Moduł:StronicowyParser

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p = {}
function p.HNumber(frame)
	local i=1;
	while true do
  	local str=mw.ustring.match(frame.args[1],"^\n"..mw.ustring.rep("=",i).."%s*([^\n]+)%s*"..mw.ustring.rep("=",i).."%s*\n$");
  	if(mw.ustring.match(str,"^=([^\n]+)=$")~=nil)then
  		i=i+1;
  	else
  		if(i>6)then 
    			return 6;
  		elseif(i<1)then
    			return nil;
  		else
    			return i;
  		end;
  	end;
	end;
end;
function p.NazwaRozdzialu(frame)
	local i=1;
	while true do
  	local str=mw.ustring.match(frame.args[1],"^\n"..mw.ustring.rep("=",i).."%s*([^\n]+)%s*"..mw.ustring.rep("=",i).."%s*\n$");
  	if(mw.ustring.match(str,"^=([^\n]+)=$")~=nil)then
  		i=i+1;
  	else
  		return str;
  	end;
	end;
end;
function p.TOC()
  local d=mw.loadData('Moduł:StronicowyParser/data');
  local nazwa_modolu=d.c.nazwa_modolu;
  if(nazwa_modolu~=nil)then
    local spis=TOC(d.c.TOC[nazwa_modolu]);
    return spis;
  else 
  	return nil;
  end;
end;
function p.WykazModolow()
  local d=mw.loadData('Moduł:StronicowyParser/data');
	local nazwa_modolu=d.c.nazwa_modolu;
	if(nazwa_modolu==nil)then return nil;end;
	local title=mw.title.makeTitle('',nazwa_modolu);
	local nazwa_ksiazka;
  if((title.nsText=="")or(title.nsText=="Wikijunior"))then
  	nazwa_ksiazka=title.rootText;
  	elseif((title.nsText=="Wikipedysta")or(title.nsText=="Dyskusja_wikipedysty"))then 
  	nazwa_ksiazka=mw.ustring.match(nazwa_modolu,"^([^/:]+:[^/]+/[^/]+).-$");
  else return nil;
  end;
	nazwa_ksiazka=mw.ustring.gsub(nazwa_ksiazka,"_"," ");
	local list=d.c.list[nazwa_ksiazka];
	if(list==nil)then return nil;end;
	local str='<ol>';
	for nazwa, value in pairs(list) do
		local modol=list[nazwa];
		_modol=mw.ustring.gsub(modol,"_"," ");
		str=str..'<li>[['..modol..'|'.._modol..']]</li>';
	end;
	str=str.."</ol>";
	str='<div style="width:100%;max-height:400px;overflow:auto;">'..str.."</div>";
	str='{{Menu|StylMenu=width:100%|Tytuł=<div style="text-align:left;font-size:1.1em;">Wykaz modułów w książce</div>|Pozycje='..str..'|Funkcja=UkrytaRamkowaListaMenu|Klasy=inkremlicztoc listtoc}}';
	local frame=mw.getCurrentFrame();
  local d=frame:preprocess(str);
	return d;
end;
function p.NazwaModolu()
	local d=mw.loadData('Moduł:StronicowyParser/data');
	local nazwa_modolu=d.c.nazwa_modolu;
	if(nazwa_modolu==nil)then 
		 return "[[Kategoria: Nie można wygenerować nazwy modułu]]";
   else
	  local str=mw.ustring.gsub(mw.ustring.match(nazwa_modolu,"[^/]*$"),"_"," ");
	   return str;
	end;
end;
function p.Wstep_do_licencji(frame)
	 local str1='<strong>Autor:</strong> '..frame.args[1]..'<BR>';
	 local str2;
	  if((frame.args[2]~='')and(frame.args[2]~=nil))then 
	  	str2=frame.args[2]..'<BR>';
	 end;
	 local str3; 
	 if((frame.args[3]~='')and(frame.args[3]~=nil))then 
	 	 str3='<strong>Email:</strong> '..frame.args[3]..'<BR>';
	 end;
	 local str4;
	 if((frame.args[4]~='')and(frame.args[4]~=nil))then 
	 	 str4='<strong>Dotyczy:</strong> '..frame.args[4].."<BR>";
	 else
	 	 str4='<strong>Dotyczy:</strong> książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.<BR>';
	 end;
	  if((frame.args[5]~='')and(frame.args[5]~=nil))then 
	 	 str5=frame.args[5].."<BR>";
	 else
	 	 str5='Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.<BR>';
	 end;
	 local str6;
	 if((frame.args[6]~='')and(frame.args[6]~=nil))then 
	 	  str6='<strong>Umowa prawna:</strong> '..frame.args[6]..'<BR>'; 
	 else 
	 	  str6='<strong>Umowa prawna:</strong> [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl Creative Commons: uznanie autorstwa oraz miejsca pochodzenia książki i jej jakikolwiek części, a także treści, teksty, tabele, wykresy, rysunki, wzory i inne elementy oraz ich części zawarte w książce, i tą książkę, nawet w postaci przerobionej nie można umieszczać w jakikolwiek formie na czasopismach naukowych, archiwach prac, itp.]<BR>';
	 end;	 
	 if((frame.args[7]~='')and(frame.args[7]~=nil))then 
	 	 str7=frame.args[7].."<BR>";
	 else
	 	 str7='Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji niezależnie, czy autor (a nawet [https://pl.wikibooks.org Wikibooks]) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.<BR>';
	 end;
	 local str=str1..str2..str3..str4..str5..str6..str7;
	 return str; 
end;
function p.Licencja()
 local d=mw.loadData('Moduł:StronicowyParser/data');
 if(d.c.lic)then
	if(d.c.lic[1])then
		local frame={};
		frame.args={d.c.lic[1],d.c.lic[2],d.c.lic[3],d.c.lic[4],d.c.lic[5],d.c.lic[6],d.c.lic[7]};
		local strw='<div style="margin-left:0px;padding:3px;">'..p.Wstep_do_licencji(frame)..'</div>';
		str='{{Menu|StylMenu=width:100%;|Tytuł=<div style="font-size:1.1em;text-align:left;">Licencja</div>|Pozycje='..strw..'|Funkcja=StatycznaRamkowaListaMenu}}';
	else
		return nil;
	end; 
	local frame1=mw.getCurrentFrame();
  local d=frame1:preprocess(str);
  return d;
 else
  return nil;
 end;
end;
function p.PierwszaStrona(frame)
	local wstep="";
	if(frame.args[1]=="NAZWA MODUŁU")then 
		wstep='<div style="margin-top:5px;font-size:1.9em;line-height:25px;text-align:left;">'..p.NazwaModolu()..'</div><hr/>';
  end;
	if(frame.args[2]=="LICENCJA")then 
		 local str=p.Licencja();
		 if(str~=nil)then
		 	wstep=wstep..str;
    else
     local kat="[[Kategoria: Nie ma szablonu z licencją z co najmniej z autorem na stronie głównej książki]]";
     wstep=wstep..kat.."\n";
	  end;
	end;
	if(frame.args[3]=="WYKAZ")then 
		 local str=p.WykazModolow();
		 if(str~=nil)then
		 	wstep=wstep.."<hr/>"..str;
	  end;
	end;
	if(frame.args[4]=="TOC")then 
		 local str=p.TOC();
		 if(str~=nil)then
		 	wstep=wstep.."<hr/>"..str;
	  end;
	end;
	return wstep;
end;
function TOC(h)
    if(h==nil)then return nil;end;
    local znacz="";
    local d=h[1][2];
    for c, value in ipairs(h) do
    	if(c==1)then
          znacz='<ol><li>'.."[["..h[c][1][1].."|"..h[c][1][2].."]]";
        else
         if(h[c][2]==d)then
            znacz=znacz..'</li><li>'.."[["..h[c][1][1].."|"..h[c][1][2].."]]";
         elseif(h[c][2]>d)then
           znacz=znacz..'<ol><li>'.."[["..h[c][1][1].."|"..h[c][1][2].."]]";
           d=h[c][2];
         elseif(h[c][2]<d)then
            znacz=znacz..mw.ustring.rep('</li></ol>',d-h[c][2])..'</li><li>'.."[["..h[c][1][1].."|"..h[c][1][2].."]]";
            d=h[c][2];
         end;
        end;	
    end;
    znacz=znacz..mw.ustring.rep('</li></ol>',d);
    znacz='<div style="width:100%;max-height:700px;overflow:auto;padding-right:5px;">'..znacz.."</div>";
    str='{{Menu|StylMenu=width:100%|Tytuł=<div style="text-align:left;font-size:1.1em;">Spis Treści</div>|Pozycje='..znacz..'|Funkcja=UkrytaRamkowaListaMenu|Klasy=inkremlicztoc listtoc}}';
	  local frame=mw.getCurrentFrame();
    local d=frame:preprocess(str);
	  return d;
end;
function p.SpisTresci(frame)
  local args = frame.args;
  local brak=mw.ustring.match(args[1],"[|<>{}%[%]]");
  if(brak~=nil)then
  	return "[[Kategoria: Nazwa modułu w odnośniku w spisie treści zawiera niedozwolone znaki]]";
  end;
  args[1]=transform(args[1]);
  local page = mw.title.makeTitle(args[2] or '', args[1]);
  local ns = page:inNamespace( 0 );
  local names=mw.ustring.gsub(mw.ustring.match(args[1],"[^/]*$"),"_"," ");
  if((page==nil)or(not page.exists))then
	  return mw.ustring.rep("=",6).."<span style=\"color:red\">[["..args[1].."|"..names.."]]</span>"..mw.ustring.rep("=",6);
  else
    local text = page:getContent();
    local h=SpisTresciWstep(text, args[1]);	
    local znacz="";
	  znacz=mw.ustring.rep("=",6).."[["..args[1].."|"..names.."]]"..mw.ustring.rep("=",6);
	  if(h~=nil)then
     for c=1, #h do
 	    znacz=znacz.."\n"..mw.ustring.rep("#",h[c][2]).."[["..h[c][1][1].."|"..h[c][1][2].."]]";
     end;
    end;
    return znacz;
  end;
end;
function SpisTresciWstep(text,strona)
  strona=mw.ustring.gsub(strona,"(|)",function (s) return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(s))..";";end);
  local arg=nil;
  text=mw.ustring.gsub(text,"<[mM][aA][tT][hH]>.-</[mM][aA][tT][hH]>","");
  text=mw.ustring.gsub(text,"<[nN][oO][wW][iI][kK][iI]>.-</[nN][oO][wW][iI][kK][iI]>",""); 	
  text=mw.ustring.gsub(text,"(\n=+[^\n]+=+%s-\n)","\n%1\n");
  text=mw.ustring.gsub(text,"^(=+[^\n]+=+%s-\n)","\n%1\n");
  text=mw.ustring.gsub(text,"(\n=+[^\n]+=+%s-)$","\n%1\n");
  local znaczenia="";
  local dpocz=nil;
  local ostatnie=nil;
  local znaczenia1;  
  local tab={};
  local iter=mw.ustring.gmatch(text, "\n=+%s*[^\n]+%s*=+%s-\n");
  local link=nil;
  for znaczenia1 in iter do
      local i=1;
      local znaczenia2="";
     local s1,d1;
      while true do
          local str=mw.ustring.match(znaczenia1,"^\n"..mw.ustring.rep("=",i).."%s*([^\n]+)%s*"..mw.ustring.rep("=",i).."%s*\n$");
          if(mw.ustring.match(str,"^=([^\n]+)=$")~=nil)then
           i=i+1;
          else
          	 znaczenia2=str;
          	 break;
          end;
     end;
       local na11=mw.ustring.match(znaczenia2,"%[%[[^{}|]+|([^{}|]+)%]%]");
       local na21=mw.ustring.match(znaczenia2,"%[%[([^{}|]+|[^{}|]+)%]%]");
       if((na11~=nil)and(na21~=nil))then 
       	  na11=mw.ustring.gsub(na11,"^:","");
       	  znaczenia2=mw.ustring.gsub(znaczenia2,"%[%["..na21.."%]%]",na11);
       end;
       local na12=mw.ustring.match(znaczenia2,"%[%[([^{}|]+)%]%]");
       if(na12~=nil)then 
       	 local na121=mw.ustring.gsub(na12,"^:","");
       	 znaczenia2=mw.ustring.gsub(znaczenia2,"%[%["..na12.."%]%]",na121);
       end;
       local nazwa=mw.ustring.gsub(znaczenia2,"<.->","");
       nazwa=mw.ustring.gsub(nazwa,"\'\'\'","");
       nazwa=mw.ustring.gsub(nazwa,"\'\'","");
       nazwa=mw.ustring.gsub(nazwa,"^[%s_]*","");
       nazwa=mw.ustring.gsub(nazwa,"[%s_]*$","");
       nazwa=mw.ustring.gsub(nazwa,"_"," ");
       nazwa=mw.ustring.gsub(nazwa,"|","&#"..tostring(mw.ustring.byte('|'))..";");
       local licznikb=1;
       local nazwa_p=mw.ustring.lower(nazwa);
       for c=1,#tab do
       	 if(tab[c][2]==1)then
       	 	if(licznikb==1)then
            if(tab[c][1]==nazwa_p)then licznikb=licznikb+1;end;
          else
            if(tab[c][1]==nazwa_p.." "..tostring(licznikb))then licznikb=licznikb+1;end;
          end;
         else
          if(licznikb==1)then
         	 if(tab[c][1].." "..tostring(tab[c][2])==nazwa_p)then licznikb=licznikb+1;end;
          else
         	 if(tab[c][1].." "..tostring(tab[c][2])==nazwa_p.." "..tostring(licznikb))then licznikb=licznikb+1;end;
          end;
         end;
       end;
       for d=1, #tab do
        if(tab[d][2]==1)then
         if(licznikb>1)then
         	 if(tab[d][1]==nazwa_p.." "..tostring(licznikb))then licznikb=licznikb+1;end;
         end;
        end;
       end;
       local addres;
       if(licznikb==1)then
         link={strona.."#"..nazwa,znaczenia2};
       else
         link={strona.."#"..nazwa.."_"..licznikb,znaczenia2};
       end;
       if((dpocz==nil)or(dpocz>=i))then 
         dpocz=i-1;
       elseif(ostatnie+1<i-dpocz)then
          dpocz=i-ostatnie-1;
       end;
       ostatnie=i-dpocz;
       tab[#tab+1]={mw.ustring.lower(nazwa),licznikb}; 
       if(arg==nil)then arg={};end;
       arg[#arg+1]={link,i-dpocz};
   end;
   return arg;
end;
function p.lista()
  local title=mw.title.getCurrentTitle();
  local d=mw.ustring.gsub(title.fullText,"_"," ");
  local tablist={};
  tablist.c={};
  tablist.d={};
  tablist.d["Wzór"]=nil;
  tablist.d["LinkWzór"]=nil;
  tablist.d["Grafika"]=nil;
  tablist.d["LinkGrafika"]=nil;
  tablist.d["Obiekt"]=nil;
  tablist.d["LinkObiekt"]=nil;
  local data2=mw.loadData("Module:StronicowyParser/data2").wypowiedzi;
  for name,value in pairs(data2)do
  	local wypowiedz2=mw.ustring.match(value,"^(%w*%a+)%d*$")
  	tablist.d[wypowiedz2]=nil;
    tablist.d["Link"..wypowiedz2]=nil;
  end;
  tablist.TOC={};
  tablist.formatowanie=nil
  tablist.list={};
  tablist.strona_nie_istnieje=nil;
  tablist.brak_spisu_tresci_do_korzystanych_modoluch=nil;
  tablist.brak_spisu_tresci_do_doloczanych_modoluch=nil;
  tablist.nieprawidlowe_nazwy_strony_glownej_do_korzystanych_modolow_ksiazek=nil;
  tablist.nieprawidlowe_nazwy_strony_glownej_do_doloczanych_modolow_ksiazek=nil;
  tablist.blad_wewnetrzny=nil;
  tablist.niepelne_zestawy_parametrow_linkowania={};
  tablist.niepelne_zestawy_parametrow_linkowania["Wzór"]=nil;
  tablist.niepelne_zestawy_parametrow_linkowania["Grafika"]=nil;
  tablist.niepelne_zestawy_parametrow_linkowania["Obiekt"]=nil;
  tablist.kodkategorie=nil;
  tablist.puste_parametry={};
  tablist.puste_parametry["Wzór"]={}
  tablist.puste_parametry["Grafika"]={};
  tablist.puste_parametry["Obiekt"]={};
  tablist.puste_parametry["Wzór"][1]=nil;
  tablist.puste_parametry["Wzór"][2]=nil
  tablist.puste_parametry["Grafika"][1]=nil;
  tablist.puste_parametry["Grafika"][2]=nil;
  tablist.puste_parametry["Obiekt"][1]=nil;
  tablist.puste_parametry["Obiekt"][2]=nil;
  local data2=mw.loadData("Module:StronicowyParser/data2").wypowiedzi;
  for name,value in pairs(data2)do
  	local wypowiedz2=mw.ustring.match(value,"^(%w*%a+)%d*$")
  	tablist.puste_parametry[wypowiedz2]={};
  	tablist.puste_parametry[wypowiedz2][1]=nil;
  	tablist.puste_parametry[wypowiedz2][2]=nil;
  	tablist.niepelne_zestawy_parametrow_linkowania[wypowiedz2]=nil;
  end;
  tablist.lic={};
  local tablist0=NumerWzoruIGrafiki2(tablist,d, true);
  if(tablist0)then
    NumerWzoruIGrafiki3(tablist);
  end;
  return tablist;
end;
function lista2(tablist,p,dec)
  local page = mw.title.makeTitle('', p);
  if((page==nil)or(not page.exists))then 
   return nil;
  end;
  local ns = page:inNamespace( 0 );
  local text = page:getContent();
  local iter=mw.ustring.gmatch(text,"{{[^{}]-}}");
  local znaczenia="";
  local tablist2=nil;
  local br=true;
  local tr={};
  local tr2={};
  for znaczenia in iter do
  	  local mat=mw.ustring.match(znaczenia,"^{{[Ss]pisTreści|%s*([^{}]-)%s*}}$");
  	  if(mat~=nil)then
  	  	 mat=transform(mat);
  	  	 local title=mw.title.makeTitle('',mat);
  	  	 mat=title.fullText;
  	  	 mat=mw.ustring.gsub(mat,"_"," ");
     tr[#tr+1]=mat;
    elseif((dec)and(br))then
    	 local mat2=mw.ustring.match(znaczenia,"^{{[Ll]icencja|([^{}]-)}}$");
    	 if(mat2~=nil)then
    	  znaczenia=mw.ustring.gsub(znaczenia,"(%[%[[^|%[%]]-)(|)([^|%[%]]-%]%])","%1&#"..tostring(mw.ustring.byte('|'))..";%3");
    	  local tab=ParsujWywolanieSzablonu(znaczenia);
    	  if(tab)then
    	  local autor=tab["Autor"];
    	  local szkoly=tab["Ukończone szkoły"];
    	  local email=tab["Email"];
    	  local dotyczy=tab["Dotyczy"];
    	  local licencjonowanie=tab["Licencjonowanie"];
    	  local umowa_prawna=tab["Umowa prawna"];
    	  local konsekwencje=tab["Konsekwencje"];
    	  local reg="%[%[([^%[%]|]-)&#"..tostring(mw.ustring.byte("|"))..";([^%[%]|]-)%]%]";
    	  if(autor~=nil)then
    	  	 autor=mw.ustring.gsub(autor,reg,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(szkoly~=nil)then
    	  	 szkoly=mw.ustring.gsub(szkoly,reg,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end; 
    	  if(email~=nil)then
    	  	 email=mw.ustring.gsub(email,reg,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(dotyczy~=nil)then
    	  	 dotyczy=mw.ustring.gsub(dotyczy,reg,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(licencjonowanie~=nil)then
    	  	 licencjonowanie=mw.ustring.gsub(licencjonowanie,reg,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(umowa_prawna~=nil)then
    	  	 umowa_prawna=mw.ustring.gsub(umowa_prawna,reg,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(konsekwencje~=nil)then
    	  	 konsekwencje=mw.ustring.gsub(konsekwencje,reg,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(autor~=nil)then 
    	 	  tr2={autor, szkoly, email, dotyczy, licencjonowanie, umowa_prawna, konsekwencje};
    	 	  br=false; 
    	  end;
    	  elseif(tablist.blad_wewnetrzny==nil)then
    	  	tablist.blad_wewnetrzny=0;
    	  end
    	 end;
    end;
  end;
  if(dec)then tablist2={tr, tr2};else tablist2=tr;end;
  return tablist2;
end;
function wz(kod,tablist2, tablist, nazwa_modolu, co, dec)
  local s=mw.ustring.match(kod,"^%s*$");
  if(not s)then
    local listc={};
    listc[1]=kod;
    if(#tablist2[co]==0)then sprawdz(tablist, nazwa_modolu, kod);end;
    tablist2[co][#tablist2[co]+1]=listc;
    if(nazwa_modolu==tablist.nazwa_modolu)then
     if(not tablist.kodkategorie)then tablist.kodkategorie=mw.ustring.gsub(co..":"..kod,"_"," ");end;
    end;
 end;
end;
function indexwzorgrafika(tab,tablist2, tablist, nazwa_modolu, co, dec)
	local kod=tab[2];
  if(kod)then wz(kod,tablist2, tablist, nazwa_modolu, co, dec);end;
end;
function wzor(tab,tablist2, tablist, nazwa_modolu,co, dec)
	local kod=nil;
	if(tab["numeracja"]~=nil)then 
		kod=tab["numeracja"];
  elseif(tab[2]~=nil)then
		kod=tab[2];
end;
	if(kod)then wz(kod,tablist2, tablist, nazwa_modolu, co, dec);end;
end;
function sprawdz(tablist, nazwa_modolu, kodr)
	local title=mw.title.makeTitle('',nazwa_modolu);
  local nazwa_strony_glownej;
  if((title.nsText=="")or(title.nsText=="Wikijunior"))then
  	plik=title.rootText;
  	plik=mw.ustring.gsub(plik,"_"," ");
  elseif((title.nsText=="Wikipedysta")or(title.nsText=="Dyskusja_wikipedysty"))then 
  	plik=mw.ustring.match(nazwa_modolu,"^([^/:]+:[^/]+/[^/]+).-$");
  	plik=mw.ustring.gsub(plik,"_"," ");
  else
  	plik=nil;
  end;
	if(plik)then
 		local prs=false;
 		local pr=false;
		if(tablist.list)then
  		 if(tablist.list[plik])then
 				 	pr=true;
 					for i, value2 in ipairs(tablist.list[plik]) do
 						 if(value2==nazwa_modolu)then
 	        		prs=true;
 	        		break;
 	      		end;
 	  			end;
 	  	end;
		end;
		local s=mw.ustring.match(kodr,"^%s*$");
		if(not s)then
	 		local list;
 			if(pr)then list=#tablist.list[plik];else list=0;end;
  		if((list==0)or((list~=0)and(prs==false)))then 
    		 if((tablist.nazwa_modolu~=nazwa_modolu)and(tablist.brak_spisu_tresci_do_doloczanych_modoluch==nil))then
      		 tablist.brak_spisu_tresci_do_doloczanych_modoluch=0;
    		elseif((tablist.nazwa_modolu==nazwa_modolu)and(tablist.brak_spisu_tresci_do_korzystanych_modoluch==nil))then
      		 tablist.brak_spisu_tresci_do_korzystanych_modoluch=0;
    		end;
  		end;
		end;
	else
    for name,value in pairs(tablist.list) do
    	 for i, value2 in ipairs(value)do
    	 	 	if((tablist.nieprawidlowe_nazwy_strony_glownej_do_korzystanych_modolow_ksiazek==nil)and(tablist.nazwa_modolu==nazwa_modolu))then 
 		      tablist.nieprawidlowe_nazwy_strony_glownej_do_korzystanych_modolow_ksiazek=0;
 	      elseif((tablist.nieprawidlowe_nazwy_strony_glownej_do_doloczanych_modolow_ksiazek==nil)and(tablist.nazwa_modolu~=nazwa_modolu))then
 		      tablist.nieprawidlowe_nazwy_strony_glownej_do_doloczanych_modolow_ksiazek=0;
        end;
        return;
      end;
    	end;
 	
  end;
end;
function puste(tablist,plik2, kod1, co)
 local s_k=mw.ustring.match(plik2,"^%s*$");
 local s_p=mw.ustring.match(kod1,"^%s*$");
 if((s_k)or(s_p))then
	if(tablist.puste_parametry[co][1]==nil)then
	 	if(s_k)then tablist.puste_parametry[co][1]=0;end;
	end;
	if(tablist.puste_parametry[co][2]==nil)then
	 	if(s_p)then tablist.puste_parametry[co][2]=0;end;
	end;
	return;
 end;
end;
function linkowanie_next(tablist, co, plik2, kod1)
	puste(tablist,plik2, kod1, co);
	if((not tablist.puste_parametry[co][1])and(not tablist.puste_parametry[co][2]))then
   local tablist0=NumerWzoruIGrafiki2(tablist,plik2, false,false,nil);
   if(tablist0)then 
     sprawdz(tablist,plik2, kod1);
     local val=false;
     if(tablist.c[plik2]~=nil)then              
      if(tablist.c[plik2][co]~=nil)then                 
        for ir, value1 in pairs(tablist.c[plik2][co]) do
          if(value1[1]==kod1)then
            val=true;
          end;                   
       end;
      end
    end;
    if(val==false)then
      if(tablist.d["Link"..co]==nil)then
        tablist.d["Link"..co]=0;
      end;
    end;
  end;	
 end;
end;
function linkowanie (tab,tablist, co, linkwzorgrafika)
  local plik2=tab[2];
  local kodr=tab[1];
  if(kodr)then
  if(plik2)then
  	plik2=transform(plik2);
    plik2=mw.ustring.gsub(plik2,"_"," ");
    if(plik2~=tablist.nazwa_modolu)then
      linkowanie_next(tablist, co, plik2, kodr);
    else
      linkowanie_dalej(kodr, tablist, tablist.nazwa_modolu, co, linkwzorgrafika);
      if(not tablist.kodkategorie)then tablist.kodkategorie=mw.ustring.gsub(co..":"..kodr,"_"," ");end;
    end;
  else
  	linkowanie_dalej(kodr, tablist, tablist.nazwa_modolu, co, linkwzorgrafika) 
  	if(not tablist.kodkategorie)then tablist.kodkategorie=mw.ustring.gsub(co..":"..kodr,"_"," ");end;
  end;
  elseif(not tablist.niepelne_zestawy_parametrow_linkowania[co])then
  	 tablist.niepelne_zestawy_parametrow_linkowania[co]=0;
  end;
end;
function linkowanie_dalej(kodr,tablist, plik2, co, linkwzorgrafika)
	if(#linkwzorgrafika==0)then sprawdz(tablist,plik2, kodr);end;
  linkwzorgrafika[#linkwzorgrafika+1]=kodr;
  puste(tablist,plik2, kodr, co); 
end;
function transform(znaczenia1)
  znaczenia1=mw.ustring.gsub(znaczenia1,"([%[%]%(%)%+%-%*%?%.%^%$%%'])",function (s) return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(s))..";";end)
	return znaczenia1;
end;
function LadujObjectPlik(plik,tablist)
  plik=transform(plik);
  --rodzic=transform(rodzic);
  local nazw=mw.ustring.match(plik,"^%s*$");
  local page;
  if(not nazw)then
   page = mw.title.makeTitle('', plik);
   if((page==nil)or(not page.exists))then 
     if(tablist.strona_nie_istnieje==nil)then
     	tablist.strona_nie_istnieje=0
     end;
     return nil;
   end;
  else
   return nil;
  end;
	local ns = page:inNamespace(0);
  local text = page:getContent();
  text=mw.ustring.gsub(text,"<%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->(.-)<%s-/%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->","%1");
  text=mw.ustring.gsub(text,"<%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->.-<%s-/%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->","");
  text=mw.ustring.gsub(text,"<%s-[Nn][Oo][Ww][Ii][Kk][Ii]%s->.-<%s-/%s-[Nn][Oo][Ww][Ii][Kk][Ii]%s->","");
  text=mw.ustring.gsub(text,"<%s-[Pp][Rr][Ee]%s->.-<%s-/%s-[Pp][Rr][Ee]%s->","");
  text=mw.ustring.gsub(text,"(<%s-[mM][aA][tT][hH]%s->.-<%s-/%s-[mM][aA][tT][hH]%s->)",""); 	
  while mw.ustring.match(text,"{{[^|{}]-|[^{}]-{{[^{}]-}}.-}}") do
    text=mw.ustring.gsub(text,"({{[^{}|]-|[^{}]-)({{[^{}]-}})(.-}})","%2%1%3");
  end;
  return text;
end;
function NumerWzoruIGrafiki2(tablist, nazwa_modolu, dec)
  nazwa_modolu=mw.ustring.gsub(nazwa_modolu,"_"," ");
  nazwa_modolu=transform(nazwa_modolu);
  if(not dec)then
  	 if(tablist.nazwa_modolu)then
  	  if(tablist.nazwa_modolu==nazwa_modolu)then
  	    return tablist; 
  	 end;
  	else
  		return nil;
  	end;
  end;
  if(tablist~=nil)then
   if(tablist.c~=nil)then
     for name, value in pairs(tablist.c) do
       if(name==nazwa_modolu)then return tablist;end;
     end;
   else 
    return nil; 
    end;
  else 
    return nil; 
  end;
  if(dec)then 
  	 if(not tablist.nazwa_modolu)then
  	  tablist.nazwa_modolu=nazwa_modolu;
  	 end;
  end;
  local text=LadujObjectPlik(nazwa_modolu,tablist);
  if(not text)then return nil;end;
  if(dec)then tablist.TOC[tablist.nazwa_modolu]=SpisTresciWstep(text,"");end;
  local iter=mw.ustring.gmatch(text,"{{[^{}]-}}");
  local licznik=1;
  local tablist2={};
  tablist2["Wzór"]={};
  tablist2["Grafika"]={};
  tablist2["Obiekt"]={};
  local data2=mw.loadData("Module:StronicowyParser/data2").wypowiedzi;
  for name,wypowiedz in pairs(data2)do
  	local wypowiedz2=mw.ustring.match(wypowiedz,"^(%w*%a+)%d*$");
  	tablist2[wypowiedz2]={};
  end;
  local list;
  local title=mw.title.makeTitle('',nazwa_modolu);
  local nazwa_strony_glownej;
  if((title.nsText=="")or(title.nsText=="Wikijunior"))then
  	nazwa_strony_glownej=mw.ustring.match(nazwa_modolu,"^([^/]+).-$");
  elseif((title.nsText=="Wikipedysta")or(title.nsText=="Dyskusja_wikipedysty"))then	
  	nazwa_strony_glownej=mw.ustring.match(nazwa_modolu,"^([^/:]+:[^/]+/[^/]+).-$");
  	if(not nazwa_strony_glownej)then return tablist;end;
  else return tablist;
  end;
  nazwa_strony_glownej=mw.ustring.gsub(nazwa_strony_glownej,"_"," ");
  if(nazwa_strony_glownej)then
  local prawd=false;
  if(#tablist.list==0)then 
   	local tab=lista2(tablist,nazwa_strony_glownej, dec);
   	if(tab)then 
   		if(dec)then
   	 		tablist.list[nazwa_strony_glownej]=tab[1];
   	 		tablist.lic=tab[2];
   		else 
   	 		if(tablist.list[nazwa_strony_glownej]==nil)then
  	 	  	tablist.list[nazwa_strony_glownej]=tab;
  	 		end;
  		end;
  	end;
    else
     prawd=false;
     for nazwa_strony_glownej_i,value in pairs(tablist.list) do
        if(nazwa_strony_glownej_i==nazwa_strony_glownej)then
          prawd=true;
          break;
        end;
     end;
     if(not prawd)then
  	  local tab=lista2(tablist,nazwa_strony_glownej, dec);
  	  if(tab)then
  	   if(dec)then 
  	 	   tablist.list[nazwa_strony_glownej]=tab[1];
  	 	   tablist.lic=tab[2];
  	   else 
  	 	   tablist.list[nazwa_strony_glownej]=tab;
  	   end;
  	  end;
     end;
    end;
  end;
  local linkwzor={};
  local linkgrafika={};
  local linkwypowiedz={};
  local linkobiekt={};
  for name,wypowiedz in pairs(data2)do
  	local wypowiedz2=mw.ustring.match(wypowiedz,"^(%w*%a+)%d*$");
  	linkwypowiedz[wypowiedz2]={};
  end;
  local znaczenia1;
  for znaczenia1 in iter do
  znaczenia1=mw.ustring.gsub(znaczenia1,"\n+","");	
  local tab=ParsujWywolanieSzablonu(znaczenia1);
  if((tablist.formatowanie==nil)and(dec))then
   if(tab)then
  	if(mw.ustring.match(tab[0],"^[Ss]tronaStart$")~=nil)then
      tablist.formatowanie=tab["formatowanie"];
  	elseif((mw.ustring.match(tab[0],"^[Ss]komplikowanaStronaStart$")~=nil)
  		or(mw.ustring.match(tab[0],"^[Ss]tronaStart2$")~=nil)
  		or(mw.ustring.match(tab[0],"^[Ss]tandardowaStronaStart$")~=nil)
  		or(mw.ustring.match(tab[0],"^[Pp]odstawowaStronaStart$")~=nil)  		
  		or(mw.ustring.match(tab[0],"^[Pp]rostaStronaStart$")~=nil)  		
  		)
  	  then
  	  tablist.formatowanie="tak";
  	end;
   end;
  end;
  local znak;
  local kod;
   local plik=mw.ustring.match(znaczenia1,"^{{:([^:|{}]-)}}$");
    if(plik==nil)then
     if(tab)then
      if((tab["automat"]==nil)or(tab["automat"]=="TRUE"))then
       if(mw.ustring.match(tab[0],"^[iI]ndexWzór$"))then
          indexwzorgrafika(tab,tablist2, tablist, nazwa_modolu, "Wzór",dec);
        elseif(mw.ustring.match(tab[0],"^[[wW]zór$"))then
          wzor(tab,tablist2, tablist, nazwa_modolu,"Wzór", dec);
        elseif((dec)and((mw.ustring.match(tab[0],"^[Ll]inkWzór$"))or((mw.ustring.match(tab[0],"^[Ll]inkObiekt$"))and(tab["typ"]=="wzór"))))then
          linkowanie(tab,tablist, "Wzór", linkwzor);
        elseif(mw.ustring.match(tab[0],"^[iI]ndexGrafika$"))then
          indexwzorgrafika(tab,tablist2, tablist, nazwa_modolu, "Grafika",dec);
        elseif((dec)and((mw.ustring.match(tab[0],"^[Ll]inkGrafika$"))or((mw.ustring.match(tab[0],"^[Ll]inkObiekt$"))and(tab["typ"]=="grafika"))))then
          linkowanie(tab,tablist, "Grafika", linkgrafika);
        else
        	  local fa=true;
        	  local fa1=true;
        		if(mw.ustring.match(tab[0],"^[[wW]ypowiedzenie$"))then
        			fa1=false;
        			for name, wypowiedz in pairs(data2)do
        				local wypowiedz2=mw.ustring.match(wypowiedz,"^(%w*%a+)%d*$");
        				if(tab["Rodzaj"]==wypowiedz2)then
        					fa=false;
        					break;
        				end;
        			end;
        			if(fa)then
        				wzor(tab,tablist2, tablist, nazwa_modolu,"Obiekt", dec);
        			end;
      		elseif(mw.ustring.match(tab[0],"^[[Ll]inkObiekt$"))then
      			fa1=false;
        	    for name, wypowiedz in pairs(data2)do
        				local wypowiedz2=mw.ustring.lower(mw.ustring.match(wypowiedz,"^(%w*%a+)%d*$"));
        				if(tab["typ"]==wypowiedz2)then
        					fa=false;
        					break;
        				end;
        			end;
        			if(fa)then
        			  linkowanie(tab,tablist, "Obiekt", linkobiekt);
        			end;
        	end;
          if((not fa)or(fa1))then
        			for name,wypowiedz in pairs(data2) do
        	  		local wypowiedz2=mw.ustring.match(wypowiedz,"^(%w*%a+)%d*$");
        	  		local wypowiedz22="["..mw.ustring.upper(mw.ustring.match(wypowiedz,"^(%a)"))..
        	  	            mw.ustring.lower(mw.ustring.match(wypowiedz,"^(%a)")).."]"..mw.ustring.match(wypowiedz,"^%w(%w*%a+%d*)$");
        	  	
        				if(((mw.ustring.match(tab[0],"^[wW]ypowiedzenie$"))and(tab["Rodzaj"]==wypowiedz2))
        					or(mw.ustring.match(tab[0],"^"..wypowiedz22.."$")))then
        				wzor(tab,tablist2, tablist, nazwa_modolu, wypowiedz2, dec);
        				break;
      				elseif((dec)and((mw.ustring.match(tab[0],"^[Ll]ink"..wypowiedz2.."$"))
      				    or((mw.ustring.match(tab[0],"^[Ll]inkObiekt$"))and(tab["typ"]==mw.ustring.lower(wypowiedz2)))))then
        					linkowanie(tab,tablist, wypowiedz, linkwypowiedz[wypowiedz2]);
        					break;
      					end;
      				end;
    	    	end;
        end;
       end;
      end;
     end; 
    end;
  if(dec)then
  	spr(tablist,tablist2,linkwzor,"Wzór","LinkWzór", nazwa_modolu);
  	spr(tablist,tablist2,linkgrafika,"Grafika","LinkGrafika", nazwa_modolu);
  	spr(tablist,tablist2,linkobiekt,"Obiekt","LinkObiekt", nazwa_modolu);
  	for name,wypowiedz in pairs(data2)do
   		 local wypowiedz2=mw.ustring.match(wypowiedz,"^(%w*%a+)%d*$");
    	spr(tablist,tablist2,linkwypowiedz[wypowiedz2],wypowiedz2,"Link"..wypowiedz2, nazwa_modolu);
  	end;
  end;
  tablist.c[nazwa_modolu]={};
  tablist.c[nazwa_modolu]=tablist2;
  return tablist;
end;
function spr(tablist,tablist2,link_gr_wz, co1, co2, nazwa_modolu)
if(tablist.d[co2]==nil)then
   for i1, value1 in ipairs(link_gr_wz) do
    local lo=true;
    for i2, value2 in ipairs(tablist2[co1]) do
        if(value1==value2[1])then
        	  lo=false;
          break;
        end;
      end;
    if(lo==true)then
    	local s=mw.ustring.match(value1,"^%s*$");
    	if(s)then
    	  if(tablist.puste_parametry[co1]==nil) then
         tablist.puste_parametry[co1][1]=0;
        end;
        return;
       elseif(tablist.d[co2]==nil)then
        tablist.d[co2]=0;
        return; 
      end;
    end;
   end;
  end;
end;
function NumerWzoruIGrafiki3(tablist)
	 local data2=mw.loadData("Module:StronicowyParser/data2").wypowiedzi;
   for nazwa_modolu, val in pairs(tablist.c) do
  	local i2=1;local fa=false;
  	local title=mw.title.makeTitle('',nazwa_modolu);
  	local nazwa_strony_glownej;
  	if((title.nsText=="")or(title.nsText=="Wikijunior"))then
  		nazwa_strony_glownej=title.rootText;
  	elseif((title.nsText=="Wikipedysta")or(title.nsText=="Dyskusja_wikipedysty"))then 
  		nazwa_strony_glownej=mw.ustring.match(nazwa_modolu,"^([^/:]+:[^/]+/[^/]+).-$");
  	else
  		return tablist;
  	end;
  	nazwa_strony_glownej=mw.ustring.gsub(nazwa_strony_glownej,"_"," ");
  	if(nazwa_strony_glownej)then
    	 if(tablist.list)then 
   			if(tablist.list[nazwa_strony_glownej])then
   	  			for s, value in ipairs(tablist.list[nazwa_strony_glownej]) do
   					if(value~=nazwa_modolu)then i2=i2+1; else fa=true;break;end;
   				end;
 	  		end;
 	  	end;
   		if(fa)then
   		  tablist=spr2(tablist,nazwa_modolu,"Wzór",i2);
        tablist=spr2(tablist,nazwa_modolu,"Grafika",i2);
        tablist=spr2(tablist,nazwa_modolu,"Obiekt",i2);
        for name,wypowiedz in pairs(data2)do
   			  local wypowiedz2=mw.ustring.match(wypowiedz,"^(%w*%a+)%d*$");
    		  tablist=spr2(tablist,nazwa_modolu,wypowiedz2,i2);
  		 end;
    elseif(not fa)then
        tablist=spr2(tablist,nazwa_modolu,"Wzór",0);
        tablist=spr2(tablist,nazwa_modolu,"Grafika",0);
        tablist=spr2(tablist,nazwa_modolu,"Obiekt",0);
        for name,wypowiedz in pairs(data2)do
   				local wypowiedz2=mw.ustring.match(wypowiedz,"^(%w*%a+)%d*$");
    		  tablist=spr2(tablist,nazwa_modolu,wypowiedz2,0);
  		  end;
   	  end;
  	else
  		tablist=spr2(tablist,nazwa_modolu,"Wzór",0);
  		tablist=spr2(tablist,nazwa_modolu,"Grafika",0);	
  		tablist=spr2(tablist,nazwa_modolu,"Obiekt",0);
  		for name,wypowiedz in pairs(data2)do
   			local wypowiedz2=mw.ustring.match(wypowiedz,"^(%w*%a+)%d*$");
    		tablist=spr2(tablist,nazwa_modolu,wypowiedz2,0);
  		end;
  	end;
 end;
  return tablist;
end;
function spr2(tablist, nazwa_modolu, co, i2)
  for i, value in ipairs(tablist.c[nazwa_modolu][co]) do
    local boo=false;
		for s=1, i-1,1 do
  	   if(value[1]==tablist.c[nazwa_modolu][co][s][1])then
       if(not tablist.d[co])then
        tablist.d[co]=0;
        value[2]=nil;
       end;
       if(tablist.c[nazwa_modolu][co][s][1])then tablist.c[nazwa_modolu][co][s][2]=nil;end;
       boo=true;
      end;
    end;
   if(not boo)then
   	if(i2>0)then
   	  value[2]=i2.."."..i;
   	elseif(i2==0)then
   		value[2]=i
    elseif(tablist.blad_wewnetrzny==nil)then
      tablist.blad_wewnetrzny=0
   	end;	
   end;
  end;
  return tablist;
end;
function NumerObiektu(frame, co)
 local plik=transform(frame.args[1]);
 plik=mw.ustring.gsub(plik,"_"," ");
 local d=mw.loadData("Moduł:StronicowyParser/data").c;
 local nam=nil;
 local _value=d.c[plik];
 if(_value)then
   for i, value in ipairs(_value[co]) do
   	if(value[1]==frame.args[2])then
       return value[2];
    end;
   end;  
   return nil;
  else
  	 return nil;
  end;
end;
function NumerObiektu2(frame,co)
 if(frame.args[3]~="TRUE") then return frame.args[2];end;	
 local title=mw.title.getCurrentTitle();
 if((title.nsText=="")or(title.nsText=="Wikijunior")or(title.nsText=="Wikipedysta")or(title.nsText=="Dyskusja_wikipedysty"))then
		local fc=NumerObiektu(frame,co);
		if(not fc)then 
  		return "Niedopasowany uchwyt: "..frame.args[2];
		else
  		return fc;
		end;
	else
		return frame.args[2];
	end;
end;
function p.NumerObiektu(frame)
  return NumerObiektu2(frame,"Obiekt");
end;
function p.NumerWzoru(frame)
 return NumerObiektu2(frame,"Wzór");
end;
function p.NumerGrafiki(frame)
 return NumerObiektu2(frame,"Grafika");
end;
function p.NumerTwierdzenia(frame)
 return NumerObiektu2(frame,"Twierdzenie");
end;
function p.NumerHipotezy(frame)
 return NumerObiektu2(frame,"Hipoteza");
end;
function p.NumerLematu(frame)
 return NumerObiektu2(frame,"Lemat");
end;
function p.NumerKryterium(frame)
 return NumerObiektu2(frame,"Kryterium");
end;
function p.NumerDowodu(frame)
 return NumerObiektu2(frame,"Dowód");
end;
function p.NumerPostulatu(frame)
 return NumerObiektu2(frame,"Postulat");
end;
function p.NumerPostulatow(frame)
 return NumerObiektu2(frame,"Postulaty");
end;
function p.NumerDefinicji(frame)
 return NumerObiektu2(frame,"Definicja");
end;
function p.NumerZadania(frame)
 return NumerObiektu2(frame,"Zadanie");
end;
function p.NumerCwiczenia(frame)
 return NumerObiektu2(frame,"Ćwiczenie");
end;
function p.NumerProcedury(frame)
 return NumerObiektu2(frame,"Procedura");
end;
function p.formatowanie()
	local d=mw.loadData('Moduł:StronicowyParser/data');
	return d.c.formatowanie;
end;
function p.WstawKategorie(frame)
 local d=mw.loadData('Moduł:StronicowyParser/data');
 if(not d.c.kodkategorie)then return "";end;
 local kod1=mw.ustring.gsub(frame.args[2]..":"..frame.args[1],"_"," ");
 local string1="";
 local kod2=d.c.kodkategorie;
 if(kod1==kod2)then
  		if(d.c.d["Wzór"])then
       if(d.c.d["Wzór"]==0)then
          string1=string1.."[[Kategoria: Strony ze wzorami ze złymi uchwytami]]";
       end;
  	end;
  	if(d.c.d["Grafika"])then
      if(d.c.d["Grafika"]==0)then
          string1=string1.."[[Kategoria: Strony z grafikami ze złymi uchwytami]]";
      end;
  	end;
  	if(d.c.d["Obiekt"])then
      if(d.c.d["Obiekt"]==0)then
          string1=string1.."[[Kategoria: Strony z obiektami ze złymi uchwytami]]";
      end;
  	end;
  	if(d.c.d["LinkWzór"])then
      if(d.c.d["LinkWzór"]==0)then
          string1=string1.."[[Kategoria: Strony ze złymi uchwytami do wzorów]]";
      end;
  	end;
  	if(d.c.d["LinkGrafika"])then
      if(d.c.d["LinkGrafika"]==0)then
          string1=string1.."[[Kategoria: Strony ze złymi uchwytami do grafik]]";         
      end;
  	end;
  	if(d.c.d["LinkObiekt"])then
      if(d.c.d["LinkObiekt"]==0)then
          string1=string1.."[[Kategoria: Strony ze złymi uchwytami do obiektów]]";         
      end;
  	end;
  	if(d.c.brak_spisu_tresci_do_korzystanych_modoluch)then 
    	if(d.c.brak_spisu_tresci_do_korzystanych_modoluch==0)then
      	string1=string1.."[[Kategoria: Strony z brakującymi spisami treści do korzystanych modułów]]";
  		end;
  	end;
  	if(d.c.brak_spisu_tresci_do_doloczanych_modoluch)then 
    	if(d.c.brak_spisu_tresci_do_doloczanych_modoluch==0)then
      	string1=string1.."[[Kategoria: Strony z brakującymi spisami treści do dołączanych modułów]]";
    	end;
  	end;
  	if(d.c.nieprawidlowe_nazwy_strony_glownej_do_korzystanych_modolow_ksiazek)then 
    	if(d.c.nieprawidlowe_nazwy_strony_glownej_do_korzystanych_modolow_ksiazek==0)then
      	string1=string1.."[[Kategoria: Strony z nieprawidłowymi nazwami podstron strony głównej korzystanych modułów książek]]";
    	end;
  	end;
  	if(d.c.nieprawidlowe_nazwy_strony_glownej_do_doloczanych_modolow_ksiazek)then 
    	if(d.c.nieprawidlowe_nazwy_strony_glownej_do_doloczanych_modolow_ksiazek==0)then
      	string1=string1.."[[Kategoria: Strony z nieprawidłowymi nazwami podstron strony głównej dołączonych modułów książek]]";
    	end;
  	end;    
  	if(d.c.strona_nie_istnieje)then 
    	if(d.c.strona_nie_istnieje==0)then
      	string1=string1.."[[Kategoria: Strony z nieistniejącymi dołączonymi modułami]]";
    	end;
  	end;
  	if(d.c.blad_wewnetrzny)then 
    	if(d.c.blad_wewnetrzny==0)then
      	string1=string1.."[[Kategoria: Strony z błędami wewnętrznymi skryptów]]";
    	end;
  	end;
  	if(d.c.puste_parametry["Wzór"][1])then
    	if(d.c.puste_parametry["Wzór"][1]==0)then 
    		string1=string1.."[[Kategoria: Strony z nazwami stron dołączonych w odnośnikach do wzorów składające się ze znaków odstępu lub pustego ciągu]]"; 
    	end;
  	end;
  	if(d.c.puste_parametry["Wzór"][2])then
    	if(d.c.puste_parametry["Wzór"][2]==0)then 
     		string1=string1.."[[Kategoria: Strony z nazwami uchwytów w odnośnikach do wzorów składające się ze znaków odstępu lub pustego ciągu]]"; 
    	end;
  	end;
  	if(d.c.puste_parametry["Grafika"][1])then
    	if(d.c.puste_parametry["Grafika"][1]==0)then 
    		string1=string1.."[[Kategoria: Strony z nazwami stron dołączonych w odnośnikach do grafik składające się ze znaków odstępu lub pustego ciągu]"; 
    	end;
  	end;
  	if(d.c.puste_parametry["Grafika"][2])then
    	if(d.c.puste_parametry["Grafika"][2]==0)then 
    		  string1=string1.."[[Kategoria: Strony z nazwami uchwytów w odnośnikach do grafik składające się ze znaków odstępu lub pustego ciągu]]"; 
    	end;
  	end;
  	if(d.c.puste_parametry["Obiekt"][1])then
    	if(d.c.puste_parametry["Obiekt"][1]==0)then 
    		string1=string1.."[[Kategoria: Strony z nazwami stron dołączonych w odnośnikach do obiektów składające się ze znaków odstępu lub pustego ciągu]]"; 
    	end;
  	end;
  	if(d.c.puste_parametry["Obiekt"][2])then
    	if(d.c.puste_parametry["Obiekt"][2]==0)then 
     		string1=string1.."[[Kategoria: Strony z nazwami uchwytów w odnośnikach do obiektów składające się ze znaków odstępu lub pustego ciągu]]"; 
    	end;
  	end;	
  	if(d.c.niepelne_zestawy_parametrow_linkowania["Wzór"])then
    	string1=string1.."[[Kategoria: Strony z szablonami do linkowania do wzorów z niepełnym zestawem parametrów]]";
  	end;
  	if(d.c.niepelne_zestawy_parametrow_linkowania["Grafika"])then
    	 string1=string1.."[[Kategoria: Strony z szablonami do linkowania do grafik z niepełnym zestawem parametrów]]";
  	end;  
  	if(d.c.niepelne_zestawy_parametrow_linkowania["Obiekt"])then
    	 string1=string1.."[[Kategoria: Strony z szablonami do linkowania do obiektów z niepełnym zestawem parametrów]]";
  	end;
	end;
	local data2=mw.loadData("Module:StronicowyParser/data2");
	local wypowiedzi=data2.wypowiedzi;
	local p=0;
	for name,value in ipairs(wypowiedzi)do
		p=p+1;
	end;
	local wypowiedzi_z=data2.wypowiedzi_z;
	local wypowiedzi_do=data2.wypowiedzi_do;
  for i=1,p,1 do
  	local wypowiedzi2=mw.ustring.match(wypowiedzi[i],"^(%w*%a+)%d*$");
  	if(d.c.d[wypowiedzi2])then
      if(d.c.d[wypowiedzi2]==0)then
          string1=string1.."[[Kategoria: Strony z "..wypowiedzi_z[i].." w ramkach ze złymi uchwytami]]";
      end;
  	end;
  	if(d.c.d["Link"..wypowiedzi2])then
      if(d.c.d["Link"..wypowiedzi2]==0)then
          string1=string1.."[[Kategoria: Strony ze złymi uchwytami do "..wypowiedzi_do[i].." w ramkach]]";         
      end;
  	end;
  	if(d.c.puste_parametry[wypowiedzi2][1])then
    	if(d.c.puste_parametry[wypowiedzi2][1]==0)then 
    		string1=string1.."[[Kategoria: Strony z nazwami stron dołączonych w odnośnikach do "..wypowiedzi_do[i].." w ramkach składające się ze znaków odstępu lub pustego ciągu]]"; 
    	end;
  	end;
  	if(d.c.puste_parametry[wypowiedzi2][2])then
    	if(d.c.puste_parametry[wypowiedzi2][2]==0)then 
     		string1=string1.."[[Kategoria: Strony z nazwami uchwytów w odnośnikach do "..wypowiedzi_do[i].." w ramkach składające się ze znaków odstępu lub pustego ciągu]]"; 
    	end;
  	end;
  	if(d.c.niepelne_zestawy_parametrow_linkowania[wypowiedzi2])then
    	 string1=string1.."[[Kategoria: Strony z szablonami do linkowania do "..wypowiedzi_do[i].." w ramkach z niepełnym zestawem parametrów]]";
  	end; 
  end;
  return string1;
end;
function ParsujWywolanieSzablonu(znaczenia1)
  local str=mw.ustring.match(znaczenia1,"^{{[^{}|]-}}$");
  if(not str)then 
  	 local parametry1={};
  	 parametry1[0]=mw.ustring.match(znaczenia1,"^{{%s*([^{}|]-)%s*|.-}}$")
  	 if(parametry1[0])then
  	   return parametry(znaczenia1,parametry1,"");
  	 else return nil;end;
  	else
  	 	local parametry1={};
  	 	parametry1[0]=mw.ustring.match(znaczenia1,"^{{%s*([^{}|]-)%s*}}$");
  	 	if(parametry1[0])then
  	 	  return parametry1;
  	 	else return nil;end;
  end;
end;
function parametry(znaczenia1, parametry1, nekst)
  if(parametry1)then
	local nekst2=mw.ustring.match(znaczenia1,"^{{[^{}|]-|"..nekst.."%s*([^{}|]-)%s*|.*}}$");
	if(nekst2)then
		if(nekst~="")then
		  parametry1=zbierz_parametry(parametry1, nekst2);
		  if(parametry1)then
		    return parametry(znaczenia1,parametry1, nekst.."%s*[^{}|]-%s*|");
		  else
		    return nil;
		  end;
		else
		  parametry1=zbierz_parametry(parametry1, nekst2);
		  if(parametry1)then
		   return parametry(znaczenia1,parametry1, "%s*[^{}|]-%s*|");
		  else
		  	 return nil;
		  end;
		end;
	end;
	nekst2=mw.ustring.match(znaczenia1,"^{{[^{}|]-|"..nekst.."%s*([^{}|]-)%s*}}$")
	if(nekst2)then
		  return zbierz_parametry(parametry1, nekst2);
	else 
		return nil;
	end;
 end;
 return nil;
end;
function zbierz_parametry(zwykle, str)
  local str2=mw.ustring.match(str,"^%s*([^|{}=]-)%s*$");
  if(str2)then
	 zwykle[#zwykle+1]=str2;
	 return zwykle;
  else
	 str21=mw.ustring.match(str,"^%s*([^|{}=]-)%s*=%s*[^|{}]-%s*$");
	 str22=mw.ustring.match(str,"^%s*[^|{}=]-%s*=%s*([^|{}]-)%s*$");
	 if((str21)and(str22))then
		for p, valuep in pairs(zwykle) do
			if(type(p)=="string")then
		   if(p==str21)then return nil; end;
		  else
		  	local p=zwykle[tonumber(str21)];
		  	if(p)then return nil;end;
		  end;
		end;
		if(not mw.ustring.match(str21,"^%d+$"))then
		  zwykle[str21]=str22;
		  return zwykle;
		else
		  zwykle[#zwykle+1]=str22
		end;
	 else
	 	return nil;
   end;
 end;
 return nil;
end;
return p;