Fortran/Przykłady/Metoda najmniejszych kwadratów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniższy program w FORTRAN-77 przybliża punkty pomiarowe prostą o równaniu y = ax + b wyliczając wartości współczynników a i b oraz ich niepewności.

   PROGRAM metoda_najmniejszych_kwadratow
   
   REAL x(20), y(20), a, b, xSredn, D, 
  1   yDelta, aDelta, bDelta
   INTEGER n
 
   PRINT *, 
   PRINT *, 
   PRINT *, 'Program dopasowuje prosta do zbioru punktow'
   PRINT *, 'doswiadczalnych wykorzystujac metode najmniejszych'
   PRINT *, 'kwadratow, ponadto oblicza odchylenia standardowe'
   PRINT *, 'obydwu parametrow prostej.'
   PRINT *, 
 
   PRINT *, 'Wprowadz liczbe punktow dosw. (min=3,maks=20)..'
   READ *, n
   IF ( (n.GT.20) .OR. (n.LT.3) ) THEN
    PRINT *, 'Liczba spoza zakresu !!'
    STOP
   ENDIF
 
   PRINT *, 'Wprowadz wspolrzedne punktow (na przemian: odcieta'
   PRINT *, 'i rzedna oddzielone spacja lub ENTER bez nawiasow'
   PRINT *, 'i przecinkow, wartosci calkowite od dziesietnych'
   PRINT *, 'oddzielone kropka)...'
   READ *, (x(i), y(i), i=1, n)   
 
   xSredn=0
   DO i=1, n
    xSredn = xSredn + x(i)
   ENDDO
   xSredn = xSredn / n
   
   D=0
   DO i=1, n
    D = D + ( x(i) - xSredn )**2 
   ENDDO
   IF (D.EQ.0) THEN
    PRINT *, 'Wprowadzone punkty sugeruja, ze szukana prosta'
    PRINT *, 'bedzie rownolegla do osi Oy, co uniemozliwia'
    PRINT *, 'obliczenie wartosci wspolczynnikow a i b rownania.'
    STOP
   ENDIF
 
   a=0
   DO i=1, n
    a = a + y(i) * ( x(i) - xSredn )
   ENDDO
   a = a / D
 
   b=0
   DO i=1, n
    b = b + ( y(i) - a*x(i) )
   ENDDO
   b = b / n
 
   yDelta = 0
   DO i=1, n
    yDelta = yDelta + ( y(i) - a*x(i) - b )**2
   ENDDO
   yDelta = yDelta / (n-2)
   yDelta = SQRT(yDelta)
 
   aDelta = yDelta / SQRT( D )
   bDelta = yDelta * SQRT( 1/n + (xSredn**2)/D )
 
   PRINT *, 'Wprowadzone punkty najlepiej przybliza prosta:' 
   PRINT *, '   y =', a, ' x +', b, ' ,'
   PRINT *, 'przy czym bledy wspolczynnikow a i b maja wartosc odp.:'
   PRINT *, '   ', aDelta, ' , ', bDelta
 
 
   END