Moduł:Linki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
function p.NazwaPustaStrony(przestrzen,nazwa,kod_jezyka,kod_projektu,hash)
	local czy_puste_prze=mw.ustring.match(przestrzen,"^([%s_]*)$");
	local czy_puste_nazw=mw.ustring.match(nazwa,"^([%s_]*)#.*$") or mw.ustring.match(nazwa,"^([%s_]*)$");
	if(not czy_puste_prze and czy_puste_nazw)then
	   local tabglownestronyprojektu=mw.loadData("Module:Nazwy/przestrzenie").tabnp;
	   local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	   local prze=parametry_modul["Odstępy"](przestrzen);
	   local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	   local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	   if(not czy_biezaca)then
	    local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	    local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	  	for prze_kan,nazwa2 in pairs(tabglownestronyprojektu)do
	      local strona2=wiki_modul.WikidaneOdpowiednikStrony{
		 			["nazwa strony"]=nazwa2,
		 	  	["kod języka"]=kod_jezyka,
		 	  	["kod projektu"]=kod_projektu,
		 	  	["kod języka bazy"]="pl",
		 	  	["kod projektu bazy"]=(prze_kan~="Project")and "w" or "b",
					}
				if(strona2)then
			  	local prze_kan2=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=strona2,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
			  	if(prze_kan2==przestrzen)then
			  		return strona2,false;
			  	end;
			  end;
	  	end;
	   else
	    local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	   	if(hash)then
				local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
				local prze_bierzacej_strony=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]();
				if(przestrzen==prze_bierzacej_strony)then
					return nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"](),true;
				end;
		  end;
	   	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
		  local prze=nazwy_modul.Np{["nazwa"]=przestrzen,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak"}
	   	for prze_kan,nazwa in pairs(tabglownestronyprojektu)do
	   		if(prze_kan==prze)then
	   			return nazwa,false;
	   		end;
	   	end;
	   end;  
	elseif czy_puste_prze and czy_puste_nazw then
	  local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	  local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,}
	  if((czy_biezaca)and(hash))then
				local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
				return nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"](),true;
		end;
	  local wiki_interprojekty_modul=mw.loadData("Module:Wiki/interprojekty");
	  local tablokalnesiostrzane=wiki_interprojekty_modul.tablokalnesiostrzane;
		if(tablokalnesiostrzane[kod_projektu])then
		  local wiki_modul=require("Module:Wiki");
		  local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
		  local strona_glowna_tego_projektu=pudelko_modul["Strona główna tego projektu"]();
		  if(not czy_biezaca)then
				local strona2=wiki_modul.WikidaneOdpowiednikStrony{
		 			["nazwa strony"]=strona_glowna_tego_projektu,
		 			["kod języka"]=kod_jezyka,
		 			["kod projektu"]=kod_projektu,
				}
				if(strona2)then
					return strona2,false;
				end;
			else
				return strona_glowna_tego_projektu,false;
			end;
		end;
	end;
	return ((przestrzen~="")and (przestrzen..":") or "")..nazwa,false;
end;
p["PoprawLinki"]=function(frame)	
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local argument_pierwszy=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local linki_modul=require("Module:Linki");
	local function pojedynczy_link(link)
 		local strona=mw.ustring.match(link,"^%[%[([^%[%]|]*)");
 		local nazwa=mw.ustring.match(link,"^%[%[[^|]*|([^%[%]]*)%]%]$");
  	link=linki_modul["TwórzLink"](nil,nil,nil,strona,nil,nazwa,nil,false,nil);
  	return link;
	end;
	return mw.ustring.gsub(argument_pierwszy,"(%[%[[^%[%]]*%]%])",function(s)return pojedynczy_link(s);end);
end;
p["WydzielLiczbę"] = function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local argument_pierwszy=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	argument_pierwszy=mw.ustring.gsub(argument_pierwszy,"(%d)%s+(%d)","%1%2");
	local liczba_w_linku=mw.ustring.match(argument_pierwszy,"^%s*'*%s*%[%[[^%[%]|]+|%s*'*%s*(%d+)%s*'*%s*%]%]%s*'*%s*$");
	if(liczba_w_linku)then return liczba_w_linku;end;
	local liczba_w_czudzyslowie=mw.ustring.match(argument_pierwszy,"^%s*'*%s*(%d+)%s*'*%s*$");
	if(liczba_w_czudzyslowie)then return liczba_w_czudzyslowie;end;
	return argument_pierwszy;
end;
p["UsuńKategorie"]=function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local argument_pierwszy=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local category=require("Module:Nazwy").Np{nazwa="Category"};
  local wzorcategory=require("Module:Techniczne")["WzórDanejPrzestrzeniNazw"](category);
  argument_pierwszy,_=mw.ustring.gsub(argument_pierwszy,"%[%[%s*"..wzorcategory.."%s*:[^%[%]]+%]%]","");
  argument_pierwszy,_=mw.ustring.gsub(argument_pierwszy,"%[%[%s*[CC][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]%s*:[^%[%]]+%]%]","");
  return argument_pierwszy;
end;
p["UsuńZnaczniki"]=function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local argument_ze_znacznikiem=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local znak_127=mw.ustring.char(127);
	argument_ze_znacznikiem=mw.ustring.gsub(argument_ze_znacznikiem,znak_127.."'\"`UNIQ%-%-templatestyles%-%w+%-QINU`\"'"..znak_127,"");
	--argument_ze_znacznikiem=mw.ustring.gsub(argument_ze_znacznikiem,"<%a+%s*[^<>]*>([^%[%]<>]*)</%a+>","%1");
  argument_ze_znacznikiem=mw.ustring.gsub(argument_ze_znacznikiem,"(</?%s*[^<>]+>)","");
  argument_ze_znacznikiem=mw.ustring.gsub(argument_ze_znacznikiem,"^%s*<!%-%-.-%-%->%s*$","");
  return argument_ze_znacznikiem;
end;
p["UsuńSzablonStylów"]=function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local argument_ze_znacznikiem=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local znak_127=mw.ustring.char(127);
	argument_ze_znacznikiem=mw.ustring.gsub(argument_ze_znacznikiem,znak_127.."'\"`UNIQ%-%-templatestyles%-%w+%-QINU`\"'"..znak_127,"");
	return argument_ze_znacznikiem;
end;
p["UsuńWywołaniaPlików"]=function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local argument_pierwszy=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local wartosc=mw.ustring.gsub(argument_pierwszy,"%[%[%s*[Pp][Ll][Ii][Kk]%s*:[^%[%]]*%]%]","");
	wartosc=mw.ustring.gsub(wartosc,"%[%[%s*[Ff][Ii][Ll][Ee]%s*:[^%[%]]*%]%]","");
	wartosc=mw.ustring.gsub(wartosc,"%[%[%s*[Ii][Mm][Aa][Gg][Ee]%s*:[^%[%]]*%]%]","");
	return wartosc;
end;
p["UsuńInterwiki"]=function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local argument_pierwszy=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local interwikimap=mw.loadData("Module:Wiki/interwiki").interwikimap;
	local function interwiki(interwiki)
		local wartosc=mw.ustring.match(interwiki,"%[%[[%s_]*([^:]*[^:%s_])[%s_]*:[^%[%]]*%]%]");
		if(wartosc)then
			local czy_kod_jezyka_istnieje=mw.language.isKnownLanguageTag(wartosc);
			if(czy_kod_jezyka_istnieje)then
				return "";
			end;
		end;
		return interwiki;
	end;
	return mw.ustring.gsub(argument_pierwszy,"(%[%[[^%[%]]*%]%])",function(s)return interwiki(s);end);
end;
p["WydobądźLinki"]=function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local wartosc=parametry_modul.PobierzParametr(frame);
	local linki_modul=require("Module:Linki");
	wartosc=linki_modul["UsuńZnaczniki"](wartosc);
	wartosc=linki_modul["UsuńKategorie"](wartosc);
	wartosc=linki_modul["UsuńWywołaniaPlików"](wartosc);
	wartosc=linki_modul["UsuńInterwiki"](wartosc);
	wartosc=linki_modul["PoprawLinki"](wartosc);
	return wartosc;
end;
p["TwórzLink"]=function(klucz_projektu_parent,kod_jezyka_parent,kod_projektu_parent,strona_parent,naglowek,nazwa,po,czy_wewnetrzny_z_fullurl,parametry,czy_url,czy_ogolne,wyswietl,dyskusja)
	if(not czy_url)then
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		local czy_klucz_projektu_parent=parametry_modul.CzyTak(klucz_projektu_parent);
		local czy_kod_jezyka_parent=parametry_modul.CzyTak(kod_jezyka_parent);
		local czy_kod_projektu_parent=parametry_modul.CzyTak(kod_projektu_parent);
		local czy_strona_parent=parametry_modul.CzyTak(strona_parent);
		local czy_naglowek=parametry_modul.CzyTak(naglowek);
		local czy_nazwa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](nazwa);
		local czy_po=parametry_modul.CzyTak(po);
  
		if(not czy_naglowek)then
  	  	if(czy_strona_parent)then
				local strona_parent2,naglowek2=mw.ustring.match(strona_parent,"^([^#]*)#(.*)");
				if(strona_parent2 and naglowek2)then
					strona_parent=strona_parent2;
					naglowek2=mw.ustring.gsub(naglowek2,"^[%s_]*","");
		  		naglowek2=mw.ustring.gsub(naglowek2,"[%s_]*$","");
		  		naglowek2=mw.ustring.gsub(naglowek2,"[%s_]+","_");
					if(parametry_modul.CzyTak(naglowek2))then
						naglowek=naglowek2;
						czy_naglowek=true;
					end;
				end;
			end;
		else
			naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"^[%s_]*","");
			naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"[%s_]*$","");
	  	naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"[%s_]+","_");
			if(not parametry_modul.CzyTak(naglowek))then
				czy_naglowek=false;
				naglowek=nil;
			end;
		end;
  ---
  		local wiki_interwiki_modul=mw.loadData("Module:Wiki/interwiki");
		local interwikisiostrzaneangielskie=wiki_interwiki_modul.interwikisiostrzaneangielskie;

  	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
  	local kod_jezyka,kod_projektu=wiki_modul.KodyWiki(klucz_projektu_parent,kod_jezyka_parent,kod_projektu_parent);
  	if(not kod_jezyka or not kod_projektu)then
  		local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
  		kod_jezyka=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
  		kod_projektu=pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
  	end;
  
  	local interwikimap=wiki_interwiki_modul.interwikimap;
  	local czy_pelna_nazwa_strony_prawidlowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](strona_parent) and not mw.ustring.match(strona_parent,"^[%s_:]+$") or nil;
  	if(czy_pelna_nazwa_strony_prawidlowa)then
  		while(true)do
  			local kod, dalsza_strona_parent2=mw.ustring.match(strona_parent,"^[%s_:]*([^:]*[^%s_:])[%s_:]*:[%s_:]*(.*)");
  			if(kod and dalsza_strona_parent2)then
  				kod=mw.ustring.gsub(kod,"[%s_]+"," ")
  				kod=mw.getContentLanguage():lc(kod);
  				local czy_jazyk=mw.language.isKnownLanguageTag(kod);
  				if(czy_jazyk)then 
  					kod_jezyka=kod;
  					strona_parent=dalsza_strona_parent2;
  				else
  					local czy_interwiki=interwikimap[kod];
  					if(czy_interwiki)then
	        		local kod_interwiki=interwikisiostrzaneangielskie[kod];
	        		if(not kod_interwiki)then
          			kod_projektu=kod;
          	  	strona_parent=dalsza_strona_parent2;
          		else
          			if(kod_projektu~=kod_interwiki)then
          				kod_projektu=kod_interwiki;
          				kod_jezyka="en";
          	  		strona_parent=dalsza_strona_parent2;
          			else
          				kod_jezyka=(kod_interwiki~=kod_projektu)and "en" or kod_jezyka;
          		  	break;
          			end;
          		end;
        		else
        			break;
  					end;
  				end;
  			else
  				break;
  			end;
  		end;
    	czy_pelna_nazwa_strony_prawidlowa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](strona_parent) and not mw.ustring.match(strona_parent,"^[%s_:]+$") or nil;
  	end;
	---
  
  	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  	local czy_dyskusja=parametry_modul.CzyTak(dyskusja);

  	local nazwaprzestrzeni=czy_pelna_nazwa_strony_prawidlowa and ((not czy_dyskusja)and nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=strona_parent,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu}
  	                            or nazwy_modul["PRZESTRZEŃDYSKUSJI"]{[1]=strona_parent,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,}) or "";
  	local nazwastrony=czy_pelna_nazwa_strony_prawidlowa and nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{[1]=strona_parent,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,} or "";
  
  	local linki_modul=require("Module:Linki");
  	local strona_parent2a,czy_strona_lokalna=linki_modul.NazwaPustaStrony(nazwaprzestrzeni,nazwastrony,kod_jezyka,kod_projektu,czy_naglowek);
  
  	local function NazwaStrony(strona)
    	if(czy_dyskusja and mw.ustring.match(nazwastrony,"^[%s_]*$"))then
    		return nazwy_modul["NAZWASTRONYDYSKUSJI"]{[1]=strona,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
    	end;
    	return strona;
  	end;
  	local strona_parent2=NazwaStrony(strona_parent2a);
  	strona_parent=((not czy_strona_lokalna or ((czy_dyskusja)and(nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=strona_parent2a,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,}~=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=strona_parent2,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,})))and strona_parent2 or "");
  
  	czy_strona_parent=parametry_modul.CzyTak(strona_parent);
  
  	local czy_biezace_wiki=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["klucz projektu"]=klucz_projektu_parent,["kod języka"]=kod_jezyka_parent,["kod projektu"]=kod_projektu_parent,};
  	local czy_dwukropek;
  	if(czy_biezace_wiki)then
  		local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
  		if((nazwaprzestrzeni==nazwy_np_modul.Category)or(nazwaprzestrzeni==nazwy_np_modul.File))then
  			czy_dwukropek=true;
  		end;
  	end;
  	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
  
  	local wiki_interprojekty_modul=mw.loadData("Moduł:Wiki/interprojekty");
  	local jez_projekt=wiki_interprojekty_modul.tablokalnejezykowesiostrzane;
  	local projekty_nie_en=jez_projekt[kod_projektu];
  
  	local kod_jezyka_tego_projektu=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
  	local kod_projektu_tego_projektu=pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
  	local czy_kod_jezyka=(kod_jezyka~=kod_jezyka_tego_projektu);
  	local czy_kod_projektu=(kod_projektu~=kod_projektu_tego_projektu);
  	local function WartoscStart()
			local wartosc_start=(not projekty_nie_en and (czy_kod_projektu and kod_projektu..":" or "") or(czy_kod_jezyka and kod_jezyka..":"..(czy_kod_projektu and kod_projektu..":" or "")
  	             	    or (czy_kod_projektu and kod_projektu..":" or "")))
  	           ..(czy_strona_parent and strona_parent or "") 
  	            ..(czy_naglowek and "#"..naglowek or "");
  		return wartosc_start;
		end;
		nazwa=nazwa and mw.ustring.gsub(nazwa,"^[%s_]*","") or nil;
		nazwa=nazwa and mw.ustring.gsub(nazwa,"[%s_]*$","") or nil;
		nazwa=nazwa and mw.ustring.gsub(nazwa,"[%s_]+"," ") or nil;
		if(czy_ogolne and not czy_nazwa)then
  			if(parametry_modul.CzyTak(wyswietl))then
  				nazwa=strona_parent2;
  				czy_nazwa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](nazwa);
  			else
  				if((czy_pelna_nazwa_strony_prawidlowa)and(nazwastrony~=""))then
  					nazwa=nazwastrony;
  				else
  					nazwa=nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{[1]=strona_parent2,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
  				end;
  				czy_nazwa=parametry_modul["CzyTakCiąg"](nazwa);
  			end
		end;
		local wartosc_start;
		if(not czy_wewnetrzny_z_fullurl)then
			wartosc_start=WartoscStart();
			if(nazwa and (nazwa~=wartosc_start))then
  				wartosc_start="[["..((not czy_kod_jezyka and not czy_kod_projektu and not czy_dwukropek)and (mw.ustring.match(wartosc_start,"^[%s_]*/") and ":" or "") or "")..((czy_kod_jezyka or czy_dwukropek) and ":" or "")..wartosc_start..(czy_nazwa and "|"..nazwa or "").."]]"..(czy_po and po or "");
			else
  				wartosc_start="[["..((czy_kod_jezyka or czy_dwukropek) and ":" or "")..wartosc_start.."]]"..(czy_po and po or "");
			end
		else
			local serwer;
			local wiki_interwiki_modul=mw.loadData("Module:Wiki/interwiki");
			local wiki_interprojekty_modul=mw.loadData("Module:Wiki/interprojekty");
			local projekt;
			if(projekty_nie_en)then
				for kod_specjalny_projektu,kod_projektu_interwiki in pairs(wiki_interwiki_modul.interwikisiostrzaneangielskie)do
					if(kod_projektu==kod_projektu_interwiki)then
						projekt=kod_specjalny_projektu;
					end;
				end;
			end;
			local function Protocol(kod_projektu)
				local interwikimap=wiki_interwiki_modul.interwikimap;
				local url=interwikimap[kod_projektu];
				if(not url)then return "";end;
				return mw.ustring.match(url,"^([^/]*)//");
			end;
			local czy_parametry=parametry_modul.CzyTak(parametry);
			local nazwy_np_modul=require("Module:Nazwy/Np");
			local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
			local nazwaprzestrzeni2=not czy_pelna_nazwa_strony_prawidlowa and nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](strona_parent) or nazwaprzestrzeni;
			local czy_specjalna=(nazwaprzestrzeni==nazwy_np_modul.Special);
			strona_parent2,_=mw.ustring.gsub(strona_parent2,"[%s_]+","_");
			if((projekt)and(czy_parametry)and(czy_specjalna))then
				strona_parent=mw.ustring.gsub(strona_parent,"[%s_]+","_");
				wartosc_start="["..Protocol(kod_projektu).."//"..kod_jezyka.."."..projekt..".org/w/index.php?title="..strona_parent2..(czy_parametry and "&"..mw.text.encode(parametry) or "")..(czy_naglowek and ("#"..naglowek) or "")..(czy_nazwa and (" "..nazwa) or "").."]"..(czy_po and po or "");
			elseif((not projekty_nie_en)and(czy_parametry)and(czy_specjalna))then
				local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
				local wiki_nie_jezykowe=wiki_interprojekty_modul.pozajezykoweprojektysiostrzane[kod_projektu];
  			local serwer=mw.ustring.match(wiki_nie_jezykowe,"^([^/]*//[^/]*)")
				wartosc_start="["..serwer.."/w/index.php?title="..strona_parent2..(czy_parametry and "&"..mw.text.encode(parametry) or "")..(czy_naglowek and ("#"..naglowek) or "")..(czy_nazwa and (" "..nazwa) or "").."]"..(czy_po and po or "");
			elseif(projekt)then
				wartosc_start="["..Protocol(kod_projektu).."//"..kod_jezyka.."."..projekt..".org/wiki/"..mw.ustring.gsub(strona_parent2,"[_%s]+","_")..(czy_parametry and "?"..mw.text.encode(parametry) or "")..(czy_naglowek and ("#"..naglowek) or "")..(parametry_modul.CzyTak(nazwa)and " "..nazwa or "").."]"..(czy_po and po or "");
			elseif(not projekty_nie_en)then
				local wiki_nie_jezykowe=wiki_interprojekty_modul.pozajezykoweprojektysiostrzane[kod_projektu];
	      local strona_parent2,_=mw.ustring.gsub(strona_parent2,"[_%s]+","_");
	      strona_parent2=mw.ustring.gsub(strona_parent2,"[%%]","%%%%");
				wartosc_start="["..mw.ustring.gsub(wiki_nie_jezykowe,"$1",strona_parent2)..(czy_parametry and "?"..mw.text.encode(parametry) or "")..(czy_naglowek and ("#"..naglowek) or "")..(czy_nazwa and (" "..nazwa) or "").."]"..(czy_po and po or "");
			else
		  	wartosc_start=(parametry_modul.CzyTak(klucz_projektu)and (klucz_projektu..":") 
  			or ((parametry_modul.CzyTak(kod_jezyka)and (kod_jezyka..":") or "")..(parametry_modul.CzyTak(kod_projektu)and (kod_projektu..":") or "")))
  		..strona_parent2..(czy_parametry and ("?"..parametry) or "")..(czy_naglowek and ("#"..naglowek) or "");
  		
    		wartosc_start="["..tostring(mw.uri.fullUrl(wartosc_start,""))..(czy_nazwa and (" "..nazwa) or "").."]"..(czy_po and po or "");
    	end;
		end;
		return wartosc_start,kod_jezyka,kod_projektu,strona_parent2,czy_naglowek;
	else
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		local czy_nazwa=parametry_modul.CzyTak(nazwa);
		local czy_po=parametry_modul.CzyTak(po);
		strona_parent,_=mw.ustring.gsub(strona_parent,"[%s_]+","_");
		wartosc_start="["..strona_parent..(parametry_modul.CzyTak(parametry) and "?"..parametry or "")
		                ..(parametry_modul.CzyTak(naglowek) and "#"..naglowek or "")
		                ..(czy_nazwa and (" "..nazwa) or "").."]"..(czy_po and po or "");
		return wartosc_start,nil,nil,strona_parent,naglowek;
	end;
end;
function p.TworzLinkBezPrzetwarzania(klucz_projektu,kod_jezyka,kod_projektu,strona,naglowek,nazwa,po)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local wartosc="[[:"..(parametry_modul.CzyTak(klucz_projektu)and (klucz_projektu..":") 
  			or ((parametry_modul.CzyTak(kod_jezyka)and (kod_jezyka..":") or "")..(parametry_modul.CzyTak(kod_projektu)and (kod_projektu..":") or "")))
  		..strona..(parametry_modul.CzyTak(naglowek) and ("#"..naglowek) or "")..(parametry_modul.CzyTak(nazwa) and ("|"..nazwa) or "").."]]"
  return wartosc;
end;
function p.LinkWikidane(link,klucz_projektu,kod_jezyka,kod_projektu,strona,naglowek,czy_url)
	local wiki_modul=require("Module:Wiki")
	
	local class=wiki_modul.CzyIstniejeStronaDanejWiki{["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["strona"]=strona,["nagłówek"]=naglowek,["url"]=czy_url,};
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local przetworzony_link="<span class=\""..class.." link\">"..link.."</span>";
  return przetworzony_link;
end;
function p.Link(klucz_projektu_parent,kod_jezyka_parent,kod_projektu_parent,strona_parent,naglowek,nazwa,po,bez_znacznikow,czy_wewnetrzny_z_fullurl,parametry,czy_url,czy_ogolne,wyswietl,dyskusja)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local czy_wewnetrzny_z_fullurl=parametry_modul.CzyTak(czy_wewnetrzny_z_fullurl);
  local parametry=czy_wewnetrzny_z_fullurl and parametry or nil;
  local linki_modul=require("Module:Linki");
  
  local html_modul=require("Module:Html");
	strona_parent=html_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](strona_parent);
  local wartosc_parent,kod_jezyka_parent,kod_projektu_parent,strona_parent,naglowek=linki_modul["TwórzLink"](klucz_projektu_parent,kod_jezyka_parent,kod_projektu_parent,strona_parent,naglowek,nazwa,po,czy_wewnetrzny_z_fullurl,parametry,czy_url,czy_ogolne,wyswietl,dyskusja);

	if(parametry_modul.CzyTak(bez_znacznikow))then return wartosc_parent;end;
	
	return p.LinkWikidane(wartosc_parent,nil,kod_jezyka_parent,kod_projektu_parent,strona_parent,naglowek,czy_url);
end;
p["Link wewnętrzny"]=function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local args=frame and ((frame.getParent and (parametry_modul.CzyTak(frame.args["wyspecjalizowana"]) and frame or frame:getParent()) or frame).args or frame) or {};
	local linki_modul=require("Module:Linki");
	
	local klucz_projektu_parent=args["klucz projektu"];
	local kod_jezyka_parent=args["kod języka"];
  local kod_projektu_parent=args["kod projektu"];
  local strona_parent=args["strona"] or "_";
  local nazwa=args["nazwa"];
  local po=args["po"];
  local naglowek=args["nagłówek"];
  local bez_znacznikow=parametry_modul.CzyTak(args["bez znaczników"]);
  local bez_przetwarzania=parametry_modul.CzyTak(args["bez przetwarzania"]);
  if(not bez_przetwarzania)then
  	return linki_modul.Link(klucz_projektu_parent,kod_jezyka_parent,kod_projektu_parent,strona_parent,naglowek,nazwa,po,bez_znacznikow);
  else
  	local link=linki_modul.TworzLinkBezPrzetwarzania(klucz_projektu_parent,kod_jezyka_parent,kod_projektu_parent,strona_parent,naglowek,nazwa,po)
  	if(not bez_znacznikow)then
  		return p.LinkWikidane(link,klucz_projektu_parent,kod_jezyka_parent,kod_projektu_parent,strona_parent,naglowek,nil);
  	else
  		return link;
  	end;
  end;
end;
p["LinkPełnyURL"]=function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local args=frame and ((frame.getParent and (parametry_modul.CzyTak(frame.args["wyspecjalizowana"]) and frame or frame:getParent()) or frame).args or frame) or {};
	
	local klucz_projektu_parent;
	local kod_jezyka_parent;
  local kod_projektu_parent;
  local przestrzen;
  local strona_parent=args["strona"] or "_";
  local parametry;
  local sprawdz_modul=require("Module:Sprawdź");
  local _;
  local czy_url=sprawdz_modul["SprawdźURL"](strona_parent);
  local parametry;local naglowek;local nazwa;local po;local bez_znacznikow;
  if(not czy_url)then
  	local przestrzen=args["miano przestrzeni nazw"] or args["przestrzeń"];
  	strona_parent=parametry_modul["CzyTakCiąg"](przestrzen) and przestrzen..":"..strona_parent or strona_parent;
  	parametry=args["parametry"];
  	naglowek=args["nagłówek"];
  	nazwa=args["nazwa"];
  	parametry=args["parametry"];
  	klucz_projektu_parent=args["klucz projektu"];
		kod_jezyka_parent=args["kod języka"];
  	kod_projektu_parent=args["kod projektu"];
  	po=args["po"];
  	bez_znacznikow=args["bez znaczników"];
  	local bez_przetwarzania=args["bez przetwarzania"];
  	if(parametry_modul.CzyTak(bez_przetwarzania))then
  		local bez_znacznikow=parametry_modul.CzyTak(args["bez znacznikow"]);
  		local wartosc=(parametry_modul.CzyTak(klucz_projektu)and (klucz_projektu..":") 
  			or ((parametry_modul.CzyTak(kod_jezyka)and (kod_jezyka..":") or "")..(parametry_modul.CzyTak(kod_projektu)and (kod_projektu..":") or "")))
  		..strona_parent..((parametry_modul.CzyTak(parametry))and ("?"..parametry) or "")..(parametry_modul.CzyTak(naglowek) and ("#"..naglowek) or "")
  		;
  		local link= "["..tostring(mw.uri.fullUrl(wartosc,""))..(parametry_modul.CzyTak(nazwa) and (" "..nazwa) or "").."]";
  		if not bez_znacznikow then
  			return p.LinkWikidane(link,klucz_projektu,kod_jezyka,kod_projektu,strona_parent,naglowek,czy_url);
  		else
  			return link;
  		end;
  	end;
  else
  	nazwa=args["nazwa"];
  	local bez_przetwarzania=parametry_modul.CzyTak(args["bez przetwarzania"]);
  	if(bez_przetwarzania)then
  		local nazwa=args["nazwa"];
  		local link="["..strona_parent..(parametry_modul.CzyTak(nazwa) and (" "..nazwa) or "").."]";
  		local bez_znacznikow=parametry_modul.CzyTak(args["bez znacznikow"]);
  		if not bez_znacznikow then
  			return p.LinkWikidane(link,nil,nil,nil,strona_parent,nil,czy_url);
  		else
  			return link;
  		end;
  	end;
  	
  	local function SerwerWiki(serwer)
  		local kod_jezyka2,kod_specjalny_projektu=mw.ustring.match(serwer,"^(%w+)%.(%w+)%.org");
  		local interwikisiostrzaneangielskie=mw.loadData("Module:Wiki/interwiki").interwikisiostrzaneangielskie;
  		local kod_projektu=interwikisiostrzaneangielskie[kod_specjalny_projektu];
  		local czy_jezyk_projektu=mw.language.isKnownLanguageTag(kod_jezyka2);
  		if(not czy_jezyk_projektu or not kod_projektu)then return;end;
  		return kod_jezyka2,kod_projektu;
  	end;
  	local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  	local strona_parent1=techniczne_modul["UrlBezProtokołu"](strona_parent);
  	local serwer,strona_parent2,parametry2=mw.ustring.match(strona_parent1,"^//([%w_%.]+)/wiki/([^%?#]*)(.*)$");
  	if(not serwer and not strona_parent2 and not parametry2)then
  		local url="//([%w_%.]+)"..techniczne_modul.TransformacjaWzoru("/w/index.php");
  	  local serwer,parametry2=mw.ustring.match(strona_parent1,"^"..url.."([%?#].*)$");
  	  if(serwer and parametry2)then

  	  	local naglowek2=mw.ustring.match(parametry2,"^#([^%?]*%?)$") 
  	  	            or mw.ustring.match(parametry2,"^#([^%?]*)")
  	  	            or mw.ustring.match(parametry2,"#([^%?&]*%?)$") 
  	  	            or mw.ustring.match(parametry2,"#([^%?&]*)");
  	  	            
  	  	parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"^#([^%?]*%?)$","");
  	  	parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"^#([^%?]*)","");
  	    parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"#([^%?&]*%?)$","");
  	  	parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"#([^%?&]*)","");
  	  	
  	  	parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"^(%?)","");
        
  	  	local strona_parent2=mw.ustring.match(parametry2,"%s*&?%s*title%s*=%s*([^&]*)%s*");

  	  	if(strona_parent2)then
  	  		local kod_jezyka2,kod_projektu2=SerwerWiki(serwer);
  	  		if(kod_jezyka2 and kod_projektu2)then
  	  			local parametry2a;
  	  			parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"%s*&?%s*title%s*=%s*"..techniczne_modul.TransformacjaWzoru(strona_parent2).."&?","");
  	  			strona_parent=strona_parent2;
  	  			naglowek=naglowek2;
  	  			parametry=(parametry_modul.CzyTak(parametry2))and parametry2 or args["parametry"];
  	  			kod_jezyka_parent=kod_jezyka2;
  	  	    kod_projektu_parent=kod_projektu2;
  	  			czy_url=false;
  	  		else
  	  			local wiki_interprojekty_modul=mw.loadData("Module:Wiki/interprojekty");
  	  			local pozajezykoweprojektysiostrzane=wiki_interprojekty_modul.pozajezykoweprojektysiostrzane;
  	  			for kod, url in pairs(pozajezykoweprojektysiostrzane)do
  	  				local adres=techniczne_modul["UrlBezProtokołu"](url);
  	  				local serwer_portalu=mw.ustring.match(adres,"^//([^/]*)");
  	  				if(adres and serwer_portalu)then
  	  					if(serwer_portalu==serwer)then
  	  						 kod_jezyka_parent="en";
  	  						 kod_projektu_parent=kod;
  	  						 local parametry2a;
  	  						 parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"%s*&?%s*title%s*=%s*"..techniczne_modul.TransformacjaWzoru(strona_parent2).."&?","");
  	  						 strona_parent=strona_parent2;
  	  						 naglowek=naglowek2;
  	  						 parametry=(parametry_modul.CzyTak(parametry2))and parametry2 or args["parametry"];
  	  						 czy_url=false;
  	  						 break;
  	  					end;
  	  				end;
  	  			end;
  	  		end;
  	  	end;
  	   else
  	   	local serwer,parametry2=mw.ustring.match(strona_parent,"^(.+)([%?#].*)$");
  	   	if(serwer and parametry2)then
  	    	naglowek2=mw.ustring.match(parametry2,"^#([^%?]*%?)$") 
  	  	            or mw.ustring.match(parametry2,"^#([^%?]*)")
  	  	            or mw.ustring.match(parametry2,"#([^%?&]*%?)$") 
  	  	            or mw.ustring.match(parametry2,"#([^%?&]*)");
  	  	            
  	  		local parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"#([^%?]*%?)$","");
  	  		parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"^#([^%?]*)","");
  	    	parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"#([^%?&]*%?)$","");
  	  		parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"#([^%?&]*)","");
  	  		parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"^(%?)","");
  	  		
  	  		naglowek=parametry_modul.CzyTak(naglowek2) and naglowek2 or args["naglowek"];
  	  		parametry=parametry_modul.CzyTak(parametry2) and parametry2 or args["parametry"];
  	  	else
  	  		serwer=strona_parent;
  	  		naglowek=args["nagłówek"];
  	  		parametry=args["parametry"];
  	   	end;
  	  	strona_parent=serwer or strona_parent;
	  	 end;
  	else
  		local kod_jezyka2,kod_projektu2=SerwerWiki(serwer);
  		if(kod_jezyka2 and kod_projektu2)then
  	  	
  	  	local naglowek2=mw.ustring.match(parametry2,"^#([^%?]*%?)$") 
  	  	            or mw.ustring.match(parametry2,"^#([^%?]*)")
  	  	            or mw.ustring.match(parametry2,"#([^%?&]*%?)$") 
  	  	            or mw.ustring.match(parametry2,"#([^%?&]*)");
  	  	            
  	  	parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"^#([^%?]*%?)$","");
  	  	parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"^#([^%?]*)","");
  	    parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"#([^%?&]*%?)$","");
  	  	parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"#([^%?&]*)","");
  	    parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"^(%?)","");
  	    
  	  	parametry2=mw.ustring.gsub(parametry2,"^%?","");
  	  	
	  	  parametry=(parametry_modul.CzyTak(parametry2))and parametry2 or args["parametry"];
	  	  naglowek=(parametry_modul.CzyTak(naglowek2))and naglowek2 or args["nagłówek"];
	  	  
  	  	strona_parent=strona_parent2;
  	  	kod_jezyka_parent=kod_jezyka2;
  	  	kod_projektu_parent=kod_projektu2;
  	  	czy_url=false;
  	  else
  	  	local wiki_interprojekty_modul=mw.loadData("Module:Wiki/interprojekty");
  	  	local pozajezykoweprojektysiostrzane=wiki_interprojekty_modul.pozajezykoweprojektysiostrzane;
  	  	for kod, url in pairs(pozajezykoweprojektysiostrzane)do
  	  		local adres=techniczne_modul["UrlBezProtokołu"](url);
  	  		local serwer_portalu=mw.ustring.match(adres,"^//([^/]*)");
  	  		if(adres and serwer_portalu)then
  	  			if(serwer_portalu==serwer)then
  	  				kod_jezyka_parent="en";
  	  				kod_projektu_parent=kod;
  	  				local url_wzor=mw.ustring.gsub(adres,"$1","(.*)")
  	  				strona_parent=mw.ustring.match(strona_parent1,"^"..url_wzor.."$");
  	  				local strona_parent2;
  	  				strona_parent2,parametry2=mw.ustring.match(strona_parent,"^([^%?#]*)(.*)$");
  	  				
  	  				local naglowek2=mw.ustring.match(parametry2,"^#([^%?]*%?)$") 
  	  	            or mw.ustring.match(parametry2,"^#([^%?]*)")
  	  	            or mw.ustring.match(parametry2,"#([^%?&]*%?)$") 
  	  	            or mw.ustring.match(parametry2,"#([^%?&]*)");
  	  	            
  	  				parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"^#([^%?]*%?)$","");
  	  				parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"^#([^%?]*)","");
  	    			parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"#([^%?&]*%?)$","");
  	  				parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"#([^%?&]*)","");
  	  				parametry2,_=mw.ustring.gsub(parametry2,"^(%?)","");
  	  				parametry2=mw.ustring.gsub(parametry2,"^%?","");
  	  			    	  			  
	  	        parametry=(parametry_modul.CzyTak(parametry2))and parametry2 or args["parametry"];
	  	        naglowek=(parametry_modul.CzyTak(naglowek2))and naglowek2 or args["nagłówek"];
  	  			  
  	  			  
	  	       	strona_parent=strona_parent2 or strona_parent;
  	  				czy_url=false;
  	  				break;
  	  			end;
  	  		end;
  	  	end;
  	  end;
  	end;
  end;
  local linki_modul=require("Module:Linki");
  return linki_modul.Link(klucz_projektu_parent,kod_jezyka_parent,kod_projektu_parent,strona_parent,naglowek,nazwa,po,bez_znacznikow,true,parametry,czy_url);
end;
p["LinkOgólne"]=function(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local args=frame and ((frame.getParent and (parametry_modul.CzyTak(frame.args["wyspecjalizowana"]) and frame or frame:getParent()) or frame).args or frame) or {};
	local miano_przestrzeni_nazw=args["miano przestrzeni nazw"] or args["przestrzeń"] or args["m"];
	local dyskusja=args["dyskusja"] or args["d"];
	local klucz_projektu=args["klucz projektu"] or args["k"];
	local kod_jezyka=args["kod języka"] or args["kj"];
	local kod_projektu=args["kod projektu"] or args["kp"];
	local bez_znacznikow=parametry_modul.CzyTak(args["bez znaczników"]);
	local wyswietl_miano_przestrzeni_nazw=args["wyświetl miano przestrzeni nazw"] or args["wyświetl"] or args["w"];
	local strona=args[1] or "_";
	local czy_niepusta_prze=parametry_modul["CzyTakCiąg"](miano_przestrzeni_nazw);
	local strona2=(czy_niepusta_prze and not mw.ustring.match(strona,"^%s*#")) and miano_przestrzeni_nazw..":"..strona or strona;
	
	local bez_przetwarzania=parametry_modul.CzyTak(args["bez przetwarzania"]);
	
	local function NpStrona()
		if(mw.ustring.match(strona,"^[%s_:]*$"))then return nil;end;
		if(not parametry_modul.CzyTak(args["nazwa co nie strona"]))then
			
			if(not bez_przetwarzania and parametry_modul.CzyTak(wyswietl_miano_przestrzeni_nazw) and czy_niepusta_prze)then
				local wiki_modul=require("Module:Wiki");
				local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
				local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
				local prze;
				if(czy_biezaca)then
					prze=nazwy_modul.Np{nazwa=miano_przestrzeni_nazw,dyskusja=dyskusja,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
				else
					prze=nazwy_modul.NpDane{nazwa=miano_przestrzeni_nazw,["klucz projektu"]=klucz_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,dyskusja=dyskusja,["po polsku"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
				end;
				local skrot=args["skrót nazwy przestrzeni nazw"] or args["skrót"] or args["s"];
				local czy_skrot;
				if prze then
					local czy_niepusty_skrot=parametry_modul.CzyTak(skrot);
					if czy_niepusty_skrot then
						local tabnamespaces=mw.site.namespaces[prze];
						local skroty=tabnamespaces.aliases;
						for _,name in pairs(skroty)do
							if(name==skrot)then
					 			czy_skrot=true;
					 			break;
							end;
				  	end;
					end;
				end;
				local czy_niepusta_prze=parametry_modul["CzyTakCiąg"](prze);
				return czy_niepusta_prze and (((czy_skrot)and skrot or prze)..":"..strona) or strona;
			else
				return strona;
			end;
		else
			return nil;
		end;
	end;
	local nazwa=args[2] or NpStrona();
	local po=args["po"] or args["p"];
	local linki_modul=require("Module:Linki");
	
	if(not bez_przetwarzania)then
		return linki_modul.Link(klucz_projektu,kod_jezyka,kod_projektu,strona2,nil,nazwa,po,bez_znacznikow,false,nil,nil,true,wyswietl_miano_przestrzeni_nazw,dyskusja);
	else
	  local link=linki_modul.TworzLinkBezPrzetwarzania(klucz_projektu,kod_jezyka,kod_projektu,strona2,nil,nazwa,po);
	  if(not bez_znacznikow)then
			return p.LinkWikidane(link,klucz_projektu,kod_jezyka,kod_projektu,strona2,nil,nil);
		else
			return link;
		end;
	end;
end;
p["Forma wyrażenia po liczbie"]=function(frame)
	local czy=(type(frame)=="table");
	local args=czy and (frame.args or frame) or nil;
	local argument_funkcji_modulu_1=czy and (args[1] or "0") or (frame or "0");
	local argument_funkcji_modulu_2=czy and (args[2] or "zbiorów") or "zbiorów";
	local argument_funkcji_modulu_3=czy and (args[3] or "zbiór") or "zbiór";
	local argument_funkcji_modulu_4=czy and (args[4] or "zbiory") or "zbiory";
	local linki_modul=require("Module:Linki");
	local wartosc=linki_modul["UsuńZnaczniki"](argument_funkcji_modulu_1);
	wartosc=linki_modul["UsuńKategorie"](wartosc);
	wartosc=linki_modul["UsuńWywołaniaPlików"](wartosc);
	wartosc=linki_modul["UsuńInterwiki"](wartosc);
	local liczba=linki_modul["WydzielLiczbę"](wartosc);
	local liczba_number=tonumber(liczba);
	if(not liczba_number)then return "(błąd)";end;
	if(liczba_number==0)then return argument_funkcji_modulu_1.." "..argument_funkcji_modulu_2;end;
  if(liczba_number==1)then return argument_funkcji_modulu_1.." "..argument_funkcji_modulu_3;end;
  if(liczba_number<5)then return argument_funkcji_modulu_1.." "..argument_funkcji_modulu_4;end;
  if(liczba_number<20)then return argument_funkcji_modulu_1.." "..argument_funkcji_modulu_2;end;
	local reszta=math.fmod(liczba_number,10);
	if((reszta==0)or(reszta==1))then return argument_funkcji_modulu_1.." "..argument_funkcji_modulu_2;end;
  if(reszta<5)then return argument_funkcji_modulu_1.." "..argument_funkcji_modulu_4;end;
  return argument_funkcji_modulu_1.." "..argument_funkcji_modulu_2;
end;
function p.ZamianaKategoriiNaLinki(frame)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local tekst;
	if(type(frame)=="table")then
		local args=frame and ((frame.getParent and (parametry_modul.CzyTak(frame.args["wyspecjalizowana"]) and frame or frame:getParent()) or frame).args or frame) or nil;
		tekst=args["tekst"] or args[1];
	else
		tekst=frame;
	end;
	local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
	local nazwy_np_modul=wm.loadData("Module:Nazwy/Np");
	local kategoria_polska=nazwy_np_modul.Category;
	local wzor_kategorii_polskiej=techniczne_modul["WzórDanejPrzestrzeniNazw"](kategoria_polska)
	tekst=mw.ustring.gsub(tekst,"%[%[%s*[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]%s*:%s*([^|%[%]]+)%s*|%s*([^|%[%]]+)%s*%]%]","[[:"..kategoria_polska..":%1|%1]]");
	tekst=mw.ustring.gsub(tekst,"%[%[%s*[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]%s*:%s*([^|%[%]]+)%s*%]%]","[[:"..kategoria_polska..":%1|%1]]");
	tekst=mw.ustring.gsub(tekst,"%[%[%s*"..wzor_kategorii_polskiej.."%s*:%s*([^|%[%]]+)%s*|%s*([^|%[%]]+)%s*%]%]","[[:"..kategoria_polska..":%1|%1]]");
	tekst=mw.ustring.gsub(tekst,"%[%[%s*"..wzor_kategorii_polskiej.."%s*:%s*([^|%[%]]+)%s*%]%]","[[:"..kategoria_polska..":%1|%1]]");
	return tekst;
end;
return p;