Śpiewnik/Żal, żal za jedyną/Muzyka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Na 4 głosy[edytuj]

Autor: nieznany
Aranżacja: Stefan Surzyński


\version "2.20.0"

\header{
title = "Żal za Ukrainą"
poet = "Słowa: autor nieznany "
composer = "Muzyka: autor nieznany"
arranger = "Aranżacja: Stefan Surzyński "
tagline = ""
}

melodia =
\new ChoirStaff {
<<
\new Staff = "RH" {

\clef treble
\key a \major
\time 2/4

<<
  \new Voice = "sop" \relative fis'' { \stemUp \autoBeamOff
   \repeat volta 2 {
   fis4^\mf ^\markup { \italic { Allegro ma non troppo } } fis |
   e8 e e16[ d] cis8 |
   d8. d16 cis8 b |
   a a' gis fis |

   fis4 fis |
   e8 e e16[ d] cis8 |
   }
   \alternative {
   { d8. d16 cis8 b |
   b a gis a | }
   { d8. d16 cis8 b |
   b a gis a |
   }
   }
   cis8^\p cis bis cis |
   fis fis eis fis |
   gis cis,\< bis cis\! |
   a' a gis\> fis\! |

   b,8^\mf b cis b |
   gis'8. gis16 a8. gis16 |
   gis8. fis16 gis8. fis16 |
   fis8. e16 dis8 e \bar "|."
  }
  \new Voice = "alt" \relative c'' { \stemDown \autoBeamOff
   \repeat volta 2 {   
   d4 d |
   cis8 cis cis16[ b] a8 |
   gis8. gis16 gis8 gis |
   a e' dis dis |

   d4 d |
   cis8 cis cis16[ b] ais8 |
   }
   \alternative {
     { b8. a16 a8 gis |
      gis a gis a | }
     { b8. a16 a8 gis |
      gis a gis a | }
   }
   gis8 gis gis gis |
   cis cis cis cis |
   cis cis bis cis |
   cis cis cis cis |

   a8 a a b |
   b8. b16 cis8. b16 |
   ais8. ais16 a8. a16 |
   gis8. b16 b8 b \bar "|." 

  }
>>
}
\addlyrics {
  Żal, żal za je -- dy - ną,
  za zie -- lo -- ną U -- kra -- i -- ną,
  Oj, żal za mo -- je - mi,
  za o -- czka -- mi cza -- ro -- wne -- mi,
  za o -- czka -- mi cza -- ro -- wne -- mi.

  Prze -- pió -- re -- czka mo -- ja ma -- ła,
  O -- na bie -- dna tam zo -- sta -- ła,
  A ja tu -- taj w_o -- bcej stro -- nie
  Dniem i no -- cą tę -- sknię do niej!
}
\new Staff = "LH" {

\clef bass
\key a \major
\time 2/4

<<
  \new Voice = "ten" { \stemUp \autoBeamOff
   \repeat volta 2 { gis4 _\mf gis |
   a8 a a e |
   e8. e16 e8 e |
   a a a a |

   a4 gis |
   a8 e fis fis |
   }
   \alternative {  
     { fis8. f16 e8 e |
      e e e e | }
     { fis8. f16 e8 d |
      d cis bis, cis | }
   }
   eis8 eis fis eis |
   fis fis gis fis |
   eis eis fis gis |
   fis a b a |

   fis fis e fis |
   e8. e16 e8. e16 |
   e8. e16 d8. d16 |
   e8. gis16 a8 gis \bar "|."
  }
  \new Voice = "bas" { \stemDown \autoBeamOff
   \repeat volta 2 { 
   e4 e, |
   a,8 e, a, a, |
   b,8. e16 e8 d |
   cis cis bis, bis, |

   b,4 e, |
   a,8 a, fis, fis, |
   }
   \alternative {
     { b,8. d16 e8 d |
      d cis bis, cis | }
     { b,8. d16 e8 d |
      a, a, a, a, |
     }
   }
   cis8_\p cis dis cis |
   a, a, b, a, |
   cis cis\< dis eis\! |
   fis fis fis,\> fis,\! |

   d d cis d |
   e8. e16 e,8. e,16 |
   fis,8. fis,16 b,8. b,16 |
   e8. e16 fis8 e \bar "|."
  }
>>
}
>>
}
\score {
\melodia
\layout{}
}
\score {
\unfoldRepeats
\melodia
\midi{ \tempo 4 = 120 }
}

Źródło: Stefan Surzyński, "Harfiarz" : zbiór pieśni patryotycznych i narodowych : na cztery męskie głosy. Serya 3, Tarnów: J. Pisz, 1896, s. 137–139 (pieśń 61).