Przejdź do zawartości

Materiały do nauk administracyjnych/Literatura

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Teoria administracji[edytuj]

 • Administracja publiczna, red. J. Hauser, Warszawa 2005.
 • Dubel L., Korybski A., Markwart Z., Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Kraków 2002.
 • Groszyk H., Pieniążek A., Seidler G.L., Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2008.
 • Hilarowicz T., Zarys nauki administracji, Warszawa 1930.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
 • Kisielewicz J., Nauka o administracji, Przemyśl 2008.
 • Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 2007.
 • Knosala E., Zarys nauki administracji, Kraków 2006.
 • Langrod J.S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków 2003.
 • Łukasiewicz J., Zarys nauki administracji, Warszawa 2010.
 • Niczyporuk J., Dekoncentracja administracji publicznej, Lublin 2006.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009.
 • Pilipiec S., Szreniawski P., Socjologia administracji. Zarys wykładu, Lublin 2008.
 • Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Lublin 2004.
 • Szreniawski P., Nauka o polityce administracji, 2008.
 • Szreniawski P., Ogólne i szczegółowe nauki administracyjne, Przemyśl 2009.

Historia administracji[edytuj]

 1. Ajnenkiel A., Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa 1977.
 2. Ćwik W., Historia administracji, Zamość 2004.
 3. Ćwik W., Historia administracji od połowy XVIII wieku, Warszawa 2005.
 4. Górski G., Historia administracji, Warszawa 2002.
 5. Historia administracji. Wybór źródeł, red. J. Malec, oprac. M. Hładij et alt., Kraków 2002.
 6. Historia administracji na ziemiach polskich. Wybór źródeł, oprac. A. Konieczny, T. Kruszewski, Wrocław 2002.
 7. Historia administracji w Polsce 1764-1989. Wybór źródeł, oprac. A. Bereza et alt., Warszawa 2006.
 8. Izdebski H., Historia administracji, wyd. 2001.
 9. Janicka D., Ustrój administracji w nowożytnej Europie. Zarys wykładu, Toruń 2002.
 10. Janicka D., Ustrój administracji w nowożytnej Europie. Zarys wykładu z historii administracji, Toruń 2010.
 11. Koneczny F., Dzieje administracji w Polsce w zarysie, wyd. 1924.
 12. Maciejewski T., Historia administracji, Warszawa 2002.
 13. Maciejewski T., Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI-XX w.), Warszawa 2013.
 14. Nowakowski M., Cichoń P., Historia administracji, Warszawa 2010.
 15. Malec D., Malec J., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.
 16. Skeczkowski R., Historia administracji. Zarys wykładu, Koszalin 1997.
 17. Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764–1789, Warszawa 2011.

Historia doktryn polityczno-prawnych[edytuj]

 1. Chojnicka K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki, Poznań 2004.
 2. Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, wyd. 2012.
 3. Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, wyd. 2007.
 4. Olszewski H., Zmierczak M., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994.
 5. Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2009.

Historia prawa i ustroju Polski[edytuj]

 1. Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.
 2. Ćwik W., Opas T., Prawo sądowe w Polsce do 1939 roku. Zarys wykładu, ... 1999.
 3. Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, oprac. A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Poznań 2002.
 4. Historia prawa. Proces i wymiar sprawiedliwości w świetle źródeł, oprac. A. Dziadzio, D. Malec, Kraków 2000.
 5. Historia ustroju państwa w tekstach źródłowych, oprac. B. Lesiński, J. Walachowicz, Warszawa - Poznań 1992.
 6. Kodeks Hammurabiego. Prawo salickie. Wielka Karta Wolności, oprac. R. Skeczkowski, E. Rosenkranz, ... 1996.
 7. Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Wilno 1937.
 8. Konstytucje polskie 1791 - 1921, wyd. M. Handelsman, Warszawa 1926.
 9. Korobowicz A., Witkowski W., Historia ustroju i prawa polskiego (1772 - 1918), Warszawa 2012.
 10. Kutrzeba S., Dawne polskie prawo sądowe w zarysie, ...
 11. Łaszewski R., Salmonowicz S., Historia ustroju Polski, ... 1995.
 12. Maciejewski T., Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 roku, wyd. 2008.
 13. Makiłła D., Historia prawa w Polsce, wyd. 2008.
 14. Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 2: Polska pod zaborami, Kraków 2002.
 15. Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 3: Okres międzywojenny, Kraków 2001.
 16. Siemieński J., Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1917.

Powszechna historia państwa i prawa[edytuj]

 1. Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2002.
 2. Borkowska - Bagieńska E., Historia prawa sądowego, wyd. 2006.
 3. Borkowska - Bagieńska E., Lesiński B., Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Poznań 2005.
 4. Dziadzio A., Powszechna historia prawa, Warszawa 2009.
 5. Gaca A., Kamińska K., Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2002.
 6. Górski G., Salmonowicz S., Historia ustrojów państw, Warszawa 2001.
 7. Grodziski S., Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998.
 8. Jaworski I., Zarys powszechnej historii państwa i prawa. Warszawa 1996.
 9. Klementowski M., Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012.
 10. Klein E., Powszechna historia państwa i prawa, Wrocław 2003.
 11. Koranyi K., Powszechna historia prawa, oprac. K. Sójka - Zielińska, Warszawa 1976.
 12. Krasowski K., Krzymkowski M., Sikorska - Dzięgielewska K., Walachowicz J., Historia ustroju państwa, Poznań 1994.
 13. Lesiński B., Rozwadowski W., Historia prawa, Poznań 1981.
 14. Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, oprac. M.Z. Jedlicki, przedm. M. Sczaniecki, Warszawa 1955.
 15. Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, oprac. M. Kinstler, M.J. Ptak, Wrocław 1996.
 16. Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1995.
 17. Sousa J., Historia nowożytnej administracji na ziemiach czeskich: codzienność, lobbing oraz protekcja (niekonwencjonalne zagadnienia w badaniach historycznych państwa i prawa), "Annales UMCS" sectio G 2001, vol. 48.
 18. Sójka - Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 2008.
 19. Wąsowicz M., Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu, Warszawa 1998.
 20. Witkowski W., Pierwsze konstytucje nowożytne, seria: "Społeczeństwa - Demokracje - Konstytucje", t. 1, Lublin 1996.
 21. Wybór tekstów źródłowych historii prawa (epoka feudalizmu i kapitalizmu), oprac. W. Witkowski, Lublin 1983.
 22. Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych, oprac. G. Bałtruszajtys, J. Kolarzowski, M. Paszkowska, K. Rajewski, Warszawa 2002.

Prawo administracyjne, część ogólna[edytuj]

 1. Administracja publiczna, red. J. Hauser, Warszawa 2005.
 2. Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, red. Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, wstęp Z. Leoński, Wrocław 2005.
 3. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
 4. Knosala E., Matan A., Zacharko L., Nauka administracji, ... 1999.
 5. Langrod J.S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, reprint, Kraków 2003.
 6. Leoński Z., Nauka administracji, ... 2004.
 7. Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.
 8. Niewiadomski Z., et. alt., Prawo administracyjne, wyd. 2007.
 9. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009.
 10. Prawo administracyjne, red. J. Boć, ... 2007.
 11. Prawo administracyjne, red. M. Chmaj, wyd. 2007.
 12. Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2003.
 13. Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, red. J. Stelmasiak, J. Szreniawski, Bydgoszccz - Lublin 2002.
 14. Sługocki J., Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, wyd. 2007.
 15. Starościak J., Administracyjny ustrój Polski, Warszawa 1947.
 16. Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2001.
 17. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2012.

Prawoznawstwo i politologia[edytuj]

 1. Dubel L., Korybski A., Markwart Z., Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Kraków 2002.
 2. Dubel L., Kostrubiec J., Ławnikowicz G., Markwart Z., Elementy nauki o państwie i polityce, Warszawa 2011.
 3. Groszyk H., Pieniążek A., Seidler G.L., Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2009.
 4. Gulczyński M., Nauka o polityce, Warszawa 2007.
 5. Krakowski J., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2002.
 6. Heywood A., Politologia, Warszawa 2006.
 7. Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2010.
 8. Muszyński J., Podstawy nauki o polityce, państwie i prawie, Toruń 2007.
 9. Nauka o państwie i polityce, red. J. Tymanowski, Łódź 2003.
 10. Szostak W., Zarys teorii polityki, Toruń 2007.
 11. Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. W. Jakubowski, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2007.
 12. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2007.

Linki zewnętrzne[edytuj]


Powrót do spisu treści