Przejdź do zawartości

Zanurkuj w Pythonie/Źródła/kgp/kgp.py

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
#-*- coding: utf-8 -*-

u"""Generator Kanta dla Pythona

Generuje pseudofilozofię opartą na gramatyce bezkontekstowej

Użycie: python kgp.py [options] [source]

Opcje:
 -g ..., --grammar=...  używa określonego pliku gramatyki lub adres URL
 -h, --help       wyświetla ten komunikat pomocy
 -d           wyświetla informacje debugowania podczas parsowania

Przykłady:
 kgp.py         generuje kilka akapitów z filozofią Kanta
 kgp.py -g husserl.xml  generuje kilka akapitów z filozofią Husserla
 kpg.py "<xref id='paragraph'/>" generuje akapit Kanta
 kgp.py template.xml   czyta template.xml, aby określić, co ma generować

Ten program jest częścią książki "Zanurkuj w Pythonie", podręcznika
o Pythonie dla doświadczonych programistów. Najnowszą wersję można
znaleźć tu: http://pl.wikibooks.org/wiki/Zanurkuj_w_Pythonie.
 
Program ten został oparty na przykładach zawartych w książce
"Dive Into Python", a dostępnej stąd: http://www.diveintopython.org.
"""

__author__ = "Mark Pilgrim (mark@diveintopython.org)"
__version__ = "$Revision: 1.4 $"
__date__ = "$Date: 2004/05/05 21:57:19 $"
__copyright__ = "Copyright (c) 2001 Mark Pilgrim"
__license__ = "Python"

from xml.dom import minidom
import random
import toolbox
import sys
import getopt

_debug = 0

class NoSourceError(Exception): pass

class KantGenerator(object):
  u"""generuje pseudofilozofię opartą na gramatyce bezkontekstowej"""
  
  def __init__(self, grammar, source=None):
    self.loadGrammar(grammar)
    self.loadSource(source and source or self.getDefaultSource())
    self.refresh()

  def _load(self, source):
    u"""wczytuje XML-owe źródłow wejścia, zwraca sparsowany dokument XML

    - adres URL z plikiem XML ("http://diveintopython.org/kant.xml")
    - nazwę lokalnego pliku XML ("~/diveintopython/common/py/kant.xml")
    - standardowe wejście ("-")
    - bieżący dokument XML w postaci łańcucha znaków
    """
    sock = toolbox.openAnything(source)
    xmldoc = minidom.parse(sock).documentElement
    sock.close()
    return xmldoc

  def loadGrammar(self, grammar):
    u"""wczytuje gramatykę bezkontekstową"""
    self.grammar = self._load(grammar)
    self.refs = {}
    for ref in self.grammar.getElementsByTagName("ref"):
      self.refs[ref.attributes["id"].value] = ref
    
  def loadSource(self, source):
    u"""wczytuje źródło source"""
    self.source = self._load(source)

  def getDefaultSource(self):
    u"""zgaduje domyślne źródło bieżącej gramatyki
    
    Domyślnym źródłem będzie jeden z <ref>-ów, do którego nic się
    nie odwołuje. Może brzmi to skomplikowanie, ale tak naprawdę nie jest.
    Przykład: Domyślnym źródłem dla kant.xml jest
    "<ref id='section'/>", ponieważ 'section' jest jednym <ref>-em, który
    nie jest nigdzie <xref>-em w gramatyce.
    W wielu gramatykach, domyślne źródło będzie tworzyło
    najdłuższe (i najbardziej interesujące) wyjście.
    """
    xrefs = {}
    for xref in self.grammar.getElementsByTagName("xref"):
      xrefs[xref.attributes["id"].value] = 1
    xrefs = xrefs.keys()
    standaloneXrefs = [e for e in self.refs.keys() if e not in xrefs]
    if not standaloneXrefs:
      raise NoSourceError, "can't guess source, and no source specified"
    return '<xref id="%s"/>' % random.choice(standaloneXrefs)
    
  def reset(self):
    u"""resetuje parser"""
    self.pieces = []
    self.capitalizeNextWord = 0

  def refresh(self):
    u"""resetuje bufor wyjściowy, ponownie parsuje cały plik źródłowy i zwraca wyjście
    
    Ponieważ parsowanie dosyć dużo korzysta z przypadkowości, jest to
    łatwy sposób, aby otrzymać nowe wyjście bez potrzeby ponownego wczytywania
    pliku gramatyki.
    """
    self.reset()
    self.parse(self.source)
    return self.output()

  def output(self):
    u"""wyjściowy, wygenerowany tekst"""
    return "".join(self.pieces)

  def randomChildElement(self, node):
    u"""wybiera przypadkowy potomek węzła
    
    Jest to użyteczna funkcja wykorzystywana w do_xref i do_choice.
    """
    choices = [e for e in node.childNodes
          if e.nodeType == e.ELEMENT_NODE]
    chosen = random.choice(choices)
    if _debug:
      sys.stderr.write('%s available choices: %s\n' % \
        (len(choices), [e.toxml() for e in choices]))
      sys.stderr.write('Chosen: %s\n' % chosen.toxml())
    return chosen

  def parse(self, node):
    u"""parsuje pojedynczy węzeł XML
    
    Parsowany dokument XML (from minidom.parse) jest drzewem węzłów
    złożonym z różnych typów. Każdy węzeł reprezentuje instancję
    odpowiadającej jej klasy Pythona (Element dla znacznika, Text 
    dla danych tekstowych, Document dla dokumentu). Poniższe wyrażenie
    konstruuje nazwę klasy opartej na typie węzła, który parsujemy
    ("parse_Element" dla węzła o typie Element,
    "parse_Text" dla węzła o typie Text itp.), a następnie wywołuje te metody.
    """
    parseMethod = getattr(self, "parse_%s" % node.__class__.__name__)
    parseMethod(node)

  def parse_Document(self, node):
    u"""parsuje węzeł dokumentu
    
    Węzeł dokument sam w sobie nie jest interesujący (przynajmnie dla nas), ale
    jego jedyne dziecko, node.documentElement jest: jest głównym węzłem
    gramatyki.
    """
    self.parse(node.documentElement)

  def parse_Text(self, node):
    u"""parsuje węzeł tekstowy
    
    Tekst węzła tekstowego jest zazwyczaj dodawany bez zmiany do wyjściowego bufora. 
    Jedynym wyjątkiem jest to, że <p class='sentence'> ustawia flagę, aby
    pierwszą literę następnego słowa była wielka. Jeśli ta flaga jest ustawiona,
    pierwszą literę tekstu robimy wielką i resetujemy tę flagę.
    """
    text = node.data
    if self.capitalizeNextWord:
      self.pieces.append(text[0].upper())
      self.pieces.append(text[1:])
      self.capitalizeNextWord = 0
    else:
      self.pieces.append(text)

  def parse_Element(self, node):
    u"""parsuje element
    
    XML-owy element odpowiada bieżącemu znacznikowi źródła:
    <xref id='...'>, <p chance='...'>, <choice> itp.
    Każdy typ elementu jest obsługiwany za pomocą odpowiedniej, własnej metody. 
    Podobnie jak to robiliśmy w parse(), konstruujemy nazwę metody
    opartej na nazwie elementu ("do_xref" dla znacznika <xref> itp.), a potem
    wywołujemy tę metodę.
    """
    handlerMethod = getattr(self, "do_%s" % node.tagName)
    handlerMethod(node)

  def parse_Comment(self, node):
    u"""parsuje komentarz
    
    Gramatyka może zawierać komentarze XML, ale my je pominiemy
    """
    pass
  
  def do_xref(self, node):
    u"""obsługuje znacznik <xref id='...'>
    
    Znacznik <xref id='...'> jest odwołaniem do znacznika <ref id='...'>.
    Znacznik <xref id='sentence'/> powoduje to, że zostaje wybrany w przypadkowy sposób
    potomek znacznika <ref id='sentence'>.
    """
    id = node.attributes["id"].value
    self.parse(self.randomChildElement(self.refs[id]))

  def do_p(self, node):
    u"""obsługuje znacznik <p>
    
    Znacznik <p> jest jądrem gramatyki. Może zawierać niemal
    wszystko: tekst w dowolnej formie, znaczniki <choice>, znaczniki <xref>, a nawet
    inne znaczniki <p>. Jeśli atrybut "class='sentence'" zostanie znaleziony, flaga
    zostaje ustawiona i następne słowo będzie zapisane dużą literą. Jeśli zostanie
    znaleziony atrybut "chance='X'", to mamy X% szansy, że znacznik zostanie wykorzystany
    (i mamy (100-X)% szansy, że zostanie całkowicie pominięty)
    """
    keys = node.attributes.keys()
    if "class" in keys:
      if node.attributes["class"].value == "sentence":
        self.capitalizeNextWord = 1
    if "chance" in keys:
      chance = int(node.attributes["chance"].value)
      doit = (chance > random.randrange(100))
    else:
      doit = 1
    if doit:
      for child in node.childNodes: self.parse(child)

  def do_choice(self, node):
    u"""obsługuje znacznik <choice>
    
    Znacznik <choice> zawiera jeden lub więcej znaczników <p>. Jeden znacznik <p>
    zostaje wybrany przypadkowo i jest następnie wykorzystywany do generowania
    tekstu wyjściowego.
    """
    self.parse(self.randomChildElement(node))

def usage():
  print __doc__

def main(argv):
  grammar = "kant.xml"
  try:
    opts, args = getopt.getopt(argv, "hg:d", ["help", "grammar="])
  except getopt.GetoptError:
    usage()
    sys.exit(2)
  for opt, arg in opts:
    if opt in ("-h", "--help"):
      usage()
      sys.exit()
    elif opt == '-d':
      global _debug
      _debug = 1
    elif opt in ("-g", "--grammar"):
      grammar = arg
  
  source = "".join(args)
  k = KantGenerator(grammar, source)
  print k.output()

if __name__ == "__main__":
  main(sys.argv[1:])