Szablon:Ramy czasowe zdarzenia/tabela/opis

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Przeznaczenie[edytuj]

Dany szablon (makro) pozwala na utworzenie w miejscu jego wywołania tabliczki wskazującej ramy czasowe jakiegoś zdarzenia – przeszłego, trwającego lub przyszłego, oraz odnoszący się do tego czasu stan tego zdarzenia. W tabliczce podawane są informacje opisowe, czy zdarzenie jeszcze się nie rozpoczęło, trwa czy już się zakończyło, a także wskazywane są daty (momenty) początku i końca zdarzenia. Tabliczki takie są przydatne na stronach głosowań, dyskusji, sondaży i innych przedsięwzięć z narzuconymi ograniczeniami czasowymi, a informacja o aktualnym odniesieniu zdarzenia do czasu jest istotna dla uczestników/obserwatorów zdarzenia.

Zastosowanie niniejszego szablonu wprost jest możliwe, ale wymaga pewnej wiedzy o wyliczaniu czasu w skali uniksowej (patrz dalej w sekcji "Użycie"), i praktycznie jest on szablonem pomocniczym dla szablonu {{Ramy czasowe zdarzenia}}.

Istotne dane szablonu[edytuj]

Parametry:

 • szablon nie zawiera parametrów pozycyjnych (numerowych) i zawiera 7 parametrów kluczowych (nazwanych)
 • wymaganie podania parametrów pozycyjnych: n/d
 • wymagania szczególne dla parametrów kluczowych: nie ma
 • uwarunkowanie ogólne parametrów kluczowych: wszystkie są w wywołaniu szablonu opcjonalne
 • wykaz parametrów z dokładnym opisem jest podany w następnej sekcji

Pominięcie wszystkich parametrów nazwanych jest możliwe i nie powoduje błędu, ale ma sens tylko demonstracyjny.

Wołane szablony (wikimakra):

Wołane funkcje parsera:

 • #ifexpr
 • #time

Wołany przez szablon:

Użycie[edytuj]

Szablon używany jest w standardowy sposób, przez wstawienie do kodu artykułu jego wywołania – tak jak jest podane w poniższych przykładach. W wywołaniu szablonu można nie podawać ani jednego parametru.

W postaci ogólnej wywołanie szablonu ma poniższą postać – kursywą wskazano miejsca, w których należy wpisać adekwatny tekst:

{{Ramy czasowe zdarzenia/tabela|zdarzenie=nazwa zdarzenia|rgz=rodzaj gramatyczny zdarzenia|start=opis daty startu|startU=data startu uniksowa|stop=opis daty końca|stopU=f|wkLS=data końca uniksowa}}

Użycie niniejszego szablonu wprost nie jest jednak zalecane, gdyż wymaga dla danych dat uprzedniego wyliczenia i podania wartości czasów w skali uniksowej. Zamiast tego należy stosować konstrukcję subst: dla szablonu "Ramy czasowe zdarzenia", wywołującego szablon niniejszy i wyliczającego ze swoich parametrów spójne wartości parametrów danego szablonu.

Parametry[edytuj]

Poniższa tabela podaje rozwinięty opis wszystkich parametrów makra.

W pierwszej kolumnie podano typ parametru:

 • K - kluczowy, identyfikowany w wywołaniu szablonu wyłącznie przez nazwę (klucz)

Druga kolumna zawiera wskazanie, czy parametr jest:

 • W - wymagany
 • o - opcjonalny
Nazwa Typ Rodz. Opis, sposób nadania wartości i wynik
zdarzenie K o Nazwa zdarzenia, dla którego podawane są ramy czasowe oraz stan zdarzenia wynikający z odniesienia ram do bieżącego momentu. W pierwszym wierszu tabeli podawany jest tekst składający się z niniejszej nazwy zdarzenia (w odpowiednim rodzaju gramatycznym wskazanym przez parametr rgz) oraz aktualny stan zdarzenia (zgodnie z wartościami odpowiednich pozostałych parametrów), tj. że jest planowane, trwa, lub jest zakończone.

Wartości:

zdarzenie=Festiwal tabelka będzie odnosiła się do zdarzenia "Festiwal"
zdarzenie= w tabelce NIE pojawi się nazwa zdarzenia, co jest pozbawione sensu
<brak> zostanie podstawiona domyślna nazwa zdarzenia - "Głosowanie"
rgz K o Wskazanie rodzaju gramatycznego zdarzenia – pierwszej litery określenia: męski, żeński, nijaki, co pozwoli użyć właściwych końcówek w określeniu stanu zdarzenia.

Wartości:

rgz=[m|ż|n] końcówki w określeniu bądą zgodne z rodzajem określenia
rgz= w określeniu w pewnych słowach zabraknie końcówek, co jest błędem
<brak> zostanie podstawiona domyślny rodzaj – "n" czyli nijaki, zgodny z rodzajem rzeczownika (też domyślnego) "Głosowanie"
start K o Wskazanie trybu planowania zdarzenia lub początkowego momentu ram czasowych opisywanego zdarzenia. Jest to parametr opisowy, w pierwszym przypadku ma postać "---", a w drugim powinien być podawany w formacie dd mmm rrrr gg:mm:ss, i powinien być zgodny z wartością parametru startU. W ramce tekst tego parametru jest wstawiany po tytule "Rozpoczęcie:".

Wartości:

start=12 marca 2000 13:12:12 wskazanie, że zdarzenie miało początek o godzinie 13:12:12 12 marca 2000 r.
start=--- wskazanie, że zdarzenie jest planowane (wartość parametru to trzy znaki minus - kod ASCII dziesiętny 45)
start= po tytule "Rozpoczęcie:" nic się nie pojawi – nie jest to błędem, ale niepodanie niniejszego parametru nie ma sensu
<brak> po tytule "Rozpoczęcie:" zostanie podstawiony tekst {{{start}}}
startU K o Wskazanie wartości liczbowej momentu czasowego start liczonej według skali systemu Unix, czyli jako liczba sekund od godziny 00:00:00 1 stycznia 1970 roku (np. moment wyświetlenia niniejszej strony jest wskazany czasem równym wartości funkcji parsera {{#time: U | }} = 1713595353 – jest to równoważne funkcji php mktime()). Liczbę taką można uzyskać dla dowolnej daty i godziny wykorzystując konwertery dostępne w sieci, np. http://www.epochconverter.com/. Parametr ten jest używany do wyznaczenia, czy początek zdarzenia jest przeszły czy przyszły w stosunku do momentu bieżącego, co z kolei pozwala określić, czy opisywane zdarzenie jeszcze się nie zaczęło lub czy trwa. Wartość ta powinna być zgodna z podanym parametrem start, a jego ustalenie należy do osoby chcącej użyć niniejszego szablonu – w związku z tym lepiej jest użyć podstawienia szablonu Ramy czasowe zdarzenia. Dla parametru start=--- wartość danego nie ma znaczenia, jest on pomijany.

Wartości:

startU=1172360220 wskazanie godziny 23:37:00 24 lutego 2007 roku
startU= taka konstrukcja spowoduje pojawienie się komunikatu o błędzie parsera
<brak> zostanie przyjęta wartość funkcji {{#time: U | }} dla momentu wyświetlenia w przeglądarce strony z wywołaniem niniejszego szablonu
stop K o Wskazanie końcowego momentu ram czasowych opisywanego zdarzenia. Jest to parametr opisowy, powinien być podawany w formacie dd mmm rrrr gg:mm:ss, i powinien być zgodny z wartością parametru stopU. W ramce tekst tego parametru jest wstawiany po tytule "Zakończenie:". Dla parametru start=--- nie ma znaczenia, jest on automatycznie ustawiany na "---"

Wartości:

stop=12 marca 2000 13:12:12 wskazanie, że zdarzenie miało koniec 13:12:12 12 marca 2000 r.
stop= po tytule "Zakończenie:" nic się nie pojawi – nie jest to błędem, ale w związku z tym niepodanie niniejszego parametru nie ma sensu
<brak> po tytule "Data zakończenia:" zostanie podstawiony tekst {{{stop}}}
stopU K o Wskazanie wartości liczbowej momentu czasowego stop liczonej według skali systemu Unix. Parametr ten jest używany do wyznaczenia, czy koniec zdarzenia jest przeszły, czy przyszły w stosunku do momentu bieżącego, co z kolei pozwala określić, czy opisywane zdarzenie już się zakończyło. Wartość ta powinna być zgodna z podanym parametrem stop, a jego ustalenie należy do osoby chcącej użyć niniejszego szablonu – w związku z tym lepiej jest użyć podstawienia szablonu Ramy czasowe zdarzenia. Dla parametru start=--- wartość danego nie ma znaczenia, jest on pomijany.

Wartości:

stopU=1172360220 wskazanie godziny 23:37:00 24 lutego 2007 roku
stopU= taka konstrukcja spowoduje pojawienie się komunikatu o błędzie parsera
<brak> zostanie przyjęta wartość funkcji {{#time: U | }} dla momentu wyświetlenia w przeglądarce strony z wywołaniem niniejszego szablonu
wkLS K o Wskazanie, że będzie wyświetlony komunikat podający, ile w ogólnym przypadku dla stanu trwającego zdarzenia pozostało dni, godzin, minut i sekund do zakończenia tego zdarzenia – dla okresu dłuższego niż 30 dni podany zostanie komunikat, że zdarzenie potrwa ponad 30 dni. Dla parametru start=--- wartość danego nie ma znaczenia, jest on pomijany.

Wartości:

wkLS=TAK wyświetlenie komunikatu (jest to działanie domyślne)
<brak> jw.
wkLS=NIE lub tekst dowolny inny niż powyżej komunikat nie będzie wyświetlony

Przykłady[edytuj]

Przykład ogólny wywołania ze wskazaniem wszystkich parametrów kluczowych, ale bez podania wartości dla nich. Należy pamiętać, że parametry nie muszą być w wywołaniu szablonu podawane w przytoczonej kolejności.

{{Ramy czasowe zdarzenia/tabela
| zdarzenie =
| rgz    =
| start   =
| startU  =
| stop   =
| stopU   =
| wkLS   =
}}


Przykład nr 1
Przykład ten z kodem jak poniżej:

{{Ramy czasowe zdarzenia/tabela
| zdarzenie = Wyścig
| rgz    = m
| start   = (tekst dla startu 21:30 14-12-2006 -> 1166131800)
| startU  = 1166131800
| stop   = (tekst dla końca 13:52 19-01-2009 -> 1232373120)
| stopU   = 1232373120
| wkLS   = TAK
}}

tworzy tabelę czasową dla przeszłego zdarzenia:

Wyścig zakończony
Rozpoczęcie: (tekst dla startu 21:30 14-12-2006 -> 1166131800) Zakończenie: (tekst dla końca 13:52 19-01-2009 -> 1232373120)

przy czym teksty dla rozpoczęcia i zakończenia są świadomie bardzo opisowe, ponadto pokazane jest, że parametr wkLS w takim przypadku (zdarzenia przeszłego) nie ma znaczenia.


Przykład nr 2
Przykład ten z kodem jak poniżej:

{{Ramy czasowe zdarzenia/tabela
| zdarzenie = Dyskusja
| rgz    = ż
| start   = (data wcześniejsza niż aktualna o 10 dni minus 1000 sekund)
| startU  = {{#expr: {{#time: U}} - (60*60*24*10 - 1000) }}
| stop   = (data późniejsza niż aktualna o 10 dni plus 1000 sekund )
| stopU   = {{#expr: {{#time: U}} + (60*60*24*10 + 1000) }}
| wkLS   = TAK
}}

tworzy tabele czasową dla zdarzenia, które dla tego przykładu ma stale datę rozpoczęcia i zakończenia odległą od bieżącej o 10 dni plus/minus 1000 sekund:

Dyskusja trwa jeszcze 10 dni 0 godz. 16 min 40 s odśwież
Rozpoczęcie: (data wcześniejsza niż aktualna o 10 dni minus 1000 sekund) Zakończenie: (data późniejsza niż aktualna o 10 dni plus 1000 sekund )

Teksty dat są opisowe, gdyż parser Mediawiki nie oferuje funkcji przekształcającej czas uniksowy na sformatowana datę, jak to robi funkcja php date().


Przykład nr 3
Przykład ten z kodem jak poniżej:

{{Ramy czasowe zdarzenia/tabela
| zdarzenie = Spływ
| rgz    = m
| start   = ---
}}

tworzy tabelę informacyjną dla planowanego zdarzenia:

Spływ planowany
Rozpoczęcie: --- Zakończenie: ---