C++/Programowanie zorientowane obiektowo

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< C++

Programowanie zorientowane obiektowo (OOP) to paradygmat programowania oparty na koncepcji obiektów. Obiekt to struktura danych zawierająca dane (atrybuty) i kod (metody), które operują na tych danych.

C++ to zorientowany obiektowo język programowania, który umożliwia definiowanie obiektów, klas i innych konstrukcji ułatwiających programowanie obiektowe. W C++ definiujesz klasę, która jest planem tworzenia obiektów. Klasa definiuje atrybuty i metody, które są wspólne dla wszystkich obiektów tej klasy.

Załóżmy na przykład, że chcesz stworzyć program modelujący samochód. Możesz zdefiniować klasę Car, która zawiera atrybuty, takie jak marka, model i rok, a także metody, takie jak przyspieszanie i hamowanie. Następnie możesz tworzyć obiekty klasy Car, które są instancjami tej klasy. Każdy obiekt ma swoje własne wartości atrybutów, ale wszystkie mają te same metody.

Oto przykład klasy Car w C++:

class Car {
 public:
  string make;
  string model;
  int year;
  
  void accelerate() {
    // code to increase the car's speed
  }
  
  void brake() {
    // code to decrease the car's speed
  }
};

W tym przykładzie klasa Car ma trzy atrybuty (marka, model i rok) oraz dwie metody (przyspieszanie i hamowanie). Metody mogą uzyskiwać dostęp i modyfikować atrybuty obiektu, do którego są wywoływane.

Aby utworzyć obiekt klasy Samochód, użyj następującej składni:

Car myCar;

Spowoduje to utworzenie nowego obiektu klasy Car o nazwie myCar. Możesz uzyskać dostęp i modyfikować jego atrybuty oraz wywoływać jego metody za pomocą notacji kropkowej:

myCar.make = "Ford";
myCar.model = "Mustang";
myCar.year = 2022;

myCar.accelerate();
myCar.brake();

To prosty przykład działania programowania obiektowego w języku C++. Korzystając z klas i obiektów, możesz uporządkować swój kod w logiczne jednostki, które są łatwiejsze do zrozumienia i utrzymania.