Śpiewnik/O, gwiazdeczko, coś świeciła

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Opis[edytuj]

Piosenka szerzej znana w świeckiej wersji jako O, gwiazdeczko, coś błyszczała.

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany


\version "2.20.0"

\header{
  title = "O, gwiazdeczko, coś świeciła"
  tagline = ""
}

melodia = {
\new Staff { 
\clef "violin" 
\key g \minor 
\time 3/4 
\autoBeamOff 
\relative b' {
  \repeat volta 2 { 
   \bar "|:" bes8. bes16 a4 d, | d'8. d16 es4 d |
   a8. a16 bes4 a | g2 r4 \bar ":|" 
  } 
  f8. f16 g4 f | \stemUp bes8. bes16 a4 bes \stemNeutral |
  c8. c16 f4 d | cis2 r4 |
  a8. a16 bes4 a | g8. d'16 es4 d |
  a8. a16 \stemUp bes4 a | g2 r4 
 } 
 }

 \addlyrics { \small O gwia -- zdecz -- ko! coś świe -- ci -- ła, Nad sta -- jen -- ką tam, Kto ci mle -- czne wska -- zał dro -- gi, Żeś prze -- by -- ła świat, I przed Bo -- ży tron u -- bo -- gi, Mędr -- com sła -- ła ślad. }
 \addlyrics { \small Po -- wiedz -- że nam gwiazd -- ko mi -- ła, Po -- wiedz gwiazd -- ko nam, }
}
\score{
  \melodia
  \layout{ indent = 0 \cm }
}
\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{ \tempo 4 = 100 }
}

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany
Opracowanie: Karol Miarka

1. O gwiazdeczko! coś świeciła
Nad stajenką tam,
Powiedzże nam, gwiazdko miła,
Powiedz gwiazdko nam,
Kto ci mleczne wskazał drogi,
Żeś przebyła świat,
I przed Boży tron ubogi
Mędrcom słała ślad.

2. Wszechmogący Stwórca ziemi
Życie we mnie wlał,
I drogami błękitnemi
Do Betleem słał.
Bo jak Anioł wiódł pasterzy
W Betleemski próg,
Tak przezemie wieść się szerzy,
Gdzie zrodzony Bóg.

3. I dziś wzywa Bóg łaskawy,
Łaską darzy nas.
Szczęsny, kto wśród świata wrzawy
W szopkę zwróci twarz!
Lecz niestety! na głos Boży
Nie pospiesza lud;
Bo niewiernych nie zatrwoży
I największy cud.

4. W noc pogodną gwiazdek krocie
Pięć tysięcy lat
Ku pokucie i ku cnocie
Nędzny wabią świat.
A na ziemi lud wybrany
Rozpromienia krąg,
Chociaż żółcią napawany,
Choć omdlewa z mąk.

5. Betleemska gwiazdo złota,
Błyśnij pośród nas,
Gdzie brak wiary i niecnota
Serca mieni w głaz.
Świeć i prowadź do kościoła
Wśród ciernistych dróg,
Tam nas czeka, tam nas woła
Ojciec nasz i Bóg!

6. Często ciemno, smutno w duszy,
Że płaczemy w głos:
Czemu w strasznych mąk katuszy
Bóg zgotował los?!
Wtedy gwiazdo zaświeć jasno,
Ową szopkę wskaż!
Nim źrenice nam zagasną,
Upadniem na twarz.

Źródło: Kantyczki : kolędy i pastorałki w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych. Mikołów ; Warszawa : Karol Miarka, 1904. S. 507–508 (pieśń 110).

Zobacz też[edytuj]