Moduł:StronicowyParser

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:StronicowyParser/opis

local p = {}
function p.SpisTresci( frame )
  local args = frame.args;
  local myTitle, myString = mw.title, string;
  local page = myTitle.makeTitle(args[2] or '', args[1]);
  if((page==nil)or(not page.exists))then 
  	local names=myString.gsub(myString.match(args[1],"[^/]*$"),"_"," ");
  	local znaczenia="======<FONT COLOR=\"red\">[["..args[1].."|"..names.."]]</FONT>======";
    return znaczenia;
  end;
  local ns = page:inNamespace( 0 );
  local text = page:getContent();
  text=myString.gsub(text,"(\n=+[^\n]+=+ *\n)","\n%1\n");
  text=myString.gsub(text,"^(=+[^\n]+=+ *\n)","\n%1\n");
  text=myString.gsub(text,"(\n=+[^\n]+=+ *)$","\n%1\n");
  text=myString.gsub(text,"<[mM][aA][tT][hH]>.-</[mM][aA][tT][hH]>","");
  text=myString.gsub(text,"<[nN][oO][wW][iI][kK][iI]>.-</[nN][oO][wW][iI][kK][iI]>","");
  local znaczenia="";
  local dpocz=nil;
  local ostatnie=nil;
  local znaczenia1;  
  local tab={};
  local iter=myString.gmatch(text, "\n=+[^\n]+=+ *\n");
  for znaczenia1 in iter do
      local i=1;
      local znaczenia2="";
     local s1,d1;
      while true do
          local str=myString.rep("=",i);
          local s=myString.find(znaczenia1,"\n"..str, 1);
          local d=myString.find(znaczenia1,str.." *\n$", 1);
          if ((s==nil) or (d==nil))then
            i=i-1; 
            znaczenia2=myString.sub(znaczenia1,s1+i+1,d1-1);
            znaczenia2=myString.gsub(znaczenia2,"^ +","");
            znaczenia2=myString.gsub(znaczenia2," +$","");
            break;
          end;
          s1=s;
          d1=d;
          i=i+1;
     end;
       local nazwa=myString.gsub(znaczenia2,"<.->","");
       nazwa=myString.gsub(nazwa,"\'\'\'","");
       nazwa=myString.gsub(nazwa,"\'\'","");
       nazwa=myString.gsub(nazwa,"^[ _]*","");
       nazwa=myString.gsub(nazwa,"[ _]*$","");
       nazwa=myString.gsub(nazwa,"_"," ");
       local licznikb=1;
       for c=1,#tab do
        if(tab[c]==nazwa)then licznikb=licznikb+1;end;
       end;
       local addres;
       if(licznikb==1)then
         adress="[["..args[1].."#"..nazwa.."|"..znaczenia2.."]]";
       else
         adress="[["..args[1].."#"..nazwa.."_"..licznikb.."|"..znaczenia2.."]]";
       end;
       if((dpocz==nil)or(dpocz>=i))then 
         dpocz=i-1;
       elseif(ostatnie+1<i-dpocz)then
          dpocz=i-ostatnie-1;
       end;
       ostatnie=i-dpocz;
       tab[#tab+1]=nazwa; 
       adress=myString.rep("#",i-dpocz)..adress;
       if(znaczenia~="")then 
       	 znaczenia=znaczenia.."\n"..adress;
       else 
       	znaczenia=adress;
       end;
   end;
   local names=myString.gsub(myString.match(args[1],"[^/]*$"),"_"," ");
   local znaczenia3="======[["..args[1].."|"..names.."]]======";
   if(znaczenia~="")then
   	  znaczenia=znaczenia3.."\n"..znaczenia;
   else
   	  znaczenia=znaczenia3;
   end;
  return znaczenia;
end;
function p.lista()
  local frame=mw.getCurrentFrame();
  local d=frame:preprocess( "{{FULLPAGENAME}}");
  local tabled={};
  tabled.c={};
  tabled.blue=nil;
  tabled=NumerWzoruIGrafiki2(tabled,d, true);
  tabled=NumerWzoruIGrafiki3(tabled);
  tabled.red=CzyMaszNumeracjeWzor(tabled.c);
  tabled.black=CzyMaszNumeracjeGrafika(tabled.c);
  return tabled;
end;
function lista2(p)
  local myTitle, myString = mw.title, string;
  local page = myTitle.makeTitle('', p);
  if((page==nil)or(not page.exists))then 
   return nil;
  end;
  local ns = page:inNamespace( 0 );
  local text = page:getContent();
  local iter=myString.gmatch(text,"{{SpisTreści|(.-)}}");
  local znaczenia="";
  local tabled={};
  for znaczenia in iter do
    local znaczenia1=myString.gsub(znaczenia,"_"," ");
    tabled[#tabled+1]=string.gsub(znaczenia1,"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
    end;
  return tabled;
end;
function NumerWzoruIGrafiki2(tabled, nazwa_modolu,dec)
  local myTitle, myString,myTable = mw.title, string, table;
  nazwa_modolu=string.gsub(nazwa_modolu,"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
  for name, value in pairs(tabled.c) do
   if(tabled.c[name]==nazwa_modolu)then return tabled;end;
  end;
  local page = myTitle.makeTitle('', nazwa_modolu);
  if((page==nil)or(not page.exists))then 
    return nil;
  end;
  local ns = page:inNamespace(0);
  local text = page:getContent();
  text=myString.gsub(text,"<[mM][aA][tT][hH]>.-</[mM][aA][tT][hH]>","");
  text=myString.gsub(text,"<[nN][oO][wW][iI][kK][iI]>.-</[nN][oO][wW][iI][kK][iI]>","");  
  local iter=myString.gmatch(text,"{{[^{}]-}}");
  local licznik=1;
  local tabled2={};
  tabled2["Wzór"]={};
  tabled2["Grafika"]={};
  local tablep={};
  local nazwa_strony_glownej=myString.gsub(nazwa_modolu,"/[^/]*$","");
  local list=lista2(nazwa_strony_glownej);
  for znaczenia1 in iter do
  znaczenia1=myString.gsub(znaczenia1,"\n+","");
  local znak;
  local kod;
   local plik=myString.match(znaczenia1,"^{{:([^:|{}]-)}}$");
    if(plik~=nil)then
     if(dec==true)then
       plik=myString.gsub(plik,"_"," ");
       plik=string.gsub(plik,"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
       local tabled01=NumerWzoruIGrafiki2(tabled, plik,true);
       if(tabled01~=nil)then 
          tabled=tabled01;
          tablep[#tablep+1]=plik;
       end;
     end;
   else 
       local calasc1=myString.find(znaczenia1,"^{{Książka}}$");
       local calasc2=myString.find(znaczenia1,"^{{Książka|[^{}|]-|[^{}|]-}}$"); 
        if((calasc1~=nil)or( calasc2~=nil)) then
        if(dec==true) then
         local sklad={};
           if(calasc1~=nil)then
             sklad[1]=1;
             sklad[2]=#list;
           elseif(calasc2~=nil)then
             local c1=myString.match(znaczenia1,"^{{Książka|([^{}|]-)|[^{}|]-}}$");
             local c2=myString.match(znaczenia1,"^{{Książka|[^{}|]-|([^{}|]-)}}$");
             if(c1=="none") then sklad[1]=1;else sklad[1]=tonumber(c1);end;
             if(c2=="none") then sklad[2]=#list; else sklad[2]=tonumber(c2);end;
           else
             return nil;   
           end;
            for i=sklad[1], sklad[2],1 do
               local pliks=list[i];
               pliks=myString.gsub(pliks,"_"," ");
               pliks=string.gsub(pliks,"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
               local tabled01=NumerWzoruIGrafiki2(tabled, pliks,true);
                 if(tabled01~=nil)then 
                  tabled=tabled01;
                  tablep[#tablep+1]=pliks;
                end;
           end;
        end;
     else
       if(myString.match(znaczenia1,"^{{[iI]ndexWzór|")~=nil)then
        local pel=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^{}|]-}}$");
        if(pel==nil)then
           kod=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^{}|]-|([^|{}]-)}}$");
           if(kod==nil)then
             kod=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^{}|]-|([^|{}]-)|.-}}$");
             if(kod~=nil)then
               local listc={};
               listc[1]=kod;
               tabled2["Wzór"][#tabled2["Wzór"]+1]=listc;
             end;
           else
               local listc={};
               listc[1]=kod;
               tabled2["Wzór"][#tabled2["Wzór"]+1]=listc;
           end;
        end;
     else
       if(myString.match(znaczenia1,"^{{[[wW]zór|")~=nil)then
         kod=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+| *numeracja *=([^=|{}]-)|.-}}$");
         if(kod~=nil)then
               local listc={};
               listc[1]=kod;
               tabled2["Wzór"][#tabled2["Wzór"]+1]=listc;
         else
          kod=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|.-| *numeracja *=([^=|{}]-)}}$");
          if(kod~=nil)then
               local listc={};
               listc[1]=kod;
               tabled2["Wzór"][#tabled2["Wzór"]+1]=listc;
          else
            kod=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|.-| *numeracja *=([^=|{}]-)|.-}}$");
            if(kod~=nil)then
               local listc={};
               listc[1]=kod;
               tabled2["Wzór"][#tabled2["Wzór"]+1]=listc;
            else
              kod=myString.match(znaczenia1,"{{[^|{}]+|[^|]-|([^|{}]-)}}$");
              if(kod~=nil)then
               local listc={};
               listc[1]=kod;
               tabled2["Wzór"][#tabled2["Wzór"]+1]=listc;
              end;
            end;
          end;
         end;
       elseif(myString.match(znaczenia1,"^{{[Ll]inkWzór|")~=nil)then
          local plik2=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^|{}]-|([^|{}]-)}}$");
          if(plik2~=nil)then
             if(dec)then
             	  plik2=myString.gsub(plik2,"_"," ");
                local tabled0=NumerWzoruIGrafiki2(tabled,plik2,false);
                if(tabled0~=nil) then 
                   tabled=tabled0;
                end;
             end;
         else
            plik2=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^|{}]-|([^|{}]-)|.-}}$");
            if(plik2~=nil)then
             if(dec)then
             	  plik2=myString.gsub(plik2,"_"," ");
                local tabled0=NumerWzoruIGrafiki2(tabled,plik2,false);
                if(tabled0~=nil) then 
                   tabled=tabled0;
                end;
               end; 
             end;
           end;
         end;
       end;
         if(myString.match(znaczenia1,"^{{[iI]ndexGrafika|")~=nil)then
           local pel=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^{}|]-}}$");
           if(pel==nil)then
              kod=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^{}|]-|([^|{}]-)|[^{}|]-}}$");
               if(kod==nil)then
                 kod=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^{}|]-|([^|{}]-)|[^{}|]-|.-}}$");
                  if(kod~=nil)then
                   local listc={};
                   listc[1]=kod;
                   tabled2["Grafika"][#tabled2["Grafika"]+1]=listc;
                 end;
              else
               local listc={};
               listc[1]=kod;
               tabled2["Grafika"][#tabled2["Grafika"]+1]=listc;
             end;
          end;
        else
         if(myString.match(znaczenia1,"^{{[Ll]inkGrafika|")~=nil)then
          local plik2=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^|{}]-|([^|{}]-)}}$");
          if(plik2~=nil)then
             if(dec)then
             	  plik2=myString.gsub(plik2,"_"," ");
                local tabled0=NumerWzoruIGrafiki2(tabled,plik2,false);
                if(tabled0~=nil) then 
                     tabled=tabled0;
               end;
             end;
         else
            plik2=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^|{}]-|([^|{}]-)|.-}}$");
            if(plik2~=nil)then
             if(dec)then
             	  plik2=myString.gsub(plik2,"_"," ");
                local tabled0=NumerWzoruIGrafiki2(tabled,plik2,false);
                if(tabled0~=nil) then 
                   tabled=tabled0;
                end;
              end; 
            end;
        end;
       end;
      end;
     end; 
   end; 
  end;
  tabled.c[nazwa_modolu]={};
  tabled.c[nazwa_modolu][1]=tabled2;
  tabled.c[nazwa_modolu][2]=list;
  tabled.c[nazwa_modolu][3]=tablep;
 return tabled;
end;
function p.Ksiazka(frame)
 local d=mw.loadData('Moduł:StronicowyParser/data').c;
 plik=string.gsub(frame.args[1],"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
 local list=d.c[plik][2];
 if(frame.args[2]=="none")then frame.args[2]=1;end;
 if(frame.args[3]=="none")then 
   local licznik=0;
   for val1, val2 in ipairs(d.c[plik][2]) do
    licznik=licznik+1;
   end;
    frame.args[3]=licznik;
 end;
 frame_args_2=tonumber(frame.args[2]);
 frame_args_3=tonumber(frame.args[3]);
 local text="";
 for i=frame_args_2, frame_args_3, 1 do
  pliks=list[i];
  text=text.."{{:"..pliks.."}}";
 end;
 local frame=mw.getCurrentFrame();
 local d=frame:preprocess(text);
 return d;
end;
function NumerWzoruIGrafiki3(tabled)
  for c1,c2 in pairs(tabled.c) do
    for c01,c02 in pairs(tabled.c[c1][1])do
      for c11,c22 in ipairs(tabled.c[c1][1][c01]) do
        for nazwa_modolu, value0 in pairs(tabled.c) do
          if(tabled.c[nazwa_modolu][2]~=nil)then
           for i2, value2 in ipairs(tabled.c[nazwa_modolu][2]) do
             if(tabled.c[nazwa_modolu][2][i2]==nazwa_modolu)then
   	 	           for i, value in ipairs(tabled.c[nazwa_modolu][1][c01]) do
   	 	             if(tabled.c[nazwa_modolu][1][c01][i][1]==tabled.c[c1][1][c01][c11][1])then
   	 	  		             tabled.c[nazwa_modolu][1][c01][i][2]=i2.."."..i;
   	 	             end;
   	 	           end;	 
   	         end;	 
           end;
        end;
       end;
      end;
     end;
    end;
  return tabled;
end;
function NumerWzoru2(frame)
 if(frame.args[3]=="FALSE") then return frame.args[2];end;
 local plik=string.gsub(frame.args[1],"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
 local d=mw.loadData("Moduł:StronicowyParser/data").c;
  for nazwa_modolu, value0 in pairs(d.c) do
    if(nazwa_modolu==plik)then
   	 	  for i, value in ipairs(d.c[nazwa_modolu][1]["Wzór"]) do
   	 	    if(d.c[nazwa_modolu][1]["Wzór"][i][1]==frame.args[2])then
          for e,valuee in ipairs(d.c[nazwa_modolu][1]["Wzór"][i])do
   	 	  		    if(e==2)then return d.c[nazwa_modolu][1]["Wzór"][i][2];end;
   	 	    end;
       end;
   	 	  end;	 
    end;
  end;
 return nil;
end;
function p.NumerWzoru(frame)
 if(frame.args[3]=="FALSE")then return frame.args[2];end;
 local fc=NumerWzoru2(frame);
 if(fc==nil)then 
     return "Niedopasowany odsyłacz";
 else
  return fc;
 end;
end;
function NumerGrafiki2(frame)
 if(frame.args[3]=="FALSE") then return frame.args[2];end;
 local plik=string.gsub(frame.args[1],"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
 local d=mw.loadData("Moduł:StronicowyParser/data").c;
 for nazwa_modolu, value0 in pairs(d.c) do
    if(nazwa_modolu==plik)then
   	 	  for i, value in ipairs(d.c[nazwa_modolu][1]["Grafika"]) do
   	 	    if(d.c[nazwa_modolu][1]["Grafika"][i][1]==frame.args[2])then
          for e,valuee in ipairs(d.c[nazwa_modolu][1]["Grafika"][i])do
   	 	  		    if(e==2)then return d.c[nazwa_modolu][1]["Grafika"][i][2];end;
   	 	     end;
   	 	    end;
   	 	  end;	 
    end;
  end;
 return nil;
end;
function p.NumerGrafiki(frame)
 if(frame.args[3]=="FALSE")then return frame.args[2];end;
 local fc=NumerGrafiki2(frame);
 if(fc==nil)then 
     return "Niedopasowany odsyłacz";
 else
  return fc;
 end;
end;
function CzyMaszNumeracjeGrafika(tabled)
  for nazwa_modolu, value0 in pairs(tabled) do
   	 	  for i, value in ipairs(tabled[nazwa_modolu][1]["Grafika"]) do
   	 	  		    if(#tabled[nazwa_modolu][1]["Grafika"][i]==1)then 
              local tab={};
              tab[1]=nazwa_modolu;
              tab[2]=tabled[nazwa_modolu][1]["Grafika"][i][1];
              tab[3]="Grafika";
              tab[4]=i;
              return tab;
            end;
   	 	    end;
  end;
 return nil;
end;
function CzyMaszNumeracjeWzor(tabled)
  for nazwa_modolu, value0 in pairs(tabled) do
   	 	  for i, value in ipairs(tabled[nazwa_modolu][1]["Wzór"]) do
   	 	  		    if(#tabled[nazwa_modolu][1]["Wzór"][i]==1)then 
              local tab={};
              tab[1]=nazwa_modolu;
              tab[2]=tabled[nazwa_modolu][1]["Wzór"][i][1];
              tab[3]="Wzór";
              tab[4]=i;
              return tab;
            end;
   	 	    end;
  end;
 return nil;
end;
function p.WstawKategorie(frame)
  local d=mw.loadData('Moduł:StronicowyParser/data');
  local frame_args_1=string.gsub(frame.args[1],"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
  frame_args_2=frame.args[2];
  for nazwa_modolu,v2 in pairs(d.c.c) do
  	  if(nazwa_modolu==frame_args_1)then
      for i,c in ipairs(d.c.c[nazwa_modolu][1]["Wzór"]) do
        if(d.c.c[nazwa_modolu][1]["Wzór"][i][1]==frame_args_2)then
           if(NumerWzoru2(frame)==nil)then
               return "[[Kategoria:Strony z nie tymi uchwytami]]";
           end;
        end;
        if(d.c.red~=nil)then
  	  	 	                if((d.c.red[2]==frame_args_2)and(d.c.red[1]==nazwa_modolu)and(d.c.red[3]=="Wzór")and(d.c.red[4]==i))then
  	  	 	 	                  return "[[Kategoria:Strony z nie tymi uchwytami2]]";
  	  	 	                end;
              end;
      end;
     for i,c in ipairs(d.c.c[nazwa_modolu][1]["Wzór"]) do
        if(d.c.c[nazwa_modolu][1]["Wzór"][i][1]==frame_args_2)then
           if(NumerWzoru2(frame)==nil)then
               return "[[Kategoria:Strony z nie tymi uchwytami]]";
           end;
        end;
           if(d.c.black~=nil)then
  	  	 	            if((d.c.black[2]==frame_args_2)and(d.c.black[1]==nazwa_modolu)and(d.c.black[3]=="Grafika")and(d.c.black[4]==i))then
  	  	 	 	             return "[[Kategoria:Strony z nie tymi uchwytami]]";
  	  	 	            end;
            end;
      end;
   end;
 end;
 return "";
end;
function p.IdOdsylaczDoWzoru(frame)
  local frame_args_2=string.gsub(frame.args[2],"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end); 
  if(frame.args[3]=="FALSE")then return frame_args_2;end;
  local d=mw.loadData('Moduł:StronicowyParser/data').c;
  local frame_args_1=string.gsub(frame.args[1],"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
  for nazwa_modolu, value0 in pairs(d.c) do
  	  if(nazwa_modolu==frame_args_1)then
  	  	 for i, value in ipairs(d.c[nazwa_modolu][3]) do
  	  	 	 if(d.c[nazwa_modolu][3][i]==frame_args_2)then
  	  	 	 	 return "";
  	  	 	 end;
  	  	 end;
  	  end;
  end;
  return frame_args_2;
end;
return p