C Sharp/Operatory

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Operatory pozwalają wykonywać rózne operacje takie jak dodawanie i wiele innych. Dzielimy je na:

  • arytmetyczne
  • bitowe
  • logiczne
  • przypisania
  • porównania
  • pozostałe

Operatory arytmetyczne[edytuj]

Operatorami arytmetycznymi są:

+ dodawanie
- odejmowanie
* mnożenie
/ dzielenie
% dzielenie modulo (reszta z dzielenia)
? operator trójargumentowy (przykład: A < B ? A : B - jeżeli A jest mniejsze od B to A, w przeciwnym razie B)
++ inkrementacja
-- dekrementacja

W tych dwóch ostatnich występuje podział na post- i pre-. Pre- ink/dekrementuje przed użyciem a post- po użyciu zmiennej.

Operatory bitowe[edytuj]

Służą do operowania na pojedynczych bitach naszych zmienych. Wyróżniamy tu:

bitowe AND &
bitowe OR |
XOR ^
przesunięcia bitowe lewe i prawe << >>

Operatory logiczne[edytuj]

Są z pewnością znane każdemu kto uczył się jednego z działów matematyki - logiki. Mamy tu:

logiczne AND (i) &&
logiczne OR (lub) ||
negację logiczną NOT (nie) !

Operatory przypisania[edytuj]

Służą do przypisywania wartości zmiennej. Oprócz prostego = mamy także jego połączenia z innymi operatorami np. +=, <<= czy &=

Operatory porównania[edytuj]

Służą do porównywania wartości po obu swoich stronach. Mamy ==,!=,<,>,<=,>=

Poprzedni rozdział: Klasa
Następny rozdział: Instrukcje sterujące