Moduł:Html

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
function p.TransformacjaKlasyZnakowej(wyrazenie_do_transformacji)
  wyrazenie_do_transformacji=mw.ustring.gsub(wyrazenie_do_transformacji,"([%[%]%(%)%+%-%*%?%.%^%$%%'])",function (s) return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(s))..";";end)
	return wyrazenie_do_transformacji;
end;
p["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"]=function(wyrazenie_do_transformacji)
	return mw.ustring.gsub(wyrazenie_do_transformacji,"&#(%d+);",function (s) return tostring(mw.ustring.char(s));end)
end;
function p.ZnakiSpecjalneWikiLinku(ciag)
	local tab_nawiasy={
  	["{"]="&#"..mw.ustring.byte("{")..";",
  	["}"]="&#"..mw.ustring.byte("}")..";",
  	["|"]="&#"..mw.ustring.byte("|")..";",
  }
  ciag,_=mw.ustring.gsub(ciag,"([{}|])",tab_nawiasy);
  return ciag;
end;
function p.KodHTMLZnaku(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
 	local znak=PobierzParametr(1);
 	local czy_kod_znaku=PobierzParametr(2);
 
	local czy_tak=parametry_modul["CzyTakCiąg"](czy_kod_znaku);
	if(czy_tak)then
		return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(znak))..";";
	else
		return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(znak))..";";
	end;
end;
p["KodyHTMLZnakówWikiCiągu"] = function (frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
 	local ciag_znakow=PobierzParametr(1);
 	local czy_kod_znaku=PobierzParametr(2);
 	
	local tabznakow={
		["|"]=p.KodHTMLZnaku{"|",czy_kod_znaku,},
		["["]=p.KodHTMLZnaku{"[",czy_kod_znaku,},
		["]"]=p.KodHTMLZnaku{"]",czy_kod_znaku,},
		["{"]=p.KodHTMLZnaku{"{",czy_kod_znaku,},
		["}"]=p.KodHTMLZnaku{"}",czy_kod_znaku,},
		["<"]=p.KodHTMLZnaku{"<",czy_kod_znaku,},
		[">"]=p.KodHTMLZnaku{">",czy_kod_znaku,},
		["="]=p.KodHTMLZnaku{"=",czy_kod_znaku,},
		["/"]=p.KodHTMLZnaku{"/",czy_kod_znaku,},
	};
  local ciag,_=mw.ustring.gsub(ciag_znakow,"(.)",tabznakow);
  return ciag;
end;
function p.EncodeWiki(parametr)
	local parametr,_=mw.ustring.gsub(parametr,"[_%s]+","_");
	if((not mw.ustring.match(parametr,"&(%d+);"))and(not mw.ustring.match(parametr,"&%a+;")))then
		parametr=mw.text.encode(parametr);
	end;
	return parametr;
end;
function p.DecodeWiki(parametr)
	local parametr,_ = mw.ustring.gsub(parametr,"[_%s]+"," ");
	parametr=mw.text.decode(parametr);
	local html_modul=require("Module:Html");
	parametr=html_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](parametr);
	return parametr;
end;
function p.IsEncodedHtml(parametr,encode,encode_real)
	return ((encode_real)and(mw.ustring.match(parametr,"^[%w%p%s]*$")and(mw.ustring.match(parametr,"[^%%]"))))
		            or((encode)and(mw.ustring.match(parametr,"^[^%%]*$")))
		            or(((not encode_real)or((encode_real)and(mw.ustring.match(parametr,"^[%w%s%p%%]*$"))))
		            	   and(mw.ustring.match(parametr,"%%%x%x"))
		               and(not mw.ustring.match(parametr,"%%$"))
		               and(not mw.ustring.match(parametr,"%%.$"))
		               and(not mw.ustring.match(parametr,"%%[^%x]."))
		               and(not mw.ustring.match(parametr,"%%.[^%x]")));
end;
function p.EncodeHtml(parametr,encode,encode_real)
	if(not parametr)then return;end;
	if(p.IsEncodedHtml(parametr,encode,encode_real))then
		return p.EncodeWiki(parametr);
	end;
	return mw.uri.encode(parametr,"WIKI");
end;
function p.DecodeHtml(parametr,spacje,encode,encode_real)
	if(not parametr)then return;end;
	if(p.IsEncodedHtml(parametr,encode,encode_real))then
		if(spacje)then
	  	return p.DecodeWiki(mw.uri.decode(parametr,"WIKI"));
	  else
	    return p.EncodeWiki(mw.uri.decode(parametr,"WIKI"));
	  end;
	end;
	if(spacje)then
	  return p.DecodeWiki(parametr);
	else
		return p.EncodeWiki(parametr);
	end;
end;
function p.EncodeParametryHtml(parametr)
	local parametr,_=mw.ustring.gsub(parametr,"^([^=]*)=([^&]*)", function(a,b)return p.EncodeHtml(a).."="..p.EncodeHtml(b);end);
	parametr,_=mw.ustring.gsub(parametr,"&([^=]*)=([^&]*)", function(a,b)return "&"..p.EncodeHtml(a).."="..p.EncodeHtml(b);end);
	return parametr;
end;
p["NagłówekStronyAdresu"]=function(frame,czy_nie_dolne_myslnikie)
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local nazwa_jednostki=PobierzParametr("nazwa jednostki") or PobierzParametr("strona") or PobierzParametr(1);
	
	if(not nazwa_jednostki)then return;end;
	
  nazwa_jednostki=p.DecodeHtml(nazwa_jednostki,true);
  
 	local naglowek=mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[^#]*#(.*)$");
 	naglowek=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=naglowek,[2]="tak",[3]=((not czy_nie_dolne_myslnikie)and "tak" or nil),};
 	return naglowek;
 end;
p["ParametryStronyAdresu"]=function(frame)
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local nazwa_jednostki=PobierzParametr("nazwa jednostki") or PobierzParametr("strona") or PobierzParametr(1);
	
	if(not nazwa_jednostki)then return;end;
	
  nazwa_jednostki=p.DecodeHtml(nazwa_jednostki,true);
  
 	local bez_naglowka,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^([^#]*)#(.*)$","%1");
	local parametry=mw.ustring.match(bez_naglowka,"^.-%?([^&]+=[^&]*.*)$");
	return parametry;
end;
p["NazwaStronyAdresu"]=function(frame)
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local nazwa_jednostki=PobierzParametr("nazwa jednostki") or PobierzParametr("strona") or PobierzParametr(1);
	
	if(not nazwa_jednostki)then return;end;
	
  nazwa_jednostki=p.DecodeHtml(nazwa_jednostki,true);
  
	nazwa_jednostki,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^([^#]*)#(.*)$","%1");
	nazwa_jednostki,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^(.-)%?[^&]+=[^&]*.*$","%1");
	
	local html_modul=require("Module:Html");
	local czy_url=html_modul["SprawdźURL"](nazwa_jednostki);
	
	nazwa_jednostki=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa_jednostki,[2]="tak",[3]=czy_url and true or false,};
	return nazwa_jednostki;
end;
p["NazwaStronyZParametrówStronyAdresu"]=function(frame)
 	 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	 local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	 local parametry_strony=PobierzParametr("parametry") or PobierzParametr(1);
	 
	 if(parametry_modul.CzyTak(parametry_strony))then
	 	local nazwa_strony_linku;
  	if(mw.ustring.match(parametry_strony,"^title=[^&]*"))then
  		nazwa_strony_linku=mw.ustring.match(parametry_strony,"^title=([^&]+)&?.*$");
  		parametry_strony,_=mw.ustring.gsub(parametry_strony,"^title=([^&]+)&?","");
  	elseif(mw.ustring.match(parametry_strony,"&title=[^&]*"))then
  		nazwa_strony_linku=mw.ustring.match(parametry_strony,"&title=([^&]+)&?.*$");
  		parametry_strony,_=mw.ustring.gsub(parametry_strony,"&title=([^&]+).*$","");
  	end;
  	nazwa_jednostki=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa_strony_linku,[2]="tak",};
  	return nazwa_strony_linku,parametry_strony;
  else
  	return nil;
  end;
end;
p["PoprawAdresNagłówkaStronyAdresu"]=function(frame)
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local nazwa_jednostki=PobierzParametr("nazwa jednostki") or PobierzParametr("strona") or PobierzParametr(1);
	nazwa_jednostki=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa_jednostki,[2]="tak",};
  nazwa_jednostki,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^([^#]-)%s*#%s*","%1#");
  return nazwa_jednostki;
end;
p["URLStrona"]=function(frame)
 	 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	 local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	 local url=PobierzParametr("url") or PobierzParametr(1);
	 local z_ukosnikiem=parametry_modul.CzyTak(PobierzParametr("ukośnik") or PobierzParametr(2));
	 local serwer,nazwa=mw.ustring.match(url,"^//([a-zA-Z0-9_%+%-%.]+)"..((z_ukosnikiem) and "/" or "").."(/?.*)$");
	 return serwer,nazwa;
end;
p["UrlBezProtokołu"]=function(frame)
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
  local url=PobierzParametr("url") or PobierzParametr(1);
  return mw.ustring.gsub(url,"^(%a+:)(//)","%2");
end;
local function checkUri(uri)
	local urilen = #uri
	for _,v in ipairs(mw.loadData("Module:Html/dane").obslugiwaneUriSchematy) do
		if (#v < urilen) and (string.lower(string.sub(uri,1, #v)) == v) then
			return not string.match(uri, '%s')
		end
	end
end;
p["SprawdźURL"]=function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local url=PobierzParametr("url") or PobierzParametr(1);
	return checkUri(url);
end;
return p;