Przejdź do zawartości

Śpiewnik/Witaj majowa jutrzenko

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst
Jan Matejko (1838–1893), Konstytucja 3 maja 1791 roku (1891).

Opis

[edytuj]

Pieśń ta śpiewana jest na melodię mazurka.

Nie powstała współcześnie z opisywanym wydarzeniem, a dopiero latach trzydziestych XIX wieku. W okresie powstania listopadowego powstało kilka wersji tekstu. Maria Wacholc podaje, że pierwotną wersją była zaczynająca się od słów „Nienawidzę was próżniaki”[1].

Motyw tej pieśni wykorzystał Ryszard Wagner w skomponowanej w 1836 roku uwerturze Polonia (WWV 39).

Muzyka

[edytuj]

Autor: nieznany.


\version "2.20.0"

\header {
  title = "Witaj majowa jutrzenko"
  poet = "Słowa: Rajnold Suchodolski"
  composer = "Muzyka: Autor nieznany"
  arranger = "Aranżacja: Franciszek Barański"
  tagline = ""
}

global = {
  \key g \major
  \time 3/4
  \tempo 4 = 116
}

\score{
	\new PianoStaff {
	<<
	  \new Staff {
	   \global
		 <<		 
		 \new Voice = "vox1" { \relative c' { \autoBeamOff \shiftOff \stemUp
		   d8 d b'4. a8 |
			 g8 fis e4 d |
			 d8 d e4 fis |
			 g8 a b4 g |
			 
		   d8 d b'4. a8 |
			 g8 fis e4 d |
			 d8 d e4 fis |
			 g8 a b4 c |
			 
			 e8. d16 a2 |
			 c8. b16 g2 |
			 b8. a16 d,4 e8[ fis] |
			 g8 a b[ c cis d] |
			 
			 e8. d16 a2 |
			 c8. b16 g2 |
			 b8. a16 d,4 e8[ fis] |
			 g8 b g4 r4 \bar "|."
		 } }
		 
		 \new Voice = "vox2" { \relative c' { \autoBeamOff \shiftOff \stemDown
		   b8 b g'4. fis8 |
			 d8 d c4 b |
			 c8 c c4 c |
			 d8 fis g4 d |
			 
		   b8 b g'4. r8 |
			 d8 d c4 b |
			 c8 c c4 c |
			 d8 fis g4 a |
			 
			 c8. c16 fis,2 |
			 a8. g16 d2 |
			 fis8. fis16 c4 c8[ d] |
			 d8 fis g8[ a ais b] |
			 
			 c8. c16 fis,2 |
			 a8. g16 d2 |
			 fis8. fis16 c4 c8[ d] |
			 d8 d d4 r \bar "|."
		 } }
		 
		 >>
		}
		
 \new Lyrics \lyricsto "vox1" { \lyricmode {
  Wi -- taj ma -- jo -- wa ju -- trzen -- ko,
  Świeć na -- szej pol -- skiej kra -- i -- nie,
  Ucz -- ci -- my cie -- bie pio -- sen -- ką
  Przy hu -- lan -- ce i przy wi -- nie:
  
  Wi -- taj maj, trze -- ci maj,
  U Po -- la -- ków bło -- gi raj!
  Wi -- taj maj, trze -- ci maj,
  U Po -- la -- ków bło -- gi raj! 
	  } }
	  
	  	  
	  
	  \new Staff {
	  \clef bass
	   \global
%		 \autoBeamOff
	  
	   <g, g,,>4 <d g b> <d fis a> |
		 <g, g,,>4 <d g> <d g> |
		 <d d,>4 <d fis a> <d fis a> |
		 <g, g,,>4 <d g b> <d fis a> |
		 
	   <g, g,,>4 <d g b> <d fis a> |
		 <g, g,,>4 <d g> <d g> |
		 <d d,>4 <d fis a> <d fis a> |
		 g,4 <d g b> <d g b> |
		 
		 <d d,>4 <d fis a c'> <d fis a c'> |
		 g,4 <d g b> <d g b> |
		 <d d,>4 <d fis a> <d fis a> |
		 g,4 <d g b> <d g b> |
		 
		 <d d,>4 <d fis a c'> <d fis a c'> |
		 <g, g,,>4 <d g b> <d g b> |
		 <d d,>4 <d fis a> <d fis a> |
		 <g, d g>4 <g, d g> r4 \bar "|."
	  }
	>>
	}

	\layout{}
	\midi{}
}


Źródło: Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła : pieśni patryotyczne i narodowe, Lwów: nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego, [ok. 1918], s. 27.

Tekst

[edytuj]

Autor: Rajnold Suchodolski

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie!
Uczcimy ciebie piosenką,
przy hulance i przy winie.

Witaj Maj, piękny Maj,
U Polaków błogi raj!

Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała.
A wtem trzeci Maj zabłysnął,
I cała Polska powstała.

Wiwat Maj, piękny Maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!

Ale chytrości godzina,
Młot swój na nas gotowała,
Z piekła rodem Katarzyna
Moskalami nas zalała;

Chociaż kwitł piękny Maj,
Rozszarpano piękny kraj.

Wtenczas Polak z łzą na oku,
Smutkiem powlókł blade lice,
Trzeciego Maja co roku,
Wspominał lubą rocznicę –

Wzdychał ciąle: „Boże daj,
By zabłysnął trzeci Maj!”

Na ustroniu jest ruina,
W której Polak pamięć chował
Tam za czasów Konstantyna
Szpieg na nasze łzy czatował,

I gdy nadszedł Trzeci Maj,
Łańcuchami brzęczał kraj.

W piersiach rozpacz uwięziona
W Listopadzie wstrząsła serce,
Wstaje Polska z grobów łona,
Pierzchają dumni morderce.

Błysnął znowu Trzeci Maj,
I już wolny błogi kraj!

Próżno, próżno Mikołaju
Z paszcz ognistych w piersi godzisz,
Próżno rząd wolnego kraju
Nową przysięgą uwodzisz.

To nasz śpiew: Wiwat Maj,
Niech przepadnie Mikołaj.

O, zorzo Trzeciego Maja,
Pod twojemi promieniami
Przez armaty Mikołaja
Pójdziem w Litwę z bagnetami.

Wrogu precz! Witaj maj,
Polski i litewski kraj!


Źródło: Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła : pieśni patryotyczne i narodowe, Lwów: nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego, [ok. 1918], s. 34.

Zobacz też

[edytuj]

Przypisy

[edytuj]
 1. Maria Wacholc, Śpiewnik polski, Kraków: Impuls, 2012, s. 39, ISBN 978-83-7850-141-1.