Terapia zajęciowa/Przydatne pojęcia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 • w:agnozja
 • w:padaczka
 • w:udar mózgu
 • w:jąkanie
 • Otorynolaryngologia
 • w:Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • regulamin organizacyjny placówki - określa zasady przyjęcia uczestnika do warsztatów terapii zajęciowej
 • indywidualny plan wsparcia. - dokument opracowywany dla każdego mieszkańca domu pomocy społecznej
 • indywidualny plan ewaluacyjno-terapeutyczny.
 • indywidualny plan socjalizacyjny.
 • indywidualny plan adaptacyjno-mobilizacyjny
 • indywidualny program rehabilitacji i terapii przygotowywany przez radę programową WTZ
 • rada plenarna wikt:plenarny
 • miesięczny plan oddziaływań terapeutycznych
 • Zespół Downa
 • Zwichnięcie
 • dokumentacja rehabilitacyjno-terapeutyczna uczestnika warsztatów terapii zajęciowej stanowią: indywidualny plan terapii, dane osobowe uczestnika, formy kontaktu z opiekunami.
 • zespół wspierająco-aktywizujący w środowiskowym domu samopomocy celu omówienia realizacji indywidualnych planów zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów zajęciowych rada programowa ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatu nie rzadziej niż raz na pół roku.
 • wywiad jawny
 • wywiad ukryty
 • wywiad pogłębiony
 • wywiad skategoryzowany
 • w:Fonogesty
 • Znak migowy; znaki migowe daktylograficzne (daktylogramy)
 • obserwacja pośrednia
 • obserwacja kontrolowana
 • obserwacja ukryta
 • obserwacja standaryzowana
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Choroba Parkinsona
 • mania
 • dystymia
 • dysforia - euforia
 • paratymia
 • paramimia
 • agrafia
 • agnozja
 • apraksja
 • stwardnienie rozsiane
 • Metoda Bobath
 • Metoda Karskiego
 • Pilates
 • Metoda McKenziego.
 • W środowiskowym domu samopomocy oceny osiągniętych rezultatów postępowania terapeutycznego w odniesieniu do podopiecznych dokonuje zespół wspierająco-aktywizujący.
 • zespół wspierająco-aktywizujący.
 • zespół terapeutyczno-leczniczy.
 • zespół terapeutyczno-opiekuńczy.
 • rada programowa.
 • Regresja (psychologia)
 • Infantylizm
 • amnezja
 • mania
 • schizofrenia
 • demencja
 • astma oskrzelowa
 • Środowiskowy dom samopomocy
 • Halucynacje (omamy)
 • Stereotypia
 • Ślepota - niewidomy - ociemniały
 • zaburzenia hipomaniakalne.
 • zaburzenia afektywne
 • zaburzenia asteniczne
 • astenia
 • zaburzenia hipochondryczne
 • geriatria
 • gerontologia
 • andrologia
 • bariatria
 • Zaburzenia nerwicowe
 • Niewydolność krążenia
 • Nadciśnienie tętnicze
 • urojenia
 • racjonalizacja
 • w:Projekcja (psychologia)
 • Wyparcie
 • zasada odzwierciedlenia
 • zasada stopniowania trudności - gdy terapeuta aby umożliwić podopiecznemu wykonanie zadania lub opanowanie danej czynności, przechodzi od zadań łatwiejszych, bliskich, znanych do trudniejszych, dalszych, nieznanych
 • zasada poglądowości
 • zasada wiązania teorii z praktyką
 • grupa objawów: Apatia, brak apetytu, urojenia grzeszności jest charakterystyczna dla
 • grupa objawów: Pobudzenie psychomotoryczne, agresja, halucynozy jest charakterystyczna dla
 • grupa objawów: Myśli natrętne, przymusowe czynności, lęk jest charakterystyczna dla zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • grupa objawów: Omamy wzrokowe, bóle głowy, niepokój jest charakterystyczna dla
 • frotaż
 • sutasz
 • quilling
 • kirigami
 • plan rehabilitacyjny
 • plan rewalidacyjny
 • plan wspierająco-aktywizujący
 • plan edukacyjno-terapeutyczny
 • treaning umiejętności społecznych/poznawczych tus/tup-Kalendarze, zegary, listy, krzyżówki.
 • muzykoterapia-Płyty CD, radioodtwarzacz, mikrofon.
 • Biblioterapia/filmoterapia - Telewizor, komputer, projektor.
 • Ludoterapia - Gry planszowe, masy plastyczne, bierki.
 • bezpieczeństwa. stabilność finansowa
 • transcendencji .POTRZEBY DUCHOWNE,MOLITWA,OBRZENDY
 • szacunku i uznania.Potrzeba prestiżu i respektu ze strony innych, dobrego statusu społecznego oraz sławy, to elementy składowe potrzeby
 • miłości i przynależności
 • w:śpiączka
 • w:Stan wegetatywny
 • w:Stan minimalnej świadomości
 • w:Zespół zamknięcia
 • w:Alkoholowy zespół płodowy
 • komunikacja pionowa
 • komunikacja w dół
 • komunikacja w górę
 • komunikacja pozioma

style negocjacji:

 • unikający.
 • twardy.
 • rzeczowy.
 • miękki - polegające na ustępowaniu drugiej stronie i rezygnowaniu z własnych potrzeb w celu utrzymania dobrych stosunków z partnerem

pracownie

 • artystyczna - w regulaminie w pierwszej kolejności należy umieścić prawa i obowiązki uczestników
 • informacja zwrotna
 • osądzanie
 • blokada językowa
 • odzwierciedlanie zachowań
 • Strategia rozwiązywania konfliktu
  • unikania.
  • ulegania.
  • walki - jedna ze stron dąży do podporządkowania sobie przeciwnika, wykorzystując wszelkie możliwości do umocnienia swojej pozycji
  • współpracy.
 • Element procesu komunikowania
  • sprzężenie zwrotne.
  • kwestionowanie.
  • dekodowanie - odbiorca przekłada otrzymany komunikat na język najbardziej dla siebie zrozumiały
  • filtrowanie.
 • techniki aktywnego słuchania
  • parafrazowanie
  • klaryfikowanie
  • potwierdzenie
  • odzwierciedlenie
 • asertywność
 • metody usprawniania dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi
  • Peto
  • Vojty - polega na wyzwalaniu odruchów pełzania poprzez ucisk określonych punktów ciała
  • Kabata
  • Domana
 • rodzaje dokumentów
  • inwentarz zadań organizacyjnych
  • zeszyt przyjęć do placówki
  • regulamin organizacyjny placówki - powinny być zapisane Zasady przyjęcia uczestnika do warsztatów terapii zajęciowej
  • karta przyjęć do placówki
  • arkusz przebiegu leczenia
  • skierowanie na terapię zajęciową
  • historia choroby
  • karta zajęć sporządzana w oddziale szpitalnym w celu udokumentowania procesu usprawniania pacjenta
 • w:metaplazja
 • w:Dysplazja (zmiana przedrakowa)
 • Hemipareza
 • Folsteina (MMSE) - narzędzie przesiewowe do oceny otępień
 • Skala Podstawowych Czynności Życia Codziennego (ang. Activities of Daily Living, ADL, skala Katza - skala którą należy się posłużyć, dokonując okresowej oceny podstawowych czynności życia codziennego u pacjenta po uszkodzeniu rdzenia kręgowego
 • skala Norton - do oceny ryzyka wystąpienia odleżyn, od nazwiska pielęgniarki Doreen Norton
  • 7 punktów oznacza że pacjent jest w znacznym stopniu narażony na odleżyny
 • Skala Wechslera
 • w:Skala Glasgow
 • skala Becka
 • skala Tinetti
 • skala Barthel - ocena poziomu zapotrzebowania podopiecznego na opiekę
 • skala Glasgow
 • echolalia
 • dyzartria
 • afazja
 • dyslalia
 • w:mutyzm i w:mutyzm wybiórczy
 • propriocepcja
 • tik
 • kompulsje
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • w:Metoda ruchu rozwijającego
 • motywacja wewnętrzna
 • Naturalne środki komunikacji niewerbalnej: gesty
 • aktywne słuchanie: terapeuta podczas rozmowy z podopiecznym utrzymywał z nim kontakt wzrokowy i używał klaryfikacji
 • Osądzanie i decydowanie za innych to bariery w komunikowaniu się o charakterze wewnętrznym
 • Zdarta płyta i jujitsu wspomagają asertywną odmowę
 • Źródła pozyskania informacji o podopiecznym:
  • wywiad rodzinny,
  • ankieta z podopiecznym,
  • wywiad środowiskowy,
  • obserwacja, - wskazane dla podopiecznego z zaburzeniami pamięci
  • analiza dokumentacji podopiecznego, - wskazane dla podopiecznego z zaburzeniami pamięci
  • wywiad bezpośredni
 • dane osobowe np: imię, nazwisko, wiek czy miejsce urodzenia
 • wymagania dotyczące ergonomii na stanowisku pracy
 • środki gaśnicze i ich przeznaczenie ze względu na zakres ich stosowania
 • rodzaje znaków bezpieczeństwa i sygnałów alarmowych
  • znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej oraz sygnały alarmowe
 • instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony i pracy i ochrony środowiska - zadania i uprawnienia
 • prawa i obowiązki pracownika oraz obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
  • rodzaje czynników
 • choroby zawodowe

Przypisy[edytuj]

Źródła[edytuj]

 • Pojęcia i część wyjaśnień pochodzi z egzaminów pisemnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (uprawnienia Z09) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej