Śpiewnik/Czerwone jabłuszko

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany (melodia ludowa z Kujaw)


\version "2.20.0"

\header{
  tagline = ""
}

melodia = \new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
  \relative as'{
   \clef treble
   \key as \major
   % des es as bes

   \time 3/4
   \tempo 4 = 120

   \autoBeamOff

   f8. as16 c4 c |
   g4 bes2 |
   c4. bes8 as g |
   f4 c'2 |

   f,8. as16 c4 c |
   g4 bes2 |
   c4. bes8 as g |
   as4 f2 |

   \repeat volta 2 {
    f8 g as g f4 |
    e8 f g e c4 |
    c'8 des c bes as g |
   }
   \alternative {
     { f8 g as bes c4 | }
     { f,8 as g e f4 | }
   }
   \repeat volta 2 {
     c'8. c16 as2 |
     as8. c16 es4 des8[ c] |
     bes8. bes16 g2 |
     g8. bes16 des4 c8[ bes] |
     as8. g16 f2 |
     f8. as16 c4 bes8[ as] |
     ^\< c8. des16 \! c8 bes as ^\> g |
     f4 f2 \! |
   }
  }
  \addlyrics { \small {
    Cze -- rwo -- ne ja -- błu -- szko
    Po sto -- le się to -- czy,
    Ta -- kie dzie -- wczę ko -- cham,
    Co ma ja -- sne o -- czy.

    Gę -- si za wo -- dą, ka -- czki za wo -- dą,
    U -- cie -- kaj dzie -- wczy -- no bo cię po -- bo -- dą,
%    Ja ci bu -- zi dam, ty mi bu -- zi dasz,
%    Ja cię nie wy -- dam i 
    ty mnie nie wy -- dasz.
    
    O -- be -- rek, o -- be -- re -- czek,
    Ma -- zu -- rek, ma -- zu -- re -- czek,
    Ku -- ja -- wiak, ku -- ja -- wia -- czek,
    Chodź -- że Ma -- ryś i -- no chodź, chodź. 
  } }
}

\score{
  \melodia
  \layout{}
}
\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{}
}

Źródło: Leć głosie... : śpiewnik harcerski, Jan K. Miska (oprac.). Komenda Chorągwi Kresowej Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, ca 1947. S. 104.

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany (piosenka ludowa z Kujaw)

1. Czerwone jabłuszko po stole się toczy,
Takie dziewczę kocham, co ma jasne oczy.
Gęsi za wodą, kaczki za wodą,
Uciekaj dziewczyno, bo cię pobodą!
Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz,
Ja cię nie wydam i ty mnie nie wydasz.
Oberek, obereczek,
Mazurek, mazureczek,
Kujawiak, kujawiaczek,
Chodźże Maryś ino, chodź, chodź!

2. Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż,
Czemu ty dziewczyno krzywo na mnie patrzysz?
Gęsi za wodą...

3. Gdybym ja wiedziała, żeś ty chłopak stały,
Toby moje oczy inaczej patrzały.
Gęsi za wodą...

4. Gdyby takich chłopców w sklepie sprzedawali,
Kupiłabym sobie za sznurek korali.
Gęsi za wodą...

5. Z tamtej strony Wisły stoi chłop na koszu
I sprzedaje panny trzy sztuki po groszu.
Gęsi za wodą...

6. Posłuchajcie ludzie, jakie panny tanie:
Kto się potarguje, sto za grosz dostanie!
Gęsi za wodą, kaczki za wodą,
Uciekaj dziewczyno, bo cię pobodą!
Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz,
Ja cię nie wydam i ty mnie nie wydasz.
Na kapuście drobne liście,
Nie daj buzi organiście,
Organista zapisuje,
Ile razy pocałuje.

Źródło: Leć głosie... : śpiewnik harcerski, Jan K. Miska (oprac.). Komenda Chorągwi Kresowej Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, ca 1947. S. 104–105.

Zobacz też[edytuj]