Object Pascal/Inne instrukcje

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Istnieją inne przydatne instrukcje, np.:

program zaawanso;
var
  i : integer;
begin
  writeln('Polecenie, które uruchomiło program: '+ParamStr(0));
  writeln('Parametry:');
  for i:=1 to ParamCount do
   writeln(i:4,': ',ParamStr(i));

  writeln;
  writeln('Rozmiar typu string: ', sizeof(string));
  writeln('Rozmiar zmiennej i: ', sizeof(i));
  {writeln('Wolna pamięć: ', MemAvail);
  writeln('Największy dostępny blok: ', MaxAvail);}{nie zawsze działa}
  readln;
end.