Fortran/Przykłady/Iloczyn macierzy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Poniższy program w FORTRAN-77 sprawdza wymiary macierzy, następnie, jeżeli wymiary macierzy umożliwiają wykonanie operacji mnożenia, pobiera od użytkownika zawartość macierzy i wyświetla macierz będącą iloczynem wprowadzonych macierzy.

   PROGRAM iloczyn macierzy
   REAL A(10,10), B(10,10), C(10,10)
   INTEGER Aw,Ak,Bw,Bk,Cw,Ck,i,j,k
   PRINT *,'Wprowadz wymiary macierzy A (w,k)'
   READ *,Aw,Ak
   PRINT *,'Wprowadz wymiary macierzy B (w,k)'
   READ *,Bw,Bk
   IF (Ak.NE.Bw) THEN
   PRINT *,'Nie zgadzaja sie wymiary macierzy'
   STOP
   ENDIF
   
   Cw=Aw
   Ck=Bk
   
   PRINT *,'Wprowadz wiersze macierzy A'
   DO i=1,Aw
   READ *,(A(i,j),j=1,Ak)
   ENDDO
   
   PRINT *,'Wprowadz wiersze macierzy B'
   DO i=1,Bw
   READ *,(B(i,j),j=1,Bk)
   ENDDO
   
   DO i=1,Cw
    DO j=1,Ck
     C(i,j)=0
     DO k=1,Ak
     C(i,j)=C(i,j)+A(i,k)*B(k,j)
     ENDDO
    ENDDO
   ENDDO
   
   
   PRINT *,'Macierz wynikowa ='
   DO i=1,Cw
   PRINT *,(C(i,j),j=1,Ck)
   ENDDO
   
   END