Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/21

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 21
Gastrolity to ziarna piasku i drobne kamienie celowo połykane przez ptaki. Znajdują się one w żołądku mięśniowym ptaków.


Zadanie 21.1 (0-1)
Określ funkcję gastrolitów w procesie trawienia u ptaków.

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XI. Funkcjonowanie zwierząt.

2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
1) Odżywianie się. Uczeń:
a) przedstawia adaptacje w budowie i funkcjonowaniu układów pokarmowych zwierząt do rodzaju pokarmu oraz sposobu jego pobierania,
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe określenie funkcji gastrolitów
0 p. – za nieprawidłowe określenie funkcji gastrolitów, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania Funkcją gastrolitów jest wspomaganie procesu trawienia poprzez rozcieranie i rozdrabnianie pokarmu – mówimy tu o trawieniu mechanicznym.
Uwagi