Moduł:Dopracować

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Moduł techniczny wspierający szablon {{dopracować}}. Wszelkie instrukcje użycia są przedstawione na stronie dokumentacji szablonu.

Podstawowe funkcje

test

Funkcja do sprawdzania, czy szablon {{dopracować}} jest wywołany z parametrami określającymi powody jego umieszczenia. Jeśli żadnych powodów nie podano to zwraca pusty tekst.

icon

Funkcja zwraca zwraca wartość icon danego problemu lub jego wartość domyślną.

text

Funkcja do generowania treści wyświetlanej przez szablon {{dopracować}}.

Dodatkowe funkcje

errormodule

Funkcja sprawdza, czy w szablonie {{dopracować}} po podanych parametrach występuje błąd.

unknown

Funkcja sprawdza, czy szablon {{dopracować}} przyjmuje nieznane nazwane parametry.

repeatfun

Funkcja sprawdza, czy w szablonie {{dopracować}} występują powtarzające się parametry nazwane i nienazwane.
local resources = mw.loadData( 'Moduł:Dopracować/resources' )
function newresult(result)
	for i, v in ipairs(resources.compact or {}) do
		local r, c = mw.ustring.gsub(result, v.pattern, v.replace)
		if c > 0 then
			result = r
			break
		end
	end
	return result
end
function ProblemToSpace(category, frame)
	local cal={}
	for i, val in ipairs(resources.reasons) do
		 for i2, val2 in ipairs(val.space)do
		 	if(val2==category)then
		 		 for i3, val3 in ipairs(val.aliases) do
		 		 	cal[val3]=i
		 		 end
		 	end
		 end
	end
	local mapParamToReason = {}
  for i, v in ipairs(resources.reasons) do
		for _, a in ipairs(v.aliases) do
			mapParamToReason[a] = i
		end
	end
  local pf = frame:getParent()
  for i, val in pairs(pf.args)do
  		if(type(i)=="number")then
  			local val0=mw.text.trim(val)
  			local c=mapParamToReason[val0]
  			if(c)then 
  				if(not cal[val0])then
  					return true
  				end
  			end
  		else
  			local c=mapParamToReason[i]
  			if(c)then
  				 if(not cal[i])then
  				 	return true
  				 end
  			end
  		end	
  end
  return false
end
return {
	test = function(frame)
		local un=require("Moduł:Dopracować").unknown(frame);
		if(un~="")then return "true" end
		local pf = frame:getParent()
		-- scan reasons without dates
		local sectionParamIndex = resources.data.sectionParamIndex
		local sectionParamValue = resources.data.sectionParamValue
		for i, reason in ipairs(pf.args) do
				if reason and ((i ~= sectionParamIndex) or (reason ~= sectionParamValue)) then
					if #mw.text.trim(reason) > 0 then
						   return "true"
					end
				end
		--	end
		end
		local mapParamToReason = {}
		for i, v in ipairs(resources.reasons) do
			for _, a in ipairs(v.aliases) do
				mapParamToReason[a] = i
			end
		end
		-- scan well known reasons with optional date
		for _, v in ipairs(resources.reasons) do
			for _, k in ipairs(v.aliases) do
				local object = pf:getArgument(k)
				if object then
					local currentDate = object:expand()
					if currentDate then
						if(mapParamToReason[k])then
						  return "true"
					  end
					end
				end
			end
		end
	
		return nil
	end,
	
	icon = function(frame)
		local pf = frame:getParent()
 
		local onlyReason = nil
 
		local mapParamToReason = {}
		for i, v in ipairs(resources.reasons) do
			for _, a in ipairs(v.aliases) do
				mapParamToReason[a] = i
			end
		end
 
		-- scan well known reasons with date
		local args={}
	  if(require("Moduł:Dopracować").errormodule(frame,args)=="")then
			for k, i in pairs(mapParamToReason) do
				local object = pf:getArgument(k)
					if object then
						local currentDate = object:expand()
							if currentDate then
					  		if not onlyReason then
									onlyReason = i
					  		elseif onlyReason ~= i then
									onlyReason = 0
									break
								end
							end
					end
			end
      
      -- scan reasons without dates
			if not onlyReason then
				for i, reason in ipairs(pf.args) do
					--local object = pf:getArgument(i)
					--if object then
					--	local reason = object:expand()
					if reason and ((i ~= resources.data.sectionParamIndex) or (reason ~= resources.data.sectionParamValue)) then
						if mw.text.trim(reason) ~= "" then
							local known = mapParamToReason[reason]
							if known then
								if not onlyReason then
									onlyReason = known
								elseif onlyReason ~= known then
									onlyReason = 0
									break
								end
							end
					  end
					end
				end
			end
		end
		local icon = nil
		if onlyReason then
			local reasonData = resources.reasons[onlyReason]
			if reasonData then
				icon = reasonData.icon
			end
		end
 
		return icon or resources.default.icon
	end,
  errormodule = function (frame,args)
  	if(not args)then args={} end 
  	args.title = mw.title.getCurrentTitle()
		args.pf = frame:getParent()
		args.nazwaprzestrzeni=args.pf.args["nazwa przestrzeni nazw"]
		args.nazwijstrona=args.pf.args["nazwij jednostką"]
		args.nazwaprzestrzeni=(not args.nazwaprzestrzeni)and args.title.nsText or args.nazwaprzestrzeni;
		args.nazwaprzestrzeni=mw.getCurrentFrame():callParserFunction{name='#invoke:Nazwy',args={"Np",args.nazwaprzestrzeni}};
	  args.stronaglownawikijuniora=args.pf.args["strona główna dla dzieci"]
	  args.stronaglownawikijuniora=(not args.stronaglownawikijuniora)and "Wikijunior:Strona główna" or string.gsub(args.stronaglownawikijuniora,"_"," ");
	  args.nazwastrony=args.pf.args["nazwa jednostki"]
	  args.nazwastrony=(not args.nazwastrony)and args.title.text or args.nazwastrony
	  local c=mw.site.namespaces[args.nazwaprzestrzeni];
	  if(c)then
	  	args.nazwaprzestrzeni2=mw.ustring.gsub(c.name,"_"," ");
	  	args.nazwaprzestrzeni=args.nazwaprzestrzeni2;
	  else
	  	args.nazwaprzestrzeni2="";
	  end;
	  if(args.nazwastrony~="")then
	  	args.invalidentityname=mw.title.makeTitle('',args.nazwastrony); 
	  	if(args.invalidentityname)then
	    	args.title=(args.nazwaprzestrzeni=="")and mw.title.makeTitle('',args.nazwastrony) 
	      or mw.title.makeTitle('',args.nazwaprzestrzeni..":"..args.nazwastrony)
	      args.nstext=(args.title)and mw.ustring.gsub(args.title.nsText,"_"," ") or nil;
	    else
	    	args.title=nil;
	    end;
	  else
	  	args.title=nil;
	  end;
	  args.typjednostki=args.pf.args["typ jednostki"]
	  args.stronaglownaprojektu=args.pf.args["strona główna projektu"]
	  args.stronaglownaprojektu=(not args.stronaglownaprojektu) and "Wikibooks:Strona główna" or string.gsub(args.stronaglownaprojektu,"_"," ");
	  args.sekcja=args.pf.args[resources.data.sectionParamIndex];
	  args.cal=ProblemToSpace(args.nazwaprzestrzeni,frame)
	  args.re=require("Moduł:Dopracować").repeatfun(frame)
	  args.un=require("Moduł:Dopracować").unknown(frame)
	  if((not args.cal)and(args.re=="")and(args.un=="")and(args.title)	  	
	  	and(((args.nazwaprzestrzeni2~="")and(args.nazwaprzestrzeni~=""))or((args.nazwaprzestrzeni2=="")and(args.nazwaprzestrzeni=="")))
	  	and(args.nstext==args.nazwaprzestrzeni)and(args.invalidentityname)
	  	and((args.stronaglownawikijuniora)and(args.stronaglownawikijuniora~="")and(string.match(args.stronaglownawikijuniora,"^[^/]+$"))
	  	 and(args.title.fullText~=args.stronaglownawikijuniora)and(args.stronaglownaprojektu)
	        and(args.stronaglownaprojektu~="")and(args.title.fullText~=args.stronaglownaprojektu)
	        and(string.match(args.stronaglownaprojektu,"^[^/]+$")))and((((args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultmainspace)
	        	 or(args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultwikijunior))
	         and(((args.nazwijstrona)and(args.nazwijstrona~=""))
	  	 or(((not args.nazwijstrona)or(args.nazwijstrona==""))
	        and((not args.typjednostki)
	      or((args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultmainspace)and((args.typjednostki=="artykuł")or(args.typjednostki=="podręcznik")))
	     or((args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultwikijunior)and((args.typjednostki=="artykuł dla dzieci")or(args.typjednostki=="podręcznik dla dzieci")))))))
	          or(args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultcategory)
	          or((args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultwikibooks)and ((not args.typjednostki)
	          	or((args.typjednostki)and (args.typjednostki=="brudnopis projektu"))))
	           or(args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaulthelp)or((args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaulttemplate)
	           	and((not args.typjednostki)or((args.typjednostki)and (args.typjednostki=="brudnopis szablonu")))
	        	   	  and((args.title.subpageText==resources.data.defaultdoc)
	        	   	  	 or((args.title.exists)and(mw.getCurrentFrame():callParserFunction{name='#invoke:Łatki',args={'contentMatch', '<noinclude>.-{{%s*[Dd]okumentacja%s*}}.-</noinclude>'
	        	   	  	 	  ,'<noinclude>.-{{%s*[Dd]okumentacja%s*|.-</noinclude>',pagename=args.title.fullText,namespace=0}}==""))))
	        	   	  	 or((args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultmodule)and(args.title.subpageText==resources.data.defaultdoc)
	        	   	  	 	and ((not args.typjednostki)
								or((args.typjednostki)and (args.typjednostki=="brudnopis modułu"))))
	        	   	    or((args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultuser)and(string.match(args.nazwastrony,"^[^/]+/.*$")))))then
	          return ""
	  else
	  	return "true"
	  end  
	 end,
   unknown = function (frame)
   	local pf = frame:getParent()
		local mapParamToReason = {}
		for i, v in ipairs(resources.reasons) do
			for _, a in ipairs(v.aliases) do
				mapParamToReason[a] = i
			end
	   end
	   local un=true
	   for v, _ in pairs(pf.args) do
	   if(type(v) ~= "number")then
			for v1,_ in pairs(mapParamToReason) do
				if(v==v1)then un=false break end;
			end
			for _,v3 in ipairs(resources.additionalparameters) do
				if(v==v3)then un=false break end;
			end
			if(un)then return "true" end
			un=true
		 end
		end
		return ""
   end,
  repeatfun = function(frame)
  	local pf = frame:getParent()
  	local f={};
    for i2,val2 in ipairs(resources.reasons) do
  		for _,val3 in ipairs(val2.aliases)do
  			for i,val in pairs(pf.args)do
  			  if(type(i)=="number")then
  			  	 if(val==val3)then
  			  	 	f[#f+1]=val2.aliases[1]
  			  	 end
  			  elseif(type(i)=="string")then
  			 	 if(i==val3)then
  			 	 	 f[#f+1]=val2.aliases[1]
  			 	 end
  			  end
  			end
  		end
  	end
  	if(#f>0)then
  		for i=1,#f,1 do
  			for i2=1,i,1 do
  				if(i~=i2)	then
  					if(f[i]==f[i2])then
  						return "true"
  					end
  			  end
  			end
  		end
  	end
  	return ""
  end,
	text = function(frame)
		local args={}
	  	function prepareTemplates(reason, date, section, comments)
		  	local c = (reason)and (reason["?"] or {}) or {}
				local sourceTemplates;
				local templates = {};
				function ManualAndTemplates(test2)
			    	local sourceTemplates=test2 and resources.manualTemplates or resources.articleTemplates;
			    return sourceTemplates;
			  end;
			  function Templates()
			  	if((args.nazwijstrona)and(args.nazwijstrona~=""))then
			  		sourceTemplates = resources.otherTemplates
			  		templates["{{unit type}}"]="Jednostki"
    				templates["{{comma}}"]="";
					elseif(args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultuser)then
						sourceTemplates = resources.userTemplates
					  templates["{{unit type}}"]="Jednostki użytkowników"
	  			  templates["{{comma}}"]=",";
  				elseif(args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaulthelp)then
						sourceTemplates = resources.pomocTemplates
					  templates["{{unit type}}"]="Strony pomocy"
	  	  	  templates["{{comma}}"]=",";
  		  	elseif(args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultwikibooks)then
						if(((args.typjednostki)and (args.typjednostki=="brudnopis projektu"))or(mw.ustring.match(args.nazwastrony,"^[Bb]rudnopis/.-")))then
  						sourceTemplates = resources.documentationdraftprojectTemplates;
  					else	
							sourceTemplates = resources.projektTemplates;
						end;
						if(((args.typjednostki)and(args.typjednostki=="brudnopis projektu"))or(mw.ustring.match(args.nazwastrony,"^[Bb]rudnopis/.-")))then
    		  		templates["{{unit type}}"]="Strony brudnopisu projektu"
    		  	else
    	  			templates["{{unit type}}"]="Strony projektu"
    	  		end;
    	  		templates["{{comma}}"]=",";
					elseif(args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaulttemplate)then--
						if(((args.typjednostki)and (args.typjednostki=="brudnopis szablonu"))
							or((not mw.ustring.match(args.nazwastrony,"^[Bb]rudnopis/opis$"))and(mw.ustring.match(args.nazwastrony,"^[Bb]rudnopis/.-"))))then
							sourceTemplates = resources.documentationdrafttemplateTemplates
							templates["{{unit type}}"]="Strony opisu brudnopisu szablonów"
  					else	
							sourceTemplates = resources.documentationtemplateTemplates;
						  templates["{{unit type}}"]="Strony opisu szablonów"
						end;
					  templates["{{comma}}"]=",";
					elseif(args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultmodule)then--
						if(((args.typjednostki)and(args.typjednostki=="brudnopis modułu"))
							or((not mw.ustring.match(args.nazwastrony,"^[Bb]rudnopis/opis$"))and(mw.ustring.match(args.nazwastrony,"^[Bb]rudnopis/.-"))))then
							sourceTemplates = resources.documentationdraftmoduleTemplates;
							templates["{{unit type}}"]="Strony opisu brudnopisu modułów"
  					else	
							sourceTemplates = resources.documentationmoduleTemplates
							templates["{{unit type}}"]="Strony opisu modułów"
						end;
						templates["{{comma}}"]=",";
					elseif(args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultcategory)then
			  		sourceTemplates = resources.categoryTemplates
			  		templates["{{unit type}}"]="Strony kategorii"
						templates["{{comma}}"]=",";
					elseif(args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultmainspace)then
						if(args.typjednostki)then
						  if(args.typjednostki=="artykuł")then
			  		    sourceTemplates=resources.articleTemplates;
			  		    templates["{{unit type}}"]="Artykuły"
						    templates["{{comma}}"]="";
			  		  else
			  		  	sourceTemplates=resources.manualTemplates;
			  		  	templates["{{unit type}}"]="Podręczniki"
						    templates["{{comma}}"]="";
			  		  end;
			  		 else
			  		  local test2=string.match(args.title.text,"^[^/]+$");
			  		 	sourceTemplates=ManualAndTemplates(test2);
			  		 	if(test2)then
			  		 	  templates["{{unit type}}"]="Podręczniki"
						    templates["{{comma}}"]="";
			  		 	else
			  		 	  templates["{{unit type}}"]="Artykuły"
						    templates["{{comma}}"]="";			  		 		
			  		 	end;
             end;
					elseif(args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultwikijunior)then
						if(args.typjednostki)then
						  if(args.typjednostki=="artykuł dla dzieci")then
			  		    sourceTemplates=resources.articleTemplates;
			  		    templates["{{unit type}}"]="Artykuły dla dzieci"
						    templates["{{comma}}"]=",";
			  		  else
			  		  	sourceTemplates=resources.manualTemplates;
			  		    templates["{{unit type}}"]="Podręczniki dla dzieci"
						    templates["{{comma}}"]=",";
			  		  end;
			  		 else
			  		 	local test2=string.match(args.title.text,"^[^/]+$");
			  		 	sourceTemplates=ManualAndTemplates(test2);
			  		 	if(test2)then
			  		 	  templates["{{unit type}}"]="Podręczniki dla dzieci"
						    templates["{{comma}}"]=",";
			  		 	else
			  		 	  templates["{{unit type}}"]="Artykuły dla dzieci"
						    templates["{{comma}}"]=",";			  		 		
			  		 	end;
             end;
            
			  	else
			    		sourceTemplates=resources.otherTemplates
			    		templates["{{unit type}}"]="Jednostki"
    				templates["{{comma}}"]="";
			  	end;
			  end;
				if(section)then
					sourceTemplates=resources.sectionTemplates;
					Templates();
				else
          Templates();
			  end;
				for k, v in pairs(sourceTemplates) do
					templates[k] = v
				end
    	    if(args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultwikijunior)then
      		templates["{{M}}"] = templates["{{M}}"].." dla dzieci"
      		templates["{{B}}"] = templates["{{B}}"].." dla dzieci"
      		templates["{{d}}"] = templates["{{d}}"].." dla dzieci"
      		templates["{{ms}}"] = templates["{{ms}}"].." dla dzieci"
	    		templates["{{w}}"] = templates["{{w}}"].." dla dzieci"	
	    		templates["{{MS}}"] = templates["{{MS}}"].." dla dzieci"
		  		templates["{{MD}}"] = templates["{{MD}}"].." dla dzieci"
		  		templates["{{BD}}"] = templates["{{BD}}"].." dla dzieci"
		  		templates["{{dm}}"] = templates["{{dm}}"].." dla dzieci"
		  		templates["{{bm}}"] = templates["{{bm}}"].." dla dzieci"
      	end;
				templates[resources.data.dateTemplate] = date or ""
				if args.title.talkPageTitle then
					templates[resources.data.talkNameTemplate] = args.title.talkPageTitle.fullText
				end
				templates["{{FULLPAGENAMEE}}"] = mw.uri.encode(args.title.fullText, "WIKI")
				templates["{{PAGENAMEE}}"] = mw.uri.encode(args.title.text, "WIKI")
				templates["{{BASEPAGENAMEE}}"] = mw.uri.encode(args.title.baseText, "WIKI")
				templates["{{SUBPAGENAMEE}}"] = mw.uri.encode(args.title.subpageText, "WIKI")
				templates["{{FULLPAGENAME}}"] = args.title.fullText
				templates["{{PAGENAME}}"] = args.title.text
				templates["{{BASEPAGENAME}}"] = args.title.baseText
				templates["{{SUBPAGENAME}}"] = args.title.subpageText
				templates[resources.data.pageUrlTemplate] = args.title:fullUrl()
				templates["{{Cat}}"] = resources.data.defaultcategory
 				templates[resources.data.talkSectionTemplate] = args.pf.args[resources.data.talkPageSectionParamIndex] or ""
				local defaultComment, _ = string.gsub(c.default or "", resources.data.templatePattern, templates)
				templates[resources.data.infoTemplate] = ((comments)and(#comments > 0)) and ((c.prefix or "")..table.concat(comments, c.separator or ", ")..(c.suffix or "")) or defaultComment
				templates[resources.data.infoTemplate]=string.gsub(templates[resources.data.infoTemplate],resources.data.templatePattern,templates);
				-- prepare "talk" hint
				local talk = ""
				if args.title.talkPageTitle and args.title.talkPageTitle.exists then
					talk, _ = string.gsub(reason.talk or "", resources.data.templatePattern, templates)
				end
				templates[resources.data.talkTemplate] = talk
			  	return templates
		  	end
	   if(require("Moduł:Dopracować").errormodule(frame,args)=="")then
		  	local defaultDate = args.pf.args[resources.data.defaultDateIndex] or ""

		  	local complexCategories = {
			  	categories = function(result, date)
--						 if (switch == resources.data.defaulthelp) or (switch == "Wikipedia") or (switch == "Portal") or (switch == "Wikiproject") then
--							table.insert(result, "[[Kategoria:WP?|"..title.text.."]]")
--						else
						table.insert(result, "[[{{Cat}}:{{unit type}} wymagające umieszczenia w odpowiedniej kategorii|"..args.title.text.."]]")
					end,}
		  	local mapParamToReason = {}
		  	for i, v in ipairs(resources.reasons) do
			  	for _, a in ipairs(v.aliases) do
				  	mapParamToReason[a] = i
			  	end
		  	end

		  	local reasonDates = {}
		  -- scan well known reasons with date
		  	for k, i in pairs(mapParamToReason) do
		 	  	local object = args.pf:getArgument(k)
			  	if object then
				  	 local currentDate = object:expand()
				  	 if currentDate then
					  	local previousDate = reasonDates[i]
					  	if not previousDate or (previousDate == "") or ((currentDate ~= "") and (currentDate < previousDate)) then
								reasonDates[i] = currentDate
					  	end
				  	end
			  	end
		  	end

		  	local onlyReason = nil
		  	local allMessages = {}
		  	local customMessages = {}

				-- collect messages with dates
				for i, v in ipairs(resources.reasons) do
					local date = reasonDates[i]
					if date then
						table.insert(allMessages, (#date > 0) and string.format(resources.data.messageWithDatePrefix, date, v.message) or v.message)
						if not onlyReason then
							onlyReason = i
						else
							onlyReason = 0
						end
					end
				end

			-- scan reasons without dates
				local scanReasonWithoutDate = function(index,reason)
				  if reason then
					  reason = mw.text.trim(reason)
					  if (index ~= resources.data.sectionParamIndex) or (reason ~= resources.data.sectionParamValue) then
						  if #reason > 0 then
							  local known = mapParamToReason[reason]
							  if not known then
								  table.insert(allMessages, reason)
								  table.insert(customMessages, reason)
							  else
								 if not onlyReason then
									 onlyReason = known
								 elseif onlyReason ~= known then
									 onlyReason = 0
								 end
								 if not reasonDates[known] then
									 reasonDates[known] = defaultDate
									 local v = resources.reasons[known].message
									 table.insert(allMessages, (#defaultDate > 0) and string.format(resources.data.messageWithDatePrefix, defaultDate, v) or v)
								 end
							  end
						  end
					  end
				  end
				 return reason
			  --end
		  end
		  local sectionParam = scanReasonWithoutDate(resources.data.sectionParamValue)
		  for i, reason in ipairs(args.pf.args) do
		  	if(type(i)=="number")then
			    scanReasonWithoutDate(i,reason)
			  end
		  end
		  local categories = {}
		  local bezkategorii=args.pf.args["bez kategorii"];
		  if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
		    for i, v in ipairs(resources.reasons) do
			    local date = reasonDates[i]
			    if date and v.cat then
				   local complexCat = complexCategories[v.cat]
				   if complexCat then
					   complexCat(categories, date)
				   else
			      	table.insert(categories, (v.catDate and (#date > 0)) and string.format(v.catDate, date) or v.cat)
				   end;
			   end
		    end
		    if (#categories == 0)then
			    table.insert(categories, resources.default.cat)
        end
      end
		-- prepare date hints
		  local hints = {}
		  local currentDate = nil
		  for i, v in ipairs(resources.reasons) do
			  local date = reasonDates[i]
			  if date and (#date == 0) and v.catDate then
				  if not currentDate then
					  currentDate = mw.getContentLanguage():formatDate(resources.data.dateFormat, nil, true)
				  end
				  table.insert(hints, string.format(resources.data.dateExample, v.aliases[1], currentDate))
			  end
		  end

	 	  local result = {}
		  local section = (args.sekcja == resources.data.sectionParamValue) or sectionParam
		  local onlyReasonData = resources.reasons[onlyReason]
		  local mainText = nil
		  local templates = {}
		  if onlyReasonData and onlyReasonData.simple and ((#customMessages == 0) or onlyReasonData["?"]) then
			  local date = reasonDates[onlyReason]
			  if #date > 0 then
				  date = string.format(resources.data.dateInfix, date)
			  end
			  templates = prepareTemplates(onlyReasonData, date, section, customMessages)
			  mainText, _ = string.gsub(onlyReasonData.simple, resources.data.templatePattern, templates)
		  end
		  if not mainText and not onlyReason then
		   	 local date = args.pf.args[resources.data.defaultDateIndex] or ""
			   if #date > 0 then
				  date = string.format(resources.data.dateInfix, date)
			   end
			   templates = prepareTemplates(resources.default, date, section, customMessages)
			   mainText, _ = string.gsub(resources.default.simple, resources.data.templatePattern, templates)
		  end
		  if not mainText then
			   templates = prepareTemplates(resources.default, "", section, allMessages)
			   mainText, _ = string.gsub(resources.default.message, resources.data.templatePattern, templates)
 		  end
 		  
 		   table.insert(result, mainText)
 		   if args.title.talkPageTitle and args.title.talkPageTitle.exists and ((#templates[resources.data.talkTemplate] == 0) or (#templates[resources.data.talkSectionTemplate] > 0)) then
	 		   local talkPageMessage, _ = string.gsub((#templates[resources.data.talkSectionTemplate] == 0) and resources.data.talkPage or resources.data.talkSection, resources.data.templatePattern, templates)
 			   table.insert(result, talkPageMessage)
	 	   end
	 	  local articleInstruction, _ = string.gsub(resources.data.articleInstruction, resources.data.templatePattern, templates)
	 	  table.insert(result, articleInstruction)
		  if #hints > 0 then
		 	  table.insert(result, string.format(resources.data.templateInstruction, table.concat(hints, ", ")))
		  end
		  local categor=table.concat(categories,"")
		  categor=string.gsub(categor,resources.data.templatePattern,templates)
      table.insert(result, categor)
		  local result = table.concat(result, "")
      return newresult(result)
 		else
	  	local bezkategorii=args.pf.args["bez kategorii"];
	  	local mainText2=""
	  	local result={}
	    if((args.title)and(args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaulttemplate)and(args.title.subpageText~=resources.data.defaultdoc))then
	       mainText, _ = string.gsub(resources.nodoctemplate.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)
	       mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
    		 if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
	    	   table.insert(result, resources.nodoctemplate.cat)
	    	 end 
	    end
	    if((args.title)and(args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultmodule)and(args.title.subpageText~=resources.data.defaultdoc))then
	    	 mainText, _ = string.gsub(resources.nodocmodule.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)
	       mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
    		 if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
	    	  table.insert(result, resources.nodocmodule.cat)
	    	 end
	    end
	    if((args.stronaglownaprojektu)and(args.stronaglownaprojektu==""))then
	    	 mainText, _ = string.gsub(resources.emptynamepagehomewikibooks.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)
	       mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
    		 if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
	    		table.insert(result, resources.emptynamepagehomewikibooks.cat)
	    	 end
	    end
	    if((args.stronaglownaprojektu)and(args.stronaglownaprojektu~="")and(string.match(args.stronaglownaprojektu,"^[^/]+(/.-)$")))then
	    		mainText, _ = string.gsub(resources.errornamehomewikibooks.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)
	        mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
    		  if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
	    	  	table.insert(result, resources.errornamehomewikibooks.cat)
	    	  end
	    end
	    if((args.title)and(args.stronaglownaprojektu)and(args.stronaglownaprojektu~="")and(args.title.fullText==args.stronaglownaprojektu))then
	    	  mainText, _ = string.gsub(resources.homeWikibooks.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)
	        mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
    		  if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
	    	  	table.insert(result, resources.homeWikibooks.cat)
	    	  end
	    end
	    if(args.cal)then
	      mainText, _ = string.gsub(resources.otherparameters.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)
	      mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
    		if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
	    	  table.insert(result, resources.otherparameters.cat)
	    	end
	    end
	    if(args.re~="")then
	    	mainText, _ = string.gsub(resources.repeatingparameters.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)
	    	 mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
    		 if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
	    	  	table.insert(result, resources.repeatingparameters.cat)
	    	 end
	    end  
	    if(args.un~="")then
	      mainText, _ = string.gsub(resources.unknownparameters.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)
	      mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
    		if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
	    	  table.insert(result, resources.unknownparameters.cat)
	    	end
	    end
	    if((args.nazwaprzestrzeni2=="")and(args.nazwaprzestrzeni~=""))then
	    	mainText, _ = string.gsub(resources.errorvaluenazwaprzestrzeni.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)
	      mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
    		if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
	    	  table.insert(result, resources.errorvaluenazwaprzestrzeni.cat)
	    	end
	    end
	    if((args.title)and(args.nazwaprzestrzeni=="")and(args.nstext~=resources.data.defaultmainspace))then
	      mainText, _ = string.gsub(resources.errorname.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)	
	      mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
	    	if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
	    	  table.insert(result, resources.errorname.cat)
	    	end
	    end
      if(args.nazwastrony=="")then
	      mainText, _ = string.gsub(resources.emptynamepage.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)
	      mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
    	  if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
	    	  table.insert(result, resources.emptynamepage.cat)
	      end
	    end
	    if((args.nazwastrony~="")and(not args.invalidentityname))then
	      mainText, _ = string.gsub(resources.invalidentityname.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)
	      mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
    	  if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
	    	  table.insert(result, resources.invalidentityname.cat)
	      end
	    end
	    if((args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultuser)and(string.match(args.nazwastrony,"^[^/]+$")))then
	    	mainText, _ = string.gsub(resources.userparameters.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)
	      mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
    		if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
	    	  table.insert(result, resources.userparameters.cat)
	      end
	    end
	    if((args.stronaglownawikijuniora)and(args.stronaglownawikijuniora==""))then
	    	mainText, _ = string.gsub(resources.emptynamepagehomewikijunior.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)
	      mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
    		if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
	    	  table.insert(result, resources.emptynamepagehomewikijunior.cat)
	    	end	   	  
	    end
      if((args.stronaglownawikijuniora)and(string.match(args.stronaglownawikijuniora,"^[^/]+(/.-)$")))then
        mainText, _ = string.gsub(resources.errornamehomewikijunior.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)
	      mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
        if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
	        table.insert(result, resources.errornamehomewikijunior.cat) 	
	      end
	    end
	    if(((not args.nazwijstrona)or(args.nazwijstrona==""))and(args.typjednostki)and(((args.typjednostki~="artykuł")and(args.typjednostki~="podręcznik"))
	    	   and(args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultmainspace)))then
	    		mainText, _ = string.gsub(resources.errorvaluetypjednostkimain.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)
	      	mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
	    	  if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
				   	table.insert(result, resources.errorvaluetypjednostkimain.cat)
				  end
			end
	    if(((not args.nazwijstrona)or(args.nazwijstrona==""))and(args.typjednostki)
	    	 and((args.typjednostki~="artykuł dla dzieci")and(args.typjednostki~="podręcznik dla dzieci"))
	    	   and(args.nazwaprzestrzeni==resources.data.defaultwikijunior))then
	    		mainText, _ = string.gsub(resources.errorvaluetypjednostkiwikijunior.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)
	      	mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
	    	  if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
				   	table.insert(result, resources.errorvaluetypjednostkiwikijunior.cat)
				  end
			end			
      if((args.title)and(args.stronaglownawikijuniora)and(args.title.fullText==args.stronaglownawikijuniora))then
      	mainText, _ = string.gsub(resources.homewikijunior.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)
	      mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
      	if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then 
	 	      table.insert(result, resources.homewikijunior.cat)
	 	    end
	 	   end
	 	   if(not ((args.nazwaprzestrzeni2=="")and(args.nazwaprzestrzeni~="")))then
	 	  	if((args.nazwaprzestrzeni~=resources.data.defaultmainspace)and(args.nazwaprzestrzeni~=resources.data.defaultwikijunior)
	 	   		 and(args.nazwaprzestrzeni~=resources.data.defaultwikibooks)and(args.nazwaprzestrzeni~=resources.data.defaulthelp)
	 	   			and(args.nazwaprzestrzeni~=resources.data.defaultmodule)and(args.nazwaprzestrzeni~=resources.data.defaulttemplate)
	 	   	  		and(args.nazwaprzestrzeni~=resources.data.defaultcategory)and(args.nazwaprzestrzeni~=resources.data.defaultuser))then
	 	      			mainText, _ = string.gsub(resources.pose.simple, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates)	
	      				mainText2=mainText2.."<li>"..mainText.."</li>";
	 	      			if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
	 	      	  			table.insert(result, resources.pose.cat)
	 	    				end
	 	  	end
	 	  end
 	    local articleErrorInstruction, _ = string.gsub(resources.data.articleErrorInstruction, resources.data.templatePattern, resources.otherTemplates) 
 	    local templates={};
 	    templates["{{Cat}}"] = resources.data.defaultcategory;
 	    result=string.gsub(table.concat(result,""),resources.data.templatePattern,templates);
			result=resources.data.articleErrorAdmission.."<BR><ul>"..mainText2.."</ul>"..articleErrorInstruction..result;
      return newresult(result)
    end
	end,
}