Zanurkuj w Pythonie/Źródła/BaseHTMLProcessor.py

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
#-*- coding: utf-8 -*-

u"""Klasa bazowa do tworzenia modułów przetwarzających HTML

Klasa ta została zaprojektowana tak, aby przyjmowała HTML 

Klasa ta została zaprojektowana tak, że przyjmuje HTML jako wejście
i wypluwa taki sam dokument HTML. Samo w sobie nie jest to za bardzo
interesujące. Z tej klasy tworzymy klasy pochodne i dostarczamy do niej
metod, które potrzebujemy do przekształcania HTML-a.

Ten program jest częścią książki "Zanurkuj w Pythonie", podręcznika
o Pythonie dla doświadczonych programistów. Najnowszą wersję można
znaleźć tu: http://pl.wikibooks.org/wiki/Zanurkuj_w_Pythonie.
 
Program ten został oparty na przykładach zawartych w książce
"Dive Into Python", a dostępnej stąd: http://www.diveintopython.org.
"""

__author__ = "Mark Pilgrim (mark@diveintopython.org)"
__version__ = "$Revision: 1.2 $"
__date__ = "$Date: 2004/05/05 21:57:19 $"
__copyright__ = "Copyright (c) 2001 Mark Pilgrim"
__license__ = "Python"

from sgmllib import SGMLParser
import htmlentitydefs

class BaseHTMLProcessor(SGMLParser):
  def reset(self):
    # dodatek (wywoływane przez SGMLParser.__init__)
    self.pieces = []
    SGMLParser.reset(self)
    
  def unknown_starttag(self, tag, attrs):
    # wywoływane dla każdego początkowego znacznika
    # attrs jest listą krotek (atrybut, wartość)
    # np. dla <pre class="screen"> będziemy mieli tag="pre", attrs=[("class", "screen")]
    # Chcielibyśmy zrekonstruować oryginalne znaczniki i atrybuty, ale
    # może się zdarzyć, że umieścimy w cudzysłowach wartości, które nie były zacytowane
    # w źródle dokumentu, a także możemy zmienić rodzaj cudzysłowi w wartości danego atrybutu
    # (pojedyncze cudzysłowy lub podwójne).
    # Dodajmy, że niepoprawnie osadzony kod nie-HTML-owy (np. kod JavaScript)
    # może zostać źle sparsowany przez klasę bazową, a to spowoduje błąd wykonania skryptu.
    # Cały nie-HTML musi być umieszczony w komentarzu HTML-a (<!-- kod -->),
    # aby parser zostawił ten niezmieniony (korzystając z handle_comment).
    strattrs = "".join([' %s="%s"' % (key, value) for key, value in attrs])
    self.pieces.append("<%(tag)s%(strattrs)s>" % locals())
    
  def unknown_endtag(self, tag):
    # wywoływane dla każdego znacznika końcowego np. dla </pre>, tag będzie równy "pre"
    # Rekonstruuje oryginalny znacznik końcowy w wyjściowym dokumencie
    self.pieces.append("</%(tag)s>" % locals())

  def handle_charref(self, ref):
    # wywoływane jest dla każdego odwołania znakowego np. dla "&#160;", ref będzie równe "160"
    # Rekonstruuje oryginalne odwołanie znakowe.
    self.pieces.append("&#%(ref)s;" % locals())
    
  def handle_entityref(self, ref):
    # wywoływane jest dla każdego odwołania do encji np. dla "&copy;", ref będzie równe "copy"
    # Rekonstruuje oryginalne odwołanie do encji.
    self.pieces.append("&%(ref)s" % locals())
    # standardowe encje HTML-a są zakończone średnikiem; pozostałe encje (encje spoza HTML-a) nie są
    if htmlentitydefs.entitydefs.has_key(ref):
      self.pieces.append(";")

  def handle_data(self, text):
    # wywoływane dla każdego bloku czystego teksu np. dla danych spoza dowolnego
    #znacznika, w których nie występują żadne odwołania znakowe, czy odwołania do encji.
    # Przechowuje dosłownie oryginalny tekst.
    self.pieces.append(text)
    
  def handle_comment(self, text):
    # wywoływane dla każdego komentarza np. <!-- wpis kod JavaScript w tym miejscu -->
    # Rekonstruuje oryginalny komentarz.
    # Jest to szczególnie ważne, gdy dokument zawiera kod przeznaczony
    # dla przeglądarki (np. kod Javascript) wewnątrz komentarza, dzięki temu
    # parser może przejść przez ten kod bez zakłóceń;
    # więcej szczegółów w komentarzu metody unknown_starttag.
    self.pieces.append("<!--%(text)s-->" % locals())
    
  def handle_pi(self, text):
    # wywoływane dla każdej instrukcji przetwarzania np. <?instruction>
    # Rekonstruuje oryginalną instrukcję przetwarzania
    self.pieces.append("<?%(text)s>" % locals())

  def handle_decl(self, text):
    # wywoływane dla deklaracji typu dokumentu, jeśli występuje, np.
    # <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
    #   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
    # Rekonstruuje oryginalną deklarację typu dokumentu
    self.pieces.append("<!%(text)s>" % locals())
    
  def output(self):
    u"""Zwraca przetworzony HTML jako pojedynczy łańcuch znaków"""
    return "".join(self.pieces)

if __name__ == "__main__":
  for k, v in globals().items():
    print k, "=", v