Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/6

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 6
Na poniższym schemacie przedstawiono drzewo filogenetyczne wraz z zaznaczonymi grupami oznaczonymi literami A, B i C.

Przykład drzewa filogenetycznego


Zadanie 6.1 (0-1)
Przyporządkuj litery odpowiadające każdej z grup do odpowiedniego określenia spośród podanych poniżej.

..... grupa monofiletyczna
..... grupa polifiletyczna
..... grupa parafiletyczna


Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

2. odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


V. Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów. Uczeń:

2. rozróżnia na drzewie filogenetycznym grupy monofiletyczne, parafiletyczne i polifiletyczne; wykazuje, że klasyfikacja organizmów oparta jest na ich filogenezie;:
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe przyporządkowanie liter do poszczególnych określeń
0 p. – za nieprawidłowe przyporządkowanie przynajmniej jednej z liter do danego określenia, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania (C) grupa monofiletyczna

(A) grupa polifiletyczna
(B) grupa parafiletyczna

Uwagi


Zadanie 6.2 (0-1)
Zaproponuj taką modyfikację jednej z powyższych grup będącej grupą parafiletyczną, aby stała się grupą monofiletyczną?

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych. Uczeń:

1. interpretuje informacje i wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe między procesami i zjawiskami, formułuje wnioski;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


V. Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów. Uczeń:

2. rozróżnia na drzewie filogenetycznym grupy monofiletyczne, parafiletyczne i polifiletyczne; wykazuje, że klasyfikacja organizmów oparta jest na ich filogenezie;:
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłową merytorycznie modyfikację grupy parafiletycznej
0 p. – za nieprawidłową merytorycznie modyfikację grupy parafiletycznej, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania Do grypy parafiletycznej oznaczonej literą B należy dołączyć takson o nazwie „Plants” (po polsku „rośliny”), wówczas uzyskamy grupę monofiletyczną.
Uwagi


Zadanie 6.3 (0-1)
Zaproponuj taką modyfikację jednej z powyższych grup będącej grupą monofiletyczną, aby stała się grupą polifiletyczną?

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych. Uczeń:

1. interpretuje informacje i wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe między procesami i zjawiskami, formułuje wnioski;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


V. Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów. Uczeń:

2. rozróżnia na drzewie filogenetycznym grupy monofiletyczne, parafiletyczne i polifiletyczne; wykazuje, że klasyfikacja organizmów oparta jest na ich filogenezie;:
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłową merytorycznie modyfikację grupy monofiletycznej
0 p. – za nieprawidłową merytorycznie modyfikację grupy monofiletycznej, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania Z grypy monofiletycznej oznaczonej literą C należy wykluczyć takson przedstawiony jako węzeł łączący grupę monofiletyczną zawierającą przedstawicieli Thermoproteus i Pyrodicticum oraz grupę monofiletyczną zawierającą przedstawicieli Thermococcus celer, Methanococcus, Methanobacterium, Methanosarcina i Haloarchaea; wówczas uzyskamy grupę polifiletyczną.
Uwagi