Moduł:Sprawdź

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Ten moduł zapewnia platformę programistyczną dla tworzenia szablonów budujących przypadki testowe szablonów Wikibooksa. Przypadki testowe mogą być tworzone ręcznie, aczkolwiek te tworzone za pomocą szablonów opartych na module Lua, takim jak niniejszy moduł, mają taką zaletę, że argumenty szablonu muszą być wprowadzone jedynie jednokrotnie, co zmniejsza nakład pracy konieczny do tworzenia testów, a także zmniejsza ryzyko występowania błędów w danych wejściowych.

Porównaj[edytuj]

Ta funkcja jest obecnie wykorzystywana przez szablon {{Przypadek testowy}}.

Parametry[edytuj]

Funkcja do wykrywania wywołań szablonów z nierozpoznanymi, pustymi lub przestarzałymi parametrami. Należy ją wywołać ze wszystkimi możliwymi parametrami jakie przyjmuje szablon podlegający sprawdzaniu.

Opis parametrów
pole opis status uwagi
bez nazwy konfiguracja działania wymagany klasa lub klasa odstęp suffix
inny deklaracja pola obsługiwanego w szablonie opcjonalny txt, num, num?, uri, uri?, old, ^…$ lub pusty
Konfiguracja
 • klasa – ciąg znaków bez spacji umieszczany jako wartość atrybutu class w tagu <span> z wygenerowanym raportem
 • odstęp – ciąg znaków odstępu oddzielający pozostałą treść konfiguracji, jeśli zawiera znak nowej linii to przed wygenerowanym raportem jest również umieszczany znak nowej linii
 • suffix – treść dołączana po wygenerowanym raporcie, zwykle deklaracja technicznej kategorii
Sprawdzanie parametrów
 • pusty – parametr jest opcjonalny, jest to najczęściej stosowany sposób użycia
 • txt – oczekiwany jest dowolna niepusta wartość pola
 • num – sprawdzanie czy przekazana wartość jest liczbą
 • num? – sprawdzanie czy przekazana wartość jest pusta lub jest liczbą
 • uri – sprawdzanie czy przekazana wartość jest linkiem obsługiwanym przez MediaWiki
 • uri? – sprawdzanie czy przekazana wartość jest pusta lub jest linkiem
 • old – informuje, że przekazywany parametr jest przestarzały
 • ^…$ – tekst rozpoczynający się znakiem ^ i zakończony na $ w całości traktowany jest jako wyrażenie regularne Lua wskazującego prawidłowy parametr
Przykład
{{#invoke:Sprawdź|Parametry|=problemy-w-szablonie [[Kategoria:Błędy wywołań w szablonie]]|argument1=|argument2=}}

odn[edytuj]

Funkcja sprawdzająca prawidłowość parametrów w {{odn}}.
local function checkUri(uri)
	local urilen = #uri
	for _,v in ipairs(mw.loadData("Module:Sprawdź/dane").obslugiwaneUriSchematy) do
		if (#v < urilen) and (string.lower(string.sub(uri,1, #v)) == v) then
			return not string.match(uri, '%s')
		end
	end
end
return {
	["SprawdźURL"]=function(uri)
		return checkUri(uri);
	end,
	["Porównaj"] = function(frame)
		local config = frame:getParent().args[""] or ""
		local options = mw.text.split(config, "|")
		local templateName = mw.text.trim(options[1])
		if #templateName == 0 then
			local title = mw.title.getCurrentTitle()
			if title.namespace == 10 then
				templateName = mw.ustring.match(title.text, "^(.-)/opis")
					or mw.ustring.match(title.text, "^(.-)/test")
					or mw.ustring.match(title.text, "^(.-)/brudnopis")
					or title.text
			end
			if #templateName == 0 then
				mw.log("brak nazwy szablonu")
				return
			end
		end
	
		local templateTitle = mw.title.new(templateName, 10)
		if templateTitle.id == 0 then
			mw.log("szablon '"..templateName.."' nie istnieje")
			return
		end
		
		local sandboxName = templateName.."/brudnopis"
		local sandboxTitle = mw.title.new(sandboxName, 10)
		if sandboxTitle.id == 0 then
			mw.log("brudnopis '"..sandboxName.."' nie istnieje")
			return
		end
		
		local i = 2
		local showparams = true
		local showinfo = true
		local vertical = false
		while i <= #options do
			local option = mw.text.trim(options[i])
			if option == "bez wikikodu" then
				showparams = false
			elseif option == "bez opisu" then
				showinfo = false
			elseif option == "pionowo" then
				vertical = true
			end
			
			i = i + 1
		end
	
		local templateParams = {}
		local params = {}
		for k, v in pairs(frame:getParent().args) do
			if k ~= "" then
				templateParams[k] = v
				table.insert(params, k)
			end
		end
	
		local result = {}
		table.insert(result, '<table style="width: 100%;">')
		
		if showparams and (#params > 0) then
			local compare = function(a, b)
				-- return a < b
				if (type(a) == "number") and (type(b) == "number") then
					return a < b
				end
				
				if (type(a) == "string") and (type(b) == "string") then
					return a < b
				end
				
				if (type(a) == "number") and (type(b) == "string") then
					return true
				end
				
				return false
			end
			
			table.sort(params, compare)
			table.insert(result, "<caption><code>&#x7B;&#x7B;")
			table.insert(result, templateName)
			for i, k in ipairs(params) do
				table.insert(result, " &#x7C; ")
				local p = mw.text.nowiki(tostring(k))
				local v = mw.text.nowiki(templateParams[k])
				table.insert(result, p)
				table.insert(result, " = ")
				table.insert(result, v)
			end
			table.insert(result, "&#x7D;&#x7D;</code></caption>")
		end
		
		local templateResult = frame:expandTemplate{ title=templateName, args=templateParams}
		local sandboxResult = frame:expandTemplate{ title=sandboxName, args=templateParams}
		
		if templateResult and string.match(templateResult, "^{|") then
			templateResult = "\n"..templateResult
		end
		if sandboxResult and string.match(sandboxResult, "^{|") then
			sandboxResult = "\n"..sandboxResult
		end
		
		if vertical and showinfo then
			table.insert(result, '<tr><th style="width: 15em">[[Szablon:')
			table.insert(result, templateName)
			table.insert(result, '|Szablon]]</th><td>')
			table.insert(result, templateResult)
			table.insert(result, '</td></tr><tr><th>[[Szablon:')
			table.insert(result, sandboxName)
			table.insert(result, '|Brudnopis szablonu]]</th><td>')
			table.insert(result, sandboxResult)
			table.insert(result, '</td></tr>')
		elseif vertical then
			table.insert(result, '<tr><td>')
			table.insert(result, templateResult)
			table.insert(result, '</td></tr><tr><td>')
			table.insert(result, sandboxResult)
			table.insert(result, '</td></tr>')
		else
			if showinfo then
				table.insert(result, '<tr><th style="width: 50%;">[[Szablon:')
				table.insert(result, templateName)
				table.insert(result, '|Szablon]]</th><th style="width: 50%;">[[Szablon:')
				table.insert(result, sandboxName)
				table.insert(result, '|Brudnopis szablonu]]</th></tr>')
			end
			
			table.insert(result, '<tr style="vertical-align: top;"><td>')
			table.insert(result, templateResult)
			table.insert(result, '</td><td>')
			table.insert(result, sandboxResult)
			table.insert(result, '</td></tr>')
		end
		
		table.insert(result, "</table>")
		return table.concat(result)
	end,

	["Parametry"] = function(frame)
		local pf=frame:getParent();
		local unknown = {}
		local invalid = {}
		local deprecated = {}
		local templateName;
		local config = frame.args[""]
		local class, space, category = string.match(config or "", "^%s*(%S+)(%s+)(.-)%s*$")
		local nl = space and string.match(space, "\n") or ""
		class = class or config

		local function argName(arg)
			return type(arg) ~= "string" and tostring(arg) or ('"'..arg..'"')
		end
		
		local ramka_modul=require("Module:Ramka");
		
		local tabelka1=ramka_modul.RozpakujArgumenty(frame.args["bez argumentów szablonu"]);
		local tabelka2=ramka_modul.RozpakujArgumenty(pf.args["bez argumentów szablonu"]);
		
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		
		local tabelka_bez_argumentow=parametry_modul["ŁączDwieTabele"](tabelka1,tabelka2)

		local required = {}		
		local repeated = {}
		local konieczne = {};
		
		local tabelka_argumentow_systemowych_funkcji={
			["nazwa przestrzeni nazw"]="",
			["nazwa jednostki"]="txt",
			["typ jednostki"]="txt",
			["strona główna dla dzieci"]="txt",
			["strona główna projektu"]="txt",
			["usuń dodatkowe informacje"]="",
			["usuń ostrzeżenie"]="",
			["usuń linkowanie"]="",
			["bez dodatkowych sprawdzeń"]="",--parametr systemowy szablonu do nieuruchamiania tej funkcji
		};--tabelka powyższa jest tabelką argumentów systemowych tej funkcji tego modułu
    
    local tabelka_argumentow_dodatkowych_funkcji={
    	["bez argumentów szablonu"]="", --zawiera w sobie argumenty szablonu - oddzielone średnikem, których szablon nie może zawierać w wywołaniu
    	["dodaj parametry pudełka"]="", --dodaje parametry funkcji: Ogólne pudełko, modułu Pudełko
    };
    
	  local tabelka_argumentow_systemowych_szablonu={
	  	["bez kategorii"]="",--parametr systemowy szablonu, by kategorie się nie pojawiały
	  	["nazwij jednostką"]="",--parametr systemowy funkcji mówiący, czy dowolną jednostkę nazwać po prostu jednostką
	  };--tabelka powyższa jest tabelką argumentów systemowych szablonu wywołującego tę funkcję tego modułu
	  
	  local czy_dodaj_parametry_pudelka=parametry_modul.CzyTak(frame.args["dodaj parametry pudełka"]);
	  
	  if(czy_dodaj_parametry_pudelka)then--dodaje parametry pudełka
	  	tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["parametry pudełka"]="";
	  	tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["bez błędu"]="";
	  	tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["bez szczegółów"]="";
	  	--dodaje parametry nienazwane i dla parametru: 1, którego ewentualną pierwszą nazwą jest: cel--
	  	local maksimum=p.MaksymalnaLiczbaParametruNienazwanegoTablicy(tabelka_parametrow_rodzica);
	  	for i=1,maksimum,1 do
	  		if(i>1)then
	  		  tabelka_argumentow_systemowych_szablonu[i]="txt!";
	  		else
	  		  tabelka_argumentow_systemowych_szablonu[1]="txt!;cel";
	  		end;
	  	end;
	  	tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["cel"]="txt!;1"
	  	--parametry dokumentacji pudełka--
	  	local parametry_pudelka=parametry_modul.CzyTak(pf.args["parametry pudełka"]);
	  	if(parametry_pudelka)then
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["obsługiwana przestrzeń nazw"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["pierwsza nieobsługiwana przestrzeń nazw"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["pierwsza obsługiwana przestrzeń nazw"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["pierwsza obsługiwana niegłówna przestrzeń nazw"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["pierwsza obsługiwana użytkowa niegłówna przedmiotowa przestrzeń nazw"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["nieobsługiwana strona główna projektu"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["nieobsługiwana strona główna dla dzieci"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["nieobsługiwane strony główne użytkowników"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["obsługiwany brudnopis projektu"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["obsługiwany brudnopis szablonu"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["obsługiwany brudnopis modułu"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["nieobsługiwane strony brudnopisu szablonów"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["nieobsługiwane strony brudnopisu opisu szablonów"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["nieobsługiwane strony brudnopisu modułów"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["nieobsługiwane strony brudnopisu opisu modułów"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["nieobsługiwane strony szablonów"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["nieobsługiwane strony opisu szablonów"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["nieobsługiwane strony modułów"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["nieobsługiwane strony opisu modułów"]="";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["dodatkowy parametr"]="";
	  	  tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["parametr"]="txt";
	  		tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["maksymalny numer argumentu nienazwanego"]="";
	    	tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["zwracane kategorie błędu"]="";
	    	tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["parametry"]="";
	    	tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["dodatkowa informacja"]="";
	    	tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["najniższy numer dodatkowego warunku"]="";
	    	tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["najwyższy numer dodatkowego warunku"]="";
	    	tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["parametry dodatkowego warunku"]="";
	    	tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["kategorie parametrów dodatkowych"]="";
	    	tabelka_argumentow_systemowych_szablonu["istnieje taki parametr dodatkowego warunku"]="";
	    end;
	  end;
	  
	  local tablica_mikroszablonow={
	    ["{{!}}"]="",
	    ["{{+}}"]=";",
	    ["{{-}}"]="=",
	    ["{{@}}"]="^",
	    ["{{#}}"]="$",
	  };
		tabelka_bez_argumentow=parametry_modul["UsuńElementyTabeli"](tabelka_bez_argumentow,tabelka_argumentow_systemowych_funkcji);
		tabelka_bez_argumentow=parametry_modul["UsuńElementyTabeli"](tabelka_bez_argumentow,tabelka_argumentow_systemowych_szablonu);
		
		local zmienna_sprawdzania_parametrow=pf.args["zmienna sprawdzania parametrów"];
		local zmienne_dodane={};
		if(zmienna_sprawdzania_parametrow)then
			local tabelka_zmiennych=mw.text.split(zmienna_sprawdzania_parametrow,";;",false);
			for poz,war in ipairs(tabelka_zmiennych)do
				local zmienna,wartosc=mw.ustring.match(war,"^%s*(.+)%s*=%s*(.*)%s*$")
				if((zmienna)and(wartosc))then
					zmienna=mw.text.trim(zmienna);
					wartosc=mw.text.trim(wartosc);
					zmienne_dodane[tonumber(zmienna) or mw.ustring.gsub(zmienna,"{{[^{}]+}}",tablica_mikroszablonow)]=wartosc;
				end;
			end;
		end;
		
		local zmienne_konieczne=function(tab,czy_odjete)
			for k, v in pairs(tab)do
				if(czy_odjete 
					or ((not tabelka_argumentow_systemowych_funkcji[k]) 
						  and (not tabelka_argumentow_systemowych_szablonu[k]) 
						  and (not tabelka_bez_argumentow[k])
					  )
			   )then
					local wydziel=mw.ustring.match(v,"^%s*(^.*$%s*%??%s*!?)%s*");
					if wydziel and mw.ustring.match(wydziel, "!%s*$") then
						required[k] = true
					elseif mw.ustring.match(mw.ustring.match(v,"^([^;]*!?)%s*"), "!%s*$") then
						required[k] = true
					end
				end;
			end;
		end;
		zmienne_konieczne(frame.args,false);
		zmienne_konieczne(zmienne_dodane,true);
		zmienne_konieczne(tabelka_argumentow_systemowych_funkcji,true);
    zmienne_konieczne(tabelka_argumentow_systemowych_szablonu,true);
    
		local emptyArg = false
		local tabelka_parametrow_rodzica={};
		local parametry_rodzica=parametry_modul.CzyTak(pf.args["potomek"])and pf.args["parametry rodzica"];
		local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
	  if(parametry_rodzica)then
	    tabelka_parametrow_rodzica=ramka_modul.RozpakujParametry(parametry_rodzica);
	    templateName=pf.args["nazwa szablonu rodzica"] or techniczne_modul.NazwaSzablonu(pf:getTitle());
	  else
	  	tabelka_parametrow_rodzica=pf.args;
	  	templateName=techniczne_modul.NazwaSzablonu(pf:getTitle());
	  end;
	  local obslugiwane=function(k)
	  	local kind=(not tabelka_argumentow_dodatkowych_funkcji[k]) and ((not tabelka_bez_argumentow[k])
			        and (tabelka_argumentow_systemowych_funkcji[k] 
			           or tabelka_argumentow_systemowych_szablonu[k] 
			         	 or zmienne_dodane[k] 
			         	 or frame.args[k]));
			return kind;
	  end;
	  local tab={};
	  local function inny_element(k)
	  	local element=tab[k]
			if(element)then
				for name2,wartosc in pairs(element)do
					if(name2~=k)then
					  	if(wartosc[2]and(tabelka_parametrow_rodzica[name2])and obslugiwane(name2))then
							return true;
					  	end;
					end;
				end;
			end;
			return false;
	  end;
	  
	  local function inne_elementy_konieczne(k)
	  	local element=tab[k]
			if(element)then
				for name2,wartosc in pairs(element)do
					if(name2~=k)then
					  	if((not wartosc[2])and (not tabelka_parametrow_rodzica[name2]) and (obslugiwane(name2)))then
							return true;
					  	end;
					end;
				end;
			end;
			return false;
	  end;
	  
	  local function inne_nieobslugiwane(k)
	  	local element=tab[k]
			if(element)then
				for name2, wartosc in pairs(element)do
					if(name2~=k)then
						if(not obslugiwane(name2))then
							if(wartosc[1])then return true;else return false;end;
						end;
					end;
				end;
			end;
			return false;
	  end;
		for k, v in pairs(tabelka_parametrow_rodzica) do
			required[k] = false
			local kind=obslugiwane(k);
			local zapytajnik;
			if (kind) then
				local kind2;local zmienne;
				kind2,zapytajnik,zmienne=mw.ustring.match(kind,"^%s*(!?^.*$)%s*(%??)%s*!?%s*;%s*(.-)%s*$");
				if((not kind2)or(not zmienne)or (not zapytajnik))then
					 kind2,zmienne=mw.ustring.match(kind,"^%s*([^;]*)%s*!?%s*;%s*(.-)%s*$");
				end;
				if((kind2)and(zmienne))then
					local tab2=mw.text.split(mw.text.trim(zmienne),"%s*;%s*",false);
					tab[k]={};
					for _,value in ipairs(tab2) do
						value=mw.text.trim(value);
						local indeks=tonumber(value) or mw.ustring.gsub(value,"{{[^{}]+}}",tablica_mikroszablonow);
						local indeks2,zapytajnik=mw.ustring.match(tostring(indeks),"^%s*(.*)%s*(%?)%s*$");
						local wykrzyknik,indeks3=mw.ustring.match(tostring(indeks2 or indeks),"^%s*(!)(.*)%s*$")
						tab[k][indeks3 or indeks2 or indeks]={((not zapytajnik) and true or false),((not wykrzyknik) and true or false)};
					end;
					kind=mw.ustring.gsub(kind2,"{{[^{}]+}}",tablica_mikroszablonow);
				else
					kind2,zapytajnik=mw.ustring.match(kind,"^%s*(!?%s*^.*$)%s*(%??)%s*!?%s*$");
					if(not kind2)or(not zapytajnik)then
						kind2=mw.ustring.match(kind,"^%s*(.-)%s*!?%s*$");
					end;
				  kind=mw.ustring.gsub(kind2,"{{[^{}]+}}",tablica_mikroszablonow);
				end;
			end;
			kind=kind and mw.text.trim(kind);
			if k == "" then
				emptyArg = v
			elseif not kind or inne_nieobslugiwane(k) then
				table.insert(unknown, argName(k))
			elseif inny_element(k) then
				table.insert(repeated, argName(k));	
			elseif inne_elementy_konieczne(k) then
				table.insert(konieczne, argName(k));	
			elseif (kind == "num") then
				local n = tonumber(v)
				if not n then table.insert(invalid, argName(k)) end
			elseif (kind == "num?") then
				local n = (#v == 0) or tonumber(v)
				if not n then table.insert(invalid, argName(k)) end
			elseif (kind == "uri") then
				local u = checkUri(v)
				if not u then table.insert(invalid, argName(k)) end
			elseif (kind == "uri?") then
				local u = (#v == 0) or checkUri(v)
				if not u then table.insert(invalid, argName(k)) end	
			elseif (kind == "txt") then
				if #v == 0 then table.insert(invalid, argName(k)) end
			elseif (kind == "old") then
				table.insert(deprecated, argName(k))
			elseif(kind~="")then
				local function regex(kind)
					local tabpattern={};
					local pattern_poczatek=kind;
					repeat
						local wykrzyknik,pattern_poczatek_2,pattern_koniec=mw.ustring.match(pattern_poczatek,"^%s*(!?)%s*(^.-$)%s*|%s*(.*)%s*$")
						if pattern_poczatek_2 and pattern_koniec then
				  			table.insert(tabpattern,{pattern_poczatek_2,wykrzyknik});
				  			pattern_poczatek=pattern_koniec;
						else
							local wykrzyknik,pattern_caly=mw.ustring.match(pattern_poczatek,"^%s*(!?)%s*(^.-$)%s*$");
							if(pattern_caly)then
				  				table.insert(tabpattern,{pattern_caly,wykrzyknik});
							end;
			  		    break;
						end;
					until not pattern_poczatek_2;
					if(#tabpattern>0)then
						for _ , _pattern in ipairs(tabpattern) do
							local pattern=_pattern[1];
							local wykrzyknik=(_pattern[2]=="!");
							if(pattern)then
								if((not wykrzyknik and mw.ustring.match(v, pattern))or(wykrzyknik and not mw.ustring.match(v, pattern)))then
									return true;
								end;
							end
						end;
            return false;
					end;
					return nil;
				end;
				if((zapytajnik)and((zapytajnik=="")or((zapytajnik=="?")and(#v>0))))then
        	local wynik=regex(kind);
        	if(type(wynik)~="nil")then
        		if(not wynik)then
        			table.insert(invalid, argName(k));
        		end;
        	end;
        end;
			end
		end;
		local missing = {}
		local function inny_element2(k)
	  	local element=tab[k]
			if(element)then
				for name2,wartosc in pairs(element)do
					if((wartosc[2])and(k~=name2))then
					  	if(tabelka_parametrow_rodzica[name2] and obslugiwane(name2))then
					  		return true;
					  	end;
					end;
				end;
			end;
			for name,value in pairs(tab)do
				for name2,wartosc in pairs(value)do
					if((wartosc[2])and(name2==k)and(name2~=name))then
						if((tabelka_parametrow_rodzica[name])and obslugiwane(name))then
							return true;
						end;
					end;
				end;
			end;
			return false;
		end;
		for k, v in pairs(required) do
			local element=inny_element2(k)
			if v and not element then
				table.insert(missing, k)
			end
		end
    
		if (#missing == 0) and (#konieczne==0) and (#unknown == 0) and (#invalid == 0) and (#deprecated == 0) and (#repeated == 0) then
			return nil
		end
		local czy_informacje=not parametry_modul.CzyTak(tabelka_parametrow_rodzica["usuń dodatkowe informacje"]);
 		local result;
 		if(czy_informacje)then
 			result=mw.html.create("span")
			result:addClass("problemy");
 		end;
		local typ;
		local typ_jednostki;
		local czy_nazwij_jednostka=parametry_modul.CzyTak(tabelka_parametrow_rodzica["nazwij jednostką"]);
		local czy_not_category=parametry_modul.CzyTak(tabelka_parametrow_rodzica["bez kategorii"]);
		if(((czy_informacje)and(not czy_nazwij_jednostka))or((category)and((not czy_not_category)and(mw.ustring.match(category,"%%s.-%%s")))))then
 			local frame2=pf:newChild{args = {["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]="tak"}}
	  	typ_jednostki=require("Module:Pudełko")["Typ jednostki 2"](frame2)
	  	if(typ_jednostki=="artykuł")then
	  		typ="(artykuły)";
	  	elseif(typ_jednostki=="artykuł dla dzieci")then
	  		typ="(artykuły dla dzieci)";
	  	elseif(typ_jednostki=="strona użytkownika")then
	  		typ="(strony użytkowników)";
	  	elseif(typ_jednostki=="strona brudnopisu projektu")then
	  		typ="(strony brudnopisu projektu)";
	  	else
	  		typ="(strony niepodręcznikowe)";
	  	end;
	  else
	  	typ=nil;
	  end;
	  if(czy_informacje)then
	  	if(not czy_nazwij_jednostka)then
	 			if typ_jednostki=="artykuł" or typ_jednostki=="artykuł dla dzieci" or typ_jednostki=="strona użytkownika" or typ_jednostki=="strona brudnopisu projektu" then
 					result:css("display", "none")
 				else
 					result:css("color", "red")
 				end
 			else
 				 result:css("color", "red")
 			end;
	  end;
	  local czy_warning=not parametry_modul.CzyTak(tabelka_parametrow_rodzica["usuń ostrzeżenie"]);
	  local message;
 		if(czy_informacje or czy_warning)then
 			message=mw.html.create()
			if emptyArg then
				message:wikitext("|=", emptyArg, "| ")
			end
		
			if #missing > 0 then
				message:wikitext("Brakujące pola: ", mw.text.listToText(missing), ". ")
			end

      if #konieczne > 0 then
				message:wikitext("Konieczne pola dla: ", mw.text.listToText(konieczne), ". ")
      end
		
			if #invalid > 0 then
				message:wikitext("Nieprawidłowe pola: ", mw.text.listToText(invalid), ". ")
			end

			if #unknown > 0 then
				message:wikitext("Nieznane pola: ", mw.text.listToText(unknown), ". ")
			end

			if #deprecated > 0 then
				message:wikitext("Przestarzałe pola: ", mw.text.listToText(deprecated), ". ")
			end
		
			if #repeated > 0 then
				message:wikitext("Synonimy pól: ", mw.text.listToText(repeated), ". ")
			end
		end;
    local warning;
    if(czy_warning)then
    	warning = mw.html.create('span')
    	warning:css('color','red');
    	warning:addClass("problemy");
    end;
    if(templateName)then
    	mw.logObject(templateName, "templateName")
    	local dwukropek=mw.ustring.match(templateName,"^%s*:");
    	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
			local nazwa_przestrzeni_strony=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](templateName);
			local wywolanie;local wywolanie2;
			local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
			if dwukropek or nazwa_przestrzeni_strony~="" then
        wywolanie=techniczne_modul["PokażSzablon"](templateName,tabelka_parametrow_rodzica);
        wywolanie2="{{"..templateName.."}}";
				if(parametry_modul.CzyTak(category))then 
					 templateName=mw.ustring.gsub(templateName,"^%s*:","");
					 if(not czy_not_category)then
					 	  if(typ)then
								category=mw.ustring.format(category,templateName,typ);
						  else
						  	  category=mw.ustring.format(category,templateName);
						  end;
						  category=pf:preprocess(category);
					 end;
					 class=mw.ustring.format(class,mw.ustring.gsub(templateName,"%s+","-"));
			  end;
			else
				wywolanie=techniczne_modul["PokażSzablon"](templateName,tabelka_parametrow_rodzica);
        wywolanie2="{{"..templateName.."}}";
				if(parametry_modul.CzyTak(category))then 
					local bez_pierwszej_litery=mw.ustring.match(templateName,"^.(.*)");
					local czy_jest_wielka_litera=mw.ustring.match(bez_pierwszej_litery,"%u");
					local szablon;
					if(not czy_jest_wielka_litera)then szablon=mw.getContentLanguage():lcfirst(templateName);else szablon=templateName;end;
					if(not czy_not_category)then
						if(typ)then
							category=mw.ustring.format(category,szablon,typ);
						else
							category=mw.ustring.format(category,szablon);
						end;
						category=pf:preprocess(category);
					end;
					class=mw.ustring.format(class,mw.ustring.gsub(szablon,"%s+","-"));
				end;
			end
			if(czy_warning)then
				warning:wikitext("Wywołanie "..wywolanie..": ")
			end;
			if(czy_informacje)then
 				result:wikitext("Szablon "..wywolanie2..": ");
 			end;
    end;
    local czy_usun_linkowanie=not parametry_modul.CzyTak(tabelka_parametrow_rodzica["usuń linkowanie"]);
    if(czy_usun_linkowanie)then
    	local _ = mw.title.new("Module:Sprawdź/Wywołanie funkcji/Parametry").id;
    end;
    
    if(czy_informacje or czy_warning)then
    	message = tostring(message)
    end;
    if(czy_warning)then
 			warning:wikitext(message);
    	mw.addWarning(tostring(warning));
    end;
		 
		if czy_informacje and class then
		  result:addClass(class)
		end
    
    if(czy_informacje)then result:wikitext(message);end;
    local str_category;
		if not czy_not_category and category then
			str_category=category;
		else
			str_category="";
		end

		return nl..((czy_informacje)and tostring(result:allDone()) or "")..str_category;
	end,

	["odn"] = function(frame)
		local pf = frame:getParent()
		local i = 1
		local problems = false
		local yeardetected = false
		while true do
			local arg = pf.args[i]
			if not arg then
				problems = i == 1 and "brak argumentów" or false
				break
			end
	 
			if (i > 5) or yeardetected then
				problems = "za dużo argumentów pozycyjnych"
				break
			end
	 
			if #arg == 0 then
				problems = "pusty argument"
				break
			end
	 
			if arg ~= mw.text.trim(arg) then
				problems = "nieoczekiwane odstępy na początku lub końcu argumentu"
				break
			end
	 
			if string.match(arg, "^%d+%l?$") then
				yeardetected = true
				if i == 1 then
					problems = "rok musi być ostatnim parametrem po nazwiskach autorów"
					break
				end
			elseif string.match(arg, "^s[%-%.:]%s*%d+") then
				problems = "prawdopodobnie nieprawidłowo podany numer strony"
				break
			elseif string.match(arg, "%s%s") then
				problems = "podwójne odstępy"
				break
			elseif mw.ustring.match(arg, "^%a+%d") then
				if not mw.ustring.match(arg, "^[%u%d]+$") then
					problems = "prawdopodobnie sklejone argumenty (brak pionowej kreski)"
					break
				end
			elseif mw.ustring.match(arg, "^OdeB ") then
				-- [[Ordre de Bataille]]
			elseif mw.ustring.match(arg, "^%u%l+%u") then
				local justification = {
					["De"] = true,
					["Del"] = true,
					["Di"] = true,
					["Le"] = true,
					["Mac"] = true,
					["Mc"] = true,
					["Te"] = true, -- TeSelle
					["Sar"] = true, -- SarDesai
					["Van"] = true, -- VanBuren
					["La"] = true, -- LaSalle
				}
				if not justification[mw.ustring.match(arg, "^%u%l+")] then
					problems = "prawdopodobnie sklejone argumenty (brak pionowej kreski)"
					break
				end
			end
	 
			i = i + 1
		end
	 
		if not problems then
			local odn = pf.args.odn
			if odn and ((#odn ~= 1) or (odn < "a") or (odn > "z")) then
				problems = "nieoczekiwany parametr odn"
			end
		end
	 
	 	if not problems then
	 		local s = pf.args.s
	 		if s and string.match(s, "&[a-z]+;") then
	 			problems = "użyto encji HTML w numerze strony"
	 		end
	 	end
	 
		if not problems then
			if pf.args.strona or pf.args.ss or pf.args.strony or pf.args.p or pf.args.page or pf.args.pp or pf.args.pages then
				problems = "przestarzały parametr z numerem strony"
			end
		end
	
	 	if not problems then
	 		return nil
	 	end
	 	
	 	local result = mw.html.create("span"):addClass("problemy-w-odn")
	  local frame2=pf:newChild{args = {["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]="tak"}}
	  local typ_jednostki=require("Module:Pudełko")["Typ jednostki 2"](frame2)
	  if typ_jednostki=="artykuł" or typ_jednostki=="artykuł dla dzieci" or typ_jednostki=="strona użytkownika" or typ_jednostki=="strona brudnopisu projektu" then
	 		result:css("display", "none")
	 		result:wikitext("[[Kategoria:Szablon odn do sprawdzenia]]")
	 	else
	 		result:css("color", "red")
	 	end
	 	result:wikitext("ODN: ", problems)
	 	return tostring(result)
	end,
	
	["Wikidane"] = function(frame)
		local property = frame.args.cecha
		local field = frame.args.pole
		local value = frame.args[1]
		if not property or not field then
			return
		end
		
		if not value then
			value = frame:getParent().args[field]
			if not value or (#value == 0) then
				return
			end
		end
		
		local entity = mw.wikibase.getEntity()
		if not entity or not entity.claims or not entity.claims[property] then
			return
		end
		
		for i, v in ipairs(entity.claims[property]) do
			if v.mainsnak.snaktype == "value" then
				if value == v.mainsnak.datavalue.value then
					return
				end
			end
		end
	
		local template = frame:getParent():getTitle()
		local infobox = mw.ustring.match(template, "^Szablon:(.- infobox)$")
		return mw.ustring.format("[[Kategoria:%s – niezgodność w Wikidanych – %s – %s]]", infobox and "Infoboksy" or "Szablony", infobox or template, field)
	end,

	["bez parametrów"] = function(frame)
		for k, v in pairs(frame:getParent().args) do
			return nil
		end
		
		return "tak"
	end,

	["pole z hostem"] = function (frame)
		local host = frame.args.host
		if host and (#host > 0) then
			for k, v in pairs(frame:getParent().args) do
				local link = string.match(v, "[hH][tT][tT][pP][sS]?://[%S]+")
				if link then
					local uri = mw.uri.new(link)
					local valid, _ = mw.uri.validate(uri)
					if valid and uri.host and (#uri.host > 0) then
						if host == uri.host then
							mw.logObject({k, link}, "cały")
							return k
						end
						
						if #host < #uri.host then
							local s1 = '.'..host
							local s2 = string.sub(uri.host, -#s1)
							if s1 == s2 then
								mw.logObject({k, link}, "fragment")
								return k
							end
						end
					end
				end
			end
		end
	end,
	
	["pola z gołymi linkami"] = function (frame)
		local result = {}
		for k, v in pairs(frame:getParent().args) do
			local link = string.match(v, "^[hH][tT][tT][pP][sS]?://[%S]+")
			if link then
				local justified = frame.args[k]
				if not justified then
					mw.logObject(v,k)
					table.insert(result, '"'..k..'"')
				end
			end
		end
		
		return mw.text.listToText(result)
	end,
}