table[j+1];
				table[j+1] = table[j];
				table[j] = temp;
			}
		}
    }
}

Wersja z zapamiętaniem czy dokonano zamiany:

 • tab[] - tablica elementów ciągu np. o indeksach od 0 do 99
 • tmp - zmienna pomocnicza o formacie elementu tablicy tab[]
 • change - zmienna logiczna
typedef int TYP

void bubblesort( TYP a[], int n ) 
{
 int i,j;
 TYP tmp;
 int change;

 for (i=0; i<n-1; ++i) 
 {
    change=0;
    for (j=0; j<n-1-i; j++)
    { 
     if (a[j+1] < a[j])  //porównanie sąsiądów
     { 
       tmp = a[j];   
       a[j] = a[j+1];
       a[j+1] = tmp;  //wypchanie bąbelka   
       change=1;
     }
    }
    if(!change) break;   // nie dokonano zmian - koniec!
 }
}

Wersja z zapamiętaniem miejsca ostatniej zamiany:

void bubblesortlastchange(int tab[], int size)
{
	int loop, last, i, j, temp;
	last = size - 1;

	for(i = size - 1; i > 0; i--)
	{
		loop = last;
		last = 0;
		for(j = 0; j < loop; j++)
		{
			if(tab[j] > tab[j+1])
			{
				last = j;
				temp = tab[j];
				tab[j] = tab[j+1];
				tab[j+1] = temp;
			}
		}
	}

C++

[edytuj]
template <class T>
  void bubble_sort(T* tab, int n) {
    bool swapped; // Czy zamieniono w ostatnim obrocie?
    
    do {
      swapped = false;
      for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {
        if (tab[i] > tab[i + 1]) { 
          swap(tab[i], tab[i + 1]);
          swapped = true;
        }
      }
    } while (swapped);
  }

C# (bez znacznika zmiany change)

[edytuj]
public static void BubbleSort(IComparable[] a)
{
 int n = a.Length;
 for(int i = 1; i < n; ++i)
  for(int j = n - 1; j >= i; j--)
   if(a[j - 1].CompareTo(a[j]) > 0)
   {
    IComparable x = a[j - 1];
    a[j - 1] = a[j];
    a[j] = x;
   }
}

C# (inny przykład)

[edytuj]
public static void Swap(int[] ar, int first)
{
  int hold = ar[first];
  ar[first] = ar[first + 1];
  ar[first + 1] = hold;
}

public static void BubbleSort(int[] ar)
{
  for (int pass = 1; pass < ar.Length; pass++)
    for (int i = 0; i < ar.Length - 1; i++)
      if (ar[i] > ar[i + 1])
        Swap(ar, i);
}

PHP

[edytuj]
$a = array (3, 7, 14, 1, 20, 14, 15);						//Utworzenie tablicy
$n = count($a);									//Zliczenie elementów tablicy do zmiennej $n

for ($i = 1; $i < $n; $i++)
	for ($j = $n - 1; $j >= $i; $j--)
		if ($a[$j - 1] > $a[$j])					//Porównanie sąsiednich elementów tablicy
			list($a[$j - 1], $a[$j]) = array($a[$j], $a[$j - 1]);	//Zamiana miejscami dwóch elementów tablicy

Pascal

[edytuj]
Const
numbers = 6; // ilość sortowanych komórek w tablicy

Type
table = Array[1..numbers] Of Integer;

Var
counter : Integer;
liczby : table;

Procedure bubble_sort();

 Var
 check, memory, run : Integer; // ilość sprawdzeń w przebiegu, komórka pamięci, ilość przebiegów

 Begin
  For run := 1 To numbers - 1 Do
   Begin
   check := numbers - run;
	For counter := 1 To check Do
	 If liczby[counter] > liczby[counter + 1]
	 Then
	  Begin
	  memory := liczby[counter];
	  liczby[counter] := liczby [counter + 1];
	  liczby[counter + 1] := memory;
	  End;
   End;
 End;

Python

[edytuj]
data = [10, 3, 7, 8, 1, 6, 2, 9, 4, 5, 0]

def sort(data):
  for i in range(len(data) - 1, 0, -1):
    for j in range(i):
      if data[j] > data[j + 1]:
        data[j], data[j + 1] = data[j + 1], data[j]

sort(data)
print(data)

PL/SQL

[edytuj]
 • TAB() - zmienna tablicowa indeksowana zawierająca elementy ciągu
 • X - zmienna pomocnicza o formacie elementu tablicy TAB()
FOR I IN 1..TAB.COUNT-1 LOOP
  FOR J IN REVERSE I+1..TAB.COUNT LOOP
   IF TAB(J-1)>TAB(J) THEN
   X:=TAB(J);
   TAB(J):=TAB(J-1);
   TAB(J-1):=X;
   END IF;
  END LOOP;
END LOOP;

Rust

[edytuj]
fn bubble_sort(array: &mut [i32]) {
  for _j in 0..array.len() - 1 {
    for i in 0..array.len() - 1 {
      if array[i] > array[i + 1] {
        array.swap(i, i + 1);
      }
    }
  }
}

Sortowanie bąbelkowe mieszane (shuttle sort, cocktail sort) w C#

[edytuj]
public static void ShuttleSort(IComparable[] a)
{
 int l = 1;
 int p = a.Length - 1;
 int k = p;
 do
 {
  for(int j = p; j >= l; j--)
   if(a[j - 1].CompareTo(a[j]) > 0)
   {
    IComparable x = a[j - 1];
    a[j - 1] = a[j];
    a[j] = x;
    k = j;
   }
  l = k + 1;
  for(int j = l; j <= p; j++)
   if(a[j - 1].CompareTo(a[j]) > 0)
   {
    IComparable x = a[j - 1];
    a[j - 1] = a[j];
    a[j] = x;
    k = j;
   }
  p = k - 1;
 }
 while (l < p);
}

Java

[edytuj]
  public Integer[] bubbleSort(Integer[] a) {
    for (int i = 0; i < a.length; i++) {
      for (int j = 0; j < a.length - 1; j++) {
        if (a[j] > a[j + 1]) {
          int temp = a[j + 1];
          a[j + 1] = a[j];
          a[j] = temp;
        }
      }
    }
  return a;
  }

Java (minimalizacja LOC)

[edytuj]
  public void bubbleSort(Integer[] a) {
    for (int i = 0, size = a.length - 1; i < a.length - 1; i++, size--)
      for (int j = 0; j < size; j++)
        for (int temp = a[j]; a[j] > a[j + 1]; a[j] = a[j + 1], a[j + 1] = temp) ;
  }

Javascript

[edytuj]
/**
 * Prototyp dla tablicy zamieniający kolejność dwóch indeksów tej tablicy
 * @param x
 * @param y
 * @returns {Array}
 */
Array.prototype.swap = function (x, y) {
  var b = this[x];
  this[x] = this[y];
  this[y] = b;
  return this;
};

/**
 * Funkcja sortowania bąbelkowego
 * @param array
 */
function bubbleSort(array) {
  var arrayLength = array.length;
  do {
    for (let i = 0; i < arrayLength - 1; i++) {
      if (array[i] > array[i + 1]) {
        array.swap(i, i + 1);
      }
    }
    arrayLength = arrayLength - 1;
  }
  while (arrayLength > 1)
}