Śpiewnik/Mazurek Dąbrowskiego

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Opis Muzyka Tekst
Juliusz Kossak (1824–1899), Pieśń Legionów (pocztówka)

Muzyka[edytuj]

Nagranie instrumentalne (United States Navy Band, ok. 1994 r., domena publiczna)

Autor: nieznany


\version "2.12.3"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 
akordy = \chordmode {
  \germanChords
  \set chordChanges = ##t
  f,2 c,4 f,2 bes,4 c,1*3/4 f,1*3/4 
  f,2 c,4 f,2 bes,4 c,1*3/4 f,1*3/4
\repeat volta 2 { 
  c,1*3/4 f,1*3/4 bes,1*3/4 f,1*3/4
  f,1*3/4 bes,1*3/4 c,1*3/4 c,4 f,2 
}
%  c,1*3/4 f,1*3/4 bes,1*3/4 f,1*3/4
%  f,1*3/4 bes,1*3/4 c,1*3/4 c,4 f,2 
}

global = {
 \autoBeamOff
   \tempo 4 = 116
   \time 3/4 
   \key f \major
}

melodia = \relative f' {
 \global
   a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8( c) bes( a) | g8. g16 c4. bes8 | bes4 a r |
   a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8( c) bes( a) | g8. g16 c4. e,8 | g4 f r \bar ".|:"
\repeat volta 2 {   
   g4 g4. bes8 | bes( a) a2 | bes8. bes16 bes4 bes8 d | d4 c2 |
   a8 c f4. e8 | e[ d] d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r \bar ":|."
}
%   g4 g4. bes8 | bes[ a] a2 | bes8. bes16 bes4 bes8 d | d4 c2 |
%   a8 c f4. e8 | e[ d] d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r \bar "|."
}

tekst = \lyricmode {
    Je -- szcze Pol -- ska nie zgi -- nę -- ła, kie -- dy my ży -- je -- my,
    Co nam ob -- ca prze -- moc wzię -- ła, sza -- blą od -- bie -- rze -- my.

    Marsz, marsz, Dą -- bro -- wski, z_zie -- mi wło -- skiej do Pol -- ski!
    Za two -- im prze -- wo -- dem złą -- czym się z_na -- ro -- dem.

%    Marsz, marsz, Dą -- bro -- wski, z_zie -- mi wło -- skiej do Pol -- ski!
%    Za two -- im prze -- wo -- dem złą -- czym się z_na -- ro -- dem.
}

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akordy }
  \new Voice = "Air" { \melodia }
  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
\layout {}
}


\score {
 <<
  \unfoldRepeats
  \new ChordNames { \akordy }
  \unfoldRepeats
  \new Voice = "Air" { \melodia }
%  \unfoldRepeats
  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
\midi {}
}


Źródło: Oficjalna melodia jednogłosowa umieszczona w Ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18, s. 13.

Tekst[edytuj]

Józef Wybicki (1747–1822), rękopis Mazurka Dąbrowskiego

Autor: Józef Wybicki, 1797 r.

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany -
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz...

Źródło: Oficjalny tekst hymnu na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: http://web.archive.org/web/20140408182021/http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/tekst_literacki.pdf

Zobacz też[edytuj]