Przejdź do zawartości

Poradnik harcerski/Struktura ZHP

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Najwyższą władzą Związku Harcerstwa Polskiego jest Walny Zjazd ZHP. Gdy zjazd nie obraduje, w skład władz naczelnych wchodzą:

 • Przewodniczący ZHP (kieruje pracami Rady Naczelnej)
 • Rada Naczelna ZHP (ciało uchwałodawcze),
 • Naczelnik ZHP (kieruje pracami GK ZHP),
 • Główna Kwatera ZHP (odpowiednik zarządu),
 • Centralna Komisja Rewizyjna ZHP (organ kontrolny),
 • Naczelny Sąd Harcerski ZHP (wewnątrzorganizacyjny sąd).

Do jednostek terenowych ZHP należą:

 • chorągwie (najczęściej o zasięgu wojewódzkim)
 • hufce (najczęściej o zasięgu powiatu)

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są:

 • gromady zuchowe, które dzielą się na szóstki zuchowe,
 • drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze, które dzielą się na zastępy lub patrole,
 • kręgi,

Podstawowe jednostki organizacyjne łączyć się mogą w:

 • szczepy,
 • związki drużyn.

W Związku Harcerstwa Polskiego działają też ogólnopolskie, regionalne lub środowiskowe Ruchy Programowo-Metodyczne. Ich członkami są instruktorzy, członkowie zwyczajni pełniący funkcje instruktorskie oraz jednostki terenowe. Celem RPM jest doskonalenie programu, metodyki, wymiana doświadczeń, realizacja konkretnych zadań czy upowszechnianie inicjatyw programowych i metodycznych