Object Pascal/Przykłady kodu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Program czytający ciąg znaków i informujący, czy jego długość jest liczbą parzystą czy nieparzystą.[edytuj]
program parzysta_nieparzysta; {nagłówek, obowiązkowy - "program" oznacza program główny ale}
               {może być też "unit" jako moduł programu (np: CRT)}

uses crt; {uzywa biblioteki crt (potrzebna do podstawowych operacji)}

var t:string; {deklaracja zmiennych}

begin {początek programu}
 writeln('Podaj dowolny ciąg znaków i nacisnij ENTER.'); {wyświetlenie napisu na ekranie}
 readln(t); {pobranie łańcucha}
 if length(t) mod 2 = 0 then {Sprawdzenie podzielności długości łańcucha przez 2}
  writeln('Długość jest liczbą parzystą.') {jeśli podzielna}
 else
  writeln('Długość jest liczba nieparzystą.'); {w innym przypadku}
 readln; {pobranie danych, w tym przypadku zapobiega natychmiastowemu zamknięcia się okienka}
end. {koniec programu}
Program ruszający gwiazdką na ekranie za pomocą kursorów. Pomysł oparty na kodzie z KŚE 7-8/06.[edytuj]
program ruch;
uses Crt;
var x,y : Integer;
  kierunek : Char;
begin
 ClrScr;
 x:=10;
 y:=10;
 repeat
 ClrScr;
  TextColor(WHITE);
  GotoXY(X,Y);
  Write('*');
  kierunek:=ReadKey;
  if kierunek=#0 then
  begin
   kierunek:=ReadKey;
   GotoXY(x,y);
   Write('*');


   if (kierunek=#75) AND (x>1) then x:=x-1;
   if (kierunek=#77) AND (x<79) then x:=x+1;
   if (kierunek=#72) AND (y>1) then y:=y-1;
   if (kierunek=#80) AND (y<25) then y:=y+1;
  end;

 until kierunek=#27;
end.
Program wyszukujący dla dwóch podanych liczb największy wspólny dzielnik.[edytuj]
uses crt;
var a,b,n:byte;
   begin
     clrscr;
     write('Podaj pierwsza liczbe ');
     readln(a);
     write('Podaj druga liczbe ');
     readln(b);
     n:=a;
     while (a mod n<>0) or (b mod n<>0) do n:=n-1;
     writeln('Najwiekszy wspolny dzielnik liczb ',a,' i ',b,' to ',n:0);
     readln;
   end.
Program wyszukujący dla dwóch podanych liczb najmniejszą wspólną wielokrotność.[edytuj]
uses crt;
var a,b,n,x:word;
  begin
  	clrscr;
  	write('Podaj pierwsza liczbe ');
	readln(a);
  	write('Podaj druga liczbe ');
  	readln(b);
  	n:=a;
  	while (n mod a<>0) or (n mod b<>0) do n:=n+1;
  	writeln('Najmniejsza wspolna wielokrotnosc liczb ',a,' i ',b,' to ',n:0);
  	readln;
  end.
Program obliczający silnię podanej liczby.[edytuj]
uses crt;
var a:byte;
	function silnia(n:byte):longint;
		begin
		if n=0 then silnia:=1
		else silnia:=silnia(n-1)*n;
		end;
	begin
		clrscr;
		write('Podaj liczbe: ');
		readln(a);
		silnia(a);
		write('Silnia tej liczby to ',silnia(a));
		readln;
	end.
Moduł do obsługi grafiki : rysowanie, skalowanie grafiki[edytuj]
{$A+,B-,D+,E+,F-,I+,L+,N-,O-,R+,S+,V+}
{$M 16384,0,655360}
{$N+}
UNIT OknaM;


INTERFACE {**************************************************************}

 Uses Dos,Crt,Graph,zespolonyM,MathM;

 Type SkaliT=(Liniowe,LogRozsz,LogZwez);
 Type OkiennyT=Record Xmin,Xmax,Dx:real;
            Ymin,Ymax,Dy:real;
            XEmin,XEmax,Dxe:integer;
            YEmin,YEmax,Dye:integer;
            LiczbaPunktow:LongInt;
            case TypySkalOsi:skaliT of
             Liniowe : (Ax,Bx,KrokX,Ay,By,krokY:real);
             LogRozsz: (LrMin,LrMax,dLr,XlrMin,XlrMax,dXlr,Ayr,Byr,krokYr:real);
             LogZwez : (LzMin,LzMax,dLz,XlzMin,XlzMax,dXlz,Ayz,Byz,krokYz:real);
        end; { type okiennyT=Record }
 Type PixelowyT =Record Xe,Ye:integer;   end;
 {Type ZespolonyT=Record Re,Im:real;    end;}
 Type PunktowyT=Record Ekranu:pixelowyT;
            Rzeczywisty:zespolonyT;
            kolor:word;
            okno:okiennyT;
         End; { Type PunktowyT=record }


 Procedure Kojarz(var okno:okiennyT;xMin,xMax,yMin,yMax:real;TypSkalOsiXY:skaliT;
                   xeMin,xeMax,yeMin,yeMax:integer);
 Function SkalaXe2X(Xe:integer;okno:okiennyT):real; { xe --> x }
 Procedure PunktP(x,y:real;okno:okiennyT;color:word);
 Procedure PunktOblicz(z:zespolonyT;okno:okiennyT;var punktEkranu:pixelowyT);
 Procedure Pisz(x,y:real;tekst:string;okno:okiennyT);
 Procedure DajPunkt(NrPunktu:LongInt;Okno:okiennyT;var punkt:punktowyT);
 Procedure DajPunktSkosnie(NrPunktu:LongInt;Okno:okiennyT;var Punkt:punktowyT);
 Procedure RysujPunkt(punkt:punktowyT;kolor:word);
 Procedure Kolo(srodek:zespolonyT;r:real;kolor:word;okno:okiennyT);


IMPLEMENTATION {************************************************************}

  Procedure Kojarz(var okno:okiennyT;xMin,xMax,yMin,yMax:real;TypSkalOsiXY:skaliT;
                    xeMin,xeMax,yeMin,yeMax:integer);

    begin  okno.TypySkalOsi:=TypSkalOsiXY;
        okno.Xmin:=Xmin;    { wspolrzedne przestrzeni }
        okno.Xmax:=Xmax;    { funkcji         }
        okno.Dx:=Xmax-Xmin;

        okno.Ymin:=Ymin;
        okno.Ymax:=Ymax;
        okno.Dy:=Ymax-Ymin;

        okno.XEmin:=XEmin;   { wspolrzedne ekranu   }
        okno.XEmax:=XEmax;
        okno.Dxe:=XEmax-XEmin+1;

        okno.YEmin:=YEmin;
        okno.YEmax:=YEmax;
        okno.Dye:=YEmax-YEmin+1;

        okno.LiczbaPunktow:=Longint(okno.Dxe)*LongInt(okno.Dye);  { liczba pixeli ekranu }

        case TypSkalOsiXY of

            liniowe : begin
                  okno.Ax:=(okno.Dxe)/(okno.dx); { XE=Ax*x+Bx }
                  okno.Bx:=XEmin-(okno.Ax*Xmin);
                  okno.KrokX:=(okno.Dx)/(okno.Dxe);

                  okno.Ay:=(okno.Dye)/(okno.dy);
                  okno.By:=YEmin-(okno.Ay*Ymin);
                  okno.KrokY:=(okno.Dy)/(okno.dye);
                 end;

            LogRozsz: begin { nieliniowa , tj. logarytmiczna skala osi x }
                  okno.LrMin:= 0;  { logarytm naturalny }
                  okno.LrMax:=-6;
                  okno.dLr:=okno.LrMax-okno.LrMin;

                  okno.XlrMin:=exp(okno.LrMin); { Xlr = exp(Lr) }
                  okno.XlrMax:=exp(okno.LrMax);
                  okno.dXlr:=okno.XlrMax-okno.XlrMin;

                  okno.Ayr:=(okno.Dye)/(okno.dy); { liniowa skala osi y }
                  okno.Byr:=YEmin-(okno.Ayr*Ymin);
                  okno.KrokYr:=(okno.Dy)/(okno.dye);
                 end;

            LogZwez : begin
                  okno.LzMin:= -6;
                  okno.LzMax:= 0;
                  okno.dLz:=okno.LzMax-okno.LzMin;

                  okno.XlzMin:=exp(okno.LzMin);
                  okno.XlzMax:=exp(okno.LzMax);
                  okno.dXlz:=okno.XlzMax-okno.XlzMin;

                  okno.Ayz:=(okno.Dye)/(okno.dy); { liniowa skala osi y }
                  okno.Byz:=YEmin-(okno.Ayz*Ymin);
                  okno.KrokYz:=(okno.Dy)/(okno.dye);
                 end;
        end; { case ... }
    end; { procedury kojarz }
{-------------------------------------------------------------------------}

    Function SkalaX(X:real;okno:okiennyT):integer; { x --> xe }
      var xl,l,xe:real;
      begin
       With okno do
         case
          TypySkalOsi of liniowe : skalaX:=Round(Ax*X+Bx);
                 LogRozsz: begin
                      xl:=xlrMin+(x-xMin)*dXlr/dx;
                      l:=ln(Xl);
                      Xe:=xeMin+(l-lrmin)*dxe/dlr;
                      skalaX:=round(xe);
                      end;
                 LogZwez : begin
                      xl:=xlzMin+(x-xMin)*dXlz/dx;
                      l:=ln(Xl);
                      Xe:=xeMin+(l-lzmin)*dxe/dlz;
                      skalaX:=round(xe);
                      end ;
         end;
      end;
{-------------------------------------------------------------------------}
    Function SkalaXe2X(Xe:integer;okno:okiennyT):real; { xe --> x }
     var l,xl:real;
     begin
      with okno do begin
      case TypySkalOsi of
         liniowe : begin
               SkalaXe2X:=(Xe-Bx)*KrokX; { xe --> x }
              end;
         LogRozsz: begin
               l:=lrMin+(xe-xemin)*dlr/dxe;
               xl:=exp(l);
               skalaXe2X:=xmin+(xl-xlrmin)*dx/dxlr;
              end;
         LogZwez : begin
               l:=lzMin+(xe-xemin)*dlz/dxe;
               xl:=exp(l);
               skalaXe2X:=xmin+(xl-xlzmin)*dx/dxlz;
              end;
      end; { case }
     end; { with okno }
    end;
{-------------------------------------------------------------------------}
    Function InwersjaYE(YE:integer;okno:okiennyT):integer;
      begin
        With okno do
           begin
            if YE>(Dye/2) then InwersjaYe:=YEmin+(YEmax-YE)
                   else InwersjaYE:=YEmax-(YE-YEmin);
           end;
      end;
{---------------------------------------------------------------------------}
    Function SkalaY(Y:real;okno:okiennyT):integer; { y --> ye }

        var Skala:integer;

        begin { cialo funkcji skalaY }
         with okno do
            case TypySkalOsi of
               liniowe : begin
                     Skala:=Round(Ay*Y+By);
                     SkalaY:=InwersjaYE(Skala,okno);
                    end;

               LogRozsz: begin
                     Skala:=Round(Ayr*Y+Byr);
                     SkalaY:=InwersjaYE(Skala,okno);
                    end;

               LogZwez : begin
                     Skala:=Round(Ayz*Y+Byz);
                     SkalaY:=InwersjaYE(Skala,okno);
                    end;
            end; { case }
        end; { cialo funkcji skalaY }
{---------------------------------------------------------------------------}
    Function SkalaYe2Y(Ye:integer;okno:okiennyT):real; { Ye --> Y }
     begin
      with okno do begin
      case TypySkalOsi of
         liniowe : SkalaYe2Y:=(Ye-By)*KrokY; { ye --> y }

         LogRozsz: SkalaYe2Y:=(Ye-Byr)*KrokYr; { ye --> y }

         LogZwez : SkalaYe2Y:=(Ye-Byz)*KrokYz; { ye --> y }

      end; { case }
     end; { with okno }
    end;
{---------------------------------------------------------------------------}
    Procedure PunktP(x,y:real;okno:okiennyT;color:word);

        var XE,YE:integer;

        begin
         with okno do
          begin
            XE:=SkalaX(X,okno);      { X |--> Xekranu }
            YE:=SkalaY(Y,okno);      { Y |--> Yekranu }
            PutPixel(XE,YE,color);
          end;
        end;
 {---------------------------------------------------------------------------}
    Procedure PunktOblicz(z:zespolonyT;okno:okiennyT;var punktEkranu:pixelowyT);

        begin
         with okno do
          begin
            punktEkranu.XE:=SkalaX(z.re,okno);      { X |--> Xekranu }
            punktEkranu.YE:=SkalaY(z.im,okno);      { Y |--> Yekranu }

          end;
        end;
{---------------------------------------------------------------------------}
    Procedure Pisz(x,y:real;tekst:string;okno:okiennyT);
        var xe,ye:integer;
        begin
         xe:=SkalaX(x,okno);
         ye:=SkalaY(y,okno);
         OutTextXY(xe,ye,tekst);
        end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 Procedure DajPunkt(NrPunktu:LongInt;Okno:okiennyT;var Punkt:punktowyT);
  var l,xl:real;
  begin
   With okno do
    begin
     Punkt.Ekranu.Xe:=XeMin+integer(NrPunktu mod Dxe);
     Punkt.Ekranu.Ye:=YeMin+integer(NrPunktu div Dxe);
     Punkt.Okno:=Okno;
     case okno.TypySkalOsi of
        liniowe : begin
              Punkt.Rzeczywisty.Re:=(Punkt.Ekranu.Xe-Bx)*KrokX; { xe --> x }
              Punkt.Rzeczywisty.Im:=(Punkt.Ekranu.Ye-By)*KrokY; { ye --> y }
             end;
        LogRozsz: begin
              l:=lrMin+(punkt.ekranu.xe-xemin)*dlr/dxe;
              xl:=exp(l);
              punkt.rzeczywisty.re:=xmin+(xl-xlrmin)*dx/dxlr;
              Punkt.Rzeczywisty.Im:=(Punkt.Ekranu.Ye-Byr)*KrokYr; { ye --> y } ;
             end;
        LogZwez : begin
              l:=lzMin+(punkt.ekranu.xe-xemin)*dlz/dxe;
              xl:=exp(l);
              punkt.rzeczywisty.re:=xmin+(xl-xlzmin)*dx/dxlz;
              Punkt.Rzeczywisty.Im:=(Punkt.Ekranu.Ye-Byz)*KrokYz; { ye --> y } ;
             end;
     end; { case }
    end;  { with okno }
  end;    { Procedure DajPunkt }
{---------------------------------------------------------------------------}
 Procedure DajPunktSkosnie(NrPunktu:LongInt;Okno:okiennyT;var Punkt:punktowyT);
  begin
   With okno do
    begin
     {if CzyWzglPierw(dxe,dye)
      then begin }
         Punkt.Ekranu.Xe:=XeMin+integer(NrPunktu mod Dxe);
         Punkt.Ekranu.Ye:=YeMin+integer(NrPunktu mod 3);
         Punkt.Okno:=Okno;
         case okno.TypySkalOsi of
           liniowe : begin
              Punkt.Rzeczywisty.Re:=(Punkt.Ekranu.Xe-Bx)*KrokX;
              Punkt.Rzeczywisty.Im:=(Punkt.Ekranu.Ye-By)*KrokY;
                end;
           LogRozsz: ;
           LogZwez : ;
         end;  { case }
        { end { if CzyWzglPierw then}
      {else DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt);  }

    end;   { with okno }
  end;     { Procedure DajPunktSkosnie }
{---------------------------------------------------------------------------}

 Procedure RysujPunkt(Punkt:PunktowyT;kolor:word);
  var Ye:integer;
  begin
   Ye:=InwersjaYe(Punkt.ekranu.Ye,Punkt.okno);
   PutPixel(Punkt.ekranu.Xe,Ye,kolor);
  end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 Procedure Kolo(srodek:zespolonyT;
         r:real;
         kolor:word;
         okno:okiennyT);
  var xe,ye:integer;
    promien:word;
  begin
   xe:=SkalaX(srodek.re,okno);
   ye:=SkalaY(srodek.im,okno);
   Promien:=round(r*okno.Ay);
   SetColor(kolor);
   SetFillStyle(SolidFill,kolor);
   FillEllipse(xe,ye,promien,promien);

  end;

END. { modulu OknaM } {****************************************************}
program rysuje diagram bifurkacyjny[edytuj]
Diagram bifurkacyjny

program rysuje diagram bifurkacyjny funkcji

PROGRAM diag321; { program rysuje diagram bifurkacyjny y[n+1]=y[n]*y[n]+x,
 { x: -2.0< x <-1.41 }
 { y: -2.0< y <2.0 }
 { nieliniowe , zmienne w 3 oknach skalowanie osi x }
 { rysuje tez punkty stale nieprzyciagajace !!!!! }USES {moduly standardowe}
   Crt,Graph,
   {moje moduly}
   GrafM,
   OknaM,
   fractalnyM,
   BmpM;

VAR Okno1,okno2,okno3:OkiennyT;
  Bok:integer;


BEGIN
 Opengraf;
 Bok:=Round(GetMaxx/7);

 Kojarz(okno3,-0.200,0.25,-2,2,logRozsz,(6*bok)+2,(7*bok),0,GetMaxY);
 Diagram(okno3,50,10); {unit FractalnyM}

 Kojarz(okno2,-1.401,-0.200,-2,2,logZwez,(3*bok)+1,(6*bok)+1,0,GetMaxY);
 Diagram(okno2,100,20);

 Kojarz(okno1,-2.000,-1.401,-2,2,logRozsz,0,3*bok,0,getMaxY);
 Diagram(okno1,100,200);


 ScreenCopy('b',640,480);
 Repeat until KeyPressed;
 CloseGraph;

END.
Zbiory Julia[edytuj]

Zbiory Julia podobne do grafik Eschera

Program Esher_Julia;

{možesz zmieniac: c_re_int, c_im_int
          skala }
{ mozna zmieniac skale dla x i y niezaleznie}

 { ekran : E= (XeMin;XeMax)x(YeMinx(YeMax)
  plaszczyzna z = (xMin:xMax)x(yMin;yMax)
  skalowanie liniowe pˆaszczyzny Z na ekran
  dla kazdego punktu plaszczyzny z=x+y*i
  obliczmy ciag Nmax punktow Zn: Z0=x+y*i; Z(n+1) = (Zn*Zn) + c
  w zaležnosci od spelnienia warunku okreslamy kolor punktu z
  efektem jest zbior Julii dla funkcji z*z+c}
 uses crt,graph,
   {moje modul}
   grafM,
   KolorM,
   bmpM;

 var color:longInt;
   Xe,  {xEkranu,yEkranu = wspolrzedne pixeli}
   Ye,
   dXe,dYe:integer; {szerokosc i wysokosc ekranu}
   KrokX,KrokY:extended;
   y,x,        { z=x+y*i }
   tx,ty,
   xTemp :extended;  { Z(n+1)=Zn*Zn+c ; c(Cx,Cy) }
   n,tn:LongInt;  { numer kolejnej iteracji= punktu ciagu Zn }

 const
    {c=0+0*i; circle }
    C_re=-0.0;  {wspolczynnik funkcji F(z)=(z*z)+c }
    C_im=0.0;  { c jest liczba zespolona : c=c_re+c_im*i }
    {target set C_int }
    C_re_int=-1.1;  {wspolczynnik funkcji F(z)=(z*z)+c_int }
    C_im_int=-0.001;  { c jest liczba zespolona : c_int=c_re_int+c_im_int*i }

    skala=250.10;   {standard 15 ; sproboj: -2.0; 1.0 ; 1000.0; }

    xMin=-1.0;
    xMax=1.0;
    dx=xMax-xMin;

    yMin=-1.0;
    yMax=1.0;
    dy=yMax-yMin;

    YeMax=700;   { liczba pixeli w pionie }
    YeMin=0;
    XeMax=YeMax;       { liczba pixeli w poziomie }
    XeMin=0;

    nMax=100;      { maksymaln liczba iteracji }
    BailOut=4;
 {--------------------------------------------------------------}
 procedure wstep;
   begin    { wstep }

    dYe:=YeMax-YeMin+1;
    Kroky:=dy/dYe;


    dXe:=XeMax-XeMin+1; {liczba punktow ekranu w poziomie}
    Krokx:=dx/dXe;
   end; {wstep}
 {---------------------------------------------------}
 procedure bmp(w,h:integer);
  begin
          {create new file on a disk in a given directory with given name }
  Assign(bmpFile,DefaultDirectory+DefaultbmpFileName+DefaultExtension); { }
  ReWrite(bmpFile,1); {ustal rozmiar zapisu na 1 bajt}     { }

  {fill the Headers}
  with bmpInfoHeader,bmpFileHeader do
   begin
   ID:=19778;
   InfoheaderSize:=40;
   width:=w;
   height:=h;
   BitsPerPixel:=32;
   BytesPerPixel:=BitsPerPixel div 8;
   reserved:=0;
   bmpDataOffset:=InfoHeaderSize+bmpFileHeaderSize;
   planes:=1;
   compression:=bi_RGB;
   XPixPerMeter:=0;
   YPixPerMeter:=0;
   NumbColorsUsed:=0;
   NumbImportantColors:=0;


   RowSizeInBytes:=(Width*BytesPerPixel); {only for >=8 bits per pixel}
   bmpDataSize:=height*RowSizeinBytes;
   FileSize:=InfoHeaderSize+bmpFileHeaderSize+bmpDataSize;

   {copy headers to disk file}
   BlockWrite(bmpFile,bmpFileHeader,bmpFileHeaderSize);
   BlockWrite(bmpFile,bmpInfoHeader,infoHeaderSize);
 end;
 end;

Begin {------------------------------------------------------------------}
  OpenSvga; { 1280x1024x256   svga256.bgi}

  wstep;

  bmp(dXe,dYe);

  for Ye:=YeMax DownTo YeMin do
   for Xe:=XeMax DownTo XeMin do
    begin
       {okre˜la rzeczywiste wspolrzedne punktu z=x+y*i }
       x:=xMin+(Xe-XeMin)*Krokx;
       y:=yMin+(Ye-YeMin)*Kroky;

       n:=0;

       {petla zewnetrzna; c=0+0*i}
       repeat {iteracja punktu Z(n+1)=(Zn*Zn)+C }
         inc(n);
         xTemp:=x*x-y*y+C_re;
         y:=2*x*y+C_im;
         x:=xTemp;

         Begin { petla wewnetrzna}
          tn:=0;
          tx:=x*skala;
          ty:=y*skala;
          repeat
           inc(tn);
           xTemp:=(tx+ty)*(tx-ty)+C_re_int;
           ty:=2*tx*ty+C_im_int;
           tx:=xTemp;

          until (tn>=nMax) or (ty*ty+tx*tx>BailOut);
          if tn=nMax then break;
         end;

         If KeyPressed then exit;
       until (n>=nMax) or (y*y+x*x>BailOut);


 { ................okre˜la kolor...................................}

     if n=1 then color:=red {target set }
        else if odd(n) then color:=black
                else color:=white;

    if sqrt(sqr(x)+sqr(y))>1 then color:=black; {out of the circle}
 {..................rysuje punkt na ekranie...............}

     PutPixel(Xe,Ye,color);
 { zapisuje bitmapŠ...................................................}
     {convert color to color32}
      case color of
       black:begin
           color32.Blue:=0;
           color32.Green:=0;
           color32.Red:=0;
           color32.Alfa:=0;
          end;
       white:begin
           color32.Blue:=255;
           color32.Green:=255;
           color32.Red:=255;
           color32.Alfa:=0;
          end;
       red:begin
          color32.Blue:=0;
          color32.Green:=0;
          color32.Red:=255;
          color32.Alfa:=0;
         end;
      end; {case}
     BlockWrite(bmpFile,color32,4);
   end; {Xe}

  Close(bmpFile);
  repeat until KeyPressed;
 {CloseGraph;}
End. {cialo}


{GetMax Y powoduje zaburzenie pracy programu}

{ Adam Majewski
adammaj@mp.pl
Walbrzych }
{jezyk programowania Turbo Pascal 7.0 firmy Borland
dla systemu operacyjnego MS-Dos firmy Microsoft}
Fraktale[edytuj]
unit FractalnyM;


{$A+,B-,D+,E+,F-,I+,L+,N-,O-,R+,S+,V+}
{$M 16384,0,655360}


INTERFACE {******************************************************************}

 uses crt,graph,
    OknaM,  {okno_ekranu --> okno_rzeczywiste 2D}
    ZespolonyM, { liczba zespolona }
    dwumianM,  { funkcja zespolona }
    KolorM;

 {........................................................................}
 Procedure ZukMultiP  (okno:okiennyT;figura:CzyNalezyDoT;ModulMax:real;iMax:integer;KolorZbioru,KolorTla:word);

 Procedure Zuk     (okno:okiennyT;promien:real;iMax:integer;KolorZbioru,KolorTla:word);
 Procedure Z_test   (okno:okiennyT;promien:real;iMax:integer;KolorZbioru,KolorTla:word);
 Procedure ZukOdwr   (okno:okiennyT;promien:real;iMax:integer;KolorZbioru,KolorTla:word);

 Procedure ZukLsmMono (okno:okiennyT;promien:real;iMax,LiczbaWarstw:integer;
               KolorZbioru,KolorTlaBezWarstw,KolorWarstwyNieParz,KolorWarstwyParz:word);
 Procedure ZukLsmMoOdwr(okno:okiennyT;promien:real;iMax,LiczbaWarstw:integer;
               KolorZbioru,KolorTlaBezWarstw,KolorWarstwyNieParz,KolorWarstwyParz:word);

 Procedure ZukLSM   (okno:okiennyT;odleglosc:real;iMax,LiczbaWarstw,LiczbaKolorow:integer;
               KolorZbioru,Kolor1WarstwyTla,KolorTla:word);
 Procedure ZukLSMautomat(okno:okiennyT;promien:real;iMax:integer;KolorZbioru:word);
 Procedure ZukLsmOdwr (okno:okiennyT;odleglosc:real;iMax,LiczbaWarstw,LiczbaKolorow:integer;
               KolorZbioru,Kolor1WarstwyTla,KolorTla:word);
 Procedure ZukBiomorf (okno:okiennyT;promien:real;iMax:integer;KolorZbioru,KolorTla:word);
 Procedure ZukBiomorfOdwrotnie(okno:okiennyT;promien:real;iMax:integer;KolorZbioru,KolorTla:word);

 PROCEDURE ZukBin   (okno:okiennyT;promien:real;iMax:integer;LiczbaWarstw:integer;
               KolorZbioru,KolorTlaBezWarstw,KolorTlaGornejPol,KolorTlaDolnejPol:word);
 PROCEDURE ZukBinOdwr (okno:okiennyT;promien:real;iMax:integer;LiczbaWarstw:integer;
               KolorZbioru,KolorTlaBezWarstw,KolorTlaGornejPol,KolorTlaDolnejPol:word);

 PROCEDURE ZukAtr   (okno:okiennyT;promien:real;iMax:integer;OdlegloscMax:real;
               KolorZbioru,KolorTla:word);
 PROCEDURE ZukAtrOdwr (okno:okiennyT;promien:real;iMax:integer;OdlegloscMax:real;
               KolorZbioru,KolorTla:word);
 PROCEDURE ZukAtraktor (okno:okiennyT;promien:real;iMax:integer;OdlegloscMax:real;
               KolorZbioru,KolorTla:word);
 PROCEDURE ZukAtraktorOdwr(okno:okiennyT;promien:real;iMax:integer;OdlegloscMax:real;
               KolorZbioru,KolorTla:word);

 PROCEDURE ZukDEM     (okno:okiennyT;PromienDoKw:real;iMax:integer;OdlegloscPix:real;
               OverFlow:real);

 PROCEDURE Diagram    (okno:okiennyT;iMax1,iMax2:integer);


IMPLEMENTATION {**************************************************************}


Procedure ZukMultiP  (okno:okiennyT;figura:CzyNalezyDoT;ModulMax:real;iMax:integer;KolorZbioru,KolorTla:word);
 const z0:zespolonyT=(re:0.0; im:0.0);

 Var i:integer;          { nr iteracji }
  NrPunktu:LongInt;       { punkty okna ekranu}
  punkt:punktowyT;       { typ zdefiniowany w module oknaM }
  z:zespolonyT;
  kolor:word;

Begin
   for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
     begin
      DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt);
      Iteruj(figura,z0,Punkt.rzeczywisty,ModulMax,iMax,i,z);
      kolor:=KolorLSMautomat(i,iMax,KolorZbioru);
      RysujPunkt(punkt,kolor);
      if KeyPressed then halt;
     end;
End;

{ proponowane wywolanie: -0.6<x<2; -1.3<y<1.3; promien=2; iMax=20 }
{-------------------------------------------------------------------------}Procedure Zuk(okno:okiennyT;
       promien:real;
       iMax:integer;
       KolorZbioru,
       KolorTla:word);

const z0:zespolonyT=(re:0.0; im:0.0);

Var i:integer;          { nr iteracji }
  NrPunktu:LongInt;       { punkty okna ekranu}
  punkt:punktowyT;       { typ zdefiniowany w module oknaM }
  z:zespolonyT;
  kolor:word;

Begin
   for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
     begin
      DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt);
      IterujP(z0,Punkt.rzeczywisty,promien,iMax,i,z);
      kolor:=KolorPunktu(i,iMax,KolorZbioru,KolorTla);
      RysujPunkt(punkt,kolor);
      if KeyPressed then halt;
     end;
End;

{ proponowane wywolanie: -0.6<x<2; -1.3<y<1.3; promien=2; iMax=20 }
{-------------------------------------------------------------------------}

Procedure Z_test(okno:okiennyT;
       promien:real;
       iMax:integer;
       KolorZbioru,
       KolorTla:word);

const z0:zespolonyT=(re:0.0; im:0.0);

Var i:integer;          { nr iteracji }
  NrPunktu:LongInt;
  punkt:punktowyT;       { typ zdefiniowany w module oknaM }
  z:zespolonyT;
  kolor:word;

Begin
   for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
     begin
      DajPunktSkosnie(NrPunktu,Okno,Punkt);
       kolor:=KolorZbioru;
       RysujPunkt(punkt,kolor);
      if KeyPressed then halt;
     end;
End;

{ proponowane wywolanie -0.6<x<2    -1.3<y<1.3  odleglosc=2   iMax=20    }
{-------------------------------------------------------------------------}

Procedure ZukOdwr(okno:okiennyT;
         promien:real;
         iMax:integer;
         KolorZbioru,
         KolorTla:word);

const z0:zespolonyT=(re:0.0; im:0.0);

Var i:integer;          { nr iteracji }
  NrPunktu:LongInt;
  punkt:punktowyT;       { typ zdefiniowany w module oknaM }
  z,c:zespolonyT;
  kolor:word;

Begin
   for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
     begin
      DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt);
      OdwrotnaZ(Punkt.rzeczywisty,c);  {**********}
      IterujP(z0,c,promien,iMax,i,z);
      kolor:=KolorPunktu(i,iMax,KolorZbioru,KolorTla);
      RysujPunkt(punkt,kolor);
      if KeyPressed then halt;
     end;
End;

{ proponowane wywolanie x    <y<  odleglosc=2   iMax=20    }
{-------------------------------------------------------------------------------}

Procedure ZukLsmMono(okno:okiennyT;
           promien:real;
           iMax:integer;
           LiczbaWarstw:integer;
           KolorZbioru,
           KolorTlaBezWarstw,
           KolorWarstwyNieParz,
           KolorWarstwyParz:word);

Const z0:zespolonyT=(re:0.0; im:0.0);

VAR i:integer;          { nr iteracji }
  NrPunktu:LongInt;
  punkt:punktowyT;       { typ zdefiniowany w module oknaM }
  kolor:word;
  z:zespolonyT;

BEGIN
   for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
     begin

      DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt);
      IterujP(z0,punkt.rzeczywisty,promien,iMax,i,z);
      kolor:=KolorLSMmono(i,iMax,liczbaWarstw,KolorZbioru,KolorTlaBezWarstw,
              KolorWarstwyNieParz,KolorWarstwyParz);
      RysujPunkt(Punkt,kolor);
      if KeyPressed then halt;

     end;
END;
{-------------------------------------------------------------------------------}

Procedure ZukLsmMoOdwr(okno:okiennyT;
           promien:real;
           iMax:integer;
           LiczbaWarstw:integer;
           KolorZbioru,
           KolorTlaBezWarstw,
           KolorWarstwyNieParz,
           KolorWarstwyParz:word);

Const z0:zespolonyT=(re:0.0; im:0.0);

VAR i:integer;          { nr iteracji }
  NrPunktu:LongInt;
  punkt:punktowyT;       { typ zdefiniowany w module oknaM }
  kolor:word;
  z,c:zespolonyT;

BEGIN
   for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
     begin

      DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt);
      OdwrotnaZ(Punkt.rzeczywisty,c);
      IterujP(z0,c,promien,iMax,i,z);
      kolor:=KolorLSMmono(i,iMax,liczbaWarstw,KolorZbioru,KolorTlaBezWarstw,
              KolorWarstwyNieParz,KolorWarstwyParz);
      RysujPunkt(Punkt,kolor);
      if KeyPressed then halt;

     end;
END;
{-----------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE ZukLSM(okno:okiennyT;
         odleglosc:real;
         iMax,
         LiczbaWarstw,
         LiczbaKolorow:integer;
         KolorZbioru,
         Kolor1WarstwyTla,
         KolorTla:word);


const z0:zespolonyT=(re:0.0; im:0.0);

VAR i:integer;          { nr iteracji }
  NrPunktu:LongInt;
  punkt:punktowyT;       { typ zdefiniowany w module oknaM }
  kolor:word;
  z:zespolonyT;


BEGIN
   for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
     begin

      DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt); { punkt = c : z= z*z + c }
      IterujP(z0,punkt.rzeczywisty,odleglosc,iMax,i,z);
      kolor:=KolorLSM(i,iMax,liczbaWarstw,liczbaKolorow,KolorZbioru,Kolor1warstwyTla,
           KolorTla);
      RysujPunkt(Punkt,kolor);
      if KeyPressed then halt;

     end;
END;

{-----------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE ZukLSMautomat(okno:okiennyT;
            promien:real;
            iMax:integer;
            KolorZbioru:word);


const z0:zespolonyT=(re:0.0; im:0.0);

VAR i:integer;          { nr iteracji }
  NrPunktu:LongInt;
  punkt:punktowyT;       { typ zdefiniowany w module oknaM }
  kolor:word;
  z:zespolonyT;


BEGIN
   for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
     begin

      DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt); { punkt = c : z= z*z + c }
      IterujP(z0,punkt.rzeczywisty,promien,iMax,i,z);
      kolor:=KolorLSMautomat(i,iMax,KolorZbioru);
      RysujPunkt(Punkt,kolor);
      if KeyPressed then halt;

     end;
END;

{-----------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE ZukLsmOdwr
         (okno:okiennyT;
         odleglosc:real;
         iMax,
         LiczbaWarstw,
         LiczbaKolorow:integer;
         KolorZbioru,
         Kolor1WarstwyTla,
         KolorTla:word);const z0:zespolonyT=(re:0.0; im:0.0);

VAR i:integer;          { nr iteracji }
  NrPunktu:LongInt;
  punkt:punktowyT;       { typ zdefiniowany w module oknaM }
  kolor:word;
  z,c:zespolonyT;


BEGIN
   for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
     begin

      DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt); { punkt = c : z= z*z + c }
      OdwrotnaZ(Punkt.rzeczywisty,c);
      IterujP(z0,c,odleglosc,iMax,i,z);
      kolor:=KolorLSM(i,iMax,liczbaWarstw,liczbaKolorow,KolorZbioru,Kolor1warstwyTla,
                 KolorTla);
      RysujPunkt(Punkt,kolor);
      if KeyPressed then halt;

     end;
END;

 {-------------------------------------------------------------------------}
 Procedure ZukBiomorf(okno:okiennyT;
       promien:real;
       iMax:integer;
       KolorZbioru,
       KolorTla:word);

const z0:zespolonyT=(re:0.0; im:0.0);

Var i:integer;          { nr iteracji }
  NrPunktu:LongInt;       { punkty okna ekranu}
  punkt:punktowyT;       { typ zdefiniowany w module oknaM }
  z:zespolonyT;
  kolor:word;

Begin
   for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
     begin
      DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt);
      IterujBiomorfP(z0,Punkt.rzeczywisty,promien,iMax,i);
      kolor:=KolorLSMautomat(i,iMax,KolorZbioru);
      RysujPunkt(punkt,kolor);
      if KeyPressed then halt;
     end;
End;

{ proponowane wywolanie: -10<x<10; -10<y<10; promien= 10; iMax=20 }
{-------------------------------------------------------------------------}
 Procedure ZukBiomorfOdwrotnie(okno:okiennyT;
       promien:real;
       iMax:integer;
       KolorZbioru,
       KolorTla:word);

const z0:zespolonyT=(re:0.0; im:0.0);

Var i:integer;          { nr iteracji }
  NrPunktu:LongInt;       { punkty okna ekranu}
  punkt:punktowyT;       { typ zdefiniowany w module oknaM }
  z,c:zespolonyT;
  kolor:word;

Begin
   for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
     begin
      DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt);
      OdwrotnaZ(Punkt.rzeczywisty,punkt.rzeczywisty);
      IterujBiomorfP(z0,Punkt.rzeczywisty,promien,iMax,i);
      kolor:=KolorLSMautomat(i,iMax,KolorZbioru);
      RysujPunkt(punkt,kolor);
      if KeyPressed then halt;
     end;
End;

{ proponowane wywolanie: -10<x<10; -10<y<10; promien= 10; iMax=20 }

{--------------------------------------------------------------------------}


PROCEDURE ZukBin(okno:okiennyT;
        promien:real;
        iMax:integer;
        LiczbaWarstw:integer;
        KolorZbioru,
        KolorTlaBezWarstw,
        KolorTlaGornejPol,
        KolorTlaDolnejPol:word);

Const z0:zespolonyT=(re:0.0; im:0.0);

VAR i:integer;         { nr iteracji           }
  NrPunktu:LongInt;
  punkt:punktowyT;      { typ zdefiniowany w module oknaM }
  kolor:word;         { kolor punktu          }
  z:zespolonyT;       {   }


BEGIN
 for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
  begin

   DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt); { punkt = c : z= z*z + c }
   IterujP(z0,punkt.rzeczywisty,Promien,iMax,i,z);
   kolor:=KolorBin(i,iMax,LiczbaWarstw,KolorZbioru,KolorTlaBezWarstw,
            KolorTlaGornejPol,KolorTlaDolnejPol,z);
   RysujPunkt(punkt,kolor);
   if KeyPressed then halt;

 end;
END;
{--------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE ZukBinOdwr
        (okno:okiennyT;
        promien:real;
        iMax:integer;
        LiczbaWarstw:integer;
        KolorZbioru,
        KolorTlaBezWarstw,
        KolorTlaGornejPol,
        KolorTlaDolnejPol:word);

Const z0:zespolonyT=(re:0.0; im:0.0);

VAR i:integer;         { nr iteracji           }
  NrPunktu:LongInt;
  punkt:punktowyT;      { typ zdefiniowany w module oknaM }
  kolor:word;         { kolor punktu          }
  z,c:zespolonyT;       {   }


BEGIN
 for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
  begin

   DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt); { punkt = c : z= z*z + c }
   OdwrotnaZ(Punkt.rzeczywisty,c);
   IterujP(z0,c,Promien,iMax,i,z);
   kolor:=KolorBin(i,iMax,LiczbaWarstw,KolorZbioru,KolorTlaBezWarstw,KolorTlaGornejPol,
          KolorTlaDolnejPol,z);
   RysujPunkt(punkt,kolor);
   if KeyPressed then halt;

 end;
END;

{----------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE ZukAtr(okno:okiennyT;
       promien:real;
       iMax:integer;
       OdlegloscMax:real;
       KolorZbioru,
       KolorTla:word);

const z0:zespolonyT=(re:0.0; im:0.0);

VAR i:integer;          { nr iteracji }
  NrPunktu:LongInt;
  punkt:punktowyT;       { typ zdefiniowany w module oknaM }
  z,z1,z2,z3,z4,z5,z6,z7,z8,z9:zespolonyT;
  kolor:word;

BEGIN
 for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
 begin
  DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt); { punkt=c : z=z*z + c }
  IterujP(z0,punkt.rzeczywisty,promien,iMax,i,z);
  if ((i=iMax) and (ModulZ(z)<promien))
       then
        begin
         Dwumian2Z(z,punkt.rzeczywisty,z1);
         Dwumian2Z(z1,punkt.rzeczywisty,z2);
         Dwumian2Z(z2,punkt.rzeczywisty,z3);
         Dwumian2Z(z3,punkt.rzeczywisty,z4);
         Dwumian2Z(z4,punkt.rzeczywisty,z5);
        {  Dwumian2Z(z5,punkt.rzeczywisty,z6);
         Dwumian2Z(z6,punkt.rzeczywisty,z7);
         Dwumian2Z(z7,punkt.rzeczywisty,z8);
         Dwumian2Z(z8,punkt.rzeczywisty,z9);}
         kolor:=KolorZbioru;
        { if odlegloscZ(z9,z)<odlegloscMax then kolor:=magenta;
         if odlegloscZ(z8,z)<odlegloscMax then kolor:=blue;
         if odlegloscZ(z7,z)<odlegloscMax then kolor:=green;
         if odlegloscZ(z6,z)<odlegloscMax then kolor:=red; }
         if odlegloscZ(z5,z)<odlegloscMax then kolor:=cyan;
         if odlegloscZ(z4,z)<odlegloscMax then kolor:=magenta;
         if odlegloscZ(z3,z)<odlegloscMax then kolor:=blue;
         if odlegloscZ(z2,z)<odlegloscMax then kolor:=green;
         if odlegloscZ(z1,z)<odlegloscMax then kolor:=red;
        end

       else kolor:=KolorTla;

 RysujPunkt(punkt,kolor);
 if KeyPressed then halt;
 end;
END;
{----------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE ZukAtrOdwr
       (okno:okiennyT;
       promien:real;
       iMax:integer;
       OdlegloscMax:real;
       KolorZbioru,
       KolorTla:word);

const z0:zespolonyT=(re:0.0; im:0.0);

VAR i:integer;          { nr iteracji }
  NrPunktu:LongInt;
  punkt:punktowyT;       { typ zdefiniowany w module oknaM }
  c,z,z1,z2,z3,z4,z5,z6,z7,z8,z9:zespolonyT;
  kolor:word;

BEGIN
 for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
 begin
  DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt); { punkt=c : z=z*z + c }
  OdwrotnaZ(Punkt.rzeczywisty,c);
  IterujP(z0,c,promien,iMax,i,z);
  if ((i=iMax) and (ModulZ(z)<promien))
       then
        begin
         Dwumian2Z(z,c,z1);
         Dwumian2Z(z1,c,z2);
         Dwumian2Z(z2,c,z3);
         Dwumian2Z(z3,c,z4);
         Dwumian2Z(z4,c,z5);
        {  Dwumian2Z(z5,punkt.rzeczywisty,z6);
         Dwumian2Z(z6,punkt.rzeczywisty,z7);
         Dwumian2Z(z7,punkt.rzeczywisty,z8);
         Dwumian2Z(z8,punkt.rzeczywisty,z9);}
         kolor:=KolorZbioru;
        { if odlegloscZ(z9,z)<odlegloscMax then kolor:=magenta;
         if odlegloscZ(z8,z)<odlegloscMax then kolor:=blue;
         if odlegloscZ(z7,z)<odlegloscMax then kolor:=green;
         if odlegloscZ(z6,z)<odlegloscMax then kolor:=red; }
         if odlegloscZ(z5,z)<odlegloscMax then kolor:=cyan;
         if odlegloscZ(z4,z)<odlegloscMax then kolor:=magenta;
         if odlegloscZ(z3,z)<odlegloscMax then kolor:=blue;
         if odlegloscZ(z2,z)<odlegloscMax then kolor:=green;
         if odlegloscZ(z1,z)<odlegloscMax then kolor:=red;
        end

       else kolor:=KolorTla;

 RysujPunkt(punkt,kolor);
 if KeyPressed then halt;
 end;
END;
{----------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE ZukAtraktor(okno:okiennyT;
           promien:real;
           iMax:integer;
           OdlegloscMax:real;
           KolorZbioru,
           KolorTla:word);

const z0:zespolonyT=(re:0.0; im:0.0);
   nMax=10; { liczba atraktorow, nMax cykli, od jedno do nMax-punktowych }
VAR i,n,nKoniec:integer;{ i=nr iteracji, n=liczba punktow cyklu atraktora }
  NrPunktu:LongInt;
  punkt:punktowyT;       { typ zdefiniowany w module oknaM }
  z:zespolonyT;
  Zn: array [1..nMax] of zespolonyT;
  kolor:word;
  KwadratPromienia:real;

BEGIN
 KwadratPromienia:=Promien*Promien;
 for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
 begin
  DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt); { punkt=c : z=z*z + c }
  IterujP(z0,punkt.rzeczywisty,promien,iMax,i,z);
  if ((i=iMax) and (KwModZ(z)<KwadratPromienia))
   then
    begin
     n:=1;
     Zn[1]:=z;
     while (n<nMax) and (KwModZ(Zn[n])<KwadratPromienia) do
      begin
       Dwumian2Z(Zn[n],punkt.rzeczywisty,Zn[n+1]);
       n:=n+1;
      end;
     kolor:=KolorZbioru;
     for i:=nMax DownTo 2 do
      if odlegloscZ(Zn[i],Zn[1])<odlegloscMax then kolor:=i;
    end { if ((i=iMax) ... then }
   else kolor:=KolorTla;
  RysujPunkt(punkt,kolor);
  if KeyPressed then halt;
 end; { for nrPunktu ... }
END; { Procedure ZukAtraktor }
{----------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE ZukAtraktorOdwr
           (okno:okiennyT;
           promien:real;
           iMax:integer;
           OdlegloscMax:real;
           KolorZbioru,
           KolorTla:word);

const z0:zespolonyT=(re:0.0; im:0.0);
   nMax=10; { liczba atraktorow, nMax cykli, od jedno do nMax-punktowych }
VAR i,n,nKoniec:integer;{ i=nr iteracji, n=liczba punktow cyklu atraktora }
  NrPunktu:LongInt;
  punkt:punktowyT;       { typ zdefiniowany w module oknaM }
  z,c:zespolonyT;
  Zn: array [1..nMax] of zespolonyT;
  kolor:word;
  KwadratPromienia:real;

BEGIN
 KwadratPromienia:=Promien*Promien;
 for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
 begin
  DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt); { punkt=c : z=z*z + c }
  OdwrotnaZ(Punkt.rzeczywisty,c);
  IterujP(z0,c,promien,iMax,i,z);
  if ((i=iMax) and (KwModZ(z)<KwadratPromienia))
   then
    begin
     n:=1;
     Zn[1]:=z;
     while (n<nMax) and (KwModZ(Zn[n])<KwadratPromienia) do
      begin
       Dwumian2Z(Zn[n],c,Zn[n+1]);
       n:=n+1;
      end;
     kolor:=KolorZbioru;
     for i:=nMax DownTo 2 do
      if odlegloscZ(Zn[i],Zn[1])<odlegloscMax then kolor:=i;
    end { if ((i=iMax) ... then }
   else kolor:=KolorTla;
  RysujPunkt(punkt,kolor);
  if KeyPressed then halt;
 end; { for nrPunktu ... }
END; { Procedure ZukAtraktor }

{----------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE ZukDEM(okno:okiennyT;
         PromienDoKw:real;
         iMax:integer;
         OdlegloscPix:real;
         OverFlow:real);

 { Mandelbrot Set via Distance Estimate Method            }LABEL skok;

VAR X,Y,KrokX,KrokY,Odleglosc,dist:real;
  i:integer;  { nr iteracji }
  Xe,Ye:integer;
  kolor:word;
{..........................................................................}

FUNCTION MSetDist(X,Y:real;Imax:integer):real;

 var i,iter:integer;
   Zx,Zy,Zx2,Zy2:real;
   ZxDer,ZyDer:real; { dervatives         }
   Temp:real;
   ZxOrbit:array[0..50] of real;
   ZyOrbit:array[0..50] of real;
   flag:boolean;


 function Max(a,b:real):real;
   begin if a>b then max:=a
          else max:=b; end;

 function Log(a:real):real;
   begin log:=0.43429*ln(a); end;

 begin { function MSetDist }
   Zx:=0;
   Zy:=0;
   Zx2:=0;
   Zy2:=0;
   iter:=0;
   MSetDist:=0;
   ZxOrbit[0]:=0;
   ZyOrbit[0]:=0;

   While (iter<Imax) and (Zx2+Zy2<PromienDoKw) do begin
    temp:=(Zx*Zx)-(Zy*Zy)+x;
    Zy:=(2*Zx*Zy)+y;
    Zx:=temp;
    Zx2:=Zx*Zx;
    Zy2:=Zy*Zy;
    iter:=iter+1;
    ZxOrbit[iter]:=Zx;
    ZyOrbit[iter]:=Zy;
   end; { while (iter ... }

   if Zx2+Zy2>PromienDoKw then begin
    ZxDer:=0;
    ZyDer:=0;
    i:=0;
    Flag:=false;
    while (i<iter) and (not flag) do begin
     temp:=2*(ZxOrbit[i]*ZxDer-ZyOrbit[i]*ZyDer)+1;
     ZyDer:=2*(ZyOrbit[i]*ZxDer+ZxOrbit[i]*ZyDer);
     ZxDer:=temp;
     flag:=Max(Abs(ZxDer),Abs(ZyDer))>OverFlow;
     i:=i+1;
    end; { while (i,iter) ... }

    if (not flag) then MSetDist:=log(Zx2+Zy2)*Sqrt(Zx2+Zy2)/Sqrt(ZxDer*Zxder+ZyDer*ZyDer);


   end; { if Zx2 ... }

  end; { function MSetDist }
{............................................................................}

BEGIN  { ZukDem }
  With Okno do begin

   Odleglosc:=OdlegloscPix*krokX;
   X:=Xmin;
   for Xe:=XeMin to XeMax do begin
    Y:=Ymin;
    for Ye:=YeMin to YeMax do begin
     dist:=MSetDist(X,Y,Imax);
     if dist<Odleglosc then kolor:=green
            else kolor:=white;
     PutPixel(Xe,Ye,kolor);
     Y:=Y+KrokY;
    end; { for Ye ... }
    if KeyPressed then goto skok;
    X:=X+KrokX;
   end; { for Xe ... }
   skok:;

 end; { with okno ... }
END;  { ZukDem    }
{----------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE Diagram(okno:okiennyT;iMax1,iMax2:integer);

 { procedura rysuje diagram bifurkacyjny  funkcji y:=dwumian(y,x):=(y*y)+x
  proponowany zakres x=<-2,0.25>, y=<-2,2>   }


VAR X,Y:real;
  y11,y12:real; { pierwiastki, y: (y*y)+x=y }
  y21,y22:real; { pierwiastki, y: (y*y+x)(y*y+x)+x=y }
  xe,i:integer;  { nr iteracji }

LABEL skok;

Function Dwumian(x,c:real) :real;
     { polecane -2< a <0.25  ;  -2< b <2  }
 begin  dwumian:=(x*x)+c;  end;


BEGIN
  Randomize;
  With Okno do begin
   Xe:=Xemax;
   i:=1;
   While Xe>=Xemin Do
    begin
     x:=skalaXe2X(xe,okno);
     Y:=random;
     {------- oczyszcza wykres z punktow dazacych do atraktora ---------}
     for i:=1 to iMax1 do
       begin y:=Dwumian(y,x);   { y=(y*y)-x ;funkcja modulu FunkcjeM }
          if abs(y)>yMax then GoTo skok;
          if KeyPressed then exit;
       end;
     {--------------- rysuje pierwiastki ------------------------------ }
     if x<=0.25 then { delta >=0 to znaczy sa dwa pierwiastki rzeczywiste }
      begin y11:=(1+sqrt(1-4*x))/2;
         y12:=(1-sqrt(1-4*x))/2;
         PunktP(x,y11,okno,red);
         PunktP(x,y12,okno,blue);
      end;
     {---------------- rysuje pierwiastki -------------------------------}
     if x<=-0.75 then
      begin y21:=(-1+sqrt(-3-4*x))/2;
         y22:=(-1-sqrt(-3-4*x))/2;
         PunktP(x,y21,okno,white);
         PunktP(x,y22,okno,brown);
      end;
     { --------------- rysuje atraktor --------------------------------- }
     for i:=1 to iMax2 do
       begin
         y:=Dwumian(y,x);
         punktP(x,y,okno,green);
         if abs(y)>yMax then GoTo skok;
         if KeyPressed then exit;
       end;

     skok:;
     Xe:=Xe-1;
    end;
  end; { with okno ... }
END;


{----------------------------------------------------------------------------}
END. { modulu FraktalnyM } {*************************************************}
{2000.05.04 }
Moduł do operacji na dwumianie[edytuj]
UNIT DwumianM;


INTERFACE {******************************************************************}

 Uses Crt,zespolonyM,oknaM;

 type plikPunktowyT= file of pixelowyT;
 type CzyNalezyDoT=(kolo,
          Kwadrat, { and}
          oraz,
          lub,  {or = Pickover}
          BioMorf,
          Bio2xy,
          rzeczywisty,
          urojony,
          Manhattan,
          manr);

 Function Dwumian(x,c : real) :real;
 Procedure Dwumian2Z(Z1,Z2:zespolonyT;var Z3:zespolonyT);
 {.......................................................................}
 Procedure PunktStalyDwu2Z(c:zespolonyT;var z1,z2:zespolonyT);
 Procedure CyklStaly2pDwu2z(c:zespolonyT;var z21,z22:zespolonyT);
 Procedure PochodnaDwumianu2Z(z1:zespolonyT;var z2:zespolonyT);
 Function ZrodloDwumianu2Z(z1,z2:zespolonyT;var z3:zespolonyT):boolean;
 Function SciekDwumianu2Z(z1,z2:zespolonyT;var z3:zespolonyT):boolean;
 Function Scieki2Dwu2Z(s21,s22,c:zespolonyT):boolean;
 {........................................................................}
 Procedure ZnajdzZbiorJulii(okno:okiennyT;c,skala:zespolonyT;promien:real;
              iMax:integer;var plikPunktow:plikPunktowyT);
 Function CzyNalezyDo(okno:okiennyT;z:zespolonyT;var plikPunktow:plikPunktowyT):boolean;
 {,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}
  Function CzyNalezyDoF(figura:CzyNalezyDoT;z:zespolonyT;ModulMax:real;i,iMax:integer):boolean;

  Function WarunekKolo(z:zespolonyT;ModulMax:real;i,iMax:integer):boolean;
  Function WarunekBiomorf(z:zespolonyT;Max:real;i,iMax:integer):boolean;
  Function WarunekKwadratowy(z:zespolonyT;BokKwadratu:real;i,iMax:integer):boolean;

 {......................................................................}
 Procedure Iteruj(Figura:CzyNalezyDoT;z0,c:zespolonyT;ModulMax:real;iMax:integer;var i:integer;var z:zespolonyT);


 Procedure IterujEscher(z0,c:zespolonyT;iMax:integer;okno:okiennyT;
             var i:integer;var z:zespolonyT;var PlikPunktow:PlikPunktowyT);
 Procedure IterujP(z0,c:zespolonyT;ModulMax:real;iMax:integer;var i:integer;var z:zespolonyT);


 Procedure IterujBiomorfP(z0,c:zespolonyT;ModulMax:real;iMax:integer;var i:integer    { oddaje nr ostatniej iteracji }
         {var z:zespolonyT});
 Procedure IterujKwadratowoP(z0,c:zespolonyT;BokKwadratu:real;iMax:integer;var i:integer;{ oddaje nr ostatniej iteracji }
         var z:zespolonyT);
 Procedure IterujP1(z0,c,atraktor:zespolonyT;OdlegloscMaxOdAtr:real;ModulMax:real;
           iMax:integer;var i:integer;var z:zespolonyT);
 Procedure IterujP2(z0,c,atraktor1,atraktor2:zespolonyT;OdlegloscMaxOdAtr:real;ModulMax:real;
           iMax:integer;var i:integer;var z:zespolonyT);
 Procedure IterujOP(z0,OdwrotneC:zespolonyT;ModulMax:real;iMax:integer;var i:integer;var z:zespolonyT);
 Procedure WstecznaIterDwu2Z(Zn,c:zespolonyT;var Zm1,Zm2:zespolonyT);

IMPLEMENTATION {**************************************************************}

Function Dwumian(x,c:real) :real;
  begin  dwumian:=(x*x)+c;  end;

{......................................................}
Procedure Dwumian2Z(Z1,Z2:zespolonyT;var Z3:zespolonyT);

   var z:zespolonyT;       { z3 = (z1*z1) + z2  }

   begin
      KwadratZ(Z1,Z);     { z = z1 * z1 }
      SumaZ(Z,Z2,Z3)     { z3 = z + z2 }
   end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 Procedure PunktStalyDwu2Z(c:zespolonyT;var z1,z2:zespolonyT);

 { punkt staly dwumianu f(z)=z*z+c <=> z:F(z)=z <=> z*z+c=z <=> z*z-z+c=0 }
 { wspolczynniki dwumianu a=1, b=-1,c=c:liczba zespolona }
 const s2:zespolonyT=(Re:-1.0; Im:0.0); { s2=b=-1 }
    s3:zespolonyT=(Re: 2.0; Im:0.0); { s3=2a=2 }

 var temp,
   s1,         { Pierwiastek(Delta)  }
   sG1,        { sG1=s1-s2=Pierw(delty)-b }
   sG2,        { sG2=s1+s2=Pierw(delty)+b  }
   p1,p2,       { pierwiastki z liczby zespolonej }
   delta:zespolonyT;  { delta = (b*b) - 4*a*c = 1-4c }
 begin          {    = (1-4*c.re)+(-4*c.im)*i        }
  delta.re:=1-(4*c.re);
  delta.im:=-4*c.im;
  Pierwiastek2aZ(delta,p1,p2);
  s1:=p1;       { wybieramy jeden pierwiastek }
  RoznicaZ(s1,s2,sG1);
  DzielZ(sG1,s3,z1); {z1= sG3/s3 = (s1-s2)/s3 = (pierwDelty-b)/2a) }
  SumaZ(s1,s2,sG2);
  DzielZ(sG2,s3,temp);
  MinusZ(temp,z2);   {z2=-(sg2/s3) = -((s1+s2)/s3) = - ((PierwDelty +b)/2a) }
 end; { Procedure PunktStalyDwu2z }
{---------------------------------------------------------------------------}
Procedure CyklStaly2pDwu2z(c:zespolonyT;var z21,z22:zespolonyT);
  { z21,z22:z=f(f(z))=(z*z+c)(z*z+c)+c }
  {     z=-0.5-+sqrt(-0.75-c)    }
  var s1,  { s1=-3/4 }
    s2,  { s2=-1/2 }
    delta,
    Pierw1Delty,Pierw2Delty,
    temp:zespolonyT;

  begin
   UtworzLZ(-0.75,0.0,s1);
   UtworzLZ(-0.5,0.0,s2);
   RoznicaZ(s1,c,delta);
   Pierwiastek2aZ(delta,Pierw1Delty,Pierw2Delty);
   SumaZ(s2,Pierw1Delty,z21);
   SumaZ(s2,Pierw2Delty,z22);
  end; { Procedure CyklStaly2pDwu2z }
{---------------------------------------------------------------------------}
 Procedure PochodnaDwumianu2Z(z1:zespolonyT;var z2:zespolonyT);
  begin z2.re:=2*z1.re;  { f(z)=z*z+c }
     z2.im:=2*z1.im;  { f'(z)=2*z }
  end;
{--------------------------------------------------------------------------}
 Procedure Pochodna2Dwu2Z(z,c:zespolonyT;var p:zespolonyT);
  { F1(z)=z*z+c  F2(z)=F1(F1(z))=z4+2cz2+(c2+c)  }
  { F2'(z)=4z3+4cz=s1+s2  : s1=4z3 s2=4cz      }
  var  s1,s2,cztery,z3,temp:zespolonyT;
  begin utworzLZ(4.0,0.0,cztery);
     PotegaZ(z,3,z3);      { z3=z*z*z    }
     iloczynZ(cztery,z3,s1);   { s1=4*z3=4*z*z*z }
     iloczynZ(cztery,c,temp);
     iloczynZ(temp,z,s2);    { s2=4*c*z    }
     SumaZ(s1,s2,p);       { p=s1+s2   }
   end; { Procedure Pochodna2Dwu2z }
{--------------------------------------------------------------------------}
 Function ZrodloDwumianu2Z(z1,z2:zespolonyT;var z3:zespolonyT):boolean;
 { z1,z2 to punkty stale dwumianu2Z tj takie,ze z:=z*z+c}
 { procedura wybiera z nich zrodlo, tj punkt staly odpychajacy }
 { sprawdza czy |F'(z)|>1 }
 var p1,p2:zespolonyT;  { pochodne dwumianu2Z w punkcie stalym z1 i z2 }

 begin
  PochodnaDwumianu2Z(z1,p1);
  if ModulZ(p1)>1 { to znaczy punkt jest zrodlem czyli odpychajacym }
      then begin
         z3.re:=z1.re;
         z3.im:=z1.im;
         ZrodloDwumianu2Z:=true;
         end
      else begin
         PochodnaDwumianu2Z(z2,p2);
         If ModulZ(p2)>1 then begin z3.re:=z2.re;
                       z3.im:=z2.im;
                       ZrodloDwumianu2Z:=true;
                    end
                 else ZrodloDwumianu2Z:=false;
         end; { if ModulZ(p1) ... }

 end; { zrodloDwumianu2Z }
{-------------------------------------------------------------------------}
 Function SciekDwumianu2Z(z1,z2:zespolonyT;var z3:zespolonyT):boolean;
 { z1,z2 to punkty stale dwumianu2Z tj takie,ze z:=f(f(z))}
 { procedura wybiera z nich sciek, tj punkt staly przyciagajacy = atraktor }
 { sprawdza czy |F'(z)|<1 }
 var p1,p2:zespolonyT;  { pochodne dwumianu2Z w punkcie stalym z1 i z2 }

 begin
  PochodnaDwumianu2Z(z1,p1);
  if ModulZ(p1)<1 { to znaczy punkt z1 jest sciekiem czyli przyciagajacym }
      then begin
          z3.re:=z1.re;
          z3.im:=z1.im;
          SciekDwumianu2Z:=true;
         end

      else begin
          PochodnaDwumianu2Z(z2,p2);
          If ModulZ(p2)<1 { punkt z2 jest sciekiem }
              then begin
                 z3.re:=z2.re;
                 z3.im:=z2.im;
                 SciekDwumianu2Z:=true;
                end
              else SciekDwumianu2Z:=false{ zaden punkt staly nie jest sciekiem }
         end;{ if ModulZ(p1) ... else ... }
 end; { sciekDwumianu2Z }
{-------------------------------------------------------------------------}
 Function Scieki2Dwu2Z(s21,s22,c:zespolonyT):boolean;
 { s21,s22 to punkty stale 2 iteracji dwumianu2Z tj takie,ze z:=z*z+c}
 { procedura wybiera z nich sciek, tj punkt staly przyciagajacy = atraktor }
 { sprawdza czy |F'(z)|<1 }
 var p1,p2:zespolonyT;  { pochodne dwumianu2Z w punkcie stalym z1 i z2 }

 begin
  Pochodna2Dwu2Z(s21,c,p1);
  Pochodna2Dwu2Z(s22,c,p2);
  if ( ModulZ(p1)<1) and ( ModulZ(p2)<1 )
      then Scieki2Dwu2Z:=true
      else Scieki2Dwu2Z:=false;{ zaden punkt staly nie jest sciekiem }
 end; { scieki2Dwumianu2Z }
{--------------------------------------------------------------------------}
 Procedure ZnajdzZbiorJulii(okno:okiennyT;c,skala:zespolonyT;promien:real;
              iMax:integer;var plikPunktow:plikPunktowyT);
  var z0,z:zespolonyT;
    NrPunktu:longInt;
    i:integer;
    punkt:punktowyT;
  begin
   Assign(PlikPunktow,'c:\bp\bin\punkty.pli');
   Rewrite(PlikPunktow);
   for NrPunktu:=0 to (okno.LiczbaPunktow-1) do
     begin
      DajPunkt(NrPunktu,Okno,Punkt);
      iloczynZ(Punkt.rzeczywisty,skala,z0);
      IterujP(z0,c,promien,iMax,i,z);
      if i=iMax then begin
              write(PlikPunktow,Punkt.ekranu);
              RysujPunkt(Punkt,red);
              end

            else RysujPunkt(Punkt,white);
     end; { for NrPunktu }
    Seek(PlikPunktow,0);
  end;{ Procedure ZnajdzZiorJulii }

{--------------------------------------------------------------------------}
Function CzyNalezyDo(okno:okiennyT;z:zespolonyT;var plikPunktow:PlikPunktowyT):boolean;

 var punktEkranu,punktZbioru:pixelowyT;
   znaleziono:boolean;
 begin
  CzyNalezyDo:=false;
  znaleziono:=false;
  PunktOblicz(z,okno,punktEkranu);
  Seek(PlikPunktow,0);
  while (not EOF(PlikPunktow)) do
    begin
      read(PlikPunktow,PunktZbioru);
      if (PunktEkranu.xe=PunktZbioru.xe)
        and (PunktEkranu.ye=PunktZbioru.ye)
       then
          begin
             CzyNalezyDo:=true;
             exit;
          end;{ if }
   end;{ while }
  Seek(PlikPunktow,0);
 end; { function CzyNalezyDo }

{.......................................................................}
Function CzyNalezyDoF(figura:CzyNalezyDoT;z:zespolonyT;ModulMax:real;i,iMax:integer):boolean;

 var KwModuluMax:real;
  begin
   case figura of
   kolo  :  CzyNalezyDoF:=(i<iMax) and (KwModZ(z)<ModulMax*ModulMax);
         {ModulMax=promien kola}                { zalecany modulMax= 2}
   Kwadrat :  CzyNalezyDoF:=(i<iMax) and ((z.re<ModulMax/2) and (z.im<ModulMax/2));
          {ModulMax=BokKwadratu}
   oraz  :  CzyNalezyDoF:=(i<iMax) and ((z.re*z.re<ModulMax) and (z.im*z.im<ModulMax));
   lub   :  CzyNalezyDoF:=(i<iMax) and ((z.re*z.re<ModulMax) or (z.im*z.im<ModulMax));
   BioMorf :  CzyNalezyDoF:=(i<iMax) and ((abs(z.re)<ModulMax) or (abs(z.im)<ModulMax));
   Bio2xy :  CzyNalezyDoF:=(i<iMax) and ((abs(2*z.re*z.im)<ModulMax));
   rzeczywisty:CzyNalezyDoF:=(i<iMax) and (z.re*z.re<ModulMax);
   urojony :  CzyNalezyDoF:=(i<iMax) and (z.im*z.im<ModulMax);
   Manhattan: CzyNalezyDoF:=(i<iMax) and ((abs(z.re)+abs(z.im))*(abs(z.re)+abs(z.im))<ModulMax);
   manr:    CzyNalezyDoF:=(i<iMax) and ((z.re+z.im)*(z.re+z.im)<ModulMax);
  end; {case}  { }
end;  { warianty warunku dla funkcji sprawdzaj\A5cej czy ci\A5g iteracji jest zbiezny}
{............................................................................}

Function WarunekKolo(z:zespolonyT;ModulMax:real;i,iMax:integer):boolean;

 var KwModuluMax:real;

  begin
    KwModuluMax:=ModulMax*ModulMax;
    WarunekKolo:=(i<iMax) and (KwModZ(z)<=KwModuluMax)
  end;
{ zalecany modulMax= 2}
{.......................................................................}
Function WarunekBiomorf(z:zespolonyT;Max:real;i,iMax:integer):boolean;

 begin
  WarunekBiomorf:= (i<iMax) and ((abs(z.re)<=Max) or (Abs(z.im)<=Max))
 end;
{ zalecany ModulMax:=10 a kolor : LSM}
{-------------------------------------------------------------------------}
Function WarunekKwadratowy(z:zespolonyT;BokKwadratu:real;i,iMax:integer):boolean;

 begin
  WarunekKwadratowy:= (i<iMax) and ((z.re<=BokKwadratu/2) or (z.im<=BokKwadratu/2));
 end;
{-------------------------------------------------------------------------}


Procedure Iteruj(Figura:CzyNalezyDoT;z0,c:zespolonyT;ModulMax:real;iMax:integer;var i:integer;var z:zespolonyT);

  begin
    z:=z0;
    i:=0;
    while CzyNalezyDoF(figura,z,ModulMax,i,iMax) do
     begin
      Dwumian2Z(z,c,z);
      i:=i+1;
     end; {while}
  end;{procedure}
{---------------------------------------------------------------------------}
Procedure IterujEscher(z0,
         c:zespolonyT;
         iMax:integer;    { Max liczba iteracji     }
         okno:okiennyT;
         var i:integer;    { oddaje nr ostatniej iteracji }
         var z:zespolonyT;  { oddaje ostatni element ciagu }
         var PlikPunktow:PlikPunktowyT);

  begin

    z:=z0;
    i:=0;
    while (i<iMax) and (not CzyNalezyDo(okno,z,plikPunktow))
 do
     begin
      Dwumian2Z(z,c,z);
      i:=i+1;
     end;
  end;

{-------------------------------------------------------------------------}
 Procedure IterujP(z0,
         c:zespolonyT;
         ModulMax:real;    { promien kola ograniczajacego }
         iMax:integer;    { Max liczba iteracji     }
         var i:integer;    { oddaje nr ostatniej iteracji }
         var z:zespolonyT);  { oddaje ostatni element ciagu }

  var KwModuluMax:real;

  begin
    KwModuluMax:=ModulMax*ModulMax;
    z:=z0;
    i:=0;
    while WarunekKolo(z,ModulMax,i,iMax) do
     begin
      Dwumian2Z(z,c,z);
      i:=i+1;
     end;
  end;

{ procedura sluzaca do rysowania zbioru Mandelbrota }
{ iteruje iMax razy punkt z0, chyba ze punkt z wyszedl z kola o promieniu ModulMax }
{ ciag z0, z1,z2, .. ,zn ;  z(n+1)=F(zn,c)  }
{-------------------------------------------------------------------------}
 Procedure IterujBiomorfP(z0,
         c:zespolonyT;
         ModulMax:real;    { promien kola ograniczajacego }
         iMax:integer;    { Max liczba iteracji     }
         var i:integer    { oddaje nr ostatniej iteracji }
{         var z:zespolonyT});  { oddaje ostatni element ciagu }

  var z:zespolonyT;
  begin
    z:=z0;
    i:=0;
    while WarunekBiomorf(z,ModulMax,i,iMax) do
     begin
      Dwumian2Z(z,c,z);
      i:=i+1;
     end;
  end;

{ procedura sluzaca do }
{ iteruje iMax razy punkt z0, chyba ze punkt z wyszedl z kola o promieniu ModulMax }
{ ciag z0, z1,z2, .. ,zn ;  z(n+1)=F(zn,c)  }
{--------------------------------------------------------------------------}
 Procedure IterujKwadratowoP(z0,c:zespolonyT;BokKwadratu:real;iMax:integer;var i:integer;
   { oddaje nr ostatniej iteracji }
         var z:zespolonyT);
 begin
    z:=z0;
    i:=0;
    while WarunekKwadratowy(z,BokKwadratu,i,iMax) do
     begin
      Dwumian2Z(z,c,z);
      i:=i+1;
     end;
  end;

{----------------------------------------------------------------------------}
 Procedure IterujP1(z0,         { pierwszy element ciagu z0,z1,z2,...,zN }
          c,          { F(z)=(z*z)+c         }
          atraktor:zespolonyT; { z: z=F(z) i |F'(z)|<1    }
          OdlegloscMaxOdAtr:real;
          ModulMax:real;    { promien kola ograniczajacego }
          iMax:integer;    { Max liczba iteracji     }
          var i:integer;    { oddaje nr ostatniej iteracji }
          var z:zespolonyT);  { oddaje ostatni element ciagu }

  var KwModuluMax,
    KwOdlegloscMax:real;

  begin
    KwModuluMax:=ModulMax*ModulMax;
    KwOdlegloscMax:=OdlegloscMaxOdAtr*OdlegloscMaxOdAtr;
    z:=z0;
    i:=0;
    while   (i<iMax)
       and (KwModZ(z)<=KwModuluMax)
       and (KwOdlegloscZ(z,atraktor)>KwOdlegloscMax)
     do begin
        Dwumian2Z(z,c,z);
        i:=i+1;
       end;
  end;
 {----------------------------------------------------------------------------}
 Procedure IterujP2(z0,         { pierwszy element ciagu z0,z1,z2,...,zN }
          c,          { F(z)=(z*z)+c         }
          atraktor1,atraktor2:zespolonyT; { z: z=F(F(z)) i |F2'(z)|<1    }
          OdlegloscMaxOdAtr:real;
          ModulMax:real;    { promien kola ograniczajacego }
          iMax:integer;    { Max liczba iteracji     }
          var i:integer;    { oddaje nr ostatniej iteracji }
          var z:zespolonyT);  { oddaje ostatni element ciagu }

  var KwModuluMax,
    KwOdlegloscMax:real;

  begin
    KwModuluMax:=ModulMax*ModulMax;
    KwOdlegloscMax:=OdlegloscMaxOdAtr*OdlegloscMaxOdAtr;
    z:=z0;
    i:=0;
    while   (i<iMax)
       and (KwModZ(z)<=KwModuluMax)
       and ((KwOdlegloscZ(z,atraktor1)>KwOdlegloscMax)
          or (KwOdlegloscZ(z,atraktor1)>KwOdlegloscMax))
     do begin
        Dwumian2Z(z,c,z);
        i:=i+1;
       end;
  end;  { Procedure IterujP2 }

{-------------------------------------------------------------------------}
 Procedure IterujOP(z0,
         OdwrotneC:zespolonyT;
         ModulMax:real;    { promien kola ograniczajacego }
         iMax:integer;    { Max liczba iteracji     }
         var i:integer;    { oddaje nr ostatniej iteracji }
         var z:zespolonyT);  { oddaje ostatni element ciagu }

  var KwModuluMax:real;
    c:zespolonyT;

  begin
    KwModuluMax:=ModulMax*ModulMax;
    z:=z0;
    OdwrotnaZ(OdwrotneC,c);
    i:=0;
    while (i<iMax) and (KwModZ(z)<=KwModuluMax) do
     begin
      Dwumian2Z(z,c,z);
      i:=i+1;
     end;
  end;

{ procedura sluzaca do rysowania zbioru Mandelbrota , w plaszczyznie 1/C }
{ iteruje iMax razy punkt z0, chyba ze punkt z wyszedl z kola o promieniu ModulMax }
{ ciag z0, z1,z2, .. ,zn ;  z(n+1)=F(zn,c)  }


{---------------------------------------------------------------------------}
 Procedure WstecznaIterDwu2Z(Zn,c:zespolonyT;var Zm1,Zm2:zespolonyT);
 { Zn=(Zm*Zm)+c => Zm=+-Sqrt(Zn-c)  }

   var Z: zespolonyT;
   begin RoznicaZ(Zn,c,Z);
       Pierwiastek2aZ(Z,Zm1,Zm2);
   end;


END. { modulu DwumianM } {****************************************************}
Liczby zespolone[edytuj]
UNIT ZespolonyM;


INTERFACE {******************************************************************}

 Uses Crt;

 Type ZespolonyT=record Re,Im:double end;

 Procedure UtworzLZ(x,y:real;var Z:zespolonyT);
 Function Znak(r:real):integer;
 Procedure MinusZ(z1:zespolonyT;var z2:zespolonyT); { liczba przeciwna do z1}
 Procedure OdwrotnaZ(z1:zespolonyT;var z2:zespolonyT);
 Procedure SumaZ(Z1,Z2:zespolonyT;var Z3:zespolonyT);
 Procedure RoznicaZ(Z1,Z2:zespolonyT;var Z3:zespolonyT);
 Procedure IloczynZ(Z1,Z2:zespolonyT;var Z3:zespolonyT);
 Procedure KwadratZ(Z1:zespolonyT;var Z3:zespolonyT);
 Procedure DzielZ(z1,z2:zespolonyT;var z3:zespolonyT); { z3=z1/z2 }
 Function ArgumentZ(Z:zespolonyT):real;
 Function ModulZ(Z:zespolonyT):real;
 Function KwModZ(Z:zespolonyT):real;
 Procedure PotegaZ(z1:zespolonyT;n:real;var z2:zespolonyT);
 Procedure Pierwiastek2tZ(Z:zespolonyT;var Z1,Z2:zespolonyT);
 Procedure Pierwiastek2aZ(Z:zespolonyT;var Z1,Z2:zespolonyT);
 Function OdlegloscZ(Z1,Z2:zespolonyT):real;
 Function KwOdlegloscZ(Z1,Z2:zespolonyT):real;

IMPLEMENTATION {**************************************************************}

 Procedure UtworzLZ(x,y:real;var Z:zespolonyT);

  begin Z.Re:=x;
      Z.Im:=y;
  end;
{-----------------------------------------------------------------------------}
 Function Znak(r:real):integer;
  begin if r >= 0 then znak:= 1
          else znak:=-1;
  end;
{-----------------------------------------------------------------------------}
 Procedure MinusZ(z1:zespolonyT;var z2:zespolonyT); { liczba przeciwna do z1}

 begin z2.re:=-z1.re;
     z2.im:=-z1.im;
 end;
{-----------------------------------------------------------------------------}
 Procedure OdwrotnaZ(z1:zespolonyT;var z2:zespolonyT); { liczba odwrotna do z1}
                   { z2=1/z1 }
 var mianownik:real;

 begin mianownik:=(z1.re*z1.re)+(z1.im*z1.im);
     if mianownik=0 then begin z2.im:=10000;
                  z2.im:=10000; {?}
               end
            else begin
                  z2.re:=z1.re/mianownik;
                  z2.im:=-z1.im/mianownik;
               end;
 end;

{-----------------------------------------------------------------------------}
 Procedure SumaZ;     { z3=z1+z2 }

  begin Z3.Re:=Z1.Re+Z2.Re;
      Z3.Im:=Z1.Im+Z2.Im;
  end;

{----------------------------------------------------------------------------}

 Procedure RoznicaZ;   { z3=z1-z2 }

  begin Z3.Re:=Z1.Re-Z2.Re;
      Z3.Im:=Z1.Im-Z2.Im;
  end;

{----------------------------------------------------------------------------}

 Procedure IloczynZ;   { z3=z1*z2 }

  begin Z3.Re:=(Z1.Re*Z2.Re)-(Z1.Im*Z2.Im);
      Z3.Im:=(Z1.Re*Z2.Im)+(Z1.Im*Z2.Re);
  end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 Procedure KwadratZ;   { z3=z1*z1 }

  begin Z3.Re:=(Z1.Re-Z1.Im)*(Z1.Re+Z1.Im); { (x*x)-(y*y)=(x-y)*(x+y) }
     Z3.Im:=2*(Z1.Re*Z1.Im);
  end;

{---------------------------------------------------------------------------}
 Procedure DzielZ(z1,z2:zespolonyT;var z3:zespolonyT); { z3=z1/z2 }
  var mianownik:real;
  begin mianownik:=(z2.re*z2.re)+(z2.im*z2.im);
     z3.re:=((z1.re*z2.re)+(z1.im*z2.im))/mianownik;
     z3.im:=((z1.im*z2.re)-(z1.re*z2.im))/mianownik;
  end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 Function ArgumentZ(Z:zespolonyT):real;
  var A:real;

  begin

   if ( Z.re=0 ) or ( Z.im=0 )
     then begin if ( Z.re=0 ) then if ( Z.im<0 ) then ArgumentZ:=-Pi/2
                            else ArgumentZ:=Pi/2;
            if ( Z.im=0 ) then if ( Z.re<0 ) then ArgumentZ:=Pi
                            else ArgumentZ:=0;
        end  { if z.re=0 ... then ... }

     else begin A:=ArcTan(Abs(Z.im/Z.re));
            if ( Z.im<0 ) then if ( Z.re<0 ) then ArgumentZ:=-(Pi-A)
                            else ArgumentZ:=-A;
            if ( Z.im>0 ) then if ( Z.re>0 ) then ArgumentZ:=A
                            else ArgumentZ:=Pi-A;
        end;  { if z.re=0 ... else ... }

  end; { function ArgumentZ }

{----------------------------------------------------------------------------}
 Function ModulZ(Z:zespolonyT):real;
  begin
      ModulZ:=Sqrt(Z.re*Z.re + Z.im*Z.im);
  end;

{---------------------------------------------------------------------------}

 Function KwModZ(Z:zespolonyT):real; { kwadrat modulu }
  begin
      KwModZ:=(Z.Re*Z.Re)+(Z.Im*Z.Im);
  end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 Procedure PotegaZ(z1:zespolonyT;n:real;var z2:zespolonyT);
 { z2= z1 do n-tej potegi }
  var temp:real;
  begin if (z1.re=0.0) and (z1.im=0.0)
       then begin  { zero do potegi n daje zero }
          z2.im:=0.0;
          z2.re:=0.0;
         end { if ... then }
       else begin
          temp:=Exp(n*Ln(ModulZ(z1)));
          z2.re:=temp*cos(n*ArgumentZ(z1));
          z2.im:=temp*sin(n*ArgumentZ(z1));
         end; { if ... else }
  end;  { Procedure PotegaZ }
{----------------------------------------------------------------------------}
 Procedure Pierwiastek2tZ(Z:zespolonyT;var Z1,Z2:zespolonyT);

   var PierwPromienia,
     PolowaKata:real;

   begin PierwPromienia:=Sqrt(ModulZ(z));
      PolowaKata:=ArgumentZ(z)/2;
      Z1.re:=PierwPromienia*Cos(PolowaKata);
      Z1.im:=PierwPromienia*Sin(PolowaKata);
      Z2.re:=PierwPromienia*Cos(PolowaKata+Pi);
      Z2.im:=PierwPromienia*Sin(PolowaKata+Pi);
   end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 Procedure Pierwiastek2aZ(Z:zespolonyT;var Z1,Z2:zespolonyT);
  var promien:real;
    signum:integer;
  begin promien:=ModulZ(z);
     signum:=Znak(z.Im);
     z1.re:=Sqrt((z.re+promien)/2);
     z1.im:=signum*Sqrt((promien-z.re)/2);
     z2.re:=-z1.re;
     z2.im:=-z1.im;
  end;
{----------------------------------------------------------------------------}
 Function OdlegloscZ(Z1,Z2:zespolonyT):real;
   begin
      odlegloscZ:=Sqrt(Sqr(Z2.Re-Z1.Re)+Sqr(Z2.Im-Z1.Im));
   end;
{----------------------------------------------------------------------------}
 Function KwOdlegloscZ(Z1,Z2:zespolonyT):real;
   begin
      KwOdlegloscZ:=Sqr(Z2.Re-Z1.Re)+Sqr(Z2.Im-Z1.Im);
   end;
{---------------------------------------------------------------------------}
END. { modulu ZespolonyM } {****************************************************}
otwieranie trybow graficznych[edytuj]
unit GrafM;


interface {*****************************************************************}
  const PathToDriver:string = 'c:\bp\bgi';{ Stores the DOS path to *.BGI & *.CHR }
                      { lancuch pusty wskazuje na katalog aktualny }
  {otwieranie trybow graficznych}
  procedure OpenGraf; {podstawowa procedura, nie wymaga dodatkowych plikow}
  procedure OpenSvga; { 1280x1024x256, wymaga svga256.bgi}
  procedure OpenSvga1;
  procedure OpenPGraf; {1024 x 768 x 16M  wymaga : P_Graph.tpu P_Bench.tpu}
  Procedure OpenPGraf1600_256; {1600 x 1200 x 256 }
  Procedure OpenSvga1280_64k; {  wymaga svga64.bgi BGI Device Driver (SVGA64K) 1.7 - Aug 23, 1994
                Copyright (c) 1990-94 by Jordan Hargraphix }
 { kolory 64k }
  function RealDrawColor(Color : LongInt) : LongInt;
  function RealFillColor(Color : LongInt) : LongInt;
  function RealColor(Color : LongInt) : LongInt;
  function WhitePixel : LongInt;
  function BluePixel : LongInt;
  function GreenPixel : LongInt;
  {kolor 32bit = 16M}
  function ColorRGB(r,g,b:byte):longInt;
implementation {************************************************************}

 uses Crt,dos,Graph,
   P_Graph,P_Bench; {Power Graph Library dla funkcji OpenPGraf dostepne w
   postaci plikow *.tpu a nie *.pas}

 PROCEDURE OpenGraf; {------------------------------------------------------}

 { procedura otwierajaca tryb graficzny. Wybiera aktualny sterownik zgodny
  z aktualnie uzywanym sterownikiem w Dos'ie oraz tryb wysokiej rozdzielczosci.
  Turbo Pascasl >= 5.5 }

var
 GraphDriver : integer; { The Graphics device driver }
 GraphMode  : integer; { The Graphics mode value }
 ErrorCode  : integer; { Reports any graphics errors }

BEGIN

 repeat
  GraphDriver := Detect;        { use autodetection }
  InitGraph(GraphDriver, GraphMode, PathToDriver);
  ErrorCode := GraphResult;       { preserve error return }
  if ErrorCode <> grOK then
   begin
    WriteLn('blad podczas inicjowania trybu graficznego');
    WriteLn('kod bledu=',ErrorCode);
    Writeln('Graphics error: ', GraphErrorMsg(ErrorCode));

    if ErrorCode = grFileNotFound { obsluga bledu 'nie ma *.bgi lub *.chr'}
     then begin
      Writeln('Enter full path to BGI driver or type <Ctrl-Break> to quit:');
      Readln(PathToDriver);
      Writeln;
        end
     else Halt(1);             { Some other error: terminate }
   end;
 until ErrorCode = grOK;
END;{----------- Procedure OpenGraf -----------------------------------------}


Procedure OpenSvga;

{otwiera TRYB GRAFiczzny ; užywa niestandardowy sterownik svga256.bgi }

var  GraphDriver,
   GraphMode,
   ErrorCode : integer;


{$F+}


   function tryb : Integer;
    begin
      tryb := 6;    {1280 x 1024 x 256}
      {    0     320 x 200 x 256
          1     640 x 400 x 256
          2     640 x 480 x 256
          3     800 x 600 x 256
          4     1024 x 768 x 256
          5     640 x 350 x 256
          6     1280 x 1024 x 256}
    end;
{$F-}

begin

 repeat
  GraphDriver := InstallUserDriver('SVGA256',@tryb);
  GraphDriver := Detect;        { use autodetection }
  InitGraph(GraphDriver, GraphMode, PathToDriver);
  ErrorCode := GraphResult;       { preserve error return }
  if ErrorCode <> grOK then
   begin
    WriteLn('blad podczas inicjowania trybu graficznego');
    WriteLn('kod bledu=',ErrorCode);
    Writeln('Graphics error: ', GraphErrorMsg(ErrorCode));

    if ErrorCode = grFileNotFound { obsluga bledu 'nie ma *.bgi lub *.chr'}
     then begin
      Writeln('Enter full path to BGI driver or type <Ctrl-Break> to quit:');
      Readln(pathToDriver);
      Writeln;
        end
     else Halt(1);             { Some other error: terminate }
   end;
 until ErrorCode = grOK;
end;{-------------- Procedur OpenSvga --------------------------------------}Procedure Opensvga1;

var  GraphDriver,
   GraphMode,
   ErrorCode : integer;

 {..................................................................}
 function CzyVesa(NrTrybu:word):boolean;


  { sprawdza czy sterownik graficzny jest zgodny ze standardem VESA }
  { i czy dostepny jest dany tryb                  }

 TYPE ListaTrybowTyp=Array[1..$7FFF] of word;
    ListaTrybowWsk=^ListaTrybowTyp;
    NazwaProdTyp=Array[1..$FFFF] of char;
    NazwaProdWsk=^NazwaProdTyp;

    { struktura bufora na informacje o SVGA }
    BuforTyp=Record Sygnatura:Array[1..4] of char;
            NrWersji:Word;
            NazwaProd:NazwaProdWsk;
            Inform:LongInt;
            ListaTrybow:ListaTrybowWsk;
            Zarezerwowane:Array[1..238] of Byte;
         End;
  VAR Bufor:BuforTyp;
    Regs:Registers;
    Idx:Word;
    Jest:Boolean;


  BEGIN  { cialo funkcji CzyVesa }

     CzyVesa:=False;
     With Regs do begin      { odczytanie informacji o SVGA }
             AX:=$4F00;  { nr funkcji VESA       }
             ES:=Seg(Bufor); { adres bufora na informacje }
             DI:=Ofs(Bufor);
            end;
     Intr($10,Regs);
     If Regs.Ax=$004F Then { funkcja jest dostepna }
       Begin
        Idx:=0;
        Jest:=False;
        With Bufor Do {przeszukiwanie listy trybow }
         While (ListaTrybow^[Idx]<>$FFFF) and (Not Jest) Do
           Begin Jest:=ListaTrybow^[Idx]=NrTrybu;
              Inc(Idx);
           End;
        CzyVesa:=Jest;
       End;
  END; { funkcji CzyVesa }
{..........................................................................}

begin
 if CzyVesa($105)  {sprawdza czy dostepny jest tryb VESA : 1024 x 768 }
       then OpenSvga { 1024 x 768 x 256 }
       else OpenGraf;{ 640 x 480 x 16 }

end;{-------------- Procedur OpenSvga1 --------------------------------------}

Procedure OpenPGraf; {1024 x 768 x 16M }

   Function SelectMode:word;
     {wymaga niestandardowych modulow P_Graph,P_Bench
     zawierajacych biblioteke Power Graf Library  }

     Var P:Byte;
      C:Char;
      M:Word;
      MN:Byte;
      X:Byte;
      MD:Array[1..50] of Word;
      b:boolean;
      bpp:byte;
     Begin
        c:='4'; {1024 x 768 }
        bpp:=32; { 32 bits per pixel = 16M}

        MN:=0;
        For P:=0 to PTotalMode do
          Begin
          b:=PGetModeInfo(PModeID[P]);
          If PModeInfo.BitsPPixel=Bpp Then
           Begin
              Inc(MN);
              TextAttr:=10;
              MD[MN]:=PModeID[P];
           End;
          End;
         x:=Byte(c)-48;
         M:=MD[x];
         SelectMode:=M;
     End;{Function SelectMode }
begin
 If Not PSetMode(SelectMode) Then Halt;
end; {Procedure OpenPGraf;} { PPutPixel(x,y,100); }
{****************************************************************************}
Procedure OpenPGraf1600_256; {1600 x 1200 x 256 }

   Function SelectMode:word;
     {wymaga niestandardowych modulow P_Graph,P_Bench
     zawierajacych biblioteke Power Graf Library  }

     Var P:Byte;
      C:Char;
      M:Word;
      MN:Byte;
      X:Byte;
      MD:Array[1..50] of Word;
      b:boolean;
      bpp:byte;
     Begin
        c:='9'; {1600 x 1200 }
        bpp:=8; { 8 bits per pixel = 256}
            { moze byc i 16 bpp = 64 k}
        MN:=0;
        For P:=0 to PTotalMode do
          Begin
          b:=PGetModeInfo(PModeID[P]);
          If PModeInfo.BitsPPixel=Bpp Then
           Begin
              Inc(MN);
              TextAttr:=10;
              MD[MN]:=PModeID[P];
           End;
          End;
         x:=Byte(c)-48;
         M:=MD[x];
         SelectMode:=M;
     End;{Function SelectMode }
begin
 If Not PSetMode(SelectMode) Then Halt;
end; {Procedure OpenPGraf;} { PPutPixel(x,y,100); }
{****************************************************************************}

Procedure OpenSvga1280_64k;

{otwiera TRYB GRAFiczzny ; užywa niestandardowy sterownik svga64.bgi }

 var  GraphDriver,
    GraphMode,
    GrErr : integer;


 {$F+}
  function DetectVGA64k : Integer;
   begin DetectVGA64k := 6;  { 6 := 1280 x 1024 x 65 536 kolorow}
             { 0      320 x 200 x 65 536
              1      640 x 350 x 65 536
              2      640 x 400 x 65 536
              3      640 x 480 x 65 536
              4      800 x 600 x 65 536
              5      1024 x 768 x 65 536
              6      1280 x 1024 x 65 536}
   end;
  {$F-}

 begin {}
   GraphDriver := InstallUserDriver('Svga64k',@DetectVGA64k);
   GraphDriver := Detect;
   InitGraph(GraphDriver,GraphMode,PathToDriver);
   GrErr := GraphResult;       { preserve error return }
   if GrErr AND $80 = $80 then GrErr := GrErr OR $ff00;
   if GrErr <> grOK then  begin
                Writeln('Graphics error: ', GraphErrorMsg(GrErr));
                Halt(1);
               end;
 end; {----------------------------------------------------------------}
{--------------  kolory 64 k               --------------}
function RealDrawColor(Color : LongInt) : LongInt;
var
 MaxC : Longint;
begin
 MaxC := GetMaxColor;

 if (MaxC = 65535) then
  SetRgbPalette(1024,(Color SHR 11) AND 31,(Color SHR 5)AND 63,Color AND 31)
 else if (MaxC = 32767) then
  SetRgbPalette(1024,(Color SHR 10) AND 31,(Color SHR 5)AND 31,Color AND 31)
 else if (MaxC = 16777) then
 begin
  SetRgbPalette(1024,(Color SHR 16) AND 255,(Color SHR 8)AND 255,Color AND 255);
 end;
 RealDrawColor := Color;
end;
{ uzycie liczby w setcolor nie dziaˆa
 uzyj realDrawColor : setcolor(realDrawColor(65000));}

function RealFillColor(Color : LongInt) : LongInt;
var
 MaxC : Longint;
begin
 MaxC := GetMaxColor;

 if (MaxC = 65535) then
  SetRgbPalette(1025,(Color SHR 11) AND 31,(Color SHR 5)AND 63,Color AND 31)
 else if (MaxC = 32767) then
  SetRgbPalette(1025,(Color SHR 10) AND 31,(Color SHR 5)AND 31,Color AND 31)
 else if (MaxC = 16777) then
 begin
  SetRgbPalette(1025,(Color SHR 16) AND 255,(Color SHR 8)AND 255,Color AND 255);
  Color := 0;
 end;
 RealFillColor := Color;
end;

function RealColor(Color : LongInt) : LongInt;
var
 MaxC : Longint;
begin
 MaxC := GetMaxColor;

 if (MaxC = 65535) then
  SetRgbPalette(1026,(Color SHR 11) AND 31,(Color SHR 5)AND 63,Color AND 31)
 else if (MaxC = 32767) then
  SetRgbPalette(1026,(Color SHR 10) AND 31,(Color SHR 5)AND 31,Color AND 31)
 else if (MaxC = 16777) then
 begin
  SetRgbPalette(1026,(Color SHR 16) AND 255,(Color SHR 8)AND 255,Color AND 255);
  Color := 0;
 end;
 RealColor := Color;
end;

function WhitePixel : LongInt;
var
 Clr : LongInt;
begin
 Clr := GetMaxColor;

 if (Clr = 65535) then   Clr := $FFFF
 else if (Clr = 32767) then Clr := $7FFF
 else if (Clr = 16777) then Clr := $ffffff
 else Clr := 15;
 WhitePixel := Clr;
end;

function BluePixel : LongInt;
var
 Clr : LongInt;
begin
 Clr := GetMaxColor;

 if (Clr = 65535) then   Clr := $1F
 else if (Clr = 32767) then Clr := $1F
 else if (Clr = 16777) then Clr := $ff
 else Clr := 1;
 BluePixel := Clr;
end;

function GreenPixel : LongInt;
var
 Clr : LongInt;
begin
 Clr := GetMaxColor;

 if (Clr = 65535) then   Clr := 63 SHL 5
 else if (Clr = 32767) then Clr := 31 SHL 5
 else if (Clr = 16777) then Clr := $ff00
 else Clr := 2;
 GreenPixel := Clr;
end;
{}
function ColorRGB(r,g,b:byte):longInt;
 begin colorRGB:=(b or (g shl 8) or (r shl 16));
end;
{color:=PFindRGB(0,0,0) z modulu Power Graphic Library}

End.{********************************************************************} 
{jezyk programowania Turbo Pascal 7.0 firmy Borland
styl : proceduralny
dla systemu operacyjnego MS-Dos firmy Microsoft}

{ biblioteka Power Graf :
         ,**************************************,
         ,**    Power Library 1998-1999   **,
         ***     Power Graph 1.95     ***
        (***      Target: Real      ***)
         *** http://dexter.zst.bytom.pl/~vertis ***
         `**   vertis@dexter.zst.bytom.pl   **'
         `**************************************'}

{ plik svga256 i svga64:
 *===============================*===========================================*
| Jordan Powell Hargrave	|  Internet:	jh5y@andrew.cmu.edu	  |
| 1000 Morewood Ave, Box #3277 |   Bitnet:	jh5y%andrew.cmu.edu@cmccvb |
| Pittsburgh, PA 15213		|    UUCP:	uunet!andrew.cmu.edu!jh5y  |
| (412) 268-4493	 	|  Prodigy:	HXNJ79A			  |
|			 	| Compuserve:	[72510,1143]		  |
*===============================*===========================================*
 }
Sterownik drukarki w jezyku PCL level III[edytuj]

PCL (Printer Command Language)[1] język obsługi drukarek laserowych i drukarek atramentowych opracowanych przez firmę Hewlett-Packard.

{PRINTERM.PAS - printing graphical screen on Hewlet Packard Desk Jet 550 C printer ( using PCL level III language - only black and white )}
Unit PrinterM;
{ obsluga drukarki Hewlett Packard DeskJet 550C w jezyku PCL level III }

INTERFACE {****************************************************************}

uses dos,graph;

const LPT1=0;   { nr portu drukarki }
   Escape=#27;
   FormFeed=#12;
   Reset=Escape+#69;
   LandscapePageOrientation=Escape+#38+#108+#49+#79;
   PortraitPageOrientation=Escape+#38+#108+#48+#79;
   StartGraphicsAtLeft=Escape+'*r0A';
   StartGraphicsAtCurrent=Escape+'*r1A';
   EndGraphics=Escape+'*rbC';
var rejestr:registers;
Procedure WriteLst(tekst:string);
Procedure TestDrukarki;
Procedure KopiaEkranuP(XminWydruku,YminWydruku,RozdzielczoscWydruku:integer);
Procedure KopiaEkranuP1;

IMPLEMENTATION {************************************************************}

Procedure WriteLst(tekst:string);

 var i:integer;

 begin with rejestr do
     for i:=1 to Length(tekst) do
      begin Ah:=0;   { kod funkcji, 0 oznacza wyprowadzenie bajtu }
         Dx:=LPT1; { nr portu drukarki }
         Al:=Byte(tekst[i]);  { wyprowadzony bajt }
         Intr($17,rejestr);
      end; { for i:=1 ... }
  end; { Procedure WriteLst }
{...........................................................................}
Procedure TestDrukarki;  { dziala w trybie tekstowym }

 begin
  rejestr.dx:=LPT1; { Nr Portu do ktorego jest przylaczona drukarka ; 0 = LPT1 }
  rejestr.ah:=2;   { Nr funkcji ; status portu drukarki }
  Intr($17,rejestr); { przerwanie nr 17 BIOS : inicjuje wskazany port drukarki
            i zwraca jego status }
  if rejestr.ah=144 { 10010000B tj. (bit 7) =1 i (bit 4) =1 }
    then writeLn('Printer on LPT1 is OK')
    else writeLn('Printer on LPT1 is not OK');
    WriteLst(Reset);
 end; { Procedure TestDrukarki }
{..........................................................................}
Procedure KopiaEkranuP(XminWydruku,YminWydruku,RozdzielczoscWydruku:integer);
 const waga: array[0..7] of byte=(1,2,4,8,16,32,64,128);
 var Xmax,Ymax,x,y:integer;
   LiczbaBajtowL,
   RozdzWydrukuL,
   XminWydrukuL,YminWydrukuL:string;
   bajt:byte;
 begin
  WriteLst(PortraitPageOrientation);
  {--------------------- wielkosc ekranu ---------------------------------}
  Xmax:=GetMaxX;
  Ymax:=GetMaxY;
  {--------------------- liczba bajtow w jednym poziomym pasmie ----------}
  Str((Xmax div 8)+1,LiczbaBajtowL);
  {--------------------- rozdzielczosc wydruku ---------------------------}
  Case RozdzielczoscWydruku of 75,100,150,300 : Str(RozdzielczoscWydruku,RozdzWydrukuL);
     else if Xmax<=319 then RozdzWydrukuL:='75'
              else if Xmax<=639 then RozdzWydrukuL:='100'
                       else RozdzWydrukuL:='150';
  end; { Case RozdzielczoscWydruku }
  WriteLst(Escape+'*t'+RozdzWydrukuL+'R'); { set raster graphic printing resolution }
  {------------------- pozycja kursora -----------------------------------}
  Str(XminWydruku,XminWydrukuL);
  Str(YminWydruku,YminWydrukuL);
  WriteLst(Escape+'*p'+XminWydrukuL+'X'  { pozycja kursora }
            +YminWydrukuL+'Y');
  WriteLst(StartGraphicsAtCurrent);
  {----------------------------------------------------------------------}
  For y:=0 to Ymax do
   begin
    bajt:=0;
    WriteLst(Escape+'*b'+LiczbaBajtowL+'W'); { transfer raster graphics }
    For x:=0 to Xmax do
     begin
      If GetPixel(x,y)<>black then Bajt:=Bajt+Waga[7-(x mod 8)];
      If ( x mod 8)=7 then begin
                  WriteLst(Chr(bajt));
                  Bajt:=0;
                 end; { If ( x mod 8 ) ... }
     end; { for x:=0 ... }
   end; { for y:=0 ... }
   {---------------------------------------------------------------------}
   WriteLst(EndGraphics);
   WriteLst(FormFeed);
 end; { Procedure KopiaEkranuP }
 {..........................................................................}
Procedure KopiaEkranuP1;

 const waga: array[0..7] of byte=(1,2,4,8,16,32,64,128);
    RozdzielczoscWydruku='75'; { dpi= dots per inch, jako lancuch }
 var  Xmax,Ymax,x,y:integer;
    LiczbaBajtowL,
    RozdzWydrukuL:string;
    bajt:byte;
    kolor:word;
 begin
  WriteLst(PortraitPageOrientation);
  {--------------------- wielkosc ekranu ---------------------------------}
  Xmax:=GetMaxX;
  Ymax:=GetMaxY;
  {--------------------- liczba bajtow w jednym poziomym pasmie ----------}
  Str((Xmax div 8)+1,LiczbaBajtowL);
  {--------------------- rozdzielczosc wydruku ---------------------------}
  WriteLst(Escape+'*t'+RozdzielczoscWydruku+'R');
  {------------------- pozycja kursora -----------------------------------}
  WriteLst(StartGraphicsAtLeft);
  {----------------------------------------------------------------------}
  For y:=0 to Ymax do
   begin
    bajt:=0;
    WriteLst(Escape+'*b'+LiczbaBajtowL+'W'); { transfer raster graphics }
    For x:=0 to Xmax do
     begin
      If GetPixel(x,y)<>black then Bajt:=Bajt+Waga[7-(x mod 8)];
      If ( x mod 8)=7 then begin
                  WriteLst(Chr(bajt));
                  Bajt:=0;
                 end; { If ( x mod 8 ) ... }
     end; { for x:=0 ... }
   end; { for y:=0 ... }
   {---------------------------------------------------------------------}
   WriteLst(EndGraphics);
   WriteLst(FormFeed);
 end; { Procedure KopiaEkranuP1 }

END.{********************* modulu PrinterM **********************************}
{jezyk programowania Turbo Pascal 7.0 firmy Borland dla systemu operacyjnego MS-Dos firmy Microsoft}


bitmapa *.bmp[edytuj]
Unit bmpM;
{this unit is to deal with bitmaps
32 bit color = 16 mln
______________________
uses untyped files
------------------------------
It based upon of:
 1.web article: Write your own 24 bit bitmap
  by Thaha Hussain http://delphi.about.com/library/weekly/aa101803a.htm
 2.Mariusz BĽk - Bitmap Generator of Julia's fractals
  http://zeus.polsl.gliwice.pl/~alef0/julia
  thx - it's a great program, it uses typed files
 3.types are taken from unit bitmaps XPERT software production Tamer Fakhoury

---------------
hardware: PC
OS: Microsoft windows 98
language: Pascal
compiler:
IDE:Borland Pascal v. 7.0
style: procedural
-----------------
2004-04-23
}

{*.bmp=
    bmpFileHeader = 14 bytes
    bmpInfoHeader = 40 bytes
     if bitsPerPixel < 16 there is Colour Table
                else No Colour Table
    PixelData   =
}
{word = 2 byte}
{Long integer = 4 byte}
Interface

 Type {integer numbers}
   {from unit bitmaps XPERT software production Tamer Fakhoury}
   _bit   = $00000000..$00000001; {number 1 bit without sign= (0..1) }
   _byte  = $00000000..$000000FF; {number 1 byte without sign= (0..255)}
   _word  = $00000000..$0000FFFF; {number 2 bytes without sign=(0..65 535)}
   _dWord  = $00000000..$7FFFFFFF; {number 4 bytes withoust sign= (0..4 294 967 296)}
   _longInt = $80000000..$7FFFFFFF;{number 4 bytes with sign
                   = (-2 147 483 648..2 147 483 648}   TbmpFileHeader =
   Record
    ID: _word; { Must be 'BM' =19778=$424D for windows}
    FileSize: _dWord;   { Size of this file in bytes}
    Reserved: _dWord;    { ??? }
    bmpDataOffset: _dword; {= 54=$36 from begining of file to begining of bmp data }
   end;

  TbmpInfoHeader =
   Record
    InfoHeaderSize: _dword;   { Size of Info header
                   = 28h= 40 (decymal)
                   for windows}
    Width,
    Height: _longInt;  { Width and Height of image in pixels}
    Planes,     { number of planes of bitmap}
    BitsPerPixel: _word; { Bits can be 1, 4, 8, 24 or 32}
    Compression,
    bmpDataSize:_dword;    { in bytes rounded to the next 4 byte boundary }
    XPixPerMeter,  {horizontal resolution in pixels}
    YPixPerMeter:_longInt;  {vertical}
    NumbColorsUsed,
    NumbImportantColors:_dword;  {= NumbColorUsed}
   End; { TbmpHeader = Record ...}

   T32Color=record { 4 byte = 32 bit }
        Blue:byte;
        Green:byte;
        Red:Byte;
        Alfa:byte
       end;


Var  directory,
   bmpFileName:string;
   bmpFile: File; { untyped file}
   bmpFileHeader: TbmpFileHeader;
   bmpInfoHeader:TbmpInfoHeader;
   color32:T32Color;
   RowSizeInBytes:integer;
   BytesPerPixel:integer;

const  defaultBmpFileName='test';
    DefaultDirectory='c:\bp\programy\fraktale\esher\';
    DefaultExtension='.bmp';
    bmpFileHeaderSize=14;
    { compression specyfication}
    bi_RGB     = 0; {none compression}
	   bi_RLE8		= 1;
	   bi_RLE4		= 2;
    bi_BITFIELDS  = 3;
    {}
	   bmp_OK		= 0;
	   bmp_NotBMP	= 1;
	   bmp_OpenError	= 2;
	   bmp_ReadError	= 3;

 Procedure CreateBmpFile32(directory:string;FileName:
              string;iWidth,iHeight:_LongInt);

{************************************************}
Implementation {-----------------------------}
{************************************************}


 Procedure CreateBmpFile32(directory:string;FileName:
              string;iWidth,iHeight:_LongInt);
 var x,y:integer;
 begin
  {create new file on a disk in a given directory with given name }
  Assign(bmpFile,directory+ bmpFileName+DefaultExtension); { }
  ReWrite(bmpFile,1); {ustal rozmiar zapisu na 1 bajt}     { }

  {fill the Headers}
  with bmpInfoHeader,bmpFileHeader do
   begin
   ID:=19778;
   InfoheaderSize:=40;
   width:=100;
   height:=100;
   BitsPerPixel:=32;
   BytesPerPixel:=BitsPerPixel div 8;
   reserved:=0;
   bmpDataOffset:=InfoHeaderSize+bmpFileHeaderSize;
   planes:=1;
   compression:=bi_RGB;
   XPixPerMeter:=0;
   YPixPerMeter:=0;
   NumbColorsUsed:=0;
   NumbImportantColors:=0;


   RowSizeInBytes:=(Width*BytesPerPixel); {only for >=8 bits per pixel}
   bmpDataSize:=height*RowSizeinBytes;
   FileSize:=InfoHeaderSize+bmpFileHeaderSize+bmpDataSize;

   {copy headers to disk file}
   BlockWrite(bmpFile,bmpFileHeader,bmpFileHeaderSize);
   BlockWrite(bmpFile,bmpInfoHeader,infoHeaderSize);

   {fill the Pixel data area}
   for y:= (height-1) downto 0 do
    begin
     for x:= 0 to (width -1) do
      begin { Pixel(x,y) }
        color32.Blue:=255;
        color32.Green:=0;
        color32.Red:=0;
        color32.Alfa:=0;
        BlockWrite(bmpFile,color32,4);
      end; { For x ...}
    end; { for y ...}
    Close(bmpFile);
   end; {with bmpInfoHeader,bmpFileHeader}
  end; {procedure}
{--------------------------------------------------------}
Procedure ScreenCopy(directory:string;FileName:
              string;iWidth,iHeight:_LongInt);
 var x,y:integer;
   color:word;
 begin
  {create new file on a disk in a given directory with given name }
  Assign(bmpFile,directory+ bmpFileName+DefaultExtension); { }
  ReWrite(bmpFile,1); {ustal rozmiar zapisu na 1 bajt}     { }

  {fill the Headers}
  with bmpInfoHeader,bmpFileHeader do
   begin
   ID:=19778;
   InfoheaderSize:=40;
   width:=100;
   height:=100;
   BitsPerPixel:=32;
   BytesPerPixel:=BitsPerPixel div 8;
   reserved:=0;
   bmpDataOffset:=InfoHeaderSize+bmpFileHeaderSize;
   planes:=1;
   compression:=bi_RGB;
   XPixPerMeter:=0;
   YPixPerMeter:=0;
   NumbColorsUsed:=0;
   NumbImportantColors:=0;


   RowSizeInBytes:=(Width*BytesPerPixel); {only for >=8 bits per pixel}
   bmpDataSize:=height*RowSizeinBytes;
   FileSize:=InfoHeaderSize+bmpFileHeaderSize+bmpDataSize;

   {copy headers to disk file}
   BlockWrite(bmpFile,bmpFileHeader,bmpFileHeaderSize);
   BlockWrite(bmpFile,bmpInfoHeader,infoHeaderSize);

   {fill the Pixel data area}
   for y:= (height-1) downto 0 do
    begin
     for x:= 0 to (width -1) do
      begin { Pixel(x,y) }
        {color:=GetPixel(x,y);}
        {convert color to color32}
        color32.Blue:=255;
        color32.Green:=0;
        color32.Red:=0;
        color32.Alfa:=0;
        BlockWrite(bmpFile,color32,4);
      end; { For x ...}
    end; { for y ...}
    Close(bmpFile);
   end; {with bmpInfoHeader,bmpFileHeader}
  end; {procedure}
{--------------------------------------------------------}END.
 1. PCL w wikipedii