Przejdź do zawartości

Materiały do nauk administracyjnych/Decyzja administracyjna

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Decyzja administracyjna[edytuj]

Decyzja jest wyborem między różnymi alternatywami działania. Decydowanie, to sposób realizacji funkcji kierowniczych [J. Supernat] a zarządzanie, to ciągłe podejmowanie decyzji [A.M. Zawiślak]. Natomiast decyzja administracyjna zalicza się do form działania administracji publicznej. Jest to forma władcza i prawna. Władcza ponieważ rozstrzyga o prawach i obowiązkach obywateli, zaś prawna, gdyż opiera się na normach prawnych. Obowiązujące przepisy prawa określają jej treść oraz formę. Treść jest oznaczona w przepisach części szczególnej prawa administracyjnego (ustawach, rozporządzeniach itp.); zaś forma w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Teoria administracji zna też inne prawne formy działania administracji: akty normatywne oraz akty administracyjne. Akt normatywny to uporządkowany zbiór przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, generalnych i abstrakcyjnych. Natomiast akt administracyjny, to jednostkowy, skonkretyzowany, władczy akt woli skierowany do indywidualnego podmiotu. Oprócz decyzji organy administracji zawierają porozumienia administracyjne, wydają zaświadczenia albo po prostu przyjmują postawę pasywną wobec składanych im wniosków (bezczynność administracji).

Podmiotowi może przysługiwać określony luz decyzyjny czyli możliwość dokonania wyboru spośród różnych alternatyw określonych przepisami prawnymi, np. swobodna ocena dowodów. Oczywiście wpływ na dokonanie wyboru mają czynniki prawne (np. przepisy, polecenie przełożonego) i pozaprawne (osobiste upodobania, zmęczenie, choroba itp.).

Organ administracji publicznej czasem nie podejmuje decyzji wyłącznie samodzielnie, lecz we współpracy z innym organem, np. "w porozumieniu", "po uzgodnieniu", "za zgodą", czy "po zasięgnięciu opinii". Sprzyjać to ma fachowości i jednolitości działalności administracji publicznej, ale może powodować znaczne przedłużanie procesu decyzyjnego ze szkodą dla obywateli (zwłaszcza jeśli chodzi o zasięganie opinii biegłych).

Literatura[edytuj]

  • Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Lublin 2004.

Powrót do spisu treści