Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/16

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 16
Na poniższym rysunku przedstawiono różne rodzaje tkanek nabłonkowych. Wykonaj polecenia, które znajdują się pod schematem.

Zadanie 16.1 (0-1)
Podpisz rysunki oznaczone literami od A do E właściwymi nazwami tkanek nabłonkowych.

A – ......
B – ......
C – ......
D – ......
E – ......
Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XI. Funkcjonowanie zwierząt.

1. Podstawowe zasady budowy i funkcjonowania organizmu zwierzęcego. Uczeń:
1) rozpoznaje tkanki zwierzęce na preparacie mikroskopowym, na schemacie, mikrofotografii, na podstawie opisu i wykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją;
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe podpisanie wszystkich typów tkanek nabłonkowych
0 p. – za nieprawidłowe podpisanie przynajmniej jednego z typów tkanek nabłonkowych, niepodpisanie przynajmniej jednego z typów tkanek nabłonkowych, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania A – nabłonek jednowarstwowy sześcienny
B – nabłonek jednowarstwowy wielorzędowy
C – nabłonek wielowarstwowy płaski
D – nabłonek jednowarstwowy płaski
E – nabłonek jednowarstwowy walcowaty
Uwagi