Procedury składowane w PostgreSQL/Zarządzanie procedurami

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

PostgreSQL obsługuje przeciążanie nazw funkcji - w bazie może istnieć wiele procedur o tej samej nazwie pod warunkiem, że mają różne sygnatury. Sygnaturą jest nazwa funkcji oraz typy argumentów wejściowych, ale już typy wynikowe nie grają roli. Nie mogą więc istnieć dwie funkcje o tej samej nazwie i argumentach, ale różnych typach wynikowych.

Należy pamiętać, że w przypadku utworzenia funkcji w języku PL/pgSQL lub SQL w bazie danych pamiętany jest również jej pełny kod źródłowy, łącznie z komentarzami.

Tworzenie nowej funkcji[edytuj]

Składnia polecenia:

CREATE [ OR REPLACE ] FUNCTION nazwa ( lista_argumentów )
  [ RETURNS typ zwracanej wartości ]
 { LANGUAGE nazwa języka
  | IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE
  | CALLED ON NULL INPUT | RETURNS NULL ON NULL INPUT | STRICT
  | [ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER
  | COST koszt wykonywania
  | ROWS liczba wierszy wyjściowych
  | SET parametr { TO wartość | = wartość | FROM CURRENT }
  | AS 'treść procedury'
 } ...
nazwa
Nazwa procedury
lista argumentów
Nazwy i typy argumentów przyjmowanych przez procedurę
typ zwracanej wartości
Dla procedur zwracających pojedyncze rekordy powinna to być nazwa typu już istniejącego w systemie. Dla procedur zwracających nazwa typu mus być poprzedzona słówkiem SETOF lub też, od wersji 9.0, można jako typ podać definicję tabeli TABLE ( lista kolumn i typów ).
nazwa języka
napis plpgsql lub SQL (może być w cudzysłowie lub nie)
IMMUTABLE, STABLE, VOLATILE [domyślnie]
Określa, w jaki sposób procedura odwołuje się do bazy danych; odpowiednio: bez odczytów ani zapisów, tylko odczytuje dane, zmienia dane.
CALLED ON NULL INPUT [domyślnie], RETURNS NULL ON NULL INPUT lub krócej STRICT
Decyduje, czy funkcja jest wykonywana, gdy jakiś argument ma wartość NULL, czy od razu zwracane jest NULL. Czytaj więcej
SECURITY INVOKER [domyślnie] lub SECURITY DEFINER (słówko EXTERNAL jest nieobowiązkowe) - uprawnienia
Ustala z jakimi prawami uruchamiana jest procedura - czy z prawami użytkownika który wywołuje funkcję, czy też z takimi prawami, jakie miał użytkownik tworzący procedurę.
COST koszt wykonywania
Ustala przewidywany koszt wykonywania funkcji; można w ograniczonym zakresie pomóc w optymalizacji zapytań zawierających wywołanie funkcji.
ROWS liczba wierszy wyjściowych
Ustala przewidywaną liczbę zwracanych wierszy; może wpłynąć na plan wykonywania zapytań zawierających wywołanie funkcji.
SET parametr { TO wartość | = wartość | FROM CURRENT }
Lista parametrów bazy danych, jakie mają być ustawione przed wejściem do procedury; odpowiada wykonaniu instrukcji SET LOCAL ....
treść procedury
Napis zawierający kod źródłowy procedury. Oprócz zwykłych cudzysłowów można używać dużo wygodniejszej formy $$ treść procedury $$ lub $id$ treść procedury $id$.

Zastępowanie funkcji[edytuj]

Użycie zamiast CREATE FUNCTION nazwa ... polecenia CREATE OR REPLACE FUNCTION nazwa ... powoduje zastąpienie istniejącej procedury.

Jest to jednak możliwe tylko, jeśli nowa procedura nie zmienia zwracanego typu.

UWAGA: to działanie może mieć bardzo poważne konsekwencje w działającym systemie!

Kasowanie funkcji[edytuj]

Usunięcie istniejącej procedury wymaga sygnatury funkcji, tj. podania nazwy oraz typów argumentów: DROP FUNCTION nazwa(typ1, typ2, typ3).

Można podawać skrócone nazwy typów w przypadku varchar, char i numeric, pomijając liczbę znaków oraz precyzję liczby.

UWAGA: to działanie może mieć bardzo poważne konsekwencje w działającym systemie!

Zmiana funkcji[edytuj]

Instrukcja ALTER FUNCTION nazwa(argumenty) ... pozwala zmienić:

 • nazwę funkcji;
 • schemat do którego należy;
 • właściciela;
 • własność IMMUTABLE, STABLE, VOLATILE;
 • własność CALLED ON NULL INPUT, RETURNS NULL ON NULL INPUT/STRICT;
 • uprawnienia SECURITY INVOKER, SECURITY DEFINER;
 • koszt COST;
 • liczbę wierszy ROWS;
 • parametry SET.

Informacje o funkcji[edytuj]

Z poziomu standardowego narzędzia konsolowego psql można przeglądać zdefiniowane procedury poleceniem \df lub \df+, który wyświetla m.in. kod źródłowy.

Procedury są zapisywane w systemowej tabeli pg_proc. Aby odczytać OID funkcji można zrzutować nazwę na typ regproc, ale to zadziała tylko, gdy nazwa nie jest przeciążona. W przeciwnym razie należy rzutować pełną sygnaturę funkcji na regprocedure.

CREATE OR REPLACE FUNCTION funkcja(arg1 text, arg2 integer, arg3 char = '?') RETURNS void AS $$
	BEGIN
		-- ...
	END;
$$ LANGUAGE 'plpgsql';

SELECT 'funkcja'::regproc;
SELECT 'funkcja(text, integer, char)'::regprocedure;

SELECT * FROM pg_proc WHERE oid = 'funkcja'::regproc;

Przykładowy dane rekordu dla funkcji:

kolumna     | wartość
----------------+---------
proname     | funkcja
pronamespace  | 2200
proowner    | 16384
prolang     | 11574
procost     | 0.1
prorows     | 0
provariadic   | 0
proisagg    | f
proiswindow   | f
prosecdef    | f
proisstrict   | f
proretset    | f
provolatile   | v
pronargs    | 3
pronargdefaults | 1
prorettype   | 23
proargtypes   | 25 23 1042
proallargtypes | 
proargmodes   | 
proargnames   | {napis,liczba,znak}
proargdefaults | ({CONST :consttype 1042 :consttypmod -1 :constlen -1 :constbyval false :constisnull false :location 75 :constvalue 5 [ 20 0 0 0 63 ]})
prosrc     | 
        |     BEGIN
        |         RETURN 42;
        |     END;
        | 
probin     | 
proconfig    | {search_path=public}
proacl     | 

Funkcje pomocnicze[edytuj]

pg_get_functiondef(oid funkcji) => text
zwraca instrukcję SQL CREATE FUNCTION ..., pozwalającą odtworzyć tę procedurę.
pg_get_function_arguments(oid funkcji) => text
zwraca pełną listę argumentów: tryby [OUT/INOUT], nazwy, typy, wartości domyślne
pg_get_function_identity_arguments(oid funkcji) => text
zwraca pełną listę argumentów bez wartości domyślnych
pg_get_function_result(oid_funkcji) => text
zwraca nazwę typu wynikowego funkcji
$ SELECT pg_get_functiondef('funkcja'::regproc)
                        pg_get_functiondef
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 CREATE OR REPLACE FUNCTION public.funkcja(napis text, liczba integer, znak character DEFAULT '?'::bpchar)+
 RETURNS integer                                             +
 LANGUAGE plpgsql                                            +
 COST 0.1                                                +
 SET search_path TO public                                        +
 AS $function$                                              +
     BEGIN                                              +
         RETURN 42;                                        +
     END;                                               +
 $function$                                                +

$ SELECT pg_get_function_arguments('funkcja'::regproc);
          pg_get_function_arguments          
----------------------------------------------------------------
 napis text, liczba integer, znak character DEFAULT '?'::bpchar
(1 wiersz)

$ SELECT pg_get_function_identity_arguments('funkcja'::regproc);
   pg_get_function_identity_arguments   
--------------------------------------------
 napis text, liczba integer, znak character

$ SELECT pg_get_function_result('funkcja'::regproc);
 pg_get_function_result 
------------------------
 integer