Moduł:Infoboksy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p = {}
 
function p.grafika(wywolanie)
  local grafika = wywolanie.args[1]

  grafika = mw.ustring.gsub(grafika, "%s*[Pp]lik%s*:%s*", "Plik:")
  grafika = mw.ustring.gsub(grafika, "%s*[Ff]ile%s*:%s*", "Plik:")
  grafika = mw.ustring.gsub(grafika, "%s*[Gg]rafika%s*:%s*", "Plik:")
  grafika = mw.ustring.gsub(grafika, "%s*[Ii]mage%s*:%s*", "Plik:")

  if mw.ustring.match(grafika, "^Plik:(.*)") then
    grafika = mw.ustring.match(grafika, "^Plik:(.*)")
  elseif mw.ustring.match(grafika, "%[%[Plik:([^%[%]|]+)[|%]]") then
    grafika = mw.ustring.match(grafika, "%[%[Plik:([^%[%]|]+)[|%]]")
  end

  return grafika
end

function p.grafika_kategoria(wywolanie)
  local grafika = wywolanie.args[1]
  local kategoria = ""

  grafika = mw.ustring.gsub(grafika, "%s*[Pp]lik%s*:%s*", "Plik:")
  grafika = mw.ustring.gsub(grafika, "%s*[Ff]ile%s*:%s*", "Plik:")
  grafika = mw.ustring.gsub(grafika, "%s*[Gg]rafika%s*:%s*", "Plik:")
  grafika = mw.ustring.gsub(grafika, "%s*[Ii]mage%s*:%s*", "Plik:")

  if mw.ustring.match(grafika, "^Plik:(.*)") then
    kategoria = "[[Kategoria:Łatki - Plik]]"
  elseif mw.ustring.match(grafika, "%[%[Plik:([^%[%]|]+)[|%]]") then
    kategoria = "[[Kategoria:Łatki - Plik]]"
  end

  return kategoria
end

function p.grafika_rozmiar(wywolanie)
  local parametr = wywolanie.args[1]
  local maksymalny = wywolanie.args[2] or "BRAK"
  local minimalny = wywolanie.args[3] or "BRAK"

  local maxwidth = tonumber(mw.ustring.match(maksymalny, "^(%d+)x%d+px$")) or 240
  local maxheight = tonumber(mw.ustring.match(maksymalny, "^%d+x(%d+)px$")) or 300

  local minwidth = tonumber(mw.ustring.match(minimalny, "^(%d+)x%d+px$")) or 120
  local minheight = tonumber(mw.ustring.match(minimalny, "^%d+x(%d+)px$")) or 100

  local width = tonumber(mw.ustring.match(parametr, "^(%d+)x?%d*px")) or 240
  local height = tonumber(mw.ustring.match(parametr, "^%d*x(%d+)px")) or 240

  if width > maxwidth then
    width = maxwidth
  elseif width < minwidth then
    width = minwidth
  end

  if height > maxheight then
    height = maxheight
  elseif height < minheight then
    height = minheight
  end

  rozmiar = width .. "x" .. height .. "px"

  return rozmiar
end

function p.tabela(wywolanie)
  local tabela = ""
  local wiersznaglowek = wywolanie.args['wiersz nagłówek'] or ""
  local wierszpodsumowanie = wywolanie.args['wiersz podsumowanie'] or ""
  local separator = "*"
  local linia
  local element
  local kolumny = 0
  local suma = {}
  local pokazsuma = {}
  local format = {}
  local i

  if wywolanie.args['nagłówek'] then
    local naglowek = "!" .. wywolanie.args['nagłówek']
    tabela = tabela .. "|- " .. wiersznaglowek .. "\n"

    while (mw.ustring.match(naglowek, "![^!]*")) do
      kolumny = kolumny + 1

      element = mw.ustring.match(naglowek, "![^!]*")
      naglowek = mw.ustring.gsub(naglowek, p._escapePattern(element), "", 1)
      element = mw.ustring.gsub(element, "!%s*", "")

      tabela = tabela .. "| " .. element .. "\n"
      suma[kolumny] = 0
      pokazsuma[kolumny] = 1
      format[kolumny] = ""
    end
  end

  if wywolanie.args['wiersz'] then
    local wiersz = "!" .. wywolanie.args['wiersz']

    i = 0
    while (mw.ustring.match(wiersz, "![^!]*")) do
      kolumny = kolumny + 1

      element = mw.ustring.match(wiersz, "![^!]*")
      wiersz = mw.ustring.gsub(wiersz, p._escapePattern(element), "", 1)
      element = mw.ustring.gsub(element, "!%s*", "")

      i = i+1
      format[i] = element
    end
  end

  local wiersze = 0
  if wywolanie.args['tabela'] then
    local zawartosc = wywolanie.args['tabela'] .. "\n"
    while (mw.ustring.match(zawartosc, "[^\n]*\n")) do
      wiersze = wiersze + 1
      linia = mw.ustring.match(zawartosc, "[^\n]*\n")
      zawartosc = mw.ustring.gsub(zawartosc, p._escapePattern(linia), "", 1)
      linia = mw.ustring.gsub(linia, "\n", "")

      tabela = tabela .. "|-\n"

      i = 0
      while (i<kolumny and mw.ustring.match(linia, "![^!]*")) do
        element = mw.ustring.match(linia, "![^!]*")
        linia = mw.ustring.gsub(linia, p._escapePattern(element), "", 1)
        element = mw.ustring.gsub(element, "!%s*", "")

        i = i+1

        local liczba
        liczba = mw.ustring.match(element, "^%d+") or ""
        element = mw.ustring.gsub(element, p._escapePattern(liczba), "", 1)
        suma[i] = suma[i] + (tonumber(liczba) or 0)
        element = liczba .. element

        if tonumber(liczba) == nil then
          pokazsuma[i] = 0
        end

        if element ~= "" then
          if format[i] == "()" then
            element = "(" .. element .. ")"
          end
        end

        if (wywolanie.args['kol'..i]) then
          tabela = tabela .. "| " .. wywolanie.args['kol'..i] .. " | " .. element .. "\n"
        else
          tabela = tabela .. "| " .. element .. "\n"
        end

      end
			while (i<kolumny) do
        i = i+1
				pokazsuma[i] = 0
			end
      if linia ~= "" then
        tabela = tabela .. "|-\n! colspan=\"" .. kolumny .. "\" style=\"background:pink;\" | " .. mw.ustring.gsub(linia, "%n", "") .. "\n"
      end
    end
    if zawartosc ~= "" then
      tabela = tabela .. "|-\n! colspan=\"" .. kolumny .. "\" style=\"background:red;\" | " .. mw.ustring.gsub(zawartosc, "%n", "") .. "\n"
    end
  end

  if wywolanie.args['podsumowanie'] then
    i = 0
    tabela = tabela .. "|- " .. wierszpodsumowanie .. "\n"
    local podsumowanie = "!" .. wywolanie.args['podsumowanie']

    local pokazsumy = 1
    if wiersze < 2 then
      pokazsumy = 0
    end
    local sumy = ""
    while (i<kolumny and mw.ustring.match(podsumowanie, "![^!]*")) do
      element = mw.ustring.match(podsumowanie, "![^!]*")
      podsumowanie = mw.ustring.gsub(podsumowanie, p._escapePattern(element), "", 1)
      element = mw.ustring.gsub(element, "!%s*", "")

      i = i+1
      if element == "+" then
        if pokazsuma[i]>0 then
          sumy = sumy .. "| style=\"text-align:right;\" | " .. suma[i] .. "\n"
        else
          sumy = sumy .. "| \n"
          pokazsumy = 0;
        end
      else
        sumy = sumy .. "| style=\"text-align:right;\" | " .. element .. "\n"
      end
    end
    if pokazsumy>0 then
      tabela = tabela .. sumy
    end
    if podsumowanie ~= "" then
      tabela = tabela .. "|-\n! colspan=\"" .. kolumny .. "\" style=\"background:red;\" | " .. podsumowanie .. "\n"
    end
  end

  return tabela
end

-- kopia z [[Moduł:String]]
function p._escapePattern( pattern_str )
  return mw.ustring.gsub( pattern_str, "([%(%)%.%%%+%-%*%?%[%^%$%]])", "%%%1" );
end 

function p.usun_grafiki(frame)
	local text = frame.args[1]
	local cat = frame.args[2] or ""
	local suffix = ""
	if text then
		local function fileDetector(input)
			local file = string.match(input, "%[%[[Pp]lik%s*:%s*.-%]%]")
				or string.match(input, "%[%[[Gg]rafika%s*:%s*.-%]%]")
				or string.match(input, "%[%[[Ff]ile%s*:%s*.-%]%]")
				or string.match(input, "%[%[[Ii]mage%s*:%s*.-%]%]")
			if file then
				suffix = cat
				return ""
			else
				return false
			end
		end
		
		local result, _ = string.gsub(text, "%&nbsp;%[%b[]%]", fileDetector)
		result, _ = string.gsub(result, "%[%b[]%]%&nbsp;", fileDetector)
		result, _ = string.gsub(result, "%[%b[]%]%s*", fileDetector)
		return result .. suffix
	end
end

return p