Przejdź do zawartości

Poradnik harcerski/Statut ZHP

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Statut ZHP (Związku Harcerstwa Polskiego) jest oficjalnym dokumentem regulującym działalność i strukturę organizacyjną ZHP. Poniżej przedstawiam ogólne informacje dotyczące statutu ZHP:

1. Cel i misja: Statut określa cel ZHP, którym jest wychowanie młodzieży w duchu wartości harcerskich, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie i promowanie patriotyzmu oraz międzynarodowej współpracy.

2. Struktura organizacyjna: Statut opisuje strukturę organizacyjną ZHP, która obejmuje:

  - Chorągwie: Najwyższe jednostki terytorialne, które obejmują kilka hufców i działają na poziomie województwa.
  - Hufce: Podstawowe jednostki terytorialne, które obejmują drużyny i działają na poziomie powiatu lub mniejszych jednostek administracyjnych.
  - Drużyny: Podstawowe jednostki harcerskie, które skupiają młodzież w odpowiednich grupach wiekowych.
  - Inne jednostki i formy działalności: Statut opisuje również inne jednostki i formy działalności, takie jak zuchy (najmłodsza grupa wiekowa), harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy, komisje programowe itp.

3. Zasady i wartości: Statut określa podstawowe zasady i wartości, na których opiera się działalność ZHP, takie jak:

  - Prawo i sprawiedliwość: Harcerze powinni postępować zgodnie z prawem i zasadami etycznymi.
  - Samodzielność i odpowiedzialność: Harcerze powinni rozwijać samodzielność i umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji.
  - Współpraca i partnerstwo: Harcerze powinni kształtować umiejętność współpracy, szanować różnice i dążyć do wspólnego celu.
  - Wartości harcerskie: Statut wymienia również konkretne wartości harcerskie, takie jak honor, wierność, przyjaźń, służba, postęp, zdrowie i twórczość.

4. Członkostwo: Statut reguluje zasady członkostwa w ZHP, w tym prawa i obowiązki członków oraz procedury przyjęcia i wykluczenia.

5. Organizacje partnerskie: Statut zawiera informacje dotyczące współpracy ZHP z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

Warto zaznaczyć, że szczegółowe postanowienia statutu ZHP mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb i decyzji organizacyjnych podejmowanych przez władze ZHP. Dlatego zaleca się odwoływanie

się do najnowszej wersji statutu lub kontaktowanie się bezpośrednio z ZHP w celu uzyskania dokładniejszych informacji.