Terapia zajęciowa/Cele

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Cele ogólne[edytuj]

 • usprawnienie psychiczne
 • usprawnienie fizyczne
 • usprawnienie społeczne
 • usprawnienie zawodowe

Cele szczegółowe[edytuj]

standardowe zwroty czasownikowe[edytuj]

 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie...
 • zapoznanie się z ...
 • obserwacja przez terapeutę pod kątem...

usprawnienie psychiczne[edytuj]

 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie samodzielności
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności psychologicznych
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności artykulacji
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności rozumienia mowy
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności rozpoznawania swoich potrzeb
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności komunikowania swoich potrzeb
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie umiejętności rozpoznawania swoich emocji
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności komunikowania swoich emocji
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie umiejętności rozpoznawania swoich problemów
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności komunikowania swoich problemów
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności odreagowania napięć emocjonalnych
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie świadomości własnych mocnych i słabych stron
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie świadomości własnych zalet i wad
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności komunikowania własnych mocnych i słabych stron
 • podniesienie nastroju
 • przeciwdziałanie nudzie
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności sygnalizowania potrzeb fizjologicznych
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie nawyku i potrzeby mycia się
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie prawidłowego nawyku
 • wygaszenie nieprawidłowego nawyku
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie kreatywności
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie pewności siebie
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie wiedzy z zakresu ...
 • wzbogacenie słownictwa
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie zainteresowań
 • odkrywanie zdolności
 • poznanie/rozwijanie technik plastycznych
 • odkrywanie form spędzania czasu wolnego
 • wzrost motywacji do współpracy/współdziałania
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności współpracy/współdziałania
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności umiejętności przyjmowania uwag innych uczestników/terapeutów
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności umiejętności realizacji poleceń
 • ograniczenie labilności emocjonalnej/wybuchów złości/agresji słownej
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie śmiałości w relacjach
 • * nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności nawiązywania poprawa kontaktów społecznych
 • uświadomienie roli komunikacji niewerbalnej
 • odczytywanie sygnałów niewerbalnych,
 • integracja
 • motywowanie do współpracy/współdziałania,
 • wzrost umiejętności/kompetencji interpersonalnych/społecznych,
 • wzrost motywacji do działania, aktywności społecznej,
 • zapoznanie z uczestnikami WTZ/terapeutami,
 • ograniczenie/eliminacja lęku przed działaniem/aktywnością,
 • Uwrażliwienie estetyczne,
 • Kształtowanie wyobraźni,
 • Usprawnienie procesów poznawczych/uwagi/pamięci/myślenia/kojarzenia,
 • Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • Kształtowanie organizacji miejsca pracy,
 • Kształtowanie przestrzegania grafiku zajęć/podporządkowania/realizacji poleceń,
 • Wzrost samooceny/wiary we własne możliwości,
 • Rozwój zainteresowań plastycznych,
 • Poprawa nastroju/odprężenie/
 • Wyciszenie
 • Wzrost motywacji do podejmowania działań/aktywności,
 • samoakceptacja,
 • poprawa samopoczucia/nastroju,
 • wzrost odporności psychicznej,
 • zmniejszenie napięcia psychicznego,
 • ukształtowanie umiejętności realnej/adekwatnej oceny sytuacji,
 • wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych/stresujących/ze stresem,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa/zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, przyjaźni, akceptacji, kontaktów społecznych, poszanowania godności osobistej, szacunku,
 • nabycie umiejętności mówienia o swoich problemach i potrzebach,
 • wzrost/podniesienie samooceny/wiary w siebie,
 • wzrost śmiałości w kontaktach, nabycie właściwego obrazu własnej osoby/adekwatnej samooceny, wiary we własne siły/możliwości,
 • Usprawnienie procesu myślenia/zapamiętywania/uwagi/koncentracji,
 • Uwrażliwienie estetyczne,
 • Kształtowanie wyobraźni,
 • Wzrost samooceny,
 • Zaspokojenie potrzeby przynależności/akceptacji/przyjaźni/uczestnictwa w życiu społecznym/grupie, Zaspokojenie potrzeby uznania/osiągnięć/szacunku/samodzielności/samorealizacji
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • Poprawa/wyrównanie nastroju/odprężenie,
 • Ograniczenie labilności emocjonalnej/wybuchowości/nerwowości,
 • Zaspokojenie potrzeby równowagi psychicznej,
 • Ograniczenie uczucia znużenia,
 • Ograniczenie postawy dominującej/nieustępliwości/zwracania na siebie uwagi, Eliminowanie/minimalizowanie złości/agresji słownej/biernego oporu,
 • Nabycie umiejętności przyjmowania uwag innych osób,
 • Wzrost motywacji do podejmowania działań,
 • Wyrobienie poczucia użyteczności społecznej,
 • Nabycie umiejętności komunikowania się z innymi/współpracy,
 • Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • wzrost motywacji do współdziałania/interakcji społecznych/w grupie,
 • wzrost umiejętności współpracy, komunikowania się,
 • podniesienie poczucia własnych kompetencji/umiejętności/wartości,
 • zaspokojenie potrzeb przynależności, uznania, samorealizacji, samodzielności
 • wzrost/poprawa samooceny,
 • poprawa samopoczucia/nastroju,
 • zmniejszenie uczucia osamotnienia,
 • wzrost wiary we własne siły, możliwości,
 • wzrost dokładności, cierpliwości, wytrwałości w wykonywanych pracach,
 • wzrost wrażliwości estetycznej,
 • nabycie wiedzy/nowych umiejętności aktywnego organizowania czasu wolnego,
 • ograniczenie nudy/apatii/bierności,
 • wzrost motywacji do aktywności/udziału w zajęciach grupowych/dyskusji/wypowiadania się,
 • wzrost umiejętności pracy z komputerem
 • zdobycie umiejętności/ wzrost motywacji do organizacji czasu wolnego w aktywny sposób,
 • rozwój/powrót do zainteresowań fotografią, podróżami, czytaniem książek/czytelnictwem,ogrodnictwem,
 • nabycie/wzrost umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym, komputerowej obróbki zdjęć,
 • nabycie umiejętności organizowania/przygotowania się do wyjść, wycieczek dziennikarskich/reporterskich,
 • prowadzenie kroniki wtz/zredagowanie gazety wtz,
 • wzrost wiedzy na tematy krajoznawcze, podróżnicze,
 • wzrost/ przypomnienie wiedzy/umiejętności ogrodniczych (lub konkretna umiejętność z tego zakresu:
 • przesadzanie, pielegnacja kwiatów, pielenie, sadzenie, podcinanie),
 • wzrost umiejętności komunikowania się z otoczeniem/wyrazistości mowy/zrozumienia wypowiedzi,
 • wzrost liczby kontaktów interpersonalnych
 • wzrost motywacji do rozwijania zaradności osobistej/samodzielności w czynnościach praktycznych/życia codziennego,
 • wzrost systematyczności, odpowiedzialności w przyjmowaniu leków,
 • wzrost motywacji do rozwijania samodzielności w czynnościach praktycznych/życia codziennego,
 • zaspokojenie potrzeby samodzielności, zaradności osobistej, samorealizacji,
 • rozwijanie pasji/zainteresowań,
 • samorealizacja,
 • zwiększenie/wzrost wiary we własne siły/możliwości,
 • podniesienie/wzrost/poprawa samooceny,
 • wzrost poczucia satysfakcji z wykonywanych prac,
 • ograniczenie tendencji do samokrytyki,
 • poprawa nastroju/samopoczucia,
 • odwrócenie uwagi od stanów lękowych, apatii, postawy bierności,
 • zwiększenie wrażliwości estetycznej,
 • wzrost/podtrzymanie umiejętności estetycznego wykonania pracy,
 • wzrost umiejętności koncentracji uwagi,
 • wzrost aktywności,
 • wzrost motywacji do działania,
 • wzrost systematyczności w działaniu,
 • podtrzymanie sprawności ruchowej,
 • doskonalenie/wzrost sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • doskonalenie ruchów precyzyjnych,
 • wzrost/podtrzymanie dokładności wykonywanej pracy,
 • opanowanie podstawowych ściegów w szyciu ręcznym,
 • nabycie umiejętności korzystania z szablonów, przenoszenia szablonu na materiał/filc, wykrawania, umiejętności łączenia elementów,
 • przyswojenie/poznanie zasad pracy/zasad bhp/regulaminu w pracy/poprawa umiejętności organizacji miejsca pracy,
 • zaspokojenie potrzeby szacunku, prestiżu, uznania,
 • nabycie/poprawa umiejętności organizacji miejsca pracy,
 • wzrost umiejętności komunikacji, współpracy,
 • poprawa relacji z rodziną
 • wzrost zainteresowań podróżniczych,
 • wzrost/odtworzenie zasobu wiedzy,
 • poprawa zdolności myślenia, pamięci, koncentracji/skupienia uwagi,
 • rozwijnięcie/poprawa umiejętności twórczego/analitycznego myślenia,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa
 • akceptacja niepełnosprawności,
 • integracja osobowości
 • wzrost poczucia własnej wartości na bazie osobistych osiągnięć

usprawnienie fizyczne[edytuj]

 • zniesienie nadmiernego napięcia mięśniowego,
 • określenie przez terapeutę sprawności manualnej
 • regulacja masy ciała
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie umiejętności regulacji masy ciała
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie sprawności fizycznej
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie prawidłowej postawy ciała
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie sprawności manualnej
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie motoryki małej
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie motoryki dużej
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie nawyku do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie nawyku prawidłowej postawy w warunkach zbliżonych do życia codziennego ze zwróceniem uwagi na równomierne obciążenie stóp
 • korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwalaniu
 • eliminowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie umiejętności słuchania muzyki
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie umiejętności muzycznych
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie poczucia rytmu
 • nauka gry na instrumentach muzycznych
 • nauka nowych piosenek
 • rozwijanie umiejętności muzycznych
 • zaspokojenie potrzeby samorealizacji
 • Zaspokojenie potrzeby aktywności fizycznej/potrzeby zdrowia
 • Zaspokojenie potrzeby zdrowia
 • Podtrzymanie/rozwój sprawności manualnej/motoryki małej,
 • Wzmocnienie siły mięśni dłoni/rąk,
 • Poprawa/wzrost koordynacji pracy rąk/wzrokoworuchowej,
 • Podtrzymanie sprawności manualnej,
 • wzrost sprawności manualnej/z zakresu motoryki małej,
 • wzrost umiejętności wykonywania czynności precyzyjnych,
 • wzmocnienie funkcji sensomotorycznych,
 • Poprawa motoryki dużej/sprawności ruchowej/koordynacji ruchowej,
 • Wzmocnienie siły mięśniowej,
 • Poprawa ruchomości stawów,
 • Wzrost sprawności układu oddechowego/krążenia,
 • Dotlenienie organizmu,
 • Zwiększenie wydolności wysiłkowej/poprawa kondycji/ograniczenie męczliwości,
 • Utrwalanie prawidłowej postawy ciała,
 • Skorygowanie płaskostopia/wady stóp,
 • Poprawa umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych


usprawnienie psycho-fizyczne[edytuj]

 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie umiejętności samoobsługowych
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie umiejętności korzystania z toalety
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie umiejętności posługiwania się chusteczką do nosa
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie umiejętności przebierania się w sytuacji zmiany pogody
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie umiejętności rozpinania oraz zapinania guzików, rzepów i innych zapięć
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie umiejętności zakładaniu butów na właściwą nogę
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie umiejętności dbania o swoje ubranie
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie umiejętności mycia się (ruchy naprzemienne podczas mycia rąk, korzystanie z mydła, ruchy obrotowe podczas odkręcania i zakręcania wody, posługiwanie się ręcznikiem)
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie umiejętności nakrywania stołu do posiłku talerzami i sztućcami
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie nawyku prawidłowej postawy podczas siedzenia przy stole
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie umiejętności posługiwania się łyżką, widelcem i nożem
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie świadomości własnego ciała
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie sprawności narządu ruchu
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie sprawności układów krążeniowego i oddechowego.
 • utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie zakresu ruchu w stawach
 • utrzymywanie/rozwijanie/przywrócenie sprawności grup mięśniowych
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • Kształtowanie umiejętności wykonywania prac plastycznych,
 • Opanowanie techniki linorytu,
 • usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • nabycie nawyku higienicznego przygotowania posiłku,
 • wzrost umiejętności kulinarnych, porządkowych,
 • wzrost/nabycie umiejętności przygotowania prostych posiłków/sałatki/sałatki jarzynowej, wzrost/nabycie umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych/czytania przepisu ze
 • zrozumieniem/wykonania przepisu,
 • wzrost/nabycie umiejętności mycia, obierania, gotowania, krojenia, ścierania, mieszania, doprawiania,
 • wzrost/nabycie wiedzy na temat produktów spożywczych (lub zapisany konkretny produkt),
 • zasad obróbki, przechowywania żywności, zasad zdrowego żywienia, wartości odżywczych produktów spożywczych/ potraw, zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu gospodarstwa domowego/narzędzi, ostrzy,
 • wzrost/nabycie umiejętności obsługi sprzętu gospodarstwa domowego/urządzeń kuchennych typu kuchenka, czajnik, robot kuchenny, blender, zmywarka,
 • wzrost umiejętności podawania potraw/nakrywania i dekoracji stołu/zachowania się przy stole,
 • wzrost umiejętności posługiwania się sztućcami,
 • wzrost umiejętności utrzymywania porządku/higieny podczas pracy z żywnością
 • usprawnienie motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, ruchów precyzyjnych,
 • wzrost umiejętności nakrywania do stołu/posługiwania się narzędziami kuchennymi typu sztućce, nóż, obierak, tarka,
 • podtrzymywanie/wzrost zakresu zainteresowań technikami rękodzieła,
 • poszerzenie umiejętności w zakresie różnych technik rękodzieła,
 • opanowanie umiejętności wykonania podstawowych ściegów,
 • rozwijanie/wzrost umiejętności umiejętności szycia ręcznego,
 • wzrost/nabycie umiejętności samodzielnego przyszywania guzików/elementów zdobniczych/cekinów/aplikacji, korzystania z wykrojów, łączenia elementów ze sobą,
 • wzrost/nabycie umiejętności doboru materiałów/posługiwania się materiałami, narzędziami
 • wzrost/nabycie umiejętności posługiwania się miarą krawiecką, zdejmowania miary z modela, przenoszenia wzoru na materiał,
 • wzrost świadomość choroby/umiejętności rozpoznawania objawów i radzenia sobie z nimi
 • nabycie/wzrost umiejętności gotowania/pieczenia/wykonania określonej potrawy (lub zapisana nazwa konkretnej potrawy),
 • nabycie/wzrost wiedzy o zasadach zdrowego odżywiania, wartości odżywczej produktów/na temat zdrowego odżywiania, profilaktyki chorób,

zwiększenie/nabycie umiejętności planowania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego żywienia/tworzenia jadłospisu, zapisania, wykonania przepisu,

 • wzrost umiejętności przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego żywienia,
 • nabycie umiejętności mycia, krojenia, siekania, obierania, tarcia, obróbki termicznej (lub innej czynności kulinarnej) żywności,
 • nabycie umiejętności/opanowanie obsługi urządzenia kuchennego (lub zapisane konkretne urządzenie typu: robot kuchenny, kuchnia elektryczna, zmywarka, mikrofalówka, czajnik, blender, wyciskarka soków),
 • wyrobienie nawyku pracy zgodnie z przepisami bhp/systematyczności/dokładności w pracy,
 • nabycie umiejętności wykonania pracy z użyciem technik kroju i szycia, maskotek, fartuchów, poszewek, rękawic kuchennych, serwetek, spódnic, spodni, elementów odzieży, strojów okolicznościowych, obrusów, serwet, nabycie umiejętności wyszywania serwetek, obrusów, obrazów metodą krzyżykową, richelieu, naszywania aplikacji,
 • nabycie umiejętności naprawy, przeróbki odzieży,
 • podtrzymywanie/wzrost zakresu zainteresowań muzyką, filmami,
 • wzrost umiejętności twórczego myślenia,
 • dostarczanie wrażeń estetycznych,
 • wzbogacanie sfery emocjonalnej,
 • podniesienie samooceny, wiary we własne siły/możliwości,
 • łagodzenie napięć,
 • podtrzymywanie sprawności manualnej,
 • wzrost motywacji do udziału w zajęciach grupowych,
 • poprawa nastroju/samopoczucia,
 • aktywizacja fizyczna,
 • poprawa kondycji fizycznej,
 • wzrost motywacji do aktywności fizycznej/sportu,
 • wzrost energii/witalności,
 • ograniczenie negatywnych skutków hospitalizacji, farmakoterapii,
 • zwiększenie śmiałości w relacjach z innymi ludźmi,
 • poprawa kontaktów społecznych/integracja/nawiązanie kontaktów,
 • wzrost/podtrzymanie/poszerzenie zainteresowań,
 • ukształtowanie właściwej samooceny,
 • wzrost motywacji/umiejętności aktywnego spędzania/organizowania czasu,
 • podniesienie poczucia własnej wartości/samooceny,
 • wzrost pozytywnych emocji,
 • ograniczenie bierności, apatii,
 • poprawa koncentracji uwagi,
 • podtrzymanie/wzrost wiedzy/zasobu wiadomości,
 • rozwój/powrót do posiadanych zainteresowań: podróżami, czytaniem książek/czytelnictwem, muzyką, sportem, nabycie/wzrost umiejętności posługiwania się publikacjami, przewodnikami, komputerem, nawigacją, aparatem fotograficznym, komputerowej obróbki zdjęć, nabycie umiejętności organizowania/przygotowania wycieczek, wzrost wiedzy na tematy krajoznawcze, podróżnicze,
 • zaspokojenie potrzeby prestiżu, uznania, samorealizacji,
 • rozwijanie pasji
 • wzrost motywacji do wykonywania czynności higienicznych,
 • wzrost systematyczności mycia się,
 • wzrost umiejętności/sprawności/samodzielności w zakresie higieny,
 • wzrost motywacji do używania środków higienicznych/kosmetyków,
 • nabycie umiejętności doboru/korzystania z kosmetyków,
 • wzrost umiejętności doboru ubrań pod względem pory roku, okoliczności,
 • zwiększenie motywacji/umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny, o ubiór,
 • poprawa wyglądu zewnętrznego,
 • wzrost umiejętności samoobsługowych, przygotowania posiłków, gotowania, pieczenia/wykonania określonej potrawy (lub zapisana konkretna nazwa potrawy),
 • wzrost umiejętności mycia, krojenia, obierania, tarcia, obróbki termicznej żywności,
 • wzrost/nabycie umiejętności/opanowanie obsługi urzadzenia kuchennego/gospodarstwa domowego (zapisane konkretne urządzenie typu: robot kuchenny, kuchenka, zmywarka, mikrofalówka, pralka, odkurzacz),
 • nabycie umiejętności sprzątania, czyszczenia, prania, prasowania, odkurzania, obsługi sprzętu domowego użytku, wykonywania czynności porządkowych/korzystania ze środków czystości zgodnie z zasadami bhp, nabycie nawyków dbania o własne mieszkanie, estetykę otoczenia, ukształtowanie potrzeb estetycznych,
 • wzrost motywacji do rozwijania samodzielności w czynnościach praktycznych/życia codziennego, wzmacnianie/nabycie postawy zaradności, samodzielności, samowystarczalności, organizacji rytmu dnia, wzrost/nabycie umiejętności sporządzania listy zakupów, planowania, wykonywania zakupów, planowania wydatków, gospodarowania pieniędzmi,
 • zaspokojenie potrzeby samodzielności, zaradności, aktywności (lub inne pod warunkiem poprawności merytorycznej i zgodności z zakresem zapisanych zajęć)
 • nabycie nawyku regularnego planowania rytmu dnia/wykonywania czynności życia codziennego/samoobsługowych/higienicznych/porządkowych,
 • wzrost umiejętności/poprawności/sprawności/dokładności wykonania czynności higienicznych (lub zapisana konkretna czynność typu: mycie ciała, jego poszczególnych części, używanie przyborów higienicznych, kosmetyków, golenie się, obcinanie paznokci), porządkowych (lub zapisana konkretna czynność typu: ścieranie kurzu, układanie, czyszczenie, sprzatanie, odkurzanie, prasowanie, pranie),
 • nabycie umiejętności gotowania, pieczenia/wykonania określonej potrawy (lub zapisana nazwa potrawy), nabycie/wzrost wiedzy o zasadach zdrowego odżywiania, wartości odżywczej produktów,
 • zwiększenie umiejętności planowania/przygotowania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego żywienia,
 • nabycie umiejętności mycia, krojenia, obierania, tarcia, obróbki termicznej, przechowywania żywności, obsługi urządzenia kuchennego/gospodarstwa domowego (lub zapisane konkretne urządzenie typu: robot kuchenny, blender, mikser, kuchnia elektryczna, zmywarka, mikrofalówka, pralka, żelazko, odkurzacz, maszynka elektryczna),
 • nabycie umiejętności korzystania ze środków czystości/chemii gospodarstwa domowego,
 • nabycie nawyku dbania o własne mieszkanie, estetykę otoczenia,

usprawnienie społeczne[edytuj]

 • przygotowanie do pełnienia ról społecznych
 • zaspokajanie potrzeby aprobaty społecznej
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie umiejętności społecznych/interpersonalnych/koleżeńskich
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie relacji społecznych
 • wzrost umiejętności/motywacji do nawiązania/podtrzymania relacji społecznych/interpersonalnych/koleżeńskich,
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie relacji z innymi uczestnikami
 • nawiązanie relacji z uczestników z zespołem terapeutycznym
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych
 • zapoznanie z organizacją pracy
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności przestrzegania zasad / reguł / norm
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie wiedzy o zasadach panujących w danej grupie społecznej
 • zapoznanie z regulaminem placówki
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie identyfikacji z grupą
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie motywacji do udziału w zajęciach
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie motywacji do udziału w życiu społecznym
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności przygotowania posiłków
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie wiedzy o żywieniu człowieka
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności współpracy w grupie
 • wzrost umiejętności komunikacji w grupie,
 • Integracja w grupie,
 • wzrost umiejętności współpracy w grupie
 • wzrost umiejętności autoprezentacji,
 • wzrost umiejętności stosowania zasad współżycia społecznego, kultury osobistej, rozwiązywania konfliktów, asertywności,
 • wzrost tożsamości grupowej/poczucia odpowiedzialności za działania grupowe,
 • wzrost umiejętności współpracy
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie zachowań efektywnych społecznie
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności rozpoznawania emocji innych ludzi
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności rozpoznawania potrzeb innych ludzi
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności wyrażania emocji
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności samoobsługowych
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności posługiwania się żelazkiem
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności prasowania bluzki bawełnianej
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności dobrania temperatury / programu prasowania do rodzaju materiału
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności korzystania z instrukcji obsługi
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności dbania o higienę osobistą
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności zwracania się o pomoc w sytuacjach trudnych/problemowych
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie aktywności społecznej
 • Kontaktów społecznych/uczestnictwa w życiu społecznym/grupie,
 • wzrost motywacji do współpracy/ współdziałania,
 • nabycie umiejętności współpracy w grupie/współdziałania z innymi,
 • Nabycie umiejętności przyjmowania uwag innych uczestników/terapeutów/słuchania/realizacji poleceń,
 • Ograniczenie tendencji do narzucania swojego zdania/zwracania na siebie uwagi, Eliminowanie/minimalizowanie złości/agresji słownej/biernego oporu
 • Nabycie umiejętności planowania trasy/wyjścia,
 • Nabycie umiejętności korzystania ze środków komunikacji miejskiej,
 • Nabycie umiejętności dokonywania zakupów,
 • Rozwój zainteresowań,
 • Wzrost umiejętności organizacji czasu wolnego/wyszukiwania ofert aktywności społecznych w otwartej przestrzeni publicznej/wyboru aktywności,
 • Nabycie/wzrost umiejętności korzystania z miejsc użyteczności publicznej/poczty/placówki służby zdrowia/urzędu/punktu informacyjnego/kawiarni/muzeum/kina/kręgielni/ZOO/parku/placówki dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Wzrost wiedzy o lokalnej ofercie kulturalno-społecznej;
 • Wzrost umiejętności przestrzegania zasad społecznych/kulturalnego zachowania,
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania relacji społecznych/uczestnictwa w spotkaniach,
 • Ograniczenie postawy dominującej/nieustępliwości/uporu w kontaktach społecznych,
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie zachowań prozdrowotnych
 • Kształtowanie umiejętności podawania posiłków przygotowania miejsca pracy/sprzątania
 • Trening zdrowego odżywiania:
 • Ograniczenie otyłości,
 • Eliminacja niezdrowych produktów w diecie,
 • Wdrożenie nawyku zdrowego/właściwego odżywiania,
 • Zwiększenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania,
 • Wdrożenie nawyku przyjmowania właściwej ilości płynów/właściwej liczby kalorii,
 • Kształtowanie umiejętności planowania posiłków/układania jadłospisów zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania,
 • Wzrost umiejętności przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania/konkretnego
 • posiłku typu przystawka, przekąska, zupa, danie gorace, danie zimne, deser lub nazwa konkretnego dania;
 • Wzrost umiejętności/wiedzy dotyczącej obróbki/przechowywania żywności,
 • Wzrost umiejętności/wiedzy dotyczącej użycia narzędzi/sprzętów kuchennych lub nazwa konkretnego narzędzia/sprzętu typu kuchenka, nóż, piekarnik, czajnik, robot kuchenny,
 • Wzrost motywacji/zainteresowania do dbania o zdrowie/do zdrowego odżywiania,
 • Nabycie higienicznych nawyków kulinarnych,
 • Kształtowanie kultury spożywania posiłków,
 • Nawiązanie kontaktów społecznych/wzrost umiejętności komunikowania się z innymi/negocjacji/poszanowania zdania innych,
 • Wyrobienie poczucia społecznej użyteczności
 • wzrost otwartości/zaufania do ludzi,
 • wzrost/nabycie umiejętności inicjowania/podtrzymywania/kształtowania kontaktów społecznych/rodzinnych/sąsiedzkich,
 • integracja/nawiązanie kontaktu z rodziną/pacjentami, z personelem,
 • poprawa relacji z rodziną/sąsiadami/poprawa kontaktów społecznych,
 • ukształtowanie właściwych zachowań społecznych/zachowań zgodnych z normami społecznymi/przestrzeganie norm/zasad społecznych,
 • zniesienie niepożądanych zachowań
 • aktywizacja społeczna,
 • wzrost/rozwinięcie/poprawa umiejętności/kompetencji społecznych/interpersonalnych, komunikacji/formułowania wypowiedzi/udziału w dyskusjach,
 • wzrost motywacji do podejmowania, prowadzenia, podtrzymania rozmowy, wyrażania emocji/uczuć/rozpoznawania uczuć innych,
 • wzrost otwartości/zaufania do nowych osób,
 • nawiązanie relacji/zapoznanie/zintegrowanie z grupą terapeutyczną/z terapeutą,
 • wzrost umiejętności/zdolności komunikowania się z otoczeniem,
 • poprawa relacji z pacjentami,
 • zwiększenie liczby kontaktów interpersonalnych,
 • ukształtowanie właściwych zachowań społecznych,
 • zapoznanie z organizacją pracy WTZ, regulaminem, zasadami obowiązującymi w WTZ, wzrost umiejętności komunikacji/artykulacji/ wypowiadania się/rozumienia mowy
 • nabywanie umiejętności mówienia o swoich problemach/mocnych stronach,
 • wzmocnienie identyfikacji z grupą,
 • wzrost motywacji do udziału w zajęciach/w życiu społeczności WTZ,
 • nabycie umiejętności przestrzegania zasad społecznych,
 • poprawa samopoczucia/poczucia własnej wartości,
 • podniesienie nastroju,
 • przeciwdziałanie nudzie,
 • nabycie umiejętności rozładowywania stresu,
 • wzrost motywacji do nawiązywania/podtrzymywania kontaktów społecznych/aktywności/ działania,
 • wzrost aktywności fizycznej,
 • profilaktyka otyłości/spadek masy ciała,
 • aktywizacja
 • Nabycie umiejętności gotowania, pieczenia/wykonania określonej potrawy (zapisana konkretna nazwa potrawy), nabycie wiedzy o zasadach zdrowego odżywiania, wartości odżywczej produktów
 • zwiększenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania,
 • zwiększenie umiejętności planowania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego żywienia,
 • wzrost umiejętności przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego żywienia,
 • nabycie umiejętności mycia, krojenia, obierania, tarcia, obróbki termicznej żywności,
 • nabycie umiejętności/opanowanie obsługi urzadzenia kuchennego/ gospodarstwa domowego (zapisane konkretne urządzenie typu: robot kuchenny, kuchenka, zmywarka, mikrofalówka, * pralka, odkurzacz),
 • nabycie umiejętności sprzątania, czyszczenia, prania, prasowania, odkurzania, nabycie umiejętności obsługi sprzętu domowego użytku,
 • nabycie umiejętności wykonywania czynności porządkowych/korzystania ze środków czystości zgodnie z zasadami bhp,
 • nabycie nawyków dbania o własne mieszkanie, estetykę otoczenia,
 • ukształtowanie potrzeb estetycznych,
 • wzrost motywacji do rozwijania samodzielności w czynnościach praktycznych/życia codziennego, wzmacnianie/nabycie postawy zaradności, samodzielności, samowystarczalności,
 • organizacji rytmu dnia
 • przypomnienie/odtworzenie/poszerzenie wiedzy z zakresu pielęgnacji kwiatów,
 • nabycie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą z innymi uczestnikami wtz,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa,
 • wzrost otwartości/zaufania do nowych osób,
 • nawiązanie relacji/zapoznanie/zintegrowanie z grupą rówieśniczą/ terapeutyczną, terapeutą,
 • wzrost umiejętności/zdolności komunikowania się z otoczeniem,
 • poprawa wymowy/artykulacji/rozumienia mowy,
 • przyswojenie /przypomnienie terminologii dotyczącej pielęgnacji kwiatów,
 • wzrost płynności/sprawności w wypowiadaniu się, poprawa relacji z rówieśnikami,
 • zwiększenie liczby kontaktów interpersonalnych,
 • ukształtowanie właściwych zachowań społecznych (lub zapisane konkretne zachowanie tj. współpraca w grupie, pomaganie sobie, planowanie czynności, organizacja miejsca pracy),
 • wzrost/poprawa samooceny,
 • wyrównanie poziomu emocjonalnego/nastroju,
 • poprawa samopoczucia/nastroju,
 • zniesienie nastroju depresyjnego, smutku, zmniejszenie uczucia osamotnienia, wzrost wiary we własne siły i możliwości, wzrost dokładności, cierpliwości i wytrwałości w wykonywanych pracach,
 • wzrost wrażliwości estetycznej,
 • nabycie wiedzy/nowych umiejętności aktywnego organizowania czasu wolnego,
 • ograniczenie nudy/apatii/bierności,
 • przyswojenie/poznanie zasad pracy/zasad bhp/regulaminu w pracowni kulinarnej,
 • nabycie/poprawa umiejętności organizacji miejsca pracy,

wkład w wyposażenie WTZ,

 • wzmocnienie identyfikacji z miejscem
 • odprężenie,
 • zaspokojenie potrzeby ruchu/aktywności fizycznej,
 • Wzrost motywacji do aktywności fizycznej/ćwiczeń,
 • Ograniczenie otyłości/spadek masy ciała,
 • relaksacja,
 • nabycie umiejętności mówienia o swoich problemach/mocnych stronach,
 • wzrost umiejętności rozpoznawania/nazywania emocji, radzenia sobie z emocjami/stresem/w sytuacjach trudnych,
 • wzrost motywacji do udziału w zajęciach/w życiu społeczności WTZ,
 • poprawa samopoczucia,
 • ograniczenie/eliminacja postawy roszczeniowej/wyręczania się innymi,
 • zaspokojenie potrzeb równowagi psychicznej/zdrowia psychicznego, przyjaźni, kontaktów społecznych/ interpersonalnych/uczestnictwa w życiu społecznym, szacunku, uznania, aktywności, bezpieczeństwa, akceptacji, poszanowania godności osobistej, przynależności, miłości
 • Nabycie umiejętności nawiązywania, podtrzymywania kontaktów z innymi,
 • poprawa komunikacji,
 • przeciwdziałanie bierności w kontaktach z innymi, wycofaniu,
 • ukształtowanie/nabycie postaw asertywnych,
 • rozwijanie umiejętności odróżniania zachowań asertywnych, uległych, agresywnych,
 • rozpoznawanie własnych zachowań,
 • wyrażanie własnych emocji, potrzeb, problemów,
 • radzenie sobie ze stresem, z niepowodzeniami, z krytyką, z trudnościami, z lękiem,
 • zwiększenie odporności na sytuacje trudne,
 • spadek tendencji do nadmiernego przeżywania sytuacji,
 • wzrost umiejętności sprzątania, obsługi sprzętu domowego użytku (lub zapisana nazwa sprzętu typu: odkurzacz, pralka, zmywarka, myjka do okien, żelazko),
 • nabycie/wzrost umiejętności wykonywania czynności porządkowych typu mycie, ścieranie, polerowanie, zamiatanie, zmywanie,

nabycie/wzrost umiejętności korzystania ze środków czystości/porządkowych/chemii gospodarstwa domowego (lub zapisany konkretny środek typu płyn, mleczko) zgodnie z zasadami bhp,

 • nabycie nawyku dbania o estetykę otoczenia,
 • ukształtowanie potrzeb estetycznych,
 • wzrost wiedzy na temat profilaktyki chorób,
 • wzrost motywacji do rozwijania samodzielności/zaradności w czynnościach praktycznych/życia codziennego,
 • usprawnienie motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, ruchów precyzyjnych,
 • zaspokojenie potrzeby samodzielności, zaradności osobistej,
 • wzrost motywacji do pracy grupowej/na rzecz uczestników WTZ
 • spadek poczucia zagubienia, tendencji do wycofywania się, popadania w apatię/wycofania/bierności/rezygnacji z działania,
 • wzrost adekwatności samooceny, wiary we własne możliwości/siły, ograniczenie nadmiernych wymagań wobec siebie/perfekcjonizmu,
 • poprawa samopoczucia,
 • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w instytucjach użyteczności publicznej,
 • spadek/ograniczenie lęku w sytuacjach społecznych,
 • korzystanie z instytucji użyteczności publicznej,
 • zaspokojenie potrzeby równowagi psychicznej/zdrowia psychicznego, przyjaźni, kontaktów społecznych/interpersonalnych, uczestnictwa w życiu społecznym, samoakceptacji, szacunku/poszanowania godności osobistej, prestiżu, uznania, osiągnięć, bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności, miłości
 • wzrost motywacji do pracy grupowej/na rzecz uczestników WTZ
 • przyswojenie zasad zachowania przy stole,

do sortowania[edytuj]

 • normalizacja czucia powierzchownego i głębokiego
 • poprawa ogólnej sprawności fizycznej
 • rozwijanie mięśni obręczy kończyny górnej
 • hartowanie i ustabilizowanie objętości kikuta
 • rozwijanie zainteresowań literaturą
 • rozwijanie zainteresowań internetem
 • nauczenie modyfikacji chwytów