Śpiewnik/Їхав козак за Дунай

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Opis[edytuj]

Autorem pieśni był Semen Klimowski, XVIII-wieczny poeta kozacki[1]. Melodię opracowali na fortepian m.in. Karol Lipiński, Ludwig van Beethoven (niemiecka wersja pieśni zaczyna się słowami Schöne Minka, ich muss scheiden), Feliks Jaroński i Adolf Sonnenfeld. Daje się zauważyć podobieństwo między melodią pieśni „Їхав козак”, a melodią popularnej piosenki „Hej, sokoły”[1].

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany


\new Staff {
 \time 2/4
 \clef treble
 \set Staff.midiInstrument = #"flute"
 \tempo Andante 4 = 85
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \autoBeamOff
 |
 a''8\p
 a''8
 a''8
 a''8
 |
 a''8
 c'''8
 b''8(
 a''8)
 |
 gis''8
 gis''8
 gis''8
 gis''8
 |
 gis''8
 b''8
 a''8(
 gis''8)
 |
 a''8
 a''8
 a''8
 a''8
 |
 a''8
 c'''8
 b''8
 a''8
 |
 gis''8
 e'''8
 e'''8
 gis''8
 |
 a''4
 b'4\rest
 |
 c'''8
 c'''8
 c'''8
 c'''8
 |
 c'''8(
 e'''8)
 d'''8
 c'''8
 |
 b''8
 b''8
 b''8
 b''8
 |
 b''8(
 d'''8)
 c'''8
 b''8
 |
 a''8
 a''8
 a''8
 a''8
 |
 a''8
 c'''8
 b''8
 a''8
 |
 gis''8
 e'''8
 e'''8
 gis''8
 |
 a''4
 b'4\rest
}
\addlyrics { \small {
Ѣ -- хавъ ко -- закъ за Ду -- най,
Ска -- завъ: дѣ -- вчи -- но, про -- щай!
Ты, ко -- ни -- ку во -- ро -- нень -- кій,
Не -- си да гу -- ляй!

По -- стой, по -- стой ко -- за -- че,
Тво -- я дѣ -- вчи -- на пла -- че,
Съ_кѣмъ ты ме -- не по -- ки -- да -- ешъ,
То -- лько по -- ду -- май!
} }

Źródło: Ludwig van Beethoven, 10 National Airs with Variations, Op.107, Bonn, [1820]. Petrucci Music Library (imslp.org) (dostęp 2022-12-08).

Tekst[edytuj]

Autor: Semen Klimowski / Семен Климовський

1. Ѣхавъ козакъ за Дунай,
Сказавъ: дѣвчино, прощай!
Ты, конику вороненькій,
Неси да гулай!

2. Постой, постой козаче,
Твоя дѣвчина плаче,
Съ кѣмъ ты мене покидаешъ —
Только подумай!

3. Покидаю тебе Богу,
Самъ поеду у дорогу.
Будь здорова и щаслива,
Голубко моя!

4. Бѣлыхъ ручокъ не ломай,
Ясныхъ очокъ не зтирай,
Мене зъ войны зо славою
К'собѣ дожидай!

5. Не хочу я ничого,
Только тебе одного;
Ты будь здоров, мой миленькій,
А все пропадай!

6. Свиснувъ козакъ на коня:
Зоставайся, молода!
Я приеду, якъ не сгину,
Черезъ три года...

7. Тебежъ, мила, не забуду,
Поки жить на свѣтѣ буду:
Колижъ умру на войне,
Поплачъ обо мнѣ!

Źródło: Николай Закревский, Старосвҍтскій бандуриста. Москва, 1860. (tekst wg zasad XIX-wiecznej ortografii rosyjskiej).

Przypisy[edytuj]

 1. 1,0 1,1 Olha Kharchyshyn, Bohdan Halczak, Refleksje nad genezą pieśni „Hej sokoły!”, Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce, 2020-03-21 [dostęp 2022-0=12-08].

Zobacz też[edytuj]