Przejdź do zawartości

Śpiewnik/Leci liście z drzewa/Muzyka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka

Na głos i fortepian[edytuj]

Autor nieznany.
Aranżacja: Franciszek Barański (działał ok. 1870–1902).


<<
 \new Staff \with {midiInstrument = "fiddle"} {
  \relative g' {
 
  \tempo "Andante"
  \key c \major
  
    g g a b | c2 e,4 r | d a' g4. b,8 | d2 c4 r |
    c c d e | g2 f4 r | e e d c | e2 d4 r |

    g g f f | e2 e4 r | d a' g4. b,8 | d2 c4 r |

    g' g a b | c2. g4 | d' g, fis g | e'2. d4 |
    d c b a | a( g fis) g | b4. a8 f4. b,8 | d2 c4 r \bar "|."
  }
  \addlyrics {
  Le -- ci li -- ście z_drze -- wa,
  co wy -- ro -- sło wol -- ne,
  Nad mo -- gi -- łą śpie -- wa
  ja -- kieś pta -- szę pol -- ne,
  Nie by -- ło, nie by -- ło
  Pol -- sko, do -- bra to -- bie,
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twa dzia -- twa w_gro -- bie.
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twa dzia -- twa w_gro -- bie.
  }
 }

\new GrandStaff {
<<
 \new Staff {
%\with {midiInstrument = "flute"} {
  \relative g' {
 
  \tempo "Andante"
  \key c \major
  
  g g a b | c2 e,4 r | d a' g4. b,8 | d2 c4 r |
  c c d e | g2 f4 r | e e d c | e2 d4 r |

  g g f f | e2 e4 r | d a' g4. b,8 | d2 c4 r |

  g' g a b | c2.( g4) | d' g, fis g | e'2. d4 |
  d c b a | a( g fis) g | b4. a8 f4. b,8 | d2 c4 r \bar "|."
   }
 }
 \new Staff {
  \clef bass
  \tempo "Andante"
  \key c \major

  g,4 <f g b> d <f g b> | e <g c'> c <e g c'> |
  g,4 <f g b> g, <f g b> | g, <f g b> <c e g> r |
  c4 <e g> bes, <e g> | a, <c f> as, <c f> |
  g,4 <e g c'> fis, <d fis a> | g,4 <f g b> <f g b> <f g b> |

  e <g c'> d <f g b> | c <e g c'> <e g c'> <e g c'> |
  g,4 <f g b> g, <f g> | g, <f g b> <c e g> r |

  g,4 <f g b> g, <f g> | c <e g c'> <e g c'> <e g c'> |
  d <f g b> <f g b> <f g b> | <c, c> <e g c'> <e g c'> <e g c'> |
  f <a c' d'> fis <a cis' d'> | g <e g c'> <e g c'> <e g c'> |
  g, <f g b> g, <f g> | g, <f g b> <c e g > r \bar "|." 
 }

 >>
} 

>>


Źródło: Franciszek Barański, Jeszczez Polska nie zginęła : pieśni patriotyczne i narodowe, wyd. 9, Lwów: Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, [ok. 1918], s. 12.