Moduł:StronicowyParser

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:StronicowyParser/opis

local p = {}
function p.SpisTresci( frame )
  local args = frame.args;
  local myTitle, myString = mw.title, string;
  local page = myTitle.makeTitle(args[2] or '', args[1]);
  if((page==nil)or(not page.exists))then 
  	local names=myString.gsub(myString.match(args[1],"[^/]*$"),"_"," ");
  	local znaczenia="======<span style=\"color:red\">[["..args[1].."|"..names.."]]</span>======";
    return znaczenia;
  end;
  local ns = page:inNamespace( 0 );
  local text = page:getContent();
  text=myString.gsub(text,"(\n=+[^\n]+=+ *\n)","\n%1\n");
  text=myString.gsub(text,"^(=+[^\n]+=+ *\n)","\n%1\n");
  text=myString.gsub(text,"(\n=+[^\n]+=+ *)$","\n%1\n");
  text=myString.gsub(text,"<[mM][aA][tT][hH]>.-</[mM][aA][tT][hH]>","");
  text=myString.gsub(text,"<[nN][oO][wW][iI][kK][iI]>.-</[nN][oO][wW][iI][kK][iI]>","");
  local znaczenia="";
  local dpocz=nil;
  local ostatnie=nil;
  local znaczenia1;  
  local tab={};
  local iter=myString.gmatch(text, "\n=+[^\n]+=+ *\n");
  for znaczenia1 in iter do
      local i=1;
      local znaczenia2="";
     local s1,d1;
      while true do
          local str=myString.rep("=",i);
          local s=myString.find(znaczenia1,"\n"..str, 1);
          local d=myString.find(znaczenia1,str.." *\n$", 1);
          if ((s==nil) or (d==nil))then
            i=i-1; 
            znaczenia2=myString.sub(znaczenia1,s1+i+1,d1-1);
            znaczenia2=myString.gsub(znaczenia2,"^ +","");
            znaczenia2=myString.gsub(znaczenia2," +$","");
            break;
          end;
          s1=s;
          d1=d;
          i=i+1;
     end;
       local nazwa=myString.gsub(znaczenia2,"<.->","");
       nazwa=myString.gsub(nazwa,"\'\'\'","");
       nazwa=myString.gsub(nazwa,"\'\'","");
       nazwa=myString.gsub(nazwa,"^[ _]*","");
       nazwa=myString.gsub(nazwa,"[ _]*$","");
       nazwa=myString.gsub(nazwa,"_"," ");
       local licznikb=1;
       for c=1,#tab do
        if(tab[c]==nazwa)then licznikb=licznikb+1;end;
       end;
       local addres;
       if(licznikb==1)then
         adress="[["..args[1].."#"..nazwa.."|"..znaczenia2.."]]";
       else
         adress="[["..args[1].."#"..nazwa.."_"..licznikb.."|"..znaczenia2.."]]";
       end;
       if((dpocz==nil)or(dpocz>=i))then 
         dpocz=i-1;
       elseif(ostatnie+1<i-dpocz)then
          dpocz=i-ostatnie-1;
       end;
       ostatnie=i-dpocz;
       tab[#tab+1]=nazwa; 
       adress=myString.rep("#",i-dpocz)..adress;
       if(znaczenia~="")then 
       	 znaczenia=znaczenia.."\n"..adress;
       else 
       	znaczenia=adress;
       end;
   end;
   local names=myString.gsub(myString.match(args[1],"[^/]*$"),"_"," ");
   local znaczenia3="======[["..args[1].."|"..names.."]]======";
   if(znaczenia~="")then
   	  znaczenia=znaczenia3.."\n"..znaczenia;
   else
   	  znaczenia=znaczenia3;
   end;
  return znaczenia;
end;
function p.lista()
  local frame=mw.getCurrentFrame();
  local d=frame:preprocess( "{{FULLPAGENAME}}");
  local tabled={};
  tabled.c={};
  tabled.d={};
  tabled.d["Wzór"]=nil;
  tabled.d["LinkWzór"]=nil;
  tabled.d["Grafika"]=nil;
  tabled.d["LinkGrafika"]=nil;
  tabled.list={};
  tabled=NumerWzoruIGrafiki2(tabled,d, true);
  tabled=NumerWzoruIGrafiki3(tabled);
  return tabled;
end;
function lista2(p)
  local myTitle, myString = mw.title, string;
  local page = myTitle.makeTitle('', p);
  if((page==nil)or(not page.exists))then 
   return nil;
  end;
  local ns = page:inNamespace( 0 );
  local text = page:getContent();
  local iter=myString.gmatch(text,"{{SpisTreści|(.-)}}");
  local znaczenia="";
  local tabled={};
  for znaczenia in iter do
    local znaczenia1=string.gsub(znaczenia,"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
    tabled[#tabled+1]=myString.gsub(znaczenia,"_"," ");
    end;
  if(#tabled>0)then return tabled; else return nil;end;
end;
function NumerWzoruIGrafiki2(tabled, nazwa_modolu,dec)
  local myTitle, myString,myTable = mw.title, string, table;
  nazwa_modolu=string.gsub(nazwa_modolu,"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
  nazwa_modolu=myString.gsub(nazwa_modolu,"_"," ");
  if(tabled~=nil)then
   if(tabled.c~=nil)then
     for name, value in pairs(tabled.c) do
       if(name==nazwa_modolu)then return tabled;end;
     end;
   else 
    return nil; 
    end;
  else 
    return nil; 
  end;
  local page = myTitle.makeTitle('', nazwa_modolu);
  if((page==nil)or(not page.exists))then 
    return nil;
  end;
  local ns = page:inNamespace(0);
  local text = page:getContent();
  text=myString.gsub(text,"<[mM][aA][tT][hH]>.-</[mM][aA][tT][hH]>","");
  text=myString.gsub(text,"<[nN][oO][wW][iI][kK][iI]>.-</[nN][oO][wW][iI][kK][iI]>","");  
  local iter=myString.gmatch(text,"{{[^{}]-}}");
  local licznik=1;
  local tabled2={};
  tabled2["Wzór"]={};
  tabled2["Grafika"]={};
  local nazwa_strony_glownej=myString.gsub(nazwa_modolu,"/[^/]*$","");
  local prawd=false;
  if(#tabled.list==0)then 
     tabled.list[nazwa_strony_glownej]=lista2(nazwa_strony_glownej);
     prawd=true;
  else
     prawd=false;
     for nazwa_strony_glownej_i,value in pairs(tabled.list) do
        if(nazwa_strony_glownej_i==nazwa_strony_glownej)then
          prawd=true;
          break;
        end;
     end;
     if(not prawd)then
        tabled.list[nazwa_strony_glownej]=list2(nazwa_strony_glownej);
     end;
  end;
  local list;
  if(tabled.list[nazwa_strony_glownej]~=nil)then
    list=#tabled.list[nazwa_strony_glownej];
  else
    list=0;
  end;
  local pr1=false;
  if(tabled.list~=nil)then
   if(tabled.list[nazwa_strony_glownej]~=nil)then
    for value_i, nazwa in ipairs(tabled.list[nazwa_strony_glownej]) do
      if(nazwa==nazwa_modolu)then
        pr1=true;
        break;
       end;
    end;
   end;
  end;
  linkwzor={};
  linkgrafika={};
  tabled.kdist=nil;
  for znaczenia1 in iter do
  znaczenia1=myString.gsub(znaczenia1,"\n+","");
  local znak;
  local kod;
   local plik=myString.match(znaczenia1,"^{{:([^:|{}]-)}}$");
    if(plik==nil)then
       if(myString.match(znaczenia1,"^{{[iI]ndexWzór|")~=nil)then
        local pel=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^{}|]-}}$");
        if(pel==nil)then
          local pol2=myString.match(znaczenia1,"^{{.-|automat=(%u+)}}$");
          if(pol2==nil)then
              pol2=myString.match(znaczenia1,"^{{.-|automat=(%u+)|.-}}$");
          end;
          if((pol2==nil)or(pol2~="FALSE"))then
           kod=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^{}|]-|([^|{}]+)}}$");
           if(kod==nil)then
             kod=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^{}|]-|([^|{}]+)|.-}}$");
             if(kod~=nil)then
               local listc={};
               listc[1]=string.gsub(kod,"&#(%d-);", function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
               tabled2["Wzór"][#tabled2["Wzór"]+1]=listc;
               if((tabled.kdist==nil)and((list==0)or((list~=0)and(pr1==false))))then tabled.kdist={nazwa_modolu, kod};end;
             end;
           else
               local listc={};
               listc[1]=string.gsub(kod,"&#(%d-);", function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
               tabled2["Wzór"][#tabled2["Wzór"]+1]=listc;
               if((tabled.kdist==nil)and((list==0)or((list~=0)and(pr1==false))))then tabled.kdist={nazwa_modolu, kod};end;
           end;
         end;
        end;
     else
       if(myString.match(znaczenia1,"^{{[[wW]zór|")~=nil)then
        local pol2=myString.match(znaczenia1,"^{{.-|automat=(%u+)}}$");
        if(pol2==nil)then
           pol2=myString.match(znaczenia1,"^{{.-|automat=(%u+)|.-}}$");
        end;
        if((pol2==nil)or(pol2~="FALSE"))then
         kod=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+| *numeracja *=([^=|{}]+)|.-}}$");
         if(kod~=nil)then
               local listc={};
               listc[1]=string.gsub(kod,"&#(%d-);", function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
               tabled2["Wzór"][#tabled2["Wzór"]+1]=listc;
               if((tabled.kdist==nil)and((list==0)or((list~=0)and(pr1==false))))then tabled.kdist={nazwa_modolu, kod};end;
         else
          kod=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|.-| *numeracja *=([^=|{}]+)}}$");
          if(kod~=nil)then
               local listc={};
               listc[1]=string.gsub(kod,"&#(%d-);", function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
               tabled2["Wzór"][#tabled2["Wzór"]+1]=listc;
               if((tabled.kdist==nil)and((list==0)or((list~=0)and(pr1==false))))then tabled.kdist={nazwa_modolu, kod};end;
          else
            kod=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|.-| *numeracja *=([^=|{}]+)|.-}}$");
            if(kod~=nil)then
               local listc={};
               listc[1]=string.gsub(kod,"&#(%d-);", function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
               tabled2["Wzór"][#tabled2["Wzór"]+1]=listc;
               if((tabled.kdist==nil)and((list==0)or((list~=0)and(pr1==false))))then tabled.kdist={nazwa_modolu, kod};end;
            else
              kod=myString.match(znaczenia1,"{{[^|{}]+|[^|]-|([^|{}]+)}}$");
              if(kod~=nil)then
               local listc={};
               listc[1]=string.gsub(kod,"&#(%d-);", function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
               tabled2["Wzór"][#tabled2["Wzór"]+1]=listc;
               if((tabled.kdist==nil)and((list==0)or((list~=0)and(pr==false))))then tabled.kdist={nazwa_modolu, kod};end;
              end;
            end;
          end;
         end;
       end;
       elseif(myString.match(znaczenia1,"^{{[Ll]inkWzór|")~=nil)then
          local plik2=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^|{}]-|([^|{}]+)}}$");
          if(plik2~=nil)then
             if(dec)then
                 local tabled0=NumerWzoruIGrafiki2(tabled,plik2,false);
                 if(tabled0~=nil) then 
                   tabled=tabled0;
                 else
                    if(tabled.d["LinkWzór"]==nil)then
                     plik2=string.gsub(plik2,"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
                     plik2=myString.gsub(plik2,"_"," ");
                     tabled.d["LinkWzór"]={};
                     tabled.d["LinkWzór"][1]=plik2;
                     tabled.d["LinkWzór"][2]=string.gsub(myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|([^|{}]-)|[^|{}]+}}$"),"&#(%d-);", function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
                    end;  
                 end;
             end;
         else
            plik2=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^|{}]-|([^|{}]+)|.-}}$");
            if(plik2~=nil)then
             if(dec)then
                 local tabled0=NumerWzoruIGrafiki2(tabled,plik2,false);
                 if(tabled0~=nil) then 
                   tabled=tabled0;
                 else
                    if(tabled.d["LinkWzór"]==nil)then
                     plik2=string.gsub(plik2,"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
                     plik2=myString.gsub(plik2,"_"," ");
                     tabled.d["LinkWzór"]={};
                     tabled.d["LinkWzór"][1]=plik2; 
                     tabled.d["LinkWzór"][2]=string.gsub(myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|([^|{}]-)|[^|{}]+|.-}}$"),"&#(%d-);", function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
                    end;  
                 end;
               end; 
             elseif(dec)then
              local kodr=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|([^|{}]-)}}$");
              linkwzor[#linkwzor+1]=kodr;
              if((tabled.kdist==nil)and((list==0)or((list~=0)and(pr1==false))))then tabled.kdist={nazwa_modolu, kod};end;
             end;
           end;
         end;
       end;
         if(myString.match(znaczenia1,"^{{[iI]ndexGrafika|")~=nil)then
           local pel=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^{}|]-}}$");
           if(pel==nil)then
            local pel2=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^{}|]-|([^|{}]+)|[^{}|]-|automat=(%u+)}}$");
              if(pel2==nil)then
                pel2=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^{}|]-|([^|{}]+)|[^{}|]-|automat=(%u+)|.-}}$");
                if(pel2==nil)then
                   pel2=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^{}|]-|([^|{}]+)|[^{}|]-|.-|automat=(%u+)}}$");
                   if(pel2==nil)then 
                      pel2=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^{}|]-|([^|{}]+)|[^{}|]-|.-|automat=(%u+)|.-}}$");
                   end;
                end; 
              end;
             if((pel2==nil)or(pel2~="FALSE"))then
               kod=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^{}|]-|([^|{}]+)|[^{}|]-}}$");
                 if(kod==nil)then
                   kod=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^{}|]-|([^|{}]+)|[^{}|]-|.-}}$");
                    if(kod~=nil)then
                      local listc={};
                      listc[1]=string.gsub(kod,"&#(%d-);", function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
                      tabled2["Grafika"][#tabled2["Grafika"]+1]=listc;
                      if((tabled.kdist==nil)and((list==0)or((list~=0)and(pr1==false)))) then tabled.kdist={nazwa_modolu, kod};end;
                   end;
                else
                  local listc={};
                  listc[1]=string.gsub(kod,"&#(%d-);", function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
                  tabled2["Grafika"][#tabled2["Grafika"]+1]=listc;
                  if((tabled.kdist==nil)and((list==0)or((list~=0)and(pr1==false))))then tabled.kdist={nazwa_modolu, kod};end;
               end;
             end;
          end;
        else
         if(myString.match(znaczenia1,"^{{[Ll]inkGrafika|")~=nil)then
          local plik2=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^|{}]-|([^|{}]-)}}$");
          if(plik2~=nil)then
             if(dec)then
                 local tabled0=NumerWzoruIGrafiki2(tabled,plik2,false);
                 if(tabled0~=nil) then 
                     tabled=tabled0;
                 else
                   if(tabled.d["LinkGrafika"]==nil)then
                    plik2=string.gsub(plik2,"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
                    plik2=myString.gsub(plik2,"_"," ");
                    tabled.d["LinkGrafika"]={};
                    tabled.d["LinkGrafika"][1]=plik2;
                    tabled.d["LinkGrafika"][2]=string.gsub(myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|([^|{}]-)|[^|{}]+}}$"),"&#(%d-);", function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
                   end;
                 end;
              end;
         else
            plik2=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|[^|{}]-|([^|{}]+)|.-}}$");
            if(plik2~=nil)then
             if(dec)then
                 local tabled0=NumerWzoruIGrafiki2(tabled,plik2,false);
                 if(tabled0~=nil) then 
                   tabled=tabled0;
                 else
                    if(tabled.d["LinkGrafika"]==nil)then
                     plik2=string.gsub(plik2,"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
                     plik2=myString.gsub(plik2,"_"," ");
                     tabled.d["LinkGrafika"]={};
                     tabled.d["LinkGrafika"][1]=plik2; 
                     tabled.d["LinkGrafika"][2]=string.gsub(myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|([^|{}]-)|[^|{}]+|.-}}$"),"&#(%d-);", function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
                    end;  
                 end;
              end; 
             elseif(dec)then
              local kodr=myString.match(znaczenia1,"^{{[^|{}]+|([^|{}]-)}}$");
              linkgrafika[#linkgrafika+1]=kodr;
              if((tabled.kdist==nil)and((list==0)or((list~=0)and(pr1==false))))then tabled.kdist={nazwa_modolu, kod};end;
            end;
        end;
       end;
      end;
     end; 
  end;
  if(dec)then
  local c1=spr(tabled.d,tabled2,linkwzor,"Wzór","LinkWzór", nazwa_modolu);
   if(c1~=nil)then tabled.d=c1;end;
   local c2=spr(tabled.d,tabled2,linkgrafika,"Grafika","LinkGrafika", nazwa_modolu);
   if(c2~=nil)then tabled.d=c2;end;
  end;
  tabled.c[nazwa_modolu]={};
  tabled.c[nazwa_modolu]=tabled2;
 return tabled;
end;
function spr(tabled_d,tabled2,link_gr_wz, co1, co2, nazwa_modolu)
if(tabled_d[co2]==nil)then
   for i1, value1 in ipairs(link_gr_wz) do
    local lo=true;
    for i2, value2 in ipairs(tabled2[co1]) do
        if(link_gr_wz[i1]==tabled2[co1][i2][1])then
        	  lo=false;
          break;
        end;
      end;
    if(lo==true)then
      tabled_d[co2]={};
      tabled_d[co2][1]=nazwa_modolu;
      tabled_d[co2][2]=link_gr_wz[i1];
      return tabled_d; 
    end;
   end;
  end;
 return nil;
end;
function NumerWzoruIGrafiki3(tabled)
        for nazwa_strony_glownej,val in pairs(tabled.list)do 
           for i2, value2 in ipairs(tabled.list[nazwa_strony_glownej]) do
            for nazwa_modolu, val in pairs(tabled.c) do
             if(tabled.list[nazwa_strony_glownej][i2]==nazwa_modolu)then	 
                tabled=spr2(tabled,nazwa_modolu,"Wzór",i2);
                tabled=spr2(tabled,nazwa_modolu,"Grafika",i2);
   	 	       break;
   	         end;	 
           end;
         end;
       end;
  return tabled;
end;
function spr2(tabled, nazwa_modolu, co, i2)
  for i, value in ipairs(tabled.c[nazwa_modolu][co]) do
    for s, value in ipairs(tabled.c[nazwa_modolu][co]) do
       if(tabled.c[nazwa_modolu][co][i][1]==tabled.c[nazwa_modolu][co][s][1])then
          if(s==i)then
             tabled.c[nazwa_modolu][co][i][2]=i2.."."..s;
             break;
          elseif(s<i)then 
            if(tabled.d[co]==nil)then
               tabled.d[co]={};
               tabled.d[co][1]=nazwa_modolu;
               tabled.d[co][2]=tabled.c[nazwa_modolu][co][i][1];
            end;
            break;
          end;
        end;
     end;
   end;
  return tabled;
end;
function NumerWzoru2(frame)
 if(frame.args[3]=="FALSE") then return frame.args[2];end;
 local plik=string.gsub(frame.args[1],"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
 plik=string.gsub(plik,"_"," ");
 local d=mw.loadData("Moduł:StronicowyParser/data").c;
 local nam=nil;
  for nazwa_modolu, value0 in pairs(d.c) do
    if(nazwa_modolu==plik)then
      local licznik=0;
   	 	  for i, value in ipairs(d.c[nazwa_modolu]["Wzór"]) do
   	 	    if(d.c[nazwa_modolu]["Wzór"][i][1]==frame.args[2])then
           licznik=licznik+1;
           if(licznik==1)then nam=d.c[nazwa_modolu]["Wzór"][i][2];end;
          end;
      end;        
         if(licznik>1)then return nil; elseif(licznik==1)then return nam;end;         
   end;
  end;
 return nil;
end;
function p.NumerWzoru(frame)
 if(frame.args[3]=="FALSE")then return frame.args[2];end;
 local fc=NumerWzoru2(frame);
 if(fc==nil)then 
     return "Niedopasowany uchwyt: "..frame.args[2];
 else
  return fc;
 end;
end;
function NumerGrafiki2(frame)
 if(frame.args[3]=="FALSE") then return frame.args[2];end;
 local plik=string.gsub(frame.args[1],"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
 plik=string.gsub(plik,"_"," ");
 local d=mw.loadData("Moduł:StronicowyParser/data").c;
 local nam=nil;
  for nazwa_modolu, value0 in pairs(d.c) do
    if(nazwa_modolu==plik)then
      local licznik=0;
   	 	  for i, value in ipairs(d.c[nazwa_modolu]["Grafika"]) do
   	 	    if(d.c[nazwa_modolu]["Grafika"][i][1]==frame.args[2])then
           licznik=licznik+1;
           if(licznik==1)then nam=d.c[nazwa_modolu]["Grafika"][i][2];end;
         end;
      end;        
         if(licznik>1)then return nil; else return nam;end;         
   end;
  end;
 return nil;
end;
function p.NumerGrafiki(frame)
 if(frame.args[3]=="FALSE")then return frame.args[2];end;
 local fc=NumerGrafiki2(frame);
 if(fc==nil)then 
     return "Niedopasowany uchwyt: "..frame.args[2];
 else
  return fc;
 end;
end;
function p.WstawKategorie(frame)
  local d=mw.loadData('Moduł:StronicowyParser/data');
  local frame_args_1=string.gsub(frame.args[1],"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
  frame_args_1=string.gsub(frame_args_1,"_"," ");
  frame_args_2=string.gsub(frame.args[2],"&#(%d-);",function(s) return string.char(tonumber(s)) end);
  if(frame_args_1~="")then
  local string1="";
  	 if((frame.args[4]=="Wzór")and(d.c.d["Wzór"]~=nil))then
       if((d.c.d["Wzór"][1]==frame_args_1)and(d.c.d["Wzór"][2]==frame_args_2))then
          string1="[[Kategoria: Wzory ze złymi uchwytami]]";
       end;
     elseif((frame.args[4]=="Grafika")and(d.c.d["Grafika"]~=nil))then
      if((d.c.d["Grafika"][1]==frame_args_1)and(d.c.d["Grafika"][2]==frame_args_2))then
          string1="[[Kategoria: Grafiki ze złymi uchwytami]]";
  end;
    elseif((frame.args[4]=="LinkWzór")and(d.c.d["LinkWzór"]~=nil))then
      if((d.c.d["LinkWzór"][1]==frame_args_1)and(d.c.d["LinkWzór"][2]==frame_args_2))then
          string1="[[Kategoria: Złe uchwyty do wzorów]]";
      end;
    elseif((frame.args[4]=="LinkGrafika")and(d.c.d["LinkGrafika"]~=nil))then
      if((d.c.d["LinkGrafika"][1]==frame_args_1)and(d.c.d["LinkGrafika"][2]==frame_args_2))then
          string1="[[Kategoria: Złe uchwyty do grafik]]";         
     end;
    end;
    if(d.c.kdist~=nil)then 
      if((d.c.kdist[1]==frame_args_1)and(d.c.kdist[2]==frame_args_2))then
         string1=string1.."[[Kategoria: Brak spisu treści na stronie głównej książki]]";
      end;
    end;
    return string1;
  end;
end;
return p