Podstawy turystyki/Rodzaje turystyki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Rodzaje turystyki[edytuj]

Wyróżniamy bardzo wiele rodzajów turystyki zależnych od poniższych kryteriów. Wszystkie rodzaje wymienione i scharakteryzowane są dalej.

Kryteria podziału[edytuj]

Turystykę można podzielić ze względu na:

W poniższym podziale dominujące znaczenie ma dominujący cel podróży.

Turystyka kwalifikowana[edytuj]

Turystyka wysokogórska jest przykładem turystyki kwalifikowanej

Turystyka kwalifikowana to forma aktywna, która poza miejscem zamieszkania zaspokaja potrzeby rozwoju i odnowy sił fizycznych i psychicznych oraz potrzeby informacyjno-poznawcze. Cechy wyróżniające turystykę kwalifikowaną to:

 • konieczność fizycznego i psychicznego przygotowania
 • umiejętność posługiwania się określonym sprzętem
 • zaspokajanie potrzeby biologicznego minimum aktywności ruchowej
 • posiadanie pewnego poziomu wiedzy ogólnej

Rodzaje turystyki kwalifikowanej:

 • piesza (nizinna, górska)
 • wodna (kajakarstwo, żegluga podwodna)
 • narciarska
 • jeździecka
 • motorowa
 • kolejowa
 • speleologiczna i inne

Turystyka kwalifikowana stanowi element wychowania:

 • fizycznego,
 • zdrowotnego,
 • politechnicznego (uczy nas posługiwania się określonym sprzętem),
 • estetycznego,
 • moralnego i
 • resocjalizującego.

Przy turystyce kwalifikowanej mówi się o odwróceniu piramidy społecznej – po pewnym czasie mniejsze znaczenie ma pozycja pracy i liderem może zostać najlepsza osoba – wówczas ten pracownik będzie dostawał w przyszłości bardziej odpowiedzialne zadania i szybciej awansuje.

Turystyka krajoznawcza[edytuj]

Turystyka krajoznawcza to taki typ, którego celem jest zdobycie wiadomości o danym kraju. Krajoznawstwo dzieli się na bierne (wiedza jest nam przekazywana) i czynne (sami ponosimy wysiłek, aby wiedzę zdobyć).

Turystyka jest drogą do krajoznawstwa, a krajoznawstwo jest środkiem do realizacji pozaekonomicznych funkcji współczesnej turystyki.

Turystyka etniczna[edytuj]

Z turystyką etniczną nierozerwalnie związana jest diaspora – grupa narodowościowa żyjąca poza obszarem swojego kraju (wskutek migracji politycznych, za chlebem i zmiany granic). W przypadku tej grupy większe znaczenie mają walory kulturowe niż przyrodnicze. Za przykład można dać przyjazdy Polaków z Kazachstanu lub Litwy do kraju.

Turystyka alternatywna[edytuj]

Agroturystyka staje się coraz popularniejsza

Ta turystyka jest alternatywna w stosunku do turystyki masowej. Preferuje ona ścisły związek turystów ze społecznościami miejscowymi, wykorzystuje walory regionów recepcyjnych (nie budowlanych) oraz istniejącej zabudowy w taki sposób, aby w największym stopniu zachować środowisko przyrodnicze. Głównym celem jest poznanie kultury ożywionej lub nieożywionej.

Turystyka alternatywna wskazuje na:

 • potrzebę zachowania równowagi pomiędzy potrzebami odwiedzających i odwiedzanych
 • konieczność respektowania materialnej i duchowej kultury ludności miejscowej
 • obustronne korzyści ekonomiczne

Rodzaje turystyki alternatywnej:

W obrębie działalności turystycznej można wyodrębnić następujące dobra kulturowe:

 • podmioty, miejsca i zjawiska związane z historia; zabytki architektoniczne, historyczne i miejsca pamięci
 • sztukę: dzieła sztuki, wyroby rzemieślnicze (rzemiosła artystycznego), instytucje gromadzące dobra kultury materialnej (np. muzea)
 • współczesne osiągnięcia techniczne, gospodarczo-naukowe
 • instytucje kulturalne prowadzące działalność kulturalną i kulturowo-rozrywkową
 • zjawiska życia kulturowego: imprezy, wystawy, festiwale
 • organizacje i sposób życia innych grup społecznych (wzory zachowań, moda, style)
 • kulturę ludową, m.in. działalność artystyczna, budownictwo, rzemiosło
 • przyrodę jako wartość kulturowa

Ekoturystyka[edytuj]

Ekoturystyka (może być poznawcza lub na terenach dzikich – turystyka przygodowa, tzw. szkoły przetrwania) – jest to świadoma podróż do naturalnych miejsc przyrodniczych, które z jednej strony chronią środowisko naturalne, a z drugiej podtrzymują dobrobyt lokalnych mieszkańców, są źródłem dodatkowego dochodu dla lokalnych mieszkańców.

Podstawowe rodzaje obszarów chronionych w Polsce i formy ich udostępniania dla turystów:

 • park narodowy
 • rezerwat
 • park krajobrazowy
 • obszar chronionego krajobrazu
 • formy ochrony indywidualnej
 • rezerwaty biosfery
 • inne obszary chronione

Agroturystyka[edytuj]

Agroturystyka – forma wypoczynku odbywająca się na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym lub i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym, usługowym).

Agroturystyka jest jedną z form turystyki wiejskiej polegającą na wypoczynku w świadczących usługi turystyczne (noclegowe i żywieniowe) gospodarstwach rolnych – gospodarstwach agroturystycznych. Gospodarstwo agroturystyczne to gospodarstwo rolne prowadzące dodatkowo działalność w zakresie usług noclegowych i żywieniowych, wykorzystując własne zasoby mieszkalne oraz własną produkcję rolniczą. Działalność turystyczna w gospodarstwach stanowi źródło dochodów dodatkowych, a podstawą jest produkcja towarowa (rolnicza). W ramach agroturystyki oferuje się turystom pobytu u rodzin wiejskich prowadzących gospodarstwa rolne oraz zróżnicowane możliwości rekreacji, bazując na specyficznych walorach obszarów wiejskich. Umożliwia im się także współuczestnictwo w życiu gospodarstwa rolnego. (W. Kurek: "Turystyka")

Turystyka wiejska[edytuj]

Turystyka wiejska – odbywa się na obszarach wiejskich. Jest dostosowana do istniejących tam warunków i racjonalnie wykorzystuje naturalne zasoby miejscowe.

Prościej każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory. "Wiejskość" (przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa itp.) jest tu główną atrakcją.

Turystyka zdrowotna[edytuj]

Turystyka zdrowotna (uzdrowiskowa, wellness i spa) – musi odbywać się w miejscu przyjaznym środowisku przyrodniczym i społecznym.

Turystyka morska[edytuj]

Latarnia morska jest obiektem zainteresowania w przypadku turystyki morskiej

Na turystykę morską składają się:

 • podróże i wypoczynek turystów krajowych i zagranicznych statkami, promami i jachtami
 • przewozy turystyczne żeglugi przybrzeżnej
 • rejsy żeglarskie morskie i przybrzeżne t. krajowych

Formy turystyki morskiej to:

 • pełnomorskie wycieczki statkami pasażerskimi
 • żeglarstwo morskie (jachting morski)
 • pasażerska żegluga przybrzeżna
 • żegluga promowa
 • kajakarstwo
 • turystyka podwodna

Morskie rejsy turystyczne mogą mieć różnoraki charakter, np.: leczniczy, szkoleniowy, kombinowany, mogą to też być minirejsy międzyportowe czy rejsy "all inclusive" ze wszystkimi wygodami. W ramach turystyki morskiej wyróżniamy także takie produkty jak latarnie morskie, rejsy wycieczkowe, regaty czy atrakcje plażowe.

Turystyka socjalna[edytuj]

Turystyka socjalna to turystyka dla ludzi mniej zamożnych, działania na rzecz turystyki socjalnej (wspieranej przez państwo) powinny koncentrować się na:

 • tworzeniu sieci publicznych obiektów turystycznych i zarządzaniu nimi
 • pomocy finansowej (subwencje, pożyczki) dla organizatorów turystyki socjalnej
 • dopłatach indywidualnych dla wyjeżdżających
 • ulgach w środkach transportu publicznego

Turystyka biznesowa[edytuj]

Turystyka biznesowa to rodzaj turystyki powiązany z wyjazdami o charakterze biznesowym, charakteryzuje się wysoką specjalizacją i dochodowością. W jej ramach znajdują się:

 • spotkania grupowe, konferencje
 • podróże motywacyjne, grupowe, rodzinne
 • wystawy, targi dla branży lub klienta
 • turystyka korporacyjna

Turystyka motywacyjna[edytuj]

W tym przypadku charakter motywacyjny mają potrzeby wyższego rzędu. Turystyka motywacyjna mobilizuje do lepszej pracy i zmniejsza zjawisko sezonowości w turystyce.

Turystyka kongresowa[edytuj]

Jasna Góra jest najpopularniejszym celem turystyki religijnej w Polsce

W przypadku turystyki kongresowej mamy do czynienia z nietypową dystrybucją – firmy zajmujące się tym rodzajem podróży same docierają do potencjalnych klientów. Ten rodzaj charakteryzuje też wysoka dochodowość i specjalizacja. Korzyści płynące z turystyki kongresowej to:

 • wkład do zrównoważonego bilansu płatniczego
 • stymulacja usług turystycznych, np. transportowych, hotelarskich czy gastronomicznych
 • dodatkowe miejsca pracy (jak w przypadku każdego rodzaju turystyki)
 • rozwój infrastruktury
 • wpływ na budżet

Turystyka religijna[edytuj]

Turystyka religijna kładzie większy nacisk na przeżycia natury ogólnokulturalnej i poznawczej, jest szerszym pojęciem. Formy turystyki religijnej to:

 • turystyka pielgrzymkowa, wędrówka do świętego miejsca
 • masowy wyjazd do sanktuarium
 • odwiedzanie ważnych ośrodków religijnych w ramach wyjazdu turystycznego

Pielgrzymka – akt religijny, ważniejsze jest samo podróżowanie niż cel, do którego zmierzamy.


Powrót do spisu treści