Podstawy turystyki/Organizacja turystyki w Polsce

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Organizacja turystyki w Polsce[edytuj]

Tu zapadają ważne decyzje nie tylko dla turystyki

Za organizację turystyki w Polsce są odpowiedzialne: organy państwowe, samorząd, przedsiębiorstwa turystyczne oraz organizacje specjalistyczne. Spośród organów państwowych wyróżniamy parlament uchwalający odpowiednie akty prawne (jak np. ustawę o usługach turystycznych), radę ministrów, Ministerstwo Sportu, w którego skład wchodzi Departament Turystyki (choć dokumenty turystyczne są międzyresrtowe) oraz Polską Organizację Turystyczną.

Departament turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki[edytuj]

Choć dokumenty dotyczące turystyki są międzyresortowe, to w Ministerstwie Sportu znajduje się specjalnie wydzielony Departament Turystyki. Jego główne zadania to:

 • opracowywanie, wdrażanie, monitorowanie oraz współudział w tworzeniu strategicznych dokumentów rządowych i programów wpływających na rozwój turystyki,
 • prowadzenie działań związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej w Polsce,
 • dokonywanie oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją prac badawczych dotyczących turystyki,
 • inspirowanie działań i prowadzenie spraw w zakresie kształcenie kadr dla turystyki,
 • podejmowanie działań mających na celu podniesienie konkurencyjności polskiej oferty turystycznej,
 • programowanie i monitorowanie wykorzystania budżetu w dziale "turystyka"

Polska Organizacja Turystyczna[edytuj]

Polska Organizacja Turystyczna (w skrócie POT) powstała w 2000 roku i została powołana przez parlament na mocy ustawy o POT z 25 czerwca 1999 roku. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 62, pozycja 689. Główne zadanie POT to promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie.

Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne[edytuj]

Regionalne Organizacje Turystyczne (w skrócie ROT, jest ich 16, jedna w każdym województwie) prowadzą działania na mniejszą skalę niż POT, bo działają w obrębie swojego regionu, czyli województwa. Do zadań ROT-ów należą:

 • koordynacja działąn promocyjnych w województwie
 • stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej
 • promocja walorów turystycznych regionu w kraju i zagranicą
 • stymulowanie tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w regionie
 • inspirowanie i pomoc przy tworzeniu LOT-ów w regionie
 • doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki
 • prowadzenie badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki

Lokalne Organizacje Turystyczne (w skrócie LOT, nie podlegają ROT-om) prowadzą działania na jeszcze mniejszą skalę niż ROT-y, zajmują się najczęściej małym obszarem, często nie większym niż teren pewnej gminy. Ze względu na obszar działania zadania LOT-ów to:

 • gromadzenie i aktualizacja danych na temat miejscowych walorów i oferty turystycznej
 • tworzenie i rozwój oferty turystycznej powstałej na bazie lokalnych walorów
 • integracja społeczności lokalnej na rzecz poprawy atrakcyjności turystycznej własnych miejscowości

Zadania samorządów[edytuj]

Teraz przedstawimy pokrótce zadania samorządu w turystyce - ten można podzielić na:

 • terytorialny (wojewódzki - rozwój turystyki nalezy do ich zadań własnych, oraz powiatowy i gminny)
 • gospodarczy (izby gospodarcze, stowarzyszenia itp.)

Ważną rolę w turystyce na poziomie wojewódzkim spełniają urzędy marszałkowskie.

Polska Izba Turystyki[edytuj]

Polska Izba Turystyki powstała w 1990 roku i zrzesza około 400-500 członków. Jej główne zadania to reprezentowanie interesów swoich członków oraz wszelkie działania mające na celu rozwój turystyki. Polska Izba Turystyki ma 11 oddziałów regionalnych, które reprezentują interesy członków Izby na terenie jej działania.

Obok PIT-ów funkcjonują Regionalne Izby Turystyki (w żaden sposób nie związane z Polską Izbą Turystyki). Ich działania skupiają się na:

 • rozwoju turystyki, infrastruktury turystycznej i promocji
 • podnoszeniu poziomu kultury obsługi ruchu turystycznego

Organem nadrzędnym nad Regionalnymi Izbami Turystyki jest Rada Krajowa Izb Turystycznych.

Polska Agencja Rozwoju Turystyki[edytuj]

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. (w skrócie PART) powstała w 1993 roku. Głównym celem jej działalności jest konsulting w zakresie kreowania polskich marek turystycznych, opracowywania strategii rozwoju produktów turystycznych oraz biznes-planów. Oprócz tego agencja zajmuje się także:

 • działalnością wydawniczą
 • działalnością inwestycyjną
 • pośrednictwem inwestycyjnym i finansowym
 • doradztwem w zakresie organizacji

Więcej na oficjlanej stronie internetowej PART-u


Powrót do spisu treści