Przejdź do zawartości

Sieci w Linuksie/iproute2/ip

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Polecenie ip służy do zarządzania konfiguracją interfejsów i protokołów sieciowych w systemie linux. Wchodzi w skład pakietu iproute2.

Składnia polecenia ip jest następująca:

ip [opcje] podpolecenie [parametry-podpolecenia]

Program ip pozwala na skracanie podpoleceń do prefiksów, które są wystarczające do jednoznacznej identyfikacji polecenia. Np. 'ip link show' można skrócić do 'ip l s'.

Obsługiwane opcje[edytuj]

-V -version - opcja ta powoduje wyświetlenie wersji polecenia.
-s -stats -statistics - wyświetla bardziej szczegółowe informacje. Opcja ta może być podana wielokrotnie co czasem spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji (statystycznych). Dla wielu poleceń opcja ta nie powoduje wyświetlenia żadnych dodatkowych informacji.
-f -family rodzina - ustawia wybraną rodzinę adresów, której dotyczy dana operacja. Możliwymi wartościami są: inet (IPv4), inet6 (IPv6), link (warstwa łącza). W większości przypadków polecenie IP samo rozpoznaje rodzinę adresów, na której pracuje. Opcja ta pozwala na odfiltrowanie adresów danej rodziny podczas wyświetlania konfiguracji.
-0 - skrócony zapis -f link.
-4 - skrócony zapis -f inet.
-6 - skrócony zapis -f inet6.
-o -oneline - wyświetla wynik programu w postaci rekordów jednolinijkowych. Poszczególne pola wyniku są rodzielane znakiem '\'. Opcja przydatna podczas przetwarzania wsadowego wyniku programu (za pomocą wc, czy grep).
-r -resolve - wymusza rozwiązywanie nazw DNS dla poszczególnych adresów IP.

Przykłady użycia opcji[edytuj]

ip -s link show dev eth0
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:16:09:33:75:41 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  RX: bytes packets errors dropped overrun mcast  
  97286132  129175  0    0    0    6   
  RX errors: length crc   frame  fifo  missed
        0    0    0    0    0   
  TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 
  5670196  51408  0    0    0    0   
  TX errors: aborted fifo  window heartbeat
        0    0    0    0 
ip address show dev eth0
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:16:09:33:75:41 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.100.3/22 brd 192.168.104.255 scope global eth0
  inet6 fe80::217:8ff:fe33:7541/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever
ip -4 address show dev eth0
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  inet 192.168.100.3/22 brd 192.168.104.255 scope global eth0
ip -4 -o address show dev eth0
3: eth0:  inet 192.168.100.3/22 brd 192.168.104.255 scope global eth0

Obsługiwane podpolecenia[edytuj]

ip link - konfiguracja warstwy łącza, tworzenie VLANów, itp.
ip address - konfigurowanie adresów IP
ip addrlabel -
ip route - konfiguracja tablic routingu
ip rule - konfigurowanie routingu politycznego
ip neighbour - konfigurowanie protokołów sąsiedztwa (ARP, NDP)
ip ntable -
ip tunnel -
ip maddr -
ip mroute -
ip monitor -
ip xfrm -

Linki zewnętrzne[edytuj]

ip(8) – strona podręcznika systemu Linux