Moduł:Mapa

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja modułu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Moduł techniczny do obsługi map lokalizacyjnych.

Wartość[edytuj]

Funkcja do odczytania parametru z definicji mapy.

parametry[edytuj]

Pole Do czego służy? Jak wypełnić?
1 Kod mapy Np. POL lub Polska.
2 nazwa parametru Np. mapa.
3 opcjonalna nazwa wariantu mapy Np. fizyczna.

przykład[edytuj]

{{#invoke:Mapa|Wartość|Polska|mapa|fizyczna}} → Relief Map of Poland.svg

Infobox[edytuj]

Funkcja implementująca {{Infobox mapa lokalizacyjna}}.

Thumb[edytuj]

Funkcja implementująca {{Mapa lokalizacyjna|rodzaj=thumb}}.

Inline[edytuj]

Funkcja implementująca {{Mapa lokalizacyjna|rodzaj=inline}}.

Błędy[edytuj]

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Zobacz też[edytuj]

local function getMapParams(map, frame)
	mw.logObject(map, "map")
	if not map or (#map == 0) then
		mw.log("Brak nazwy mapy lokalizacyjnej")
	end
	local moduleprefix = "Module:Mapa/dane/"
	if map then
		local moduletitle = mw.title.new(map)
		if not moduletitle or (moduletitle.namespace ~= 828) then
			moduletitle = mw.title.new(moduleprefix..map)
		end
		if not moduletitle then
			mw.log("„"..map.."” nie jest prawidłową nazwą definicji mapy lokalizacyjnej")
		elseif moduletitle.exists then
			local status, mapData = pcall(mw.loadData, moduletitle.fullText)
			if status then
				return function(name, variant)
					if name == nil then
						--mw.logObject(moduletitle.fullText, "GET module title")
						return moduletitle.fullText
					end
					
					local variants = variant and mw.text.split(variant, "%s*#%s*") or {}
					--mw.logObject(variants, "GET map variants")
					
					if name == true then
						for _, v in ipairs(variants) do
							--mw.logObject(mapData[v], "GET map variant")
							if type(mapData[v]) == "table" then
								return v
							end
						end
						
						return 1
					end
					
					for _, v in ipairs(variants) do
						if mapData[v] and mapData[v][name] ~= nil then
							--mw.logObject({variant=v, name=name, result=mapData[v][name] }, "GET")
							return mapData[v][name]
						end
					end
					
					if mapData[1][name] ~= nil then
						--mw.logObject({name=name, result=mapData[1][name] }, "GET")
						return mapData[1][name]
					end
					
					--mw.logObject({name=name}, "GET")
					return ""
				end
			end
		else
			mw.log("Nie mogę znaleźć definicji podanej mapy lokalizacyjnej. Nie istnieje „"..moduleprefix..map.."”.")
		end
	end
	
	-- default fallback
	local mapData = mw.loadData(moduleprefix.."brak")
	return function(name, variant)
		if name == nil then
			return false
		elseif name == false then
			return (map and (#map > 0)) and map or false
		elseif name == true then
			return 1
		elseif mapData[1][name] == nil then
			return ""
		elseif variant and mapData[variant] then
			return mapData[variant][name] or mapData[1][name]
		else
			return mapData[1][name]
		end
	end
end

local function getX(longitude, left, right)
	local width = (right - left) % 360
	if width == 0 then
		width = 360
	end
	local distanceFromLeft = (longitude - left) % 360
	-- the distance needed past the map to the right equals distanceFromLeft - width. the distance needed past the map to the left equals 360 - distanceFromLeft. to minimize page stretching, go whichever way is shorter
	if distanceFromLeft - width / 2 >= 180 then
		distanceFromLeft = distanceFromLeft - 360
	end
	return 100 * distanceFromLeft / width
end

local function getY(latitude, top, bottom)
	return 100 * (top - latitude) / (top - bottom)
end

local function formatCoordinates(parameters)
	if not parameters.coordinates then
		return false
	end
	
	local placement = parameters.placement
	if not placement then
		placement = ((parameters.linkFlag == false) or (mw.title.getCurrentTitle().namespace ~= 0)) and "w tekście" or "w tekście i na górze"
	end
	
	return require("Moduł:Współrzędne")["współrzędne"]({
		parameters.coordinates,
		parameters.geohack,
		["umieść"] = placement,
		["dokładność"] = parameters.precision,
		["linkuj"] = parameters.linkFlag == false and "nie" or "tak",
		symbol = parameters.symbol,
	})
end

local function loadMap(frame, map, variant)
	local getMapParam = getMapParams(map, frame)
	return function(param)
		return getMapParam(param, variant)
	end
end

local function decodePoints(pointsData)
	if pointsData and (#pointsData > 0) then
		local data = mw.text.jsonDecode("["..pointsData.."{\"dummy\":false}]")
		table.remove(data) -- remove last dummy
		return data
	end
end

local function estimateTextWidth(wikicode, fontSize)
	local text = mw.ustring.gsub(wikicode, "%[%[[^\n|%]%[]+|([^\n|%]%[]+)%]%]", "%1")
	text = mw.ustring.gsub(text, "%[%[([^\n|%]%[]+)%]%]", "%1")
	text = mw.ustring.gsub(text, "<[^>]*>", "")
	return mw.ustring.len(text) * fontSize
end

local function positionDescriptionCode(r)
	local d = math.abs(r - 50)
	local c = false
	if d > 40 then
		c = '3'
	elseif d > 20 then
		c = '2'
	elseif d > 10 then
		c = '1'
	else
		c = '0'
	end
	
	return r > 50 and c..'0' or '0'..c
end

local function relativePositionDescriptionCode(center, neighbour)
	local dx = neighbour.x - center.x
	local dy = neighbour.y - center.y
	local r = '0' if dx > 0 then r = '1' end
	local l = '0' if dx < 0 then l = '1' end
	local t = '0' if dy < 0 then t = '1' end
	local b = '0' if dy > 0 then b = '1' end
	local adx = math.abs(dx)
	local ady = math.abs(dy)
	if adx > (10 * ady) then
		t = '0'
		b = '0'
	elseif ady > (10 * adx) then
		r = '0'
		l = '0'
	end
	
	return r..l..t..b
end

function plainText(content)
	if content then
		local c
		content, c = mw.ustring.gsub(content, "%[%[%s*[Pp]lik%s*:.-%]%]", "")
		content, c = mw.ustring.gsub(content, "%[%[%s*[Ff]ile%s*:.-%]%]", "")
		content, c = mw.ustring.gsub(content, "%[%[%s*[Gg]rafika%s*:.-%]%]", "")
		content, c = mw.ustring.gsub(content, "%[%[%s*[Ii]mage%s*:.-%]%]", "")
		content, c = mw.ustring.gsub(content, "%[%[[^|%]]+|(.-)%]%]", "%1")
		content, c = mw.ustring.gsub(content, "%[%[(.-)%]%]", "%1")
		content, c = mw.ustring.gsub(content, "%[.- (.-)%]", "%1")
		content, c = string.gsub(content, "</?[Ss][Pp][Aa][Nn][^>]*>", "")
		content, c = string.gsub(content, "</?[Bb][Rr][^>]*>", "")
		content, c = string.gsub(content, "</?[AaBbIiPpQqSsUu][^>]*>", "")
		content, c = string.gsub(content, "[ \n\r\t]+", " ")
		content = mw.text.unstrip(content)
		content = mw.text.nowiki(content)
		return mw.text.trim(content)
	end
end

local function drawMap(builder, get, width, fontSize, data, infoboxCoordinates, customAlt)
	local reliefImage = mw.text.trim(get("mapa"))
	local reliefTitle = mw.title.new("Plik:"..reliefImage)
	if not reliefTitle.file.exists then
		reliefTitle = mw.title.new("Plik:Image of nothing.svg")
	end
	local file = reliefTitle.file
	local height = file.height *  width / file.width

	-- przeliczanie punktów na mapie
	local inside = {}
	local outside = {}
	local errors = {}
	local hoverPoints = false
	local alt = mw.loadData("Moduł:Mapa/alt")
	if data and (#data > 0) then
		local x_func = mw.text.trim(get("x"))
		local y_func = mw.text.trim(get("y"))
		local top = get("top")
		local left = get("left")
		local bottom = get("bottom")
		local right = get("right")
		if #x_func == 0 then
			x_func = false
		end
		if #y_func == 0 then
			y_func = false
		end
		for i, v in ipairs(data) do
			if v.latitude and v.longitude and v.mark and v.size then
				-- przeliczanie współrzędnych na pozycje rysowania
				if x_func then
					local expx = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(x_func, "{{{szerokość}}}", v.latitude), "{{{długość}}}", v.longitude)
					v.x = tonumber(mw.ext.ParserFunctions.expr(expx))
				else
					v.x = getX(v.longitude, left, right)
				end
				if y_func then
					local expy = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(y_func, "{{{szerokość}}}", v.latitude), "{{{długość}}}", v.longitude)
					v.y = tonumber(mw.ext.ParserFunctions.expr(expy))
				else
					v.y = getY(v.latitude, top, bottom)
				end
				
				v.rx = width * v.x / 100
				v.ry = height * v.y / 100
				v.posDesc = alt.relativeDescription[positionDescriptionCode(v.x)..positionDescriptionCode(100-v.y)]
				if not v.alt then
					v.autoAlt = alt.pointDescription[v.mark] or alt.pointDescription[false]
					local desc = plainText(v.description)
					if desc and #desc > 0 then
						v.autoAlt = v.autoAlt..mw.ustring.format(alt.describedAs, desc)
					end
				end
				
				mw.logObject(v)
				
				if (v.x < 0) or (v.x > 100) or (v.y < 0) or (v.y > 100) then
					table.insert(outside, v)
				else
					table.insert(inside, v)
					if not hoverPoints and (v.position == "hover") and v.description then
						hoverPoints = true
					end
				end
			elseif v.error then
				table.insert(errors, v)
			else
				-- TODO illegal data or "dummy: false"
				mw.logObject(v, "illegal at "..tostring(i))
			end
		end
	end
	
	-- automatyczne pozycjonowanie dwóch punktów
	if (#inside == 2) and inside[1].description and inside[2].description and not inside[1].position and not inside[2].position then
		local y1 = inside[1].ry
		local y2 = inside[2].ry
		if (math.abs(y1 - y2) < 16) and (y1 > 8) and (y2 > 8) and ((height - y1) > 8) and ((height - y2) > 8) and (math.abs(inside[1].rx - inside[2].rx) < 80) then
			inside[1].position = y2 > y1 and "top" or "bottom"
			inside[2].position = y1 > y2 and "top" or "bottom"
		end
	end
	
	local altInfo = customAlt
	if not altInfo then
		altInfo = get("alt") or ""
		if #altInfo == 0 then
			local g = get("dopełniacz")
			if g then
				altInfo = "Mapa konturowa "..g
			end
		end
	
		if (#altInfo > 0) and (#inside > 0) then
			local extAlt = inside[1].posDesc..alt.thereIs..(inside[1].alt or inside[1].autoAlt)
			if #inside == 1 then
				altInfo = altInfo..", "..extAlt
			elseif #inside == 2 then
				local extAlt2 = alt.combine2..inside[2].posDesc..alt.thereIs..(inside[2].alt or inside[2].autoAlt)
				if inside[1].posDesc == inside[2].posDesc then
					local code = relativePositionDescriptionCode(inside[1], inside[2])
					extAlt2 = (alt.relativeDescription2[code] or alt.relativeDescription2[false])..alt.thereIs2..(inside[2].alt or inside[2].autoAlt)
				end
				
				altInfo = altInfo..", "..extAlt..", "..extAlt2
			elseif (#inside > 1) and infoboxCoordinates then
				altInfo = altInfo..", "..extAlt
			end
		end
	end

	-- tło mapy
	local relief = builder:tag("div")
	relief:css({ position = "relative", border = "0 solid #aaa", padding = "0", width = tostring(width).."px" })
	relief:wikitext("[[Plik:", reliefImage, "|", width, "px|link=")
	if #altInfo > 0 then
		relief:wikitext("|alt=", altInfo)
	end
	if not hoverPoints then
		local reliefInfo = get("dopełniacz")
		if reliefInfo then
			relief:wikitext("|Mapa lokalizacyjna ", reliefInfo)
		end
	end

	relief:wikitext("]]")
	
	function showError(category, ...)
		local catLink = ""
		local known = {
			["brak mapy"] = { "'''Brak mapy:''' ''%s''", "[[Kategoria:Szablony lokalizacyjne - brak mapy]]", },
			["brak kodu mapy"] = { "'''Brak kodu mapy'''", "[[Kategoria:Szablony lokalizacyjne - brak kodu mapy]]", },
			["współrzędne spoza mapy"] = { "'''Współrzędne spoza mapy:''' ''%f %f''", "[[Kategoria:Szablony lokalizacyjne - współrzędne spoza mapy]]", },
			["brak współrzędnych"] = { "'''Brak współrzędnych'''", "[[Kategoria:Szablony lokalizacyjne – brak współrzędnych]]", },
			[true] = { "%s", false },
			[false] = { "'''''Inny błąd'''''", false, },
		}
		local k = known[category] or known[false]
		local message = mw.ustring.format(k[1], ...)
		if k[2] and (mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0) then
			message = message..k[2]
		end
		local absolute = relief:tag("div")
			:css( { position = "absolute", ["z-index"] = 200, top = "50%", left = "50%", height = 0, width = 0, margin = 0, padding = 0, } )
		local msg = absolute:tag("div")
			:css( { ["font-size"] = "90%", ["line-height"] = "110%", position = "relative", width = "16em", ["z-index"] = 202, top = "-0.5em", left = "-8em", float = "center", ["text-align"] = "center", background = "white", color = "red", } )
			:wikitext(message)
	end
	
	-- brak mapy
	if not get() then
		local map = get(false)
		showError(map and "brak mapy" or "brak kodu mapy", map)
		if (#inside == 1) and (#outside == 0) then
			local v = inside[1]
			if (v.longitude == 0) and (v.latitude == 0) then
				--mw.log("dummy (0 0) bez mapy nie jest rysowany")
				return
			end
		end
	end
	
	-- błędy
	if (#inside == 0) and (#outside == 0) then
		showError("brak współrzędnych")
	end
	
	for i, v in ipairs(outside) do
		showError("współrzędne spoza mapy", v.latitude, v.longitude)
	end
	
	for i, v in ipairs(errors) do
		showError(true, v.error or "?")
	end
	
	-- punkty na mapie
	for i, v in ipairs(inside) do
		local hsize = tostring(v.size/2).."px"
		local size = tostring(v.size).."px"
		local absolute = relief:tag("div")
			:attr("aria-hidden", "true")
			:css( { position = "absolute", ["z-index"] = 2, top = tostring(v.y).."%", left = tostring(v.x).."%", height = 0, width = 0, margin = 0, padding = 0, } )
		local file = absolute:tag("div")
			:css( { position = "relative", ["text-align"] = "center", left = "-"..hsize, top = "-"..hsize, width = size, ["font-size"] = size, ["line-height"] = size, } )
		file:wikitext("[[Plik:", v.mark, "|", v.size, "x", size, "|link=", v.link)
		if v.description then
			file:wikitext("|", v.description)
		end
		file:wikitext("]]")
		-- TODO description
		if v.description and (v.position ~= "hover") then
			
			function descriptionWidth(availableWidth)
				return availableWidth <= 0 and "auto" or (math.min(availableWidth, 120).."px")
			end
			
			local descw = "auto"
			local css = {}
			if v.position == "right" then
				descw = descriptionWidth(math.floor(width - v.rx - (v.size / 2) - 5))
				css = { top = "-0.5em", left = tostring((v.size / 2) + 2).."px", ["text-align"] = "left", float = "left" }
			elseif v.position == "left" then
				descw = descriptionWidth(math.floor(v.rx - (v.size / 2) - 5))
				css = { top = "-0.5em", right = tostring((v.size / 2) + 2).."px", ["text-align"] = "right", float = "right" }
			elseif v.position == "top" then
				descw = "10em"
				css = { bottom = tostring((v.size / 4) + 2).."px", left = "-5em", ["text-align"] = "center", float = "center" }
			elseif v.position == "bottom" then
				descw = "10em"
				css = { top = tostring((v.size / 4) + 2).."px", left = "-5em", ["text-align"] = "center", float = "center" }
			else -- auto
				local textWidth = estimateTextWidth(v.description, fontSize) * 0.6
				if (v.x < 50) or ((v.rx + textWidth + (v.size / 2) + 2) < width) then -- right
					descw = descriptionWidth(math.floor(width - v.rx - (v.size / 2) - 5))
					css = { top = "-0.5em", left = tostring((v.size / 2) + 2).."px", ["text-align"] = "left", float = "left" }
				elseif ((v.rx - (v.size / 2) - 2) > textWidth) or (v.x > 70) then -- left
					descw = descriptionWidth(math.floor(v.rx - (v.size / 2) - 5))
					css = { top = "-0.5em", right = tostring((v.size / 2) + 2).."px", ["text-align"] = "right", float = "right" }
				elseif (v.y > 50) then -- top
					descw = "10em"
					css = { bottom = tostring((v.size / 4) + 2).."px", left = "-5em", ["text-align"] = "center", float = "center" }
				else -- bottom
					descw = "10em"
					css = { top = tostring((v.size / 4) + 2).."px", left = "-5em", ["text-align"] = "center", float = "center" }
				end
			end

			local desc = absolute:tag("div")
				:css( { ["font-size"] = tostring(fontSize).."px", ["line-height"] = tostring(1.2*fontSize).."px", ["z-index"] = "90", ["position"] = "absolute", ["width"] = descw, } )
			desc:css(css)
			desc:tag("span")
				:css({ padding = "1px", ["text-shadow"] = "0 0 5px white;" })
				:wikitext(v.description)
		end
	end
end

local function makeTrackingLinks(get, group)
	local linkAlias = get("link alias")
	local mapVariant = get(true)
	if not linkAlias or (#linkAlias == 0) then
		return
	end
	
	local trackingLink = "Moduł:Mapa/linkujące/"..linkAlias.."/"..group
	_ = mw.title.new(trackingLink).id
	_ = mw.title.new(trackingLink.."/"..mapVariant).id
end

local function adjustPointParams(points, mapgeohack)
	for i, p in ipairs(points) do
		local link = p.link
		if link then
			if mapgeohack==false then
				p.link = ""
			elseif mapgeohack then
				p.link = link.."_"..mapgeohack
			elseif p.geohack then
				p.link = link.."_"..p.geohack
			end
		end
	end
end

local function tryGetMapFor(property)
	local id = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	if not id then
		return
	end
	
	local props = mw.wikibase.getBestStatements(id, property)
	if not props or (#props <= 0) then
		return
	end
	
	local maps = {}
	for i, v in ipairs(props) do
		if v.mainsnak and (v.mainsnak.snaktype == "value") and (v.mainsnak.datatype == "wikibase-item") then
			local name = mw.wikibase.getLabelByLang(v.mainsnak.datavalue.value.id, "pl")
			if name then
				table.insert(maps, name)
			end
		end
	end
	
	if #maps <= 0 then
		return
	end
	
	local result = table.concat(maps,'#')
	mw.logObject(result,"tryGetMapFor("..property..")")
	return result
end

return {
	
	["Wartość"] = function(frame)
		local f = frame.args[1] and frame or frame:getParent()
		return getMapParams(f.args[1], frame)(f.args[2], f.args[3])
	end,
	
	["Infobox"] = function(frame)
		-- log wskazujący na początek wywołania funkcji
		mw.log("{{#invoke:Moduł:Mapa|Infobox}}")
		local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, {
			trim = true,
			removeBlanks = true,
			wrappers = "Szablon:Infobox mapa lokalizacyjna",
		})
		local defaultIcon = "[[Plik:Geographylogo.svg|20px|alt=Ziemia|link=Ziemia]]"
		local map = args["mapa"]
			or tryGetMapFor("P17") -- państwo
			or tryGetMapFor("P706") -- region geograficzny
			or tryGetMapFor("P30") -- kontynent
			or "brak" -- poddaję się
		local variant = args["wariant"]
		local description = args["opis"]
		local mark = args["znak na mapie"] or "Red pog.svg"
		local markSize = tonumber(args["wielkość znaku"]) or 6
		local coordinates = args["współrzędne"]
		local markalt = args["alt znaku na mapie"]
		if not coordinates then
			mw.log("infobox może wyszukać współrzędne w wikidanych")
		else
			mw.log("współrzędne: "..coordinates)
		end
		local precision = args["dokładność"]
		local twoMaps = args["dwie mapy"]
		local category = args["kategoria"]
		local geohack = args["opcje geohack"]
		local position = args["pozycja opisu"]
		local points = args["punkty mapy"]
		mw.logObject({precision = precision, twoMaps = twoMaps, category = category, geohack = geohack, position = position, points = points}, "argumenty")
		if points and not string.match(points, "%s*{") then
			mw.log("załączone punkty do mapy są w nieodpowiednim formacie")
			return
		end
		if not points and not coordinates then
			if args["wikidane"] == "nie" then
				mw.log("brak punktów na mapę, a nie ma pozwolenia na Wikidane")
			elseif map ~= "pusta" then
				mw.log("brak punktów na mapę i współrzędnych, nadszedł czas na Wikidane")
				local display = true
				if (map ~= "osobna") and (map ~= "niedostępna") then
					display = "#coordinates"
				end
				local p = require("Moduł:Współrzędne").punkt({
					["opcje geohack"] = geohack,
					["znak"] = mark,
					["rozmiar znaku"] = markSize,
					["opis"] = description,
					["pozycja"] = position,
					["dokładność"] = precision,
					["alt"] = markalt,
					display = display,
					symbol = false,
				})
				if not p then
					mw.log("brak punktów na mapę nawet w Wikidanych")
				end
				
				points = p
			end
		end
		if not points and not coordinates and (mw.title.getCurrentTitle().fullText == frame:getParent():getTitle()) and (type(frame.getParent) == "function") then
			--TEST ANY ARG
			local any = false
			for k, v in pairs(frame:getParent().args) do
				any = true
				break
			end
			
			if not any then
				-- brak jakichkolwiek argumentów w szablonie to tryb demo
				points = require("Moduł:Współrzędne").punkt({ "0 0", display = true, symbol = false, })
				map = "brak"
			end
		end
		if not points and not coordinates then
			if not category or (mw.title.getCurrentTitle().namespace ~= 0) or (map == "żadna") or (map == "osobna") or (map == "pusta") or (map == "niedostępna") then
				return
			end

			return '|- style="display:none;"\n!colspan="2"|brak współrzędnych[[Kategoria:Szablony lokalizacyjne – brak współrzędnych – '..category..']]\n|-'
		end
		
		local result = {}
		local coords = false
		if (map == "żadna") or (map == "none") then
			_ = mw.title.new("Moduł:Mapa/linkujące/żadna").id
			-- TODO współrzędne, geohack, linkuj=tak, dokładność=kątowo, umieść=w tekście (i na górze)
			coords = formatCoordinates({
				coordinates = coordinates,
				geohack = geohack,
				linkFlag = true,
			})
		elseif map == "osobna" then
			_ = mw.title.new("Moduł:Mapa/linkujące/osobna").id
			-- TODO współrzędne, geohack, linkuj=tak, dokładność=kątowo, umieść=w tekście
			coords = formatCoordinates({
				coordinates = coordinates,
				geohack = geohack,
				linkFlag = true,
				placement = "w tekście",
			})
		elseif map == "pusta" then
			_ = mw.title.new("Moduł:Mapa/linkujące/pusta").id
			-- no map nor coordinates
		elseif map == "niedostępna" then
			_ = mw.title.new("Moduł:Mapa/linkujące/niedostępna").id
			-- TODO współrzędne, globe:none, linkuj=nie, dokładność=dziesiętnie, normalizacja=auto, ikona=
			coords = formatCoordinates({
				coordinates = coordinates,
				linkFlag = false,
				precision = precision or "dziesiętnie",
			})
		else
			local maps = {}
			local list = string.match(map, "#")
			for v in mw.ustring.gmatch(map, "[^#]+") do
				table.insert(maps, mw.text.trim(v))
			end
			if #maps == 0 then
				table.insert(maps, map)
			end
			if not list and (twoMaps ~= "nie") then
				while #map > 0 do
					local get = loadMap(frame, map, variant)
					map = mw.text.trim(get("nadrzędna") or "")
					if #map > 0 then
						table.insert(maps, 2, map)
					end
				end
			end

			local mapIndex = 1
			local map = maps[mapIndex]
			local get = loadMap(frame, map, variant)
			-- prepare coordinates under the map
			local icon = mw.text.trim(get("ikona") or "")
			if #icon == 0 then
				icon = defaultIcon
			end
			
			local mapPrecision = get("dokładność")
			if mapPrecision and (#mapPrecision <= 0) then
				mapPrecision = nil
			end
			
			coords = formatCoordinates({
				coordinates = coordinates,
				geohack = geohack or get("globe") or "",
				linkFlag = get("globe") ~= false,
				precision = precision or mapPrecision or "kątowo",
				symbol = icon,
			})
		
			if coordinates  then
				local p = require("Moduł:Współrzędne").punkt({
					coordinates,
					["opcje geohack"] = geohack,
					["znak"] = mark,
					["rozmiar znaku"] = markSize,
					["opis"] = description,
					["pozycja"] = position,
					alt = markalt,
					symbol = false,
				})
				primaryPoint = true
				points = points and (p..points) or p
			end

			local pointsData = decodePoints(points)
			if pointsData then
				adjustPointParams(pointsData, get("globe"))
			end
		
			if not coords and pointsData and (#pointsData > 0) then
				icon = false
				coords = pointsData[1].display
			end
			
			-- tracking link, pseudo reference to primary map
			makeTrackingLinks(get, "primary")
			
			-- draw maps
			while map do
				map = nil
				-- draw map
				local mapWidth = tonumber(get("rozmiar")) or 238
				if mapWidth > 238 then
					mapWidth = 238
				elseif mapWidth < 100 then
					mapWidth = 100
				end
				local map1 = mw.html.create("div")
					:css( { margin="0 auto", ["text-align"]="center", width=tostring(mapWidth+4).."px" } )
				map1:tag("div")
					:css( { ["font-weight"]= "bold", color="gray" } )
					:wikitext("Położenie na mapie ", get("dopełniacz"))
				drawMap(map1:tag("div"):addClass("mapa-lokalizacyjna"), get, mapWidth, 12.6, pointsData, coordinates, false)
				table.insert(result, '|- class="infobox-locationmap" style="background-color:white; text-align:center; border-top:1px solid #aaa;"\n|colspan="2"|')
				table.insert(result, tostring(map1:allDone()))
				table.insert(result, "\n")
				-- next parent
				if mapIndex < #maps then
					mapIndex = mapIndex + 1
					map = maps[mapIndex]
					get = loadMap(frame, map, variant)
				end
			end
		end
		
		if coords then
			table.insert(result, '|-\n|colspan="2" style="background-color:white; text-align:center; border-bottom:1px solid #aaa;"|')
			table.insert(result, coords)
			table.insert(result, "\n")
		end
		
		if #result > 0 then
			table.insert(result, "|-")
		end
		
		return table.concat(result)
	end,
	
	["Thumb"] = function(frame)
		local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, {
			trim = true,
			removeBlanks = false,
			wrappers = "Szablon:Mapa lokalizacyjna",
		})
		local map = args["mapa"] or args[1] or "{{{1}}}"
		if #map == 0 then
			map = nil
		end
		local variant = args["wariant"]
		local width = tonumber(args["rozmiar"]) or 238
		local fontSize = tonumber(args["font-size"]) or 12.6
		local align = args["wyrównanie"] or "right"
		local footer = args["podpis"]
		local alt = args["alt"]
		local pointsData = decodePoints(args["punkty mapy"])
		
		local get = loadMap(frame, map, variant)
		if pointsData then
			adjustPointParams(pointsData, get("globe"))
		end

		-- tracking link, pseudo reference to this map
		makeTrackingLinks(get, "standalone")

		local positionClass = {
			["center"] = "center",
			["right"] = "tright",
			["left"] = "tleft",
			[""] = "tnone",
		}
		local thumb = mw.html.create("div")
			:addClass("thumb")
			:addClass(positionClass[align] or align)
			:addClass("panel-with-scroll")
			:wikitext('\n')
		local thumbinner = thumb:tag("div")
			:addClass("thumbinner")
			:css({ width = tostring(width + 2).."px" })
			:wikitext('\n')
		local border = thumbinner:tag("div")
			:css({ border = "1px solid #ccc", width = tostring(width).."px !important" })
		local builder = border:tag("div")
			--:addClass("mapa-lokalizacyjna")
			:css({ margin = "0 auto", width = tostring(width).."px" })
		drawMap(builder, get, width, fontSize, pointsData, false, alt)
		if pointsData and (#pointsData == 1) and (mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0) then
			builder:wikitext("[[Kategoria:Mapa lokalizacyjna z jednym punktem]]")
		end
		thumbinner
			:wikitext('\n')
		local thumbcaption = thumbinner:tag("div")
			:addClass("thumbcaption")
		thumbcaption:tag("div")
			:addClass("magnify")
			:wikitext("[[Plik:Geographylogo.svg|16x16px|link=Wikiprojekt:Szablony lokalizacyjne]]")
		if footer and (#footer > 0) then
			thumbcaption:wikitext(footer)
		else
			thumbcaption:wikitext("Położenie na mapie ", mw.text.nowiki(get("dopełniacz") or ""))
		end
		thumbinner
			:wikitext('\n')
		thumb
			:wikitext('\n')
		return thumb:allDone()
	end,
	
	["Inline"] = function(frame)
		local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, {
			trim = true,
			removeBlanks = false,
			wrappers = "Szablon:Mapa lokalizacyjna",
		})
		local map = args["mapa"] or args[1] or "{{{1}}}"
		if #map == 0 then
			map = nil
		end
		local variant = args["wariant"]
		local width = tonumber(args["rozmiar"]) or 238
		local fontSize = tonumber(args["font-size"]) or 12.6
		local alt = args["alt"]
		local pointsData = decodePoints(args["punkty mapy"])
		
		local get = loadMap(frame, map, variant)
		if pointsData then
			adjustPointParams(pointsData, get("globe"))
		end
			
		-- tracking link, pseudo reference to this map
		makeTrackingLinks(get, "standalone")

		local builder = mw.html.create("div")
			:addClass("mapa-lokalizacyjna")
			:css({ margin ="0 auto", width = tostring(width + 2).."px", padding = "3px", margin = "3px" })
		drawMap(builder, get, width, fontSize, pointsData, false, alt)
		if pointsData and (#pointsData == 1) and (mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0) then
			builder:wikitext("[[Kategoria:Mapa lokalizacyjna z jednym punktem]]")
		end
		return builder:allDone()
	end,

}