Przejdź do zawartości

VHDL/Przykłady kodu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Przykłady kodu pokazujące wykorzystanie VHDL.

Bramka NAND

[edytuj]

Zawartość pliku opisującego dwu wejściową bramkę NAND:

 library ieee;
 use ieee.std_logic_1164.all;

 entity nand2 is
  port ( 
     a,b : in std_logic;
     c : out std_logic
     );
 end nand2;
 
 architecture logic of nand2 is
  begin
   c <= not (a and b);
 end logic;

Bramka XOR

[edytuj]

Zawartość pliku opisującego dwu wejściową bramkę XOR:

 library ieee;
 use ieee.std_logic_1164.all;
 
 entity xor2 is
  port ( 
     a,b : in std_logic;
     c : out std_logic
     );
 end xor2;
 
 architecture behavioral of nand2 is
  begin
   c <= not (a and b);
 end behavioral; 
 
 architecture logic of xor2 is
 
 component nand2
  port ( 
     a, b : in std_logic;
     c : out std_logic
     );
 end component nand2;
 
 signal wew1,wew2,wew3 : std_logic;
 
  begin
   
   bramka1 : nand2 port map (a=>a, b=>b, c=>wew1 );
   bramka2 : nand2 port map (a=>a, b=>wew1, c=>wew2 );
   bramka3 : nand2 port map (a=>wew1, b=>b, c=>wew3 );
   bramka4 : nand2 port map (a=>wew2, b=>wew3, c=>c );
 
 end logic;

Przerzutnik typu D

[edytuj]

Zawartość pliku opisującego gotowy do symulacji i syntezy logicznej, przerzutnik typu D z Resetowaniem synchronicznym.

 library IEEE;         -- dołączenie standardowej biblioteki IEEE
 use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  -- dołączenie pakietu 'STD_LOGIC_1164' z biblioteki IEEE
                -- definiującego popularne stany logiczne
 entity dffr is         -- opis interfejsu przerzutnika (połączeń z otoczeniem)
  port(
     CLK  : in STD_LOGIC;  -- wejście zegarowe
     RESET : in STD_LOGIC;  -- wejście kasowania
     DIN  : in STD_LOGIC;  -- wejście danych
     DOUT : out STD_LOGIC  -- wyjście danych
    );
 end dffr;
 
 architecture behavior of dffr is  -- opis wnętrza przerzutnika (w tym przypadku 
 begin               -- jest to opis behawioralny)
 
 dffar: process (CLK, RESET)    -- proces z listą czułości (sensitivity list)
  begin
    if rising_edge(CLK) then  -- wykrywanie narastającego zbocza zegara
      if RESET='1' then    -- kasowanie stanem wysokim wejścia RESET
       DOUT <= '0';      -- przypisanie stałej to sygnału wyjściowego
      else 
       DOUT <= DIN;      -- przypisanie stanu wejścia do sygnału wyjściowego
      end if;
    end if;
  end process;
 
 end behavior;