Przejdź do zawartości

Arabski/Podstawy czytania i pisania

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Pisze się od strony prawej do lewej. Sześć liter łączy się tylko z prawej strony. Zaś pozostałe z obu.
Posiadają cztery formy, w zależności od miejsca w wyrazie:
* samodzielna
* początkowa
* środkowa
* końcowa
Są wyjątki. Pewne litery nie łączą się z następnymi, dlatego mają tylko dwie formy:
* samodzielna
* końcowa

końcowa środkowa początkowa samodzielna transkrypcja
ـا     ا ' , a
ـب ـبـ بـ ب b
ـت ـتـ تـ ت t
ـث ـثـ ثـ ث s
ـج ـجـ جـ ج
ـح ـحـ حـ ح h
ـخ ـخـ خـ خ ch
ـد     د d
ـذ     ذ z
ـر     ر r
ـز     ز z
ـس ـسـ سـ س s
ـش ـشـ شـ ش sz
ـص ـصـ صـ ص s
ـض ـضـ ضـ ض d
ـط ـطـ طـ ط t
ـظ ـظـ ظـ ظ z
ـع ـعـ عـ ع '
ـغ ـغـ غـ غ gh
ـف ـفـ فـ ف f
ـق ـقـ قـ ق k
ـك ـكـ كـ ك k
ـل ـلـ لـ ل l
ـم ـمـ مـ م m
ـن ـنـ نـ ن n
ـه ـهـ هـ ه h
ـو     و w, u
ـي ـيـ يـ ي j, i
ـة     ة -, t
ـى     ى a