Podstawy turystyki/Podstawowe pojęcia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Podstawowe pojęcia[edytuj]

Rekreacja i turystyka[edytuj]

Przed przystąpieniem do poznawania zagadnienia turystyki, należy zapoznać się z podstawowym słownictwem, które będzie używane w danym podręczniku. Oprócz tego zawartego tutaj, warto też znać nazewnictwo stosowane w usługach turystycznych oraz zakres znaczeniowy ujednolicony w ustawie o usługach turystycznych. Największym znaczeniowo terminem jest rekreacja:

Koszykówka jest rodzajem rekreacji
 • rekreacja - czyli wszelkie czynności podejmowane dla regeneracji sił, przejawiające się uczestniczeniem w rozrywkach kulturalnych, grach sportowych czy też różnych formach ruchu turystycznego po godzinach zajęć służbowych lub szkolnych, poza obowiązkami społecznymi i innymi czynnościami domowymi.

Oznacza to, że rekreacja jest zajęciem dobrowolnym i powinna sprawiać nam przyjemność. Z rekreacją nieodłącznie związana jest przestrzeń rekreacyjna:

 • przestrzeń rekreacyjna - część przestrzeni geograficznej posiadająca cechy korzystne do realizacji różnych form wypoczynku charakteryzujące się istnieniem procesów rekreacyjnych o rozmiarach istotnych społecznie i przestrzennie.

Mówiąc o rozmiarach społecznych, mamy na myśli to, że korzysta z niej społeczeństwo, a przy rozmiarach przestrzennych znaczy to, że ta przestrzeń zajmuje znaczne rozmiary, jest to np. las czy morze. Węższy zakres znaczeniowy od rekreacji ma turystyka:

 • turystyka - całość zjawisk społecznych, ekonomicznych i przestrzennych związanych z przemieszczaniem się poza miejsce stałego zamieszkania, przemieszczanie to powinno spełniać pewne warunki: trwać ponad 24 godziny, być dobrowolne oraz mieć charakter niezarobkowy.

W przypadku niespełnienia któregoś z tych trzech warunków nie możemy mówić o turystyce, a osoby podróżującej nie możemy nazwać turystą. Istnieje także definicja turystyki zredagowana przez Światową Organizację Turystyki, a brzmi ona następująco:

 • turystyka - ogół działań ludzi, którzy podróżują i przebywają na wypoczynku w interesach i w innych celach przez nie więcej niż jeden rok bez przerwy w miejscach znajdujących się poza jej zwykłym otoczeniem.

Turysta i odwiedzający[edytuj]

Turysta korzysta z noclegu, a odwiedzający jednodniowy nie - bo przebywa w odwiedzanym miejscu nie więcej niż dzień

Turystyka rozróżnia pojęcia turysty i odwiedzającego. Głównym czynnikiem odróżniającym jedno od drugiego jest czas pobytu w pewnym miejscu. Zanim jednak poznamy ten podział, ogólnie rzecz biorąc:

 • odwiedzający - to każda osoba, która podróżuje z miejsca znajdującego się poza jej codziennym otoczeniem na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy (inaczej będzie traktowana jako miejscowy), jeśli podstawowym celem podróży nie jest podjęcie działalności zarobkowej w odwiedzanym miejscu.

Odwiedzający według powyższej definicji, dzielą się na turystów oraz na odwiedzających (jednodniowych). Różnica polega tu na tym, że turysta korzysta w odwiedzanym miejscu z noclegu, natomiast odwiedzający nie używa tego typu obiektów zakwaterowania.

Walory i zasoby turystyczne[edytuj]

 • zasoby turystyczne to występujące obiektywnie atrybuty środowiska przyrodniczego i społecznego, które dopiero po dokonaniu przez turystę odpowiedniej oceny moga stać się walorami.
 • walory turystyczne to zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które są wspólnie lub każde z osobna przedmiotem zainteresowania turysty.

Pozostałe[edytuj]

Przykład oznaczeń szlaku turystycznego

Teraz zapoznamy się z pozostałymi ważnymi pojęciami w turystyce:

 • region turystyczny - stosunkowo jednolity obszar wyróżniający się z otoczenia określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi, charakteryzuje się określonymi walorami turystycznymi oraz odpowiednim zagospodarowaniem, na którym koncentruje się ruch turystyczny.
 • miejscowość turystyczna - przedmiot zainteresowania turystów ze względu na walory turystyczne, dostępność komunikacyjną i urządzenia turystyczne.
 • szlak turystyczny - droga prowadzącą przez atrakcyjne obszary, miejscowości i obiekty turystyczne przystosowane do potrzeb określonych form turystycznych. Szlak może być przykładowo rowerowy, pieszy albo narciarski. Szlak jest też jednym z rodzajów złożonego produktu turystycznego. Zobacz też szlak turystyczny w Wikipedii
 • atrakcyjność turystyczna - to suma walorów turystycznych, dostępności komunikacyjnej i zagospodarowania turystycznego. Tak więc licząca się miejscowość turystyczna jest atrakcyjna (turystycznie). Zobacz też atrakcyjność turystyczną w Wikipedii
 • destynacja turystyczna (ang. destination - cel, przeznaczenie) - docelowe miejsce podróży turysty, w szczególności kraj odwiedzin.

Powrót do spisu treści