Visual Basic/Wyrażenia arytmetyczne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Co to są wyrażenia arytmetyczne[edytuj]

Prawdopodobnie spotkałeś się z tym terminem wcześniej na lekcjach matematyki. Jeśli nie, sama nazwa przybliża obraz tego, czym jest wyrażenie arytmetyczne. Jest ono dowolnym wyrażeniem liczby złożonym z symboli działań i innych liczb, czyli np. 2+2. Dodatkowo, w odróżnieniu od matematycznej definicji, wyrażenie arytmetyczne może zawierać również zmienne i stałe, przykładowo Dwójka+2 gdzie Dim Dwójka = 2.

Symbole działań używane w wyrażenia arytmetycznych[edytuj]

Znak Opis wykonywanego działania Przykład
+ Dodawanie Wynik = 2+2
- Odejmowanie Wynik = 4-2
* Mnożenie Wynik = 2*2
/ Dzielenie Wynik = 69/2
Mod Dzielenie modulo Wynik = 2 Mod 6

Obiekt Math[edytuj]

Wiadomo, że nie wykonamy skomplikowanych działań matematycznych za pomocą takich operatorów. Gdy zajdzie potrzeba zaokrąglenia liczby, podniesienia do potęgi czy obliczenia pierwiastka, należy myśleć w trochę innym kierunku. Visual Basic posiada specjalny globalny obiekt Math, który jest zbiorem funkcji służących do wykonywania bardziej skomplikowanych operacji matematycznych. Poniżej przedstawiona jest tabela wszystkich najważniejszych funkcji znajdujących się w tym obiekcie.

Funkcja Opis Przykład
Math.Abs() Zwraca wartość bezwzględną liczby. Wynik = Math.Abs(-15)
Math.ACos() Zwraca kąt którego cosinusem jest podana liczba. Wynik = Math.ACos(Math.Cos(50))
Math.ASin() Zwraca kąt którego sinusem jest podana liczba. Wynik = Math.ASin(Math.Sin(50))
Math.ATan() Zwraca kąt którego tangensem jest podana liczba. Wynik = Math.ATan(Math.Tan(50))
Math.Ceiling() Zwraca liczbę zaokrągloną do góry Wynik = Math.Ceiling(4.3906)
Math.Floor() Zwraca liczbę zaokrągloną do dołu Wynik = Math.Floor(4.7906)
Math.Round() Zwraca liczbę zaokrągloną według jej wielkości Wynik = Math.Round(4.7906)
Math.Cos() Zwraca cosinus podanej liczby. Wynik = Math.Cos(50)
Math.Sin() Zwraca sinus podanej liczby. Wynik = Math.Sin(50)
Math.Tan() Zwraca tangens podanej liczby. Wynik = Math.Tan(50)
Math.Max() Zwraca większą z dwóch podanych liczb. Wynik = Math.Max(200,300)
Math.Min() Zwraca mniejszą z dwóch podanych liczb. Wynik = Math.Min(200,300)
Math.Pow() Zwraca liczbę do podanej potęgi. Wynik = Math.Pow(10,3)
Math.Sqrt() Zwraca pierwiastek kwadratowy liczby. Wynik = Math.Sqrt(64)
Math.PI Stała będąca wartością liczby π do 17 liczby po przecinku. Wynik = Math.PI

Ćwiczenie[edytuj]

Działanie:

zapisz tak, aby zostało poprawnie obliczone przez program. Rozwiązanie