Object Pascal/Przetwarzanie plików

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Typy plików[edytuj]

W Object Pascalu istnieją trzy typy plików: pliki elementowe, tekstowe i amorficzne, ale omówimy tylko dwa pierwsze. Różnią się one sposobem deklaracji oraz sposobem odczytywania i zapisywania danych. Ogólny schemat obsługi plików w Object Pascalu:

 1. Stworzenie i skojarzenie zmiennej plikowej z plikiem.
 2. Otwarcie pliku.
 3. Odczyt lub/i zapis danych z/do pliku.
 4. Zamknięcie pliku.

Do otworzenia pliku używamy procedur reset(zmiennePlikowa) lub rewrite(zmiennaPlikowa). Do zamknięcia: Close(zmiennaPlikowa) Procedura reset otwiera plik i ustawia wskaźnik plikowy na jego początku (Przygotowuje plik do odczytu). Procedura rewrite otwiera plik i usuwa całą jego zawartość następnie ustawia wskaźnik plikowy na początku pliku. (Procedura ta tworzy plik, kiedy nie ma go na dysku) Procedura Close zamyka plik.

Pliki elementowe[edytuj]

Pliki elementowe są to pliki, w których zapisuje się jeden typ danych(np. integer, byte itd.). Deklaruje się je tak:

var 
 nazwaZmiennej : file of typ;

Oto program pokazujący jak to działa:

program pliki1;

var 
 plik1 : file of integer;
 zmienna : integer;
 zmienna2 : integer;

begin
 zmienna := 14354;
 zmienna2 := 2516;
 Assign(plik1, 'C:\integer.int');  {Skojarzenie zmiennej plikowej z plikiem na dysku}
 Rewrite(plik1);          {Otworzenie zmiennej plikowej i usunięcie z niej danych (lub stworzenie nowego pliku)}
 write(plik1, zmienna, zmienna2);  {Zapisanie zmiennej do pliku}
 Reset(plik1);           {Powrót na początek pliku}
 read(plik1,zmienna2);       {Odczytanie zmiennej z pliku}
 writeln(zmienna2);         {Napisze "14354"}
 Close(plik1);           {Zamknięcie pliku}
 readln;
end.

Pliki tekstowe[edytuj]

Pliki tekstowe są to pliki, w których możemy zapisać tekst i traktować prawie tak jak standardowe wyjście. Deklaracja tych plików wygląda tak:

var 
 nazwaZmiennej : text;

To prosty przykład:

program plikit;

var
 Plik: Text;             {zmienna plikowa tekstowa}

begin
 assign(Plik, 'nowy.txt');      {przypisanie pliku do zmiennej}
 rewrite(Plik);            {usunięcie danych z pliku}
 writeln(Plik, 'fasola bywa wesoła'); {wpisanie danych do pliku}
 close(Plik);             {zapisanie pliku}
end.

Plik nowy.txt w katalogu programu będzie teraz zawierał tekst "fasola bywa wesoła" bez względu na to, czy wcześniej istniał i czy coś zawierał.

W formacie tekstowym możemy zapisać dowolne dane, jednak kosztem tego, że operacje odczytu i zapisu będą bardziej skomplikowane - dlatego, że w plikach tekstowych musimy wszystko odczytywać po kolei. Oto program pokazujący jak to wszystko działa:

program plikit2;

var
 plik : text;
 dana1 : string;
 dana2 : integer;
 dana3 : byte;
 tablica : array [0..10] of string;
 i : integer;

begin
 dana1 := 'Hmm';
 dana2 := 12412;
 dana3 := 123;
 Assign(plik, 'C:\plik.txt');
 Rewrite(plik);
 writeln(plik, dana1, dana2);    {Zapisanie danych do pliku (Odbywa się to tak samo, jak wypisywanie danych do konsoli)}
 writeln(plik, dana3);
 Close(plik);

 Reset(plik);            {Otwarcie pliku w trybie do odczytu}
 i := 0;
 while not EOF(plik) do
 begin
  readln(plik, tablica[i]);
  i := i + 1;
 end;
 Close(plik);

 for i := 0 to 10 do
 begin
  writeln(tablica[i]);
 end;
 readln;
end.

Jak widać program jest o wiele bardziej złożony. Oto co zostanie wypisane na ekran po uruchomienu programu:

 
Hmm12412
123

Do pisania do pliku wcale nie musisz otwierać pliku instrukcją Rewrite, która kasuje zawartość pliku! Instrukcja Append otwiera plik w trybie "do dopisu", w którym (jak sama nazwa mówi) dopisuje się dane do pliku. Należy pamiętać że procedurę Append możemy używać tylko i wyłącznie do obsługi plików tekstowych.

Warto zwrócić uwagę na funkcję EOF(plik) w powyższym programie. Informuje ona czy jesteśmy na końcu pliku (end-of-file). EOF bez argumentów sprawdza, czy wprowadzono znak końca pliku z klawiatury (crtl+D w Linuksie, ctrl+Z w DOSie).

program czytaj;

const
  n = 10;

var
 tablica : array [1..n] of integer;
 i, j : integer;

begin
 i := 1;
 {wczytuje dane aż użytkownik wprowadzi znak końca pliku lub skończy się miejsce w tablicy}
 while not EOF do
 begin
  readln(tablica[i]);
  i := i + 1;
  if i > n then
  begin
   writeln('Brak miejsca w tablicy.');
   break; {przerywa pętlę}
  end;
 end;
 
 {wypisuje dane}
 for j := 1 to i-1 do
 begin
  writeln(tablica[j]);
 end;
 readln;
end.

Warto wiedzieć, że instrukcja assign(plik, '') z nazwą pliku będącą łańcuchem pustym wiąże plik ze standardowym wejściem (klawiatura i ekran).