Przejdź do zawartości

Linux/Procesy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Z systemami unixowymi związane jest pojęcie procesu. W takim ujęciu proces rozumiany jest jako wykonywany w systemie program.


Atrybuty procesu[edytuj]

Każdy proces charakteryzuje się pewnymi atrybutami :

 • przestrzeń adresowa,
 • licznik programu,
 • licznik stanu,
 • licznik rejestru,
 • deskryptory pliku (unikalny identyfikator pliku wykorzystywany przez system operacyjny)
 • dane procesu
 • zależności rodzinne
 • liczniki statyczne

Stany procesu[edytuj]

Wynikiem obecności w systemie procesów jest to, że jądro systemu może nim sterować tak i może go ustawić w kilku stanach :

 • pracujący w trybie użytkownika (proces znajduje się na procesorze i wykonuje kod),
 • pracujący w trybie jądra (jądro wykonuje wywołanie systemowe, wykonane przez proces)
 • uśpiony (proces czeka na jakieś zdarzenie, np. na odczyt danych z dysku lub otrzymanie danych z sieci)
 • gotowy do wykonania (może być uruchomiony w każdej chwili, jednak nie ma jeszcze przydzielonego procesora)
 • zombie lub dead lub defunct (proces zakończył działanie i czeka na odebranie kodu powrotu przez proces macierzysty),

znaleźć zombie proces:[1]

ps aux | egrep "Z|defunct"

Zarządzanie procesami[edytuj]

initctl[edytuj]

initctl list


otrzymujemy :


unicast-local-avahi stop/waiting
update-notifier-crash stop/waiting
update-notifier-hp-firmware stop/waiting
xsession-init stop/waiting
dbus start/running, process 1577
update-notifier-cds stop/waiting
gnome-session start/running, process 1625
ssh-agent start/running
unity7 stop/waiting
upstart-dbus-session-bridge start/running, process 1597
logrotate stop/waiting
unity-panel-service start/running, process 1630
hud start/running, process 1621
im-config start/running
unity-gtk-module stop/waiting
upstart-dbus-system-bridge start/running, process 1601
at-spi2-registryd start/running, process 1624
update-notifier-release stop/waiting
upstart-file-bridge start/running, process 1599
gnome-settings-daemon start/running, process 1617
window-stack-bridge start/running, process 1585
re-exec stop/waiting
upstart-event-bridge start/running, process 1583


lub :

initctl show-config

dokumentacja :

man initcl

pstree[edytuj]

Wyświetla drzewo procesów :

init─┬─NetworkManager─┬─dhclient
   │        ├─dnsmasq
   │        └─3*[{NetworkManager}]
   ├─accounts-daemon───2*[{accounts-daemon}]
   ├─acpid
   ├─apache2───2*[apache2───26*[{apache2}]]
   ├─avahi-daemon───avahi-daemon
   ├─bluetoothd
   ├─colord───2*[{colord}]
   ├─cron
   ├─cups-browsed
   ├─cupsd───dbus
   ├─dbus-daemon
   ├─6*[getty]
   ├─irqbalance
   ├─lightdm─┬─Xorg
   │     ├─lightdm─┬─init─┬─at-spi-bus-laun─┬─dbus-daemon
   │     │     │   │         └─3*[{at-spi-bus-laun}]
   │     │     │   ├─at-spi2-registr───{at-spi2-registr}
   │     │     │   ├─bamfdaemon───3*[{bamfdaemon}]
   │     │     │   ├─chromium-browse─┬─chrome-sandbox───chromium-browse───chromium-browse───42*[chromium-browse───8*[{chromium-browse}]]
   │     │     │   │         ├─chromium-browse
   │     │     │   │         ├─chromium-browse─┬─chromium-browse
   │     │     │   │         │         └─3*[{chromium-browse}]
   │     │     │   │         ├─2*[chromium-browse───3*[{chromium-browse}]]
   │     │     │   │         ├─chromium-browse───13*[{chromium-browse}]
   │     │     │   │         └─48*[{chromium-browse}]
   │     │     │   ├─dbus-daemon
   │     │     │   ├─dconf-service───2*[{dconf-service}]
   │     │     │   ├─evolution-calen───4*[{evolution-calen}]
   │     │     │   ├─evolution-sourc───2*[{evolution-sourc}]
   │     │     │   ├─gconfd-2
   │     │     │   ├─gedit─┬─bash
   │     │     │   │    ├─gnome-pty-helpe
   │     │     │   │    └─12*[{gedit}]
   │     │     │   ├─gnome-keyring-d───5*[{gnome-keyring-d}]
   │     │     │   ├─gnome-screensav───3*[{gnome-screensav}]
   │     │     │   ├─gnome-session─┬─compiz─┬─sh───gtk-window-deco───2*[{gtk-window-deco}]
   │     │     │   │        │    └─11*[{compiz}]
   │     │     │   │        ├─deja-dup-monito───2*[{deja-dup-monito}]
   │     │     │   │        ├─gnome-fallback-───2*[{gnome-fallback-}]
   │     │     │   │        ├─indicator-multi───2*[{indicator-multi}]
   │     │     │   │        ├─nautilus───4*[{nautilus}]
   │     │     │   │        ├─nm-applet───2*[{nm-applet}]
   │     │     │   │        ├─polkit-gnome-au───2*[{polkit-gnome-au}]
   │     │     │   │        ├─telepathy-indic───2*[{telepathy-indic}]
   │     │     │   │        ├─update-notifier───3*[{update-notifier}]
   │     │     │   │        └─3*[{gnome-session}]
   │     │     │   ├─gnome-settings-───3*[{gnome-settings-}]
   │     │     │   ├─gnome-terminal─┬─bash───pstree
   │     │     │   │        ├─gnome-pty-helpe
   │     │     │   │        └─3*[{gnome-terminal}]
   │     │     │   ├─gvfs-afc-volume───2*[{gvfs-afc-volume}]
   │     │     │   ├─gvfs-gphoto2-vo───{gvfs-gphoto2-vo}
   │     │     │   ├─gvfs-mtp-volume───{gvfs-mtp-volume}
   │     │     │   ├─gvfs-udisks2-vo───2*[{gvfs-udisks2-vo}]
   │     │     │   ├─gvfsd───{gvfsd}
   │     │     │   ├─gvfsd-burn───{gvfsd-burn}
   │     │     │   ├─gvfsd-fuse───4*[{gvfsd-fuse}]
   │     │     │   ├─gvfsd-metadata───{gvfsd-metadata}
   │     │     │   ├─gvfsd-trash───2*[{gvfsd-trash}]
   │     │     │   ├─hud-service───2*[{hud-service}]
   │     │     │   ├─ibus-daemon─┬─ibus-dconf───3*[{ibus-dconf}]
   │     │     │   │       ├─ibus-engine-sim───2*[{ibus-engine-sim}]
   │     │     │   │       ├─ibus-ui-gtk3───3*[{ibus-ui-gtk3}]
   │     │     │   │       └─2*[{ibus-daemon}]
   │     │     │   ├─ibus-x11───3*[{ibus-x11}]
   │     │     │   ├─indicator-appli───{indicator-appli}
   │     │     │   ├─indicator-bluet───2*[{indicator-bluet}]
   │     │     │   ├─indicator-datet───4*[{indicator-datet}]
   │     │     │   ├─indicator-keybo───2*[{indicator-keybo}]
   │     │     │   ├─indicator-messa───3*[{indicator-messa}]
   │     │     │   ├─indicator-power───2*[{indicator-power}]
   │     │     │   ├─indicator-print───2*[{indicator-print}]
   │     │     │   ├─indicator-sessi───2*[{indicator-sessi}]
   │     │     │   ├─indicator-sound───2*[{indicator-sound}]
   │     │     │   ├─indicator-sync-───{indicator-sync-}
   │     │     │   ├─notify-osd───2*[{notify-osd}]
   │     │     │   ├─pulseaudio───3*[{pulseaudio}]
   │     │     │   ├─ssh-agent
   │     │     │   ├─ubuntuone-syncd───4*[{ubuntuone-syncd}]
   │     │     │   ├─unity-panel-ser───2*[{unity-panel-ser}]
   │     │     │   ├─unity-webapps-s───2*[{unity-webapps-s}]
   │     │     │   ├─2*[upstart-dbus-br]
   │     │     │   ├─upstart-event-b
   │     │     │   ├─upstart-file-br
   │     │     │   ├─window-stack-br
   │     │     │   ├─wxmaxima─┬─sbcl
   │     │     │   │     └─3*[{wxmaxima}]
   │     │     │   ├─zeitgeist-daemo───{zeitgeist-daemo}
   │     │     │   ├─zeitgeist-datah───10*[{zeitgeist-datah}]
   │     │     │   └─zeitgeist-fts─┬─cat
   │     │     │           └─{zeitgeist-fts}
   │     │     └─{lightdm}
   │     └─2*[{lightdm}]
   ├─modem-manager
   ├─nmbd
   ├─polkitd───2*[{polkitd}]
   ├─rsyslogd───3*[{rsyslogd}]
   ├─rtkit-daemon───2*[{rtkit-daemon}]
   ├─smbd───smbd
   ├─sshd
   ├─systemd-logind
   ├─systemd-udevd
   ├─udisksd───4*[{udisksd}]
   ├─upowerd───2*[{upowerd}]
   ├─upstart-file-br
   ├─upstart-socket-
   ├─upstart-udev-br
   └─whoopsie───2*[{whoopsie}]

ps[edytuj]

Podstawowym poleceniem do zarządzania procesami przez użytkownika jest : ps

ps [-] [lujsvmaxscewhrnu] [txx] [0 [+/-] k1 [[+/-] k2 …]] [pids]

Opcje :

 • l - długi format
 • u - format użytkownika podaje nazwę użytkownika czas start
 • m - wyświetla informacje o pamięci
 • f - format drzewiasty
 • a - pokaż także procesy innych użytkowników
 • r - tylko pracujące procesy
  PID  TTY  TIME    CMD
 1157 tty2  00:00:13  bash
 1720 tty2  00:00:00  ps 

np.

 • ps –ax – wyświetla wszystkie procesy
 • pstree – wyświetla drzewo procesu w systemie

Aby zobaczyć wszystkie procesy w systemie, używając standardowej składni:

 • ps -e
 • ps -ef
 • ps -eF
 • ps -ely

Aby wypisać drzewo procesów:

 • ps -ejH
 • ps axjf

Aby wyświetlić informację o wątkach:

 • ps -eLf
 • ps axms

Aby wyświetlić informacje związane z bezpieczeństwem:

 • ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label
 • ps axZ
 • ps -eM

Aby zobaczyć wszystkie procesy poza tymi działającymi jako root(rzeczywiste i efektywne ID):

 • ps -U root -u root -N

Aby wyświetlić wszystkie procesy w formacie zdefiniowanym przez użytkownika:

 • ps -eo pid,tid,class,rtprio,ni,pri,psr,pcpu,stat,wchan:14,comm
 • ps axo stat,euid,ruid,tty,tpgid,sess,pgrp,ppid,pid,pcpu,comm
 • ps -eopid,tt,user,fname,tmout,f,wchan
 • PID – identyfikator procesu
 • TTY – terminal
 • TIME – łączny czas procesora w formacie dd-hh:mm:ss
 • CMD - polecenie (wraz z parametrami), które spowodowało uruchomienie procesu
 • USER – identyfikator użytkownika będącego właścicielem procesu
 • % CPU – procentowe zużycie procesora przez proces
 • % MEM – procent użycia pamięci operacyjnej przez czas
 • VS2 - rzeczywisty rozmiar procesu w kilobajtach
 • RSS - ilość fizycznej pamięci używanej przez proces
 • STAT – status procesu
 • START - czas uruchomienia procesu


kill[edytuj]

W wielu przypadkach zachodzi potrzeba usunięcie przez użytkownika procesu z systemu UNIX. Użytkownik ma takie prawo w stosunku do swoich procesów natomiast użytkownik root do wszystkich.

Polecenia do tego służące mają następującą składnię :

kill [-s sygnał /-p] [-a] pid …

np.

Pozwala ono wysyłać sygnały do procesów (można używać nazw sygnałów lub ich numerów):

 • kill -l - wyświetla dopuszczalne nazwy sygnałów
 • kill -kill 1234 - wysłanie sygnału SIGKILL do procesu z pid=1234
 • kill -9 1234 - to samo wyżej, bo SIGKILL ma nr 9
 • kill -int 1234 - wysłanie sygnału SIGINT do procesu z pid=1234
 • kill -2 1234 - to samo wyżej, bo SIGINT ma nr 2

Można wysyłać sygnał do większej liczby procesów np :

 • kill -kill 0 - wysyła sygnał do wszystkich procesów w grupie procesów procesu wysyłającego
 • kill -kill 1234 1235 - do dwóch procesów o podanych pid-ach

Inne przykłady :

 • kill -9 8606
 • kill -0 8606
 • killall –KILL tree - zakończenie procesu
 • killall –HnP tree – restart procesu
 • kill <PID> - wysyłanie sygnału TERM do procesu o numerze identyfikacyjnym PID
 • Kill - <nr sygnału> <PID> -wysyłanie wskazanego procesu sygnału o podanym numerze
 • kill – l – zwraca nazwy i numer sygnałów kill – l <nr sygnału> - zwraca nazwę sygnału o podanym numerze
 • kill -9-1 - Zabicie wszystkich procesów, które można zabić

Proces o PID= -1 oznacza wszystkie procesy które wolno zabić poza procesem kill

killall :

 • -g - Zabija grupę procesów, do której należy podany proces
 • -i - Pyta o zgodę przed zabiciem każdego procesu
 • –v - Wypisuje komunikat o każdym udanym wysłaniu sygnału
 • –w - Czeka aż zabite zostaną wszystkie wskazane procesy. Może czekać bez końca jeśli proces zignorował sygnał lub przeszedł do stanu zombie np.

killall –v mozilla

Zobacz również[edytuj]


 1. linux journal: how-kill-zombie-processes-linux by Nawaz Abbasi on October 8, 2020