Śpiewnik/Ty pójdziesz górą/Muzyka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Autor nieznany.
Aranżacja: Zygmunt Noskowski (1846–1909)


\version "2.20.0"

\header { 
  title = "Ty pójdziesz górą"
  poet = "Słowa: Autor nieznany"
  composer = "Muzyka: Autor nieznany (melodia poloneza)"
  arranger = "Aranżacja: Zygmunt Noskowski"
  tagline = ""
}

\score {
<<

\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
%\set Staff.midiInstrument = #"flute"
% bes es

  \autoBeamOff
  \tempo "Poco andante"
  \key g \minor
  \time 3/4

  \relative g' {
%\unfoldRepeats {
\repeat volta 2 {
     r2. | r2. | 
     g4^\p bes8^\markup{ \italic { śpiewnie } } a g fis | g4 bes8 a g fis |
     g8 a bes4 c | d2. |
     d8 d es d c b | c c d c bes a |
     g8 bes d4 fis, | g2 r4 |

     g4 bes8 a g fis | g4 bes8 a g fis |
     g8 a bes4 c | d2. |
     d8 d es d c b | c c d c bes a |
     g8 bes d4 fis, | g2 r4 |

     }
%   }
}
 
}
 \addlyrics {
   We -- zmę ja kon -- tusz, we -- zmę ja żu -- pan, sza -- blę przy -- pa -- szę,
   Pój -- dę do dzie -- wczy -- ny, pój - dę do je -- ny -- nej, to się u -- cie -- szę.

   Przy -- je -- chał do niej, przy -- je -- chał do niej, pu -- knął w_o - kien -- ko:
   Wyj -- dźże dzie -- wczy -- no, wyj -- dźże je -- dy -- na, wyj -- dźże pa -- nien -- ko.
  }
\new PianoStaff {
 <<
  \new Staff {

 \tempo 4. = 70
   \key g \minor
   \time 3/4
% \unfoldRepeats {
\repeat volta 3 {
     \clef "violin" a'4( c''8[ bes' a' g')] | << fis'2. { c'4. es'8[ d' c'] } >> |
     <bes g'>4( <bes cis' es'> << <a c'>4 { g'8[ fis']) } >> |
     <bes d' g'>4( <bes es' g'> << c'4) { <es' g>8[ <d' fis'>] } >> | 

     << bes'4( { g'8[ a'] } >> <g' bes'>4 <c' g' c''>) |
     <d' f' bes'>( <c' fis'> <bes g'>) |
     <b e' as'>4( <c' e' g'>2) | <a es' ges'>4( << <bes d'>2) { f'4( fis') } >> |  
     <bes es' g'>4( <bes f'> <c' d' fis'>) | <bes d' g'>4 r2 |

     <bes g'>4 <bes es'> <a c'> | <c' es'>4( <fis d'> <g e'>8[ <c' fis'>]) |
     <bes g'>4 r <bes g'> | <a d' fis'>2 \clef "bass" << <c' d'>4 { d8([ a)] } >> |
     << d'4( { <g bes>8[ f] } >> <es as c' es'>4) <es as c'> | <es a c'>4( <f a d'>) <g bes d'> |
     <g bes d'> <fis bes d'>( <fis a c'>) | <g bes>2 r4 | 
    } %} 
  }
  \new Staff {

 \tempo 4. = 70
   \clef bass
   \key g \minor
   \time 3/4

   \relative c' {
%\unfoldRepeats {
\repeat volta 3 {
     c4( es8[ d c bes)] | r8 es,8([ d c bes a)] | g2. | g'4( es a,) |
     bes( g es') | bes( a g) |
     g4( c2) | f,4( bes2) |
     es4( d2 ) | g4( bes8[ a g f] ) |

     es4( g8[ f es d]) | c4( d8[ c bes a)] |
     g4( g'8[ f es d]) | c4( bes8[ a g fis]) |
     g4( c8[ bes] as4) | fis4( d g) |
     es4( bes d) | g8[ d] <g, g'>4 r | 
     }
   } %}
  }
 >>
}
>>

\layout{}
\midi{}
}


Źródło: Zygmunt Gloger, Pieśni ludu, Warszawa: Gebethner i Wolff, 1892, s. 190–191.