Moduł:Html

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
p["TransformacjaKlasyZnakowejDoKoduHtmlCiągu"]=function(wyrazenie_do_transformacji)
  wyrazenie_do_transformacji=mw.ustring.gsub(wyrazenie_do_transformacji,"([%[%]%(%)%+%-%*%?%.%^%$%%'])",function (s) return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(s))..";";end)
	return wyrazenie_do_transformacji;
end;
p["TransformacjaKoduHtmlDoZnakuCiągu"]=function(wyrazenie_do_transformacji)
	local wynik,_=mw.ustring.gsub(wyrazenie_do_transformacji,"&#(%d+);",function (s) return tostring(mw.ustring.char(s));end)
	return wynik;
end;
function p.ZnakiSpecjalneTaguNowiki(ciag)
	local html_dane_modul=mw.loadData("Module:Html/dane");
	local tab_nawiasy=html_dane_modul.tabela_nawiasowa;
  ciag,_=mw.ustring.gsub(ciag,"([{}|=<>%[%]])",tab_nawiasy);
  return ciag;
end;
function p.ZnakiSpecjalneWikiLinku(ciag)
	local html_dane_modul=mw.loadData("Module:Html/dane");
	local tab_nawiasy=html_dane_modul.tabela_nawiasowa;
  ciag,_=mw.ustring.gsub(ciag,"([{}|<>%[%]])",tab_nawiasy);
  return ciag;
end;
function p.KodHTMLZnaku(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
 	local znak=PobierzParametr(1);
 	if(not parametry_modul.CzyTak(znak))then return "(błąd)";end;
 	local czy_kod_znaku=PobierzParametr(2);
 
	local czy_tak=parametry_modul["CzyTakCiąg"](czy_kod_znaku);
	if(czy_tak)then
		return "&amp;#"..tostring(mw.ustring.byte(znak))..";";
	else
		return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(znak))..";";
	end;
end;
p["KodyHTMLZnakówWikiCiągu"] = function (frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
 	local ciag_znakow=PobierzParametr(1);
 	if(not parametry_modul.CzyTak(ciag_znakow))then return "(błąd)";end;
 	local czy_kod_znaku=PobierzParametr(2);
 	
	local html_dane_modul=mw.loadData("Module:Html/dane");
	local tab_znakowo_kodowa={};
	local tabela_znakowa=html_dane_modul.tabela_znakowa;
  local ciag,_=mw.ustring.gsub(ciag_znakow,"(.)",function(znak)
  	if(tabela_znakowa[znak])then
  		if(tab_znakowo_kodowa[znak])then
  			return tab_znakowo_kodowa[znak];
  		end;
  		tab_znakowo_kodowa[znak]=p.KodHTMLZnaku{znak,czy_kod_znaku};
  		return tab_znakowo_kodowa[znak];
  	end;
  	return nil;
  end);
  return ciag;
end;
function p.EncodeId(id,bez_transformacji)
	id=(not bez_transformacji) and p["TransformacjaKoduHtmlDoZnakuCiągu"](id) or id;
	local id,_=mw.ustring.gsub(id,"([{}|%[%]])",function(s)
		return "&#"..mw.ustring.byte(s)..";";
	end);
	return id;
end;
function p.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(parametr)
	parametr=mw.ustring.gsub(parametr,"‎","");
	return parametr;
end;
function p.EncodeWiki(parametr)
	if((not mw.ustring.match(parametr,"&#(%d+);"))and(not mw.ustring.match(parametr,"&%a+;")))then
		parametr=mw.text.encode(parametr);
	end;
	parametr=p["TransformacjaKoduHtmlDoZnakuCiągu"](parametr);
	parametr=p.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(parametr);
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  	parametr=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=parametr,[2]="tak",[3]="tak",};
	return parametr;
end;
function p.DecodeWiki(parametr)
	parametr=mw.text.decode(parametr);
	local html_modul=require("Module:Html");
	parametr=p["TransformacjaKoduHtmlDoZnakuCiągu"](parametr);
	parametr=p.UsuwanieSpecjalnychNieschematycznychSymboli(parametr);
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  	parametr=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=parametr,[2]="tak",};
	return parametr;
end;
function p.IsEncodedHtml(parametr,encode,encode_real)
	return ((encode_real)and(mw.ustring.match(parametr,"^[%w%p%s]*$")and(mw.ustring.match(parametr,"[^%%]"))))
		            or((encode)and(mw.ustring.match(parametr,"^[^%%]*$")))
		            or(((not encode_real)or((encode_real)and(mw.ustring.match(parametr,"^[%w%s%p%%]*$"))))
		            	   and(mw.ustring.match(parametr,"%%%x%x"))
		               and(not mw.ustring.match(parametr,"%%$"))
		               and(not mw.ustring.match(parametr,"%%.$"))
		               and(not mw.ustring.match(parametr,"%%[^%x]."))
		               and(not mw.ustring.match(parametr,"%%.[^%x]")));
end;
function p.EncodeHtml(parametr,encode,encode_real)
	if(not parametr)then return;end;
	if(p.IsEncodedHtml(parametr,encode,encode_real))then
		return p.EncodeWiki(parametr);
	end;
	return mw.uri.encode(parametr,"WIKI");
end;
function p.DecodeHtml(parametr,spacje,encode,encode_real)
	if(not parametr)then return;end;
	if(p.IsEncodedHtml(parametr,encode,encode_real))then
		if(spacje)then
	  	return p.DecodeWiki(mw.uri.decode(parametr,"WIKI"));
	  else
	    return p.EncodeWiki(mw.uri.decode(parametr,"WIKI"));
	  end;
	end;
	if(spacje)then
	  return p.DecodeWiki(parametr);
	else
		return p.EncodeWiki(parametr);
	end;
end;
function p.EncodeParametryHtml(parametr)
	local parametr,_=mw.ustring.gsub(parametr,"^([^=]*)=([^&]*)", function(a,b)return p.EncodeHtml(a).."="..p.EncodeHtml(b);end);
	parametr,_=mw.ustring.gsub(parametr,"&([^=]*)=([^&]*)", function(a,b)return "&"..p.EncodeHtml(a).."="..p.EncodeHtml(b);end);
	return parametr;
end;
p["NagłówekStronyAdresu"]=function(frame,czy_nie_dolne_myslniki)
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local nazwa_jednostki=PobierzParametr("nazwa jednostki") or PobierzParametr("strona") or PobierzParametr(1);
	czy_nie_dolne_myslniki=PobierzParametr("z nie dolnymi z myślnikami") or PobierzParametr(2) or czy_nie_dolne_myslniki;
	czy_nie_dolne_myslniki=parametry_modul.CzyTak(czy_nie_dolne_myslniki);
	
	if(not nazwa_jednostki)then return;end;
	
  nazwa_jednostki=p.DecodeHtml(nazwa_jednostki,true);
  
 	local naglowek=czy_nie_dolne_myslniki and mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[^#]*#[%s_]*(.-)[%s_]*$") or mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[^#]*#(.-)%s*$");
 	naglowek=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=naglowek,[2]="tak",[3]=((not czy_nie_dolne_myslniki)and "tak" or nil),};
 	return naglowek;
 end;
p["ParametryStronyAdresu"]=function(frame,czy_naprawiaj)
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local nazwa_jednostki=PobierzParametr("nazwa jednostki") or PobierzParametr("strona") or PobierzParametr(1);
	czy_naprawiaj=PobierzParametr("czy naprawiać") or PobierzParametr(2) or czy_naprawiaj;
	czy_naprawiaj=parametry_modul.CzyTak(czy_naprawiaj);
	
	if(not nazwa_jednostki)then return;end;
	
  nazwa_jednostki=p.DecodeHtml(nazwa_jednostki,true);
  
  if(czy_naprawiaj)then
 		local bez_naglowka,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^([^#]-)[%s_]*#(.*)$","%1");
		local parametry=mw.ustring.match(bez_naglowka,"^.-%?[%s_]*([^&]+=[^&]-.-)[%s_]*$");
		if(parametry)then
			parametry=mw.ustring.gsub(parametry,"[%s_]*=[%s_]*","=") or nil;
			parametry=mw.ustring.gsub(parametry,"[%s_]*&[%s_]*","&") or nil;
		end;
		return parametry;
	else
		local bez_naglowka,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^([^#]-)#(.*)$","%1");
		local parametry=mw.ustring.match(bez_naglowka,"^.-%?([^&]+=[^&]-.-)%s*$");
		return parametry;
	end;
end;
p["NazwaStronyAdresu"]=function(frame,czy_naprawiaj)
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local nazwa_jednostki=PobierzParametr("nazwa jednostki") or PobierzParametr("strona") or PobierzParametr(1);
	czy_naprawiaj=PobierzParametr("czy naprawiać") or PobierzParametr(2) or czy_naprawiaj;
	czy_naprawiaj=parametry_modul.CzyTak(czy_naprawiaj);
	
	if(not nazwa_jednostki)then return;end;
	
  nazwa_jednostki=p.DecodeHtml(nazwa_jednostki,true);
  
  if(czy_naprawiaj)then
		nazwa_jednostki,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^([^#]-)[%s_]*#(.*)$","%1");
		nazwa_jednostki,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^(.-)[%s_]*%?[^&]+=[^&]*.*$","%1");
	else
		nazwa_jednostki,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^([^#]-)#(.*)$","%1");
		nazwa_jednostki,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^(.-)%s*%?[^&]+=[^&]*.*$","%1");
	end;
	local html_modul=require("Module:Html");
	local czy_url=html_modul["SprawdźURL"](nazwa_jednostki);
	czy_url=czy_url and true or (not czy_naprawiaj);
	
	nazwa_jednostki=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa_jednostki,[2]="tak",[3]=czy_url and true or false,};
	return nazwa_jednostki;
end;
p["NazwaStronyZParametrówStronyAdresu"]=function(frame,czy_naprawiaj)
 	 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	 local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	 local parametry_strony=PobierzParametr("parametry") or PobierzParametr(1);
	 czy_naprawiaj=PobierzParametr("czy naprawiać") or PobierzParametr(2) or czy_naprawiaj;
	 czy_naprawiaj=parametry_modul.CzyTak(czy_naprawiaj);
	 
	 if(parametry_modul.CzyTak(parametry_strony))then
	 	local nazwa_strony_linku;
	 	if(czy_naprawiaj)then
  		if(mw.ustring.match(parametry_strony,"^[%s_]*title[%s_]*=[^&]*"))then
  			nazwa_strony_linku=mw.ustring.match(parametry_strony,"^[%s_]*title[%s_]*=([^&]+)&?.*$");
  			parametry_strony,_=mw.ustring.gsub(parametry_strony,"^[%s_]*title[%s_]*=([^&]+)&?","");
  		elseif(mw.ustring.match(parametry_strony,"&[%s_]*title[%s_]*=[^&]*"))then
  			nazwa_strony_linku=mw.ustring.match(parametry_strony,"&[%s_]*title[%s_]*=([^&]+)&?.*$");
  			parametry_strony,_=mw.ustring.gsub(parametry_strony,"&[%s_]*title[%s_]*=([^&]+).*$","");
  		end;
  	else
  		if(mw.ustring.match(parametry_strony,"^title=[^&]*"))then
  			nazwa_strony_linku=mw.ustring.match(parametry_strony,"^title=([^&]+)&?.*$");
  			parametry_strony,_=mw.ustring.gsub(parametry_strony,"^title=([^&]+)&?","");
  		elseif(mw.ustring.match(parametry_strony,"&title=[^&]*"))then
  			nazwa_strony_linku=mw.ustring.match(parametry_strony,"&title=([^&]+)&?.*$");
  			parametry_strony,_=mw.ustring.gsub(parametry_strony,"&title=([^&]+).*$","");
  		end;
  	end;
  	nazwa_jednostki=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa_strony_linku,[2]="tak",[3]=(not czy_naprawiaj),};
  	return nazwa_strony_linku,parametry_strony;
  else
  	return nil;
  end;
end;
p["PoprawAdresNagłówkaOrazParametrówStronyAdresu"]=function(frame,czy_naprawiaj)
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local nazwa_jednostki=PobierzParametr("nazwa jednostki") or PobierzParametr("strona") or PobierzParametr(1);
	czy_naprawiaj=PobierzParametr("czy naprawiać") or PobierzParametr(2) or czy_naprawiaj;
	czy_naprawiaj=parametry_modul.CzyTak(czy_naprawiaj);
	
	local adres=p["NazwaStronyAdresu"](nazwa_jednostki,(czy_naprawiaj)and true or nil);
  	local parametry_strony=p["ParametryStronyAdresu"](nazwa_jednostki,(czy_naprawiaj)and true or nil);
  local naglowek_strony=p["NagłówekStronyAdresu"](nazwa_jednostki,(czy_naprawiaj)and true or nil);
  nazwa_jednostki=adres..(parametry_strony and ("?"..parametry_strony) or "")..(naglowek_strony and ("#"..naglowek_strony) or "");
  
  return nazwa_jednostki;
end;
p["URLStrona"]=function(frame)
 	 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	 local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	 local url=PobierzParametr("url") or PobierzParametr(1);
	 local z_ukosnikiem=parametry_modul.CzyTak(PobierzParametr("ukośnik") or PobierzParametr(2));
	 local serwer,nazwa=mw.ustring.match(url,"^//+([^%s/]+)"..((z_ukosnikiem) and "/" or "").."(/?.*)$");
	 return serwer,nazwa;
end;
p["UrlBezProtokołu"]=function(frame)
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
  local url=PobierzParametr("url") or PobierzParametr(1);
  url=mw.ustring.gsub(url,"^.*@([^@]+)$","//%1");
  return mw.ustring.gsub(url,"^(%a+:)(//)(/*)","%2");
end;
local function checkUri(uri)
	if((not mw.ustring.match(uri,"^[^%s/]+://"))and(not mw.ustring.match(uri,"^//")))then
		return nil;
	end;
	local urilen = #uri
	for _,v in ipairs(mw.loadData("Module:Html/dane").obslugiwaneUriSchematy) do
		if (#v < urilen) and (string.lower(string.sub(uri,1, #v)) == v) then
			return (string.match(uri, '^(%S*)//+([^%s/]+)') and true or false);
		end
	end
end;
p["SprawdźURL"]=function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local url=PobierzParametr("url") or PobierzParametr(1);
	return checkUri(url);
end;
return p;