Terapia zajęciowa/Proces terapeutyczny

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 • nawiązanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznym
 • wywiad środowiskowy rozpoznanie sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej, biologicznej, psychicznej i społecznej czyli pozyskiwanie i gromadzenie danych diagnostycznych o pacjencie i rodzinie
 • analiza zgromadzonych danych diagnostycznych oraz dokumentacji medycznej
 • określenie problemów i potrzeb podopiecznego
 • określenie możliwości i ograniczeń podopiecznego.
 • formułowanie planu
  • sformułowanie celów terapeutycznych
  • planowanie efektów terapeutycznych
  • wybór metod monitorowania
  • opracowanie planu pracy
   • cechy planu terapii
    • celowość,
    • racjonalność,
    • wykonalność,
    • elastyczność (zmienność)
    • spójność
    • terminowość
  • dobór pomocy dydaktycznych
  • dobór technik pracy
  • dobór tematyki zajęć
 • realizacja planu pracy - prowadzenie terapii
 • ocena efektów pracy (ewaluacja, monitorowanie)


 • diagnoza identyfikacyjna
 • diagnoza prognostyczna
 • diagnoza funkcjonalna
 • diagnoza genetyczna

wywiady:

 • Nieformalny uczestniczący.
 • Indywidualny swobodny.
 • Jawny skategoryzowany. - terapeuta informuje podopiecznego o celach i charakterze badania oraz stawia zamknięte pytania według ściśle określonej kolejności
 • Pośredni nieustrukturyzowany.
 • Jawny skategoryzowany.

narzędzia do oceny

 • arkusz obserwacyjny narzędzie do obserwacji podopiecznego na podstawie obserwacji standaryzowanej
 • dzienniczek obserwacyjny
 • karta obserwacyjna
 • planu obserwacji