Object Pascal/Instrukcje strukturalne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
program struktur;

var
  i, j, silnia: integer;
  z: char;

begin
  writeln('Witaj!');

  begin
   write('Na początek jakieś instrukcje w bloku. ');
   write('Nic szczególnego z tego nie wynika. ');
   writeln('Chociaż blok liczy się za jedną instrukcję');
   readln; {przypominam, że średnik przed end nie jest konieczny}
  end;

  write('Podaj liczbę całkowitą: ');
  readln(i);

  if i > 0 then {instrukcja warunkowa: "jeśli i > 0 to"}
   writeln('To jest liczba dodatnia.');

  writeln('Jeszcze raz, z bardziej rozbudowaną instrukcją.');

  if i > 0 then {"jeśli i jest większe od 0 to"}
   writeln('To jest liczba dodatnia.') {ważne - brak średnika}
  else {"a jeżeli nie jest"}
   writeln('To jest liczba ujemna (chyba, że 0).');

  write('Podaj kolejną liczbę całkowitą: ');
  readln(i);

  {zagnieżdżanie instrukcji warunkowych}
  if i > 0 then
   if i mod 2 = 0 then
     writeln('To jest liczba dodatnia parzysta.')
   else
     writeln('To jest liczba dodatnia nieparzysta.')
  else
   if i mod 2 = 0 then
     writeln('To jest liczba niedodatnia parzysta.')
   else
     writeln('To jest liczba niedodatnia nieparzysta.');

  write('Czy mam odejmować? (t/n) ');
  readln(z);

  if z='t' then
  begin      {i tu przyda się instrukcja złożona}
   write('i=');
   readln(i);
   write('j=');
   readln(j);
   writeln('i-j=', i-j);
  end;

  writeln('Zajmijmy się jeszcze liczbą ', i);

  {trochę mniej instrukcji}
  if i > 0 then
   if i mod 2 = 0 then
     writeln('To jest liczba dodatnia parzysta.')
   else
     writeln('To jest liczba dodatnia nieparzysta.')
  else
   if i mod 2 = 0 then
     writeln('To jest liczba niedodatnia parzysta.');

  {A to nie działa tak, jak można by się spodziewać}
  if i > 0 then
   if i mod 2 = 0 then
     writeln('To jest liczba dodatnia parzysta.')
  else
   if i mod 2 = 0 then
     writeln('To jest liczba niedodatnia parzysta.')
   else
     writeln('To jest liczba niedodatnia nieparzysta.');

  {begin end jest niezbędne}
  if i > 0 then
  begin
   if i mod 2 = 0 then
     writeln('To jest liczba dodatnia parzysta.');
  end
  else
   if i mod 2 = 0 then
     writeln('To jest liczba niedodatnia parzysta.')
   else
     writeln('To jest liczba niedodatnia nieparzysta.');

  write('Podaj ocenę: ');
  readln(i);

  case i of
   1: writeln('niedostateczny');
   2: writeln('dopuszczający');
   3: writeln('dostateczny');
   4: writeln('dobry');
   5: writeln('bardzo dobry');
   6: writeln('celujący');
   7: begin
     writeln('geniusz?');
     writeln('nieprawidłowa ocena');
   end;
   else writeln('nieprawidłowa ocena');
  end;

  writeln('Przyszedł czas na pętle.');
  readln;

  for i := 1 to 100 do
   write(i, ' ');
  writeln;
   
  writeln('Podaj liczbę, której silnię mam policzyć');
  readln(i);
  
  silnia := 1;
  for j := i downto 2 do {dla j od i do 2 w dół }
  begin
   silnia := silnia * j;
   write(j, ' * ');
  end;
  writeln('1 = ', silnia);

  writeln('Teraz będzie się powtarzać, aż wpiszesz "f".');

  repeat {powtarzaj}
   writeln('powtarzam'); {tutaj nie potrzeba begin-end}
   readln(z);
  until z='f'; {aż z="f"}

  writeln('a teraz będzie się powtarzać, póki wpisujesz "f".');

  {początkowe z="f" jest zapewnione przez poprzednią pętlę}

  while z='f' do {póki z="f" rób}
   readln(z);

  {Na koniec dziwne zjawisko}
  writeln('Pętla for nie przejmuje się zmianami wartości po swoim rozpoczęciu.');
  i := 10;
  for j := 1 to i do
  begin
   writeln(j); {wypisze liczby od jednego do dziesięciu}
   {j := 5;} {co więcej nie pozwala na ręczną zmianę zmiennej pętli - to byłby błąd}
   i := 5;
  end;

  writeln('Ten przykładowy program jest strasznie długi, a i tak nie obejmuje wszystkich funkcji. W każdym razie na razie żegna.');
  readln;

end.