SQL/Typy złączeń

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< SQL

Typy złączeń, informacje wstępne[edytuj]

Złączenia możemy podzielić na wewnętrzne (INNER JOIN) oraz zewnętrzne (OUTER JOIN). Wewnętrzne złączenia (INNER JOIN) są domyślnym typem złączeń. Wyniki tych zapytań zawierają jedynie wiersze spełniające warunek.

Aby rozpocząć pracę z przykładami, zapoznajmy się z poniższymi tabelami, na podstawie których opisane są przykłady w dalszej części omawianego tematu.

Działy
id_działu nazwa adres
1 Marketing Warszawa, Słoneczna 3
2 Księgowość Warszawa, Słoneczna 3
3 Administracja IT Warszawa, Słoneczna 3a
4 Programiści Bydgoszcz, Kwiatowa 16
Pracownicy
id imie nazwisko id_dzialu pensja projekt
1 Jan Kowalski 2 2600
2 Adam Nowak 3 3100 it1
3 Halina Szańska 4 1800
4 Anna Ryś 3 3000
5 Piotr Lis 4 2000 p1
6 Paweł Lis 4 1800 p2
7 Jan Nowikowski 1 2200 it1
8 Adam Kot 4 1900 p2
Projekty
p_id szef_projektu nazwa termin_oddania
it1 2 Upgrade sprzętu 10.01.2009
p1 5 Program magazynowy 1.08.2009
p2 8 Statistica 20.02.2009
Klienci
k_id nazwa telefon prac_kontaktowy
1 Acme S.A. 123-456-78-89 7
2 Społem S.A. 333-444-55-66 5
3 Józef Miałkowski 607-607-60-77 7
4 Zenon Kruk (0-89) 545-03-43
5 Statics Sp.z o.o. (0-22) 213-432-54 8

Wewnętrzne złączenia (INNER JOIN)[edytuj]

Notacja JOIN ON[edytuj]

W tej notacji w wersji podstawowej wpisujemy tabele w klauzuli FROM według schematu tabela1 JOIN tabela2 ON (warunek złączenia). W zależności od typu złączeń część ON (...) może zostać pominięta bądź zastąpiona wyrażeniem USING (warunek złączenia), słowo kluczowe JOIN może zostać rozszerzone do np. CROSS JOIN. Wszystkie modyfikacje tej notacji zostaną zaprezentowane przy okazji omawiania typów złączeń. UWAGA!!! Złączenie Natural Join oraz słowo kluczowe USING należą do Oracle i nie występują w MS SQL. Generalna składnia jest następująca:

SELECT tabela1.kolumna,tabela2.kolumna,...
FROM tabela1
[CROSS JOIN tabela2]
[NATURAL JOIN tabela2]
[JOIN tabela2 USING (nazwy_kolumn)]
[JOIN tabela2 ON (tabela1.kolumna = tabela2.kolumna)]
[LEFT|RIGHT|FULL OUTER JOIN tabela2 ON (tabela1.kolumna = tabela2.kolumna)];

Np.

SELECT p.nazwisko as Kierownik, p1.nazwa, p1.termin_oddania
FROM pracownicy p JOIN projekty p1
ON (p.id = p1.szef_projektu);

Złączenie typu INNER JOIN[edytuj]

Konstrukcja typu INNER JOIN jest złączeniem warunkowym o postaci:

SELECT kolumna1, kolumna2, ...,kolumnaN
FROM tabela1 [INNER] JOIN tabela2
ON wyrażenie_warunkowe;

W zapytaniu słowo INNER jest opcjonalne. W wyniku tego złączenia pojawią się tylko te wiersze z tabela tabela1 i tabela2, które spełnią warunki wymienione po klauzuli ON. Jest ona odpowiednikiem znanej instrukcji:

 SELECT kolumna1, kolumna2, ...,kolumnaN
 FROM tabela1, tabela2, ...,tabelaN
 WHERE warunki;

Złączenie typu Self JOIN[edytuj]

O złączeniu Self JOIN mówimy, gdy po lewej i prawej stronie złączenia występuje ta sama tabela. W tym typie złączeń za niezbędne uważa się użycie aliasów.

 SELECT d1.nazwa, d2.nazwa
 FROM dzialy d1 JOIN dzialy d2
 USING (adres)
 WHERE d1.nazwa != d2.nazwa;

 SELECT d1.nazwa, d2.nazwa
 FROM dzialy d1, dzialy d2
 WHERE d1.adres = d2.adres
 AND d1.nazwa != d2.nazwa;

Ostatnia linijka w kodzie zapobiega wyświetlaniu wierszy, w których w obu kolumnach będzie to samo (sensem kodu jest wyświetlanie par tych oddziałów, co mają ten sam adres)

Inny przykład

 SELECT k1.nazwa, k2.nazwa, k2.prac_kontakt
 FROM klienci k1 JOIN klienci k2
 ON (k1.prac_kontaktowy = k2.prac_kontaktowy)
 WHERE k1.nazwa != k2.nazwa;
 SELECT k1.nazwa, k2.nazwa, k2.prac_kontakt
 FROM klienci k1, klienci k2
 WHERE k1.prac_kontaktowy = k2.prac_kontaktowy
 AND k1.nazwa != k2.nazwa;
Wynik przykładu
nazwa nazwa
księgowość marketing
marketing księgowość

Złączenie typu Equi-JOIN[edytuj]

Tak naprawdę jest to prawie każde złączenie które do tej pory rozpatrywaliśmy. Charakteryzuje się tym, że w warunku złączenia (czy to występującym w klauzuli ON czy też w warunku WHERE) występuje zwykły znak równości.

 SELECT p.nazwisko, p1.nazwa
 FROM pracownicy p JOIN projekty p1
 ON p.id = p1.szef_projektu;

 SELECT p.nazwisko, p1.nazwa
 FROM pracownicy p, projekty p1
 WHERE p.id = p1.szef_projektu;

Złączenie typu Natural Join[edytuj]

Ze złączeniem naturalnym mamy do czynienia, gdy obie kolumny występujące w warunku łączącym są tej samej nazwy. W przypadku tego typu złączenia możemy stosować jedną z czterech możliwych notacji. Najczęściej polecaną notacją jest JOIN ... USING, zaś najbardziej odradzaną jest notacja „NATURAL JOIN” gdyż może się trafić sytuacja gdy będzie więcej dopasowań kolumn o tej samej nazwie niż jedna. Wówczas efekt jest nieokreślony (co w praktyce oznacza że każdy dostawca baz danych ma swój własny tajny sposób poradzenia sobie z tym problemem).

UWAGA!!! Złączenie Natural Join oraz słowo kluczowe USING występuje w Oracle i PostgreSQL, nie występują w MS SQL.

 SELECT p.imie, p.nazwisko, d.nazwa
 FROM pracownicy p JOIN dzialy d
 ON p.id_dzialu = d.id_dzialu;

 SELECT p.imie, p.nazwisko, d.nazwa
 FROM pracownicy p JOIN dzialy d
 USING (id_dzialu);

 SELECT p.imie, p.nazwisko, d.nazwa
 FROM pracownicy p NATURAL JOIN dzialy d;

 SELECT p.imie, p.nazwisko, d.nazwa
 FROM pracownicy p, dzialy d
 WHERE p.id_dzialu = d.id_dzialu;
Wynik przykładu
p.imie p.nazwisko d.nazwa
Jan Kowalski Księgowość
Adam Nowak Administracja IT
Halina Szańska Programiści
Anna Ryś Administracja IT
Piotr Lis Programiści
Paweł Lis Programiści
Jan Nowikowski Marketing
Adam Kot Programiści

Złączenie typu Theta Join[edytuj]

Drugą stroną medalu dla równozłączeń są nierównozłączenia. Tym określeniem oznacza się złączenia w których w warunku występuje inny symbol porównania wartości niż =, np. >, BETWEEN, !=

 SELECT p1.nazwa, p2.nazwa, p2.termin_oddania
 FROM projekty p1 JOIN projekty p2
 ON (p1.termin_oddania >= p2.termin_oddania)
 WHERE p1.nazwa = 'Statistica';

 SELECT p1.nazwa, p2.nazwa, p2.termin_oddania
 FROM projekty p1, projekty p2
 WHERE p1.termin_oddania >= p2.termin_oddania
 AND p1.nazwa = 'Statistica';
Wynik przykładu
p1.nazwa p2.nazwa p2.termin_oddania
Statistica Upgrade sprzętu 10.01.2009
Statistica Statistica 20.02.2009

Złączenie typu Anti Join[edytuj]

Jest to szczególny przypadek nierównozłączeń, w którym łącznikiem jest operator !=

 SELECT d1.nazwa, d2.nazwa
 FROM dzialy d1 JOIN dzialy d2
 ON d1.adres != d2.adres;

 SELECT d1.nazwa, d2.nazwa
 FROM dzialy d1, dzialy d2
 WHERE d1.adres != d2.adres;

Złączenie typu Semi Join[edytuj]

O złączeniu częściowym mówimy, kiedy w klauzuli SELECT danego złączenia wymieniamy kolumny tylko z jednej z tabel. Ten typ złączenia służy głównie jako sposób filtrowania informacji. Zamiast tego typu często w tym samym celu stosuje się podzapytania.

 SELECT p.imie, p.nazwisko
 FROM pracownicy p JOIN klienci k
 ON p.id = k.prac_kontaktowy
 WHERE k.k_id >= 3;

 SELECT p.imie, p.nazwisko
 FROM pracownicy p, klienci k
 WHERE p.id = k.prac_kontaktowy
 AND k.k_id >= 3;
Przykład
imię nazwisko
Jan Nowikowski
Adam Kot

Inny przykład:

 SELECT p.imie, p.nazwisko
 FROM pracownicy p JOIN projekty p1
 ON p.id = p1.szef_projektu
 WHERE p1.termin_oddania >= '01-JUL-2008';

 SELECT p.imie, p.nazwisko
 FROM pracownicy p, projekty p1
 WHERE p.id = p1.szef_projektu
 AND p1.termin_oddania >= '01-JUL-2008';

Złączenie typu CROSS JOIN[edytuj]

Złączenie CROSS JOIN jest to tzw. złączenie krzyżowe, którego ogólna postać wygląda następująco:

 SELECT kolumna1, kolumna2, ..., kolumnaN
 FROM tabela1 CROSS JOIN tabela2

gdzie N oznacza ostatnią kolumnę tabeli.

Wykonuje ono iloczyn kartezjański na podstawie łączonych tabel, inaczej mówiąc łączy każdy wiersz tabeli tabela1 z każdym wierszem tabeli tabela2. Jest ona odpowiednikiem znanej instrukcji:

 SELECT kolumna1, kolumna2, ...,kolumnaN
 FROM tabela1, tabela2

Przykład

 SELECT d.id_dzialu, p.p_id
 FROM dzialy d CROSS JOIN projekty p;

 SELECT d.id_dzialu, p.p_id
 FROM dzialy d, projekty p;
Wynik przykładu
id_dzialu p_id
1 it1
2 it1
3 it1
4 it1
1 p1
2 p1
3 p1
4 p1
1 p2
2 p2
3 p2
4 p2

Zewnętrzne złączenia (OUTER JOIN)[edytuj]

Złączenie typu LEFT OUTER JOIN[edytuj]

Złączenie typu LEFT OUTER JOIN pozwala nam na uwzględnienie w wyniku danych, które nie posiadają swoich odpowiedników w złączanych tabelach. Oznacza to, że jeśli w pierwszej tabeli pojawiają się wiersze, które nie posiadają odpowiedników w drugiej tabeli to zostaną wzięte pod uwagę podczas złączenia ale puste kolumny zostaną wypełnione wartościami NULL.

Konstrukcja typu LEFT OUTER JOIN:

SELECT kolumna1, kolumna2, ..., kolumnaN
FROM tabela1 LEFT [OUTER] JOIN tabela2
ON wyrażenie_warunkowe

Słowo OUTER jest tutaj opcjonalne.

Przykład dla baz danych Oracle:

SELECT k.nazwa, p.imie, p.nazwisko
FROM klienci k,pracownicy p
WHERE  k.prac_kontaktowy = p.id (+);
Wynik przykładu
nazwa imie nazwisko
Acme S.A. Jan Nowikowski
Społem S.A. Piotr Lis
Józef Miałkowski Jan Nowikowski
Statics Sp.z o.o. Adam Kot
Zenon Kruk NULL NULL

Złączenie typu RIGHT OUTER JOIN[edytuj]

Złączenie typu RIGHT OUTER JOIN działa analogicznie do LEFT OUTER JOIN ale w tabeli wynikowej uwzględnia wiersze z drugiej tabeli, które nie posiadają odpowiedników w pierwszej.

Konstrukcja typu RIGHT OUTER JOIN:

SELECT kolumna1, kolumna2, ... , kolumnaN
FROM tabela1 RIGHT [OUTER] JOIN tabela2
ON wyrażenie_warunkowe

Słowo OUTER jest tutaj opcjonalne.

Przykład dla baz danych Oracle:

SELECT k.nazwa, p.imie, p.nazwisko
FROM klienci k,pracownicy p
WHERE  k.prac_kontaktowy (+) = p.id;
Wynik przykładu
nazwa imie nazwisko
Acme S.A. Jan Nowikowski
Społem S.A. Piotr Lis
Józef Miałkowski Jan Nowikowski
Statics Sp.z o.o. Adam Kot
NULL Jan Kowalski
NULL Adam Nowak
NULL Halina Szańska
NULL Anna Ryś
NULL Paweł Lis

Złączenie typu FULL OUTER JOIN[edytuj]

Złączenie obustronne jest w pewnym sensie sumą złączenia lewostronnego i prawostronnego. Zawiera wszystkie wiersze obu złączonych tabel, w tym te które nie mają swoich odpowiedników. W tym typie

SELECT k.nazwa, p.imie, p.nazwisko
FROM klienci k FULL OUTER JOIN pracownicy p
ON (k.prac_kontaktowy = p.id);
Przykład
nazwa imię nazwisko
Acme S.A. Jan Nowikowski
Społem S.A. Piotr Lis
Józef Miałkowski Jan Nowikowski
Statics Sp.z o.o. Adam Kot
Zenon Kruk NULL NULL
NULL Jan Kowalski
NULL Adam Nowak
NULL Halina Szańska
NULL Anna Ryś
NULL Paweł Lis

Inny przykład:

SELECT p.nazwa as projekt, p.szef_projektu, k.nazwa, k.prac_kontaktowy
FROM projekty p FULL OUTER JOIN klienci k
ON (p.szef_projektu = k.prac_kontaktowy);

Bibliografia[edytuj]